Békés Megyei Hírlap, 1995. június (50. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

Tímeát kiszabadították... A szerencsére „happy end”-del végző­dött ózdi gyermekrablás körülményei­ről készült összeállításunk. (2. oldal) Ma: Orosháza és környéke IS® Megyei lapszánunkban Orosházáról és környékéről tudósítunk, békéscsabá olva­sóinknak készült a Csabá Napló. (7. oldal) Nehéz ma a könyvet ünnepelni A Tevan Kiadó tegnap tartott sajtótájé­koztatójának díszvendége volt Lakatos István Kossuth-díjas költő. (3. oldal) 1995. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 19,50 FORINT L. ÉVFOLYAM 127. SZÁM / Ésszerűsítés vagy csőd? Az egészségügy modernizációja nem tűr halasztást Borzolja a kedélyeket az egészségügy modernizációjának szán­déka. A megyei tisztifőorvos asszony, dr. Kiss Viktória a múlt hét végén kapta kézhez a Népjóléti Minisztérium nulladik változatú munkaanyagát, amelyet véleményezniük kell. Ezzel párhuzamosan a Hornegold and Hils nevű angol cég már egy éve világítja át a megye egészségügyi szerkezetét és ésszerűsítési javaslatait az országos elvekhez próbálja igazítani. Agrobank: elmaradt a roham Hírek Áldozati vasárnap. Az Orosházi Evangélikus Egy­házközség június 4-én, pünkösd első napján áldo­zati vasárnapot tart. A prog­ramnak előzményei is van­nak: a gyülekezet minden tag­jához egy borítékot juttatott el azzal a kéréssel, hogy a kialakítandó szeretetotthon céljára helyezzék bele ön­kéntes adományaikat. A le­zárt borítékokat pünkösd va­sárnapján, a 10 órakor kezdő­dő istentisztelet előtt, a zom- bai harang mellett lehet elhe­lyezni. Rendörtalálkozó. A Bé­kés Megyei Rendőr-főkapi­tányság vezetői Arad megyei kollégáik meghívására május 30-án, kedden munkamegbe­szélést folytattak Aradon. A találkozón dr. Gál László ezre­des és Ilié Csernát ezredes fő­kapitány kölcsönös tájékozta­tást adott szerveik munkájáról, aktuális feladatairól, majd konkrét ügyekben egyeztették a közös tennivalókat. A talál­kozót megtisztelte jelenlété­vel Avram Kraciun, Arad me­gye prefektusa is, aki elisme­réssel szólt a megyék között kialakult és egyre gyümölcsö­zőbb rendőri együttműködés­ről, annak gyakorlati eredmé­nyéről. A hivatalos megbeszé­lést követően a delegáció tag­jai rövid városnézésen vettek részt. Könyvhét. Gyulán, a Mo- gyoróssy János Városi Könyv­tárban a könyvhét nyitánya­ként ma 17 órakor dr. Hegedűs Loránd református püspök tart előadást Arany János vonzásá­ban címmel. Június 6-án, ked­den 17 órakor a könyvtárban Restye Illés Profán legenda című novelláskötetének be­mutatója lesz, a beszélgetést dr. Erdész Ádám történész, le­véltáros vezeti. Az átalakítás szükséges, az év második felétől már kezdődik a megvalósítás. Az akut ágyak 20 százalékát szociális vagy krónikus ellátásra alakítják át. Nem kórházak szűnnek meg, hanem más jellegűek lesznek a fekvőbetegintézmények. — Meg kell tisztítani az egészségügyet — tájékoztat a főorvos asszony. —Tarthatat­lan, hogy a drága fenntartású kórházi ágyak nagyrészt szo­ciális céllal működjenek. Ugyanakkor a szociális hátte­ret meg kell teremteni az igé­nyek kielégítésére. Július 1­től változik a fogászati ellátás, az üzemorvosi és a mentőszol­gálat finanszírozása. A sürgős­ségi ellátás ingyenes lesz a mentőknél, a betegszállításért viszont fizetni kell. Vál­sághelyzet van az egész­ségügyben, ha ezt nem lépik meg, a következménye csőd lenne. — Kevesebb orvos kell majd, nem tartanak az orvos- munkanélküliségtől? — A szándék az ápolási ott­honok, osztályok, az otthon- ápolás és a hospice ellátás