Békés Megyei Hírlap, 1995. augusztus (50. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

Amalu paya, Teo! A kecsua indiánok nyelvén Amalu paya magyarul azt jelenti: viszontlátásra. Szívből kívántuk ezt Teofilo Caceresnek, akivel a jósorsunk Gyulán hozott össze. (6. oldal) Ma: Szarvas és környéke Mai lapszámunkban Szarvasról és környé­kéről olvashatnak híreket, tudósításokat, békéscsabai olvasóinknak készült a Csabai Napló. (7. oldal) Utcai- és diszkóharc Kenyeret és cirkuszt — tartja a római mondás. Mivel az előbbire már alig telik, marad az utóbbi modern változata. (11. oldal) 1995. AUGUSZTUS 1., KEDD ÁRA: 21 FORINT (+2,50 FORINT ÁFA) L. ÉVFOLYAM 178. SZÁM „Rákapcsolt” a privatizáció a villamos iparban. Mintegy 150 milliárdos bevételt remél a kormány a 600 milliárd forint értékűre becsült hazai villamos ipar eladásából. A privatizáció első fordulója — az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által kiírt pályázati értesítés közzétételével — a tegnapi napon hivatalosan is kezdődött. A .pályázat hat áramszolgáltató társaságnál, hét erőműtársaságnál és a Magyar Villamos Művek Rt.-nél ajánl fel különböző nagyságú részvénycsomagot felvásárlásra. A kiírás szerint 1995. augusztus 28-án kell a pályázatokat leadni. A nagy tortának egy szerény szelete a Démász Rt. Békéscsabai üzletigazgatósága, ahol Horváth Károly főmérnököt kérdeztük a magánosítás kapcsán helyzetükről, mindenekelőtt arra kértük őt, mutassa be az üzletigazgatóságot. Képünkön Papp Tibor (balra) és Pelikán Zsolt méréseket végez a békéscsabai telepen. (Cikkünk a 3. oldalon) FOTÓ: SUCH TAMÁS Hírek Táncoslábú gyerekek. A békésszentandrási Vértessy Tár­sastáncklub két éve működik. Az idén januártól lett tagja a Magyar Táncsport Szövetségnek. Nem­régiben szép sikereket arattak a Nagykőrösön megrendezett Nem­zetközi Gyermek Táncfesztivá­lon. Ausztria, Litvánia, Szlové­nia és Románia versenyzőivel együtt közel 100 táncos pár mérte össze tudását, E, D, C osztályban, különböző korcsoportokban. A standard és latin-amerikai táncok nemzetközi versenyén a bé­késszentandrási Tuma Lajos— Batai Ágnes e rangos versenyen E osztályos kategóriában 8. helyezést értei. Felkészítőjük Csonki Borbála táncpedagógus volt. Kommunális adó. Szarva­son, miként arról már hírt adtunk bevezetik a kommunális adót. A lakástulajdonosok, mintegy hét­ezren már megkapták azokat a kérdőíveket, amelyek kitöltése szükséges ahhoz, hogy megálla­pítsa az önkormányzat a kivet­hető adó mértékét. Az első kér­dőívek beérkeztek, de a július 31-én lejárt határidőig sokan nem tudták eljuttatni azokat a polgármesteri hivatalba. Hraskó András előadó és munkatársai megfeszített ütemben igyeksze­nek egyrészt segítséget nyújta­ni, másrészt folyamatosan fel­dolgozni a feladványokat. A kommunális adó fizetési határ­ideje a határozat kézhezvételé­től számított 15 nap. A fizetési kötelezettség elmulasztása ka­matot, illetve letiltást vonhat maga után. Jobb fizetni • •• A Békés­csabai Lakásszövetkezet tagjai közül 675 olyan akad, aki nem fizette mag az igénybe vett szol­gáltatások egy részét. Ok össze­sen közel 19 millió forinttal tar­toznak a szövetkezetnek, mely