Békés Megyei Hírlap, 1995. július (50. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01-02 / 152. szám

Mikor szórakoztak legutóbb? Megkérdeztük olvasóinkat sorozatunk kérdésére négyen válaszoltak, termé­szetes, hogy négyféleképpen. (5. oldal) / I TI 7-11. oldal Születésnapi torta Békésen ha az ember a háztartásba egy helyen szeretne mindent megvenni, akkor a GaloviczKisáruházát keresi. (6. oldal) ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT IMS MEGYEI HÍRLAP 1995. JULIUS 1-2., SZOMBAT-VASARNAP ARA: 23,50 FORINT L. ÉVFOLYAM 152. SZÁM 1995. július 4-én, kedden birTOK'SHow MEZŐHEGYES országos vetőmag-termesztési és öntözési bemutató Tegnap megkezdődött az őszi búza betakarítása Csárdaszállás határában. A Mezőberényi Kalász Gazdaszövetkezet közel 1500 hektárnyi területén 16 kombájn várhatóan három hét alatt végez a munkával. A tavalyinál valamivel kevesebb, de jó minőségű termést várnak, sőt a szövetkezet vezetőinek reményei szerint a teljes mennyi­ség malmi minőségű lesz fotó: lehoczky Péter Néha vissza kell húznia magát Fegyelmi eljárás a gyulai kórház gazdasági igazgatója ellen Nyilvános ülésen tárgyalta a megyegyűlés, de egy szót nem értett a hallgatóság az egészből. Miért indult fegyelmi eljárás Vinnai Szilárd, a gyulai Pándy Kálmán megyei kórház gazdasági igaz­gatója ellen? Ki tudja? Az érintett személyiségi jogaira tekintet­tel az ügyet valóban „bizalmasan kezelte” a testület, s mindössze annyit tett, hogy a fegyelmi bizottság létrehozása mellett döntött. A szünetben megkerestük Vin­nai Szilárdot, akinek nem állt szándékában titkolni az ügyet: — A kórházban egy belső fel­jelentés nyomán indult ellenem a fegyelmi eljárás, mert két rende­letet megszegtem a vezetői mun­kám során, egyrészt a megyei ön- kormányzat vagyonrendeletét, másrészt a versenytárgyalásra Tovább húzódik a Sanopharma részvénytársasággá alakítása A megyegyűlés költségvetést módosított • • Összement a Bokros-csomag Marad a gyes, a gyed, a gyet és a családi pótlék Pénteken az Alkotmánybíróság több pontban az alaptör­vénnyel ellentétesnek minísó'tette a gazdasági stabilizáci­ót szolgáló törvényt, az úgynevezett Bokros-csomagot. Megállapították: ajogbizton- ság, a szerzett jogok védelme megköveteli, hogy az anya­sági és gyermektámogatási rendszer keretei között a vi­szonylag rövid és meghatáro­zott idejű támogatásokat (gyes, gyed, gyet, várandósá­gi pótlék, terhességi segély) a már megszületett és 1995. jú­nius 15-től számított 300 na­pon belül megszületendő gyermekek esetében a hatá­lyosnál nem kedvezőtlenebb feltételekkel és időtartamra biztosítsák. A családi pótlék eseté­ben elegendő felkészülési időt kell adni a változások­hoz való alkalmazkodáshoz azoknak is, akik elvesztik jogosultságukat erre a já­randóságra. (Cikkünk a 4. oldalon.) Mégis letartóztatták Kondacs Pált! Az egészségügyben tervezett szerkezetátalakítás Békés megye képviselő-testületének ülésén is szóba került tegnap Békéscsa­bán. A szociális és egészségügyi bizottság elnöke, dr. Csaba István a közelmúltban napvilágra került információkból indult ki, s meg­jegyezte: belőlük az is kiolvasha­tó volt, hogy a megyegyűlés nem áll a feladata magaslatán. Határo­zottan cáfolta azonban, hogy a különféle fórumokon ne a megye érdekeit képviselték volna, bele­vonatkozó jogszabályok egy­másra épülő rendeletéit. Vinnai Szilárd elmondta, hogy a kórháznak a működése során jelentős bevételei szár­maztak tavaly, amelyeket épüle­teik, berendezéseik felújítására fordítottak. Mivel a megyei ön- kormányzat tulajdonáról van szó, mindezeket a hivatalnak kellett volna finanszíroznia, de (Folytatás a3. oldalon) értve a