kénytelen eljárást kezdemé­nyezni annak érdekében, hogy valamilyen módon befolyjon a hiányzó pénz: a bíróság fizetési meghagyást bocsájt ki az érin­tettek számára. Ezt akár már végrehajtási eljárás is követheti. Menekülteket fogadhatnak A debreceni Sámsoni úti volt szovjet laktanyából menekülttá­borrá alakított s elkészülte óta üresen álló objektumba az utóbbi három hétben 500, főként bos- nyák menekült érkezett hazánk­ba. Bár menekültáradatról nem beszélhetünk, amennyiben ha­sonló számban érkeznek hoz­zánk a menekültek, lassan telítő­dik a négy működő menekülttá­bor. Ebben az esetben új tábor megnyitására lesz szükség, s ké­zenfekvő, hogy ez az e célra ki­alakított debreceni legyen. A szakemberek szerint 1000-1500 menekült elhelyezésére van lehe­tőség Debrecenben, ha ennél töb­ben érkeznének, őket másutt he­lyezik el. Azzal összefüggésben, hogy a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem vezetősége a meg­növekedett hallgatói létszámra tekintettel kezdeményezte, hasz­nálhassák kollégiumként a jelen­leg még üresen álló épületeket, a most előállt menekülthelyzet mi­att ez a kérdés nem időszerű. A megyei Vöröskereszt gazdálkodása rendben Padlófogás egészségesen A Magyar Vöröskereszt orszá­gos központjában kirobbant múlt heti botrány — felmenté­sek, állítólagos pénzügyi sza­bálytalanságok — kihatott a Bé­kés megyei szervezet életére is. Priskin János megyei titkárt teg­napi összmunkatársi, megyei testületi ülésük után kérdeztük a részletekről. — A megyei szervezet tagjai, vezetői úgy érzik most magukat, mint az az egészséges ember, akit kiütéssel padlóra küldtek, és bizonytalan: fel tud-e állni — kezdte. —Lehajtott fejjel kell jár­nunk, pedig nemrégiben fejező­dött be egy országos központi el­lenőrző bizottsági, egy belső el­lenőrzési és egy külső szakértői vizsgálat, melyek pénzügyileg mindent rendben találtak a 93— 94-es gazdálkodásunkkal kap­csolatban. 1992 óta valamennyi megyei szervezet önállóan gaz­dálkodik, és a megítélés szem­pontjából ez nagyon lényeges. (Folytatás a 3. oldalon) Pórul járt útlevéligénylők Orosházi olvasóink panaszkod­tak, hogy tegnap, azaz július 31- én kívánták benyújtani útlevél­kérelmüket a helyi polgármeste­ri hivatalban, de az ügyintéző már a megemelt illetékkel szá­molt. Olvasóink nem értették a dolgot, hiszen véleményük sze­rint augusztus 1-jén lép hatályba a törvény, legalábbis így tájéko­zódtak a rádióból, televízióból. „Nem mindegy, hogy 1000 vagy 3000 forintot kell fi­zetnünk, és ezek után vehetjük-e komolyan a felsőbb szervek döntéseit?” — kérdezték. Infor­mációért dr. Bereczki Istvánhoz, az orosházi önkormányzat jegy­zőjéhez fordultunk. — A Bokros-csomag néven közismert, gazdasági stabilizá­ciót szolgáló törvények között szerepel az illetékre vonatkozó jogszabály módosítása is — kezdte. — A törvény tartalmaz­za azt is, hogy a kihirdetése utáni 45. napon lép hatályba, és nincs arról szó, hogy augusztus 1 -jén. A jogszabály a június 15-ei Ma­gyar Közlönyben jelent meg, te­hát június 16-ától kell számolni a napokat. A hatályba lépés nap­ja így július 30-a volt, ami azon­ban vasárnapra esett, és ennek megfelelően tegnaptól