gyulai, a békéscsabai és az orosházi kórházat is. Utalt arra a szakmai anyagra, amely a legna­gyobb gondot a gyulai és a csabai kórház vetélkedésében látja. Ilyen azonban nincs — mondta, (Folytatás a3. oldalon) Hírek _____ É j iskolaigazgató. Dr. Herczeg Ferencet nevezte ki augusztus 1-jétől 5 évre a kon- dorosi Petőfi István Általános Iskola igazgatójának a te­lepülés képviselő-testülete leg­utóbbi ülésén. A közgyűlés döntött arról is, hogy bevezetik a helyi iparűzési adót és a ma­gánszemélyek kommunális adóját. A testület elfogadta az 1995-ös költségvetési rendelet módosítását is. Békésiek Kassán. Bé­kés megyei hívek is részt vesz­nek II. János Pál pápa kassai szentmiséjén. Mint ismeretes, a Szentatya — aki tegnap érke­zett Szlovákiába négynapos lá­togatásra — programja csúcs­pontjaként vasárnap Kassán a szentek sorába iktatja a „kassai vértanúkat”, az 1619 szeptem­berében hitükért meggyilkolt Körösi Márk horvát nemzetisé­gű esztergomi kanonokot, Gro- decz Menyhért lengyel és Pongrácz István magyar szer­zeteseket. A kassai repülőtéren tartandó ceremónián megyénk katolikusait negyven hívő kép­viseli, Petrovszki György kon- dorosi plébános vezetésével. Megmenekült a „hármas”! Tegnap immár sokadszor rend­kívüli szülői értekezletre várták a szülőket Békéscsabán, a 3. számú általános iskolába. Az elmúlt hetekben bizony sokszor forró hangulat uralko­dott a iskola falai között: az ön- kormányzat oktatási koncep­ciótervezete szerint ősztől az itt tanuló diákoknak a Szabó Pál téren kezdődött volna meg a tanév. A június 22-i szlovák ki­sebbségi önkormányzati ülésen azonban ezt a tervezetet meg­vétózták, így a csütörtöki köz­gyűlés egyszer és mindenkorra levette napirendről az iskola megszüntetésének tervét — ezt ünnepelték tegnap szülők, diá­kok, tanárok és képviselők egyaránt. Eddig — az elmúlt évek során — sem számított tucatügynek az a szarvasi közéletet is megméte­lyező tevés-vevés, melynek körülményeit a sok szóbeszéd után végre a bűnüldöző szervek is vizsgálják. Mint június 16-i számunkban megírtuk, a rend­őrség büntetőeljárást indított különösen nagy vagyoni hát­rányt okozó hűtlen kezelés és különösen nagy kárt okozó csa­lás bűntettének alapos gyanúja miatt a szarvasi Kondacs Pál és társai ellen. Kondacs Pál az Ag­robank Rt. Szarvasi Kirendelt­ségének egykor vezetője volt, jelenleg a Szarvasi Állami Tan­gazdaságjogutódjaként létrejött Agrár Rt. vezérigazgatói tisztét tölti be. Kondacs Pálékat azzal gya­núsítják, hogy szabálytalan hi­telkihelyezéseket valósítottak meg. A hitelkihelyezések által érintett vállalkozások szintén régi és kedvenc témái a szarvasi társasági, s időnként a politikai életnek. Az ügyben tegnap késő délután komoly fordulat követ­kezett be. Míg a Szarvasi Városi Bíróság június 15-én nem látta indokoltnak Kondacs Pál előze­tes letartóztatásba vételét, most a Békés Megyei Bíróság — az ügyészség fellebbezésére — el­rendelte az előzetes letartóztatás (ahogy mondani szokás) foga­natosítását. Híreink szerint Kondacs Pál azóta „beköltö­zött” a megyei rendőr-főkapi­tányság fogdájába. Kivételes­nek számít a dolog, mert másod­fokon általában elég erősnek szokás tekinteni az elsőfokú bí­róságok ilyen természetű dönté­seit. Csak emlékeztetőül: az elő­zetes letartóztatásba helyezést többnyire azért kell elrendelni, mert az érintett szökésétől vagy a bizonyítékok gyanúsított általi megsemmisítésétől, megváltoz­tatásától kell tartani. Márpedig — ahogy tudjuk — ebben az ügyláncolatban volna mit eltün­tetni... Hajdútej-részvényesek Gyulán is A gyulai tejporgyár—megyénk­ben kevéssé közismerten — a Hajdútej Tejipari Rt. három nagy üzemének egyike. A