kellett az új díjszabású útlevélilletéket al­kalmazni. Ny. L. Közmunkát ajánlanak Nyilván nem mindenki előtt is­meretes, hogy megváltozik a jö­vedelempótló támogatások rendszere. A szarvasi KOMEP Kft. igyekszik lehetőségeikhez képest közmunkát ajánlani mindazoknak, akik a Bokros­csomag értelmében a meghatá­rozott mértékű munka elvégzé­sét igazolni kötelesek. E nélkül ugyanis nem jár részükre támo­gatás. A KOMÉP a városházán közmunkásokat toboroz, mely­hez jelentős segítséget ad a helyi munkaügyi kirendeltség. Jelen­leg körülbelül 60 munkanélkülit foglalkoztatnak takarítói, park- rendezési, temetőkarbantartási munkákra. Az itt elérhető órabér teljesítménytől függően 80— 100 forintig terjed. Szarvason egyébként a rendelet közel 800 személyt érint. Hol érdemes nyaralni? Általában igazságot keresni nemes dolog, de sohasem jár igazi eredménnyel — vallják a filozófusok. Én egy kisebb társadalmi probléma után igyekeztem utánajárni, pon­tosabban arra a kérdésre ke­restem választ, üdülnek-e és ha igen, hol honfitársaink? Megkérdezett ismerőseim közül a legtöbben munkával töltik a nyarat. Néhányan azt mondják, nincs rá pénzük, másoknak idejük. Aki mégis elszánta magát, hogy család­ját felpakolja és lesz, ami lesz, megtakarított pénzük­kel a zsebükben útra indul­tak, nem egyszer csalódtak. No, nem abban, hogy nem volt hol szállást és éttermet találni, hanem abban, hogy irdatlan pénzért kínálták a szolgáltatásokat a belföldi vendéglátók, üdültetők. Úgy hírlik, a Balaton mellett egyetlen tojásból készített rántotta 45 forint. Ha nem átall a gyerek e mellé még egy pohár tejet is kérni, az már 30 forint plusz kiadásba kerül. A 15 forintos, papír­vastagságú kenyérszelet árán már meg sem botránkoztak ismerőseim. Egy másik mun­katársam a görög tengerpart­ra indult, s lebamultan, kipi­henve érkezett vissza. Keve­sebb pénzt költött külföldön, mintha idehaza próbált volna nyaralni. A fenti sorokban jelzett, Balatonnál üdülő. négy tagú család 60 ezer fo­rintból úszott meg egy hetet. Ők, miként mondják két évig biztos nem indulnak el ilyen kikapcsolódásra. Görögor­szágból érkező kollégám két hét alatt hasonló tagú társaságban 50 ezer forintból megúszott minden kiadást. Hát kérem, tessék választa­ni! Nem csoda, ha meggon­dolják honfitársaink, elmen- jenek-e és választásuk nem lévén elfogadják-e a hazai tu­rizmus és üdülés tarifáit? De vajon megéri-e a belföldi üdültetőknek az ilyen magas ár? A Balatonnál is látszik, hogy kevés a külföldi, jóval kevesebb, mint néhány évvel ezelőtt volt. Ha nem vigyá­zunk, az idegenforgalomból is kiszorulunk, és ebben az üzletágban is csak tranzitor­szág leszünk. PappJános Reflektorfényben a 0%-os Whirlpool hitel! / Háztartásiét Gépek A mai napon, ha Whirlpool hűtőt, fagyasztót vagy mosó-, mosogatógépet vásárol üzleteinkben, visszanyerheti készüléke vételárát! A Whirlpool napon veszi igénybe 0%-os hitelakciónkat, mentesül a kezelési költség megfizetésétől! (ÍIelektrohAz Békéscsaba, Baross u. 10. Gyula, Városház u. 12. ELEKTRO CITY Békéscsaba, Andrássy út 24. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 óráig, szombaton 8—13 óráig.

Next

/
Thumbnails
Contents