Hajdútej pe­dig az országban a legnagyobb regionális tejipari vállalat. A Haj­dútej részvényeinek értékesítésé­re a héten került sor. A dolgozói és menedzsmenti részvényvásár­lást június 29-én zárták le. Milyen érdelkődés kísérte a gyulai gyár­ban a részvényjegyzést? — kér­deztük tegnap délelőtt Burtyikné Papp Erzsébetet, a gyár közgaz­dasági vezetőjét, akit a Hajdútej Rt. debreceni központjában értünk utol: éppen a dolgozói jegyzés összesítésén dolgoztak. Amint Papp Erzsébet elmondta, a gyulai gyárban két napig tartott a dolgozói kedvezményes rész­jegyzés, amely iránt nagy érdek­lődés mutatkozott. Vállalati szin­ten 100 millió forint névértéken jegyezhettek a dolgozók. T. I. Az állam(erkölcs) én vagyok? „Mentségül a kormánykoalíci­óra szavazóknak annyit, hogy minden bíróság előtt enyhítő körülmény, ha a vádlott bizo­nyíthatóan nincs tudatában an­nak, ami vele történik, illetve annak, mik a következmé­nyei.” — olvasom a hasábjain­kon sokat szereplő egyik levél­írónk minap megjelent írásá­ban. Gondolom, a kormányko­alícióra szavazók többsége most csak annyit mormol maga elé (ha még eddig nem tette volna meg): ...vagy te! Levele­zőnk maga is aktívan politizál, pontosan nem tudnám meg­mondani, éppen milyen szí­nekben, hiszen csaknem vala­mennyi levelében a neve alatt más-más országos vagy világ- szervezet vezető tagjaként je­lenik meg. Az viszont az idézett opus szerzőjének mentségére le­gyen mondva, hogy manapság sokan mások is szellemileg visszamaradottnak nézik az embert. Azt mondja például a miniszterelnök, hogy kedvenc pénzügyminisztere megdolgo­zott a tizenhatmilliójáért (nyil­ván a havi fizetésén túl, s nem holmi tizenkét órás passziónak számító fizikai munkával), jogszerűen vette fel azt, s hogy így járt el, nem erkölcstelen. Lássuk csak! Úgy emlékszem, az erkölcs a társadalam, az egyes rétegekbe tartozók köz- vélekedését fejezi ki. Ha tehát a társadalam tagjainak döntő há­nyada azt mondja, hogy az ef­féle végkielégülések eleve po­fátlanok, akkor ellentmondás alakul ki a tömeg és a minisz­terelnök erkölcsi megítélése között. (Azért nem beszélek végkielégítésről, mert néhány hét után kiizzadták azt a ma­gyarázatot, hogy ez nem az, hanem menedzserszerződés, melyet a bankszakma vezetői­vel azért kötnek, hogy két évig ne menjenek más bankhoz dol­gozni. Talán nem bíznak elég­gé az érintettek erkölcsében...) Egyszóval, ha a miniszterel­nök véleménye szemben áll a közerkölccsel, akkor milyen? Egy erkölcsi tétel sem kinyilat­koztatással születik. Ami pedig azt a „két évig más bankhoz ne menjen”-t il­leti, gondolom, nem vonatko­zik Németh Miklós és Bőd Péter Ákos londoni bankjára. Mert ha igen, akkor a pénzügyminiszter úrral együtt kénytelenek leszünk kivárni azt a két évet... Kiss A. János Búcsú egyesektől, kettesektől és... Ma végleg elköszönünk több régi fémérmétől, egyesektől, kettesektől és néhány társuk­tól. Egészen pontosan a régi egy-, két-, öt-, tíz- és húszfo­rintos fémérmétől — ezek kö­zött az alumínium egyforintos a legöregebb. A rendelet 1994 decemberében jelent meg, a búcsúra tehát készülhettünk, hiszen közhírré tétetett az el­múlt fél évben többször is, hogy 1995. június 30-ával be­vonják a szóban forgó fizető- eszközöket. A Magyar Nemzeti Bank Bé­kés Megyei Igazgatóságán Tóthné Szabó Mária osztályve­zető-helyettest kérdeztük teg­nap a pénzérmék bevonásáról,- illetve a pénzcseréről. — Július 1-jétől tehát nem lehet ezekkel a régi érmékkel fizetni? (Folytatás a 3. oldalon) „Kiérdemesült” érmék — va­lamikor a jövő században megdobogtatják-e a gyűjtők szívét? FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER

Next

/
Thumbnails
Contents