fej­lesztése. Azok a kollégák, akiknek a munkahelye meg­szűnik, átképzéssel elhelyez­kedhetnek a hiányszakmák­ban (kórbonctan, labor, onko­lógia). Ezen túl a háziorvosi hálózat bővítésére is sor kerül. Ugyancsak átalakításra vár az orvosok nyugdíjának megálla­pítása is, hiszen sok nyugdíjas azért dolgozik, hogy az élet- feltételeit biztosítsa. — Milyen megyei változá­sok várhatóak? — Az angolok nagy szak­mai tapasztalattal, kívülálló­ként elemezték a megye egészségügyét. Megállapítot­ták, hogy Békés megyében nincs kórházi ágyfelesleg, az aktív ágyak száma lényegesen kevesebb, mint az országos át­lag, a krónikusé azonos. A kór­házak között, elsősorban a földrajzi közelség miatt (Folytatás a 4. oldalon) Beszélgetésünk időpontjában már második napja volt annak, hogy az Agrobank Békéscsa­bai Fiókjában (is) feloldották a kifizetési zárlatot. Perjési Mártonnét, a fiók igazgatóját arról kérdeztük, hogy milyen volt az elmúlt két napjuk? — Egyik napon sem alakult ki sorbanállás, viszont folya­matosan vettek ki, tettek be pénzt az emberek. — Ha jól értem, hisznek a miniszternek: ma az Agro- bankban van legbiztosabb he­lyen apénzünk. — így is van, a tőkeemelés, az állami és nemzeti banki ga­ranciavállalás a kifizetésekre ezt a helyzetet alakította ki. Tény, hogy egyelőre többet vettek ki, mint amennyit betet­A romániai vízügyi szervek kedden értesítették a Körös­vidéki Vízügyi Igazgatóságot arról, hogy a Fekete-Körösön Tenkénél vízszennyezést ész­leltek. Ezt nyers bauxit ásvány okozza és a Fekete-Körös egyik oldalvölgyében, az or­szághatártól körülbelül 100 ki­lométerre lévő bányából, a Bi- hardobrosd bányavállalattól származik. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság arról tájékoztatta lapunkat, hogy állandó figye­lőszolgálatának jelzése szerint a szennyeződés tegnap dél­előtt elérte a Fekete-Körös magyarországi szakaszát és az országhatárnál, Antnál a víztükör teljes felszínén piros elszíneződés észlelhető. Az igazgatóság intézkedett a békési duzzasztómű üzeme­lésének megszüntetéséről azért, hogy a vízszennyezés levonulása alacsonyabb szin­ten és gyorsabban történjék. A szennyezés hígítása érdeké­tek az emberek. Egyébként de­vizát és forintot egyaránt elhe­lyeznek nálunk. Ügy látjuk, hogy azok, akik először beje­lentő lapért jöttek, aztán beje­lentették igényüket, s most tá­jékozódniuk kellene, inkább elviszik a pénzüket. — Azt gondolja az ember, hogy akik eleve szakítani akar­tak a bankkal, már az első na­pon igyekeztek túlesni ezen. — A második napon való­ban az érdeklődő volt a több. Az emberek megnyugodtak, s a többi lehetőséget is számba- véve dönt - ok úgy, hogy ná­lunk hagyjak a pénzüket. —Roham tehát nem volt? — Sem nálunk, sem máshol az országban. K. A.J. ben a Fehér-Körösön a folya­matban lévő duzzasztást meg­szüntették, és a teljes vízhoza­mot Szanazug felé engedik. Az Élővíz-csatornába csak annyi vizet juttatnak, amennyivel az Élővíz-csator­na menti vízhasználók igényei minimálisan kielégíthetők. A szennyeződés keletkezési helyének és kiterjedésének pon­tos meghatározása céljából Na- dabán János, a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelő­ség igazgatója, Pálinkás Lajos, a Körös-vidéki Vízügyi Igazga­tóság főmérnöke és Varga Ée- renc, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője Teofil Romocea nagyváradi vízügyi igazgatóval közösen tegnap helyszíni szemlét tartott Romániában. A Környezetvédelmi Fel­ügyelőség vízminőség-vizsgá­ló laboratóriumában a bauxit ás­ványtartalmú víz vizsgálatát és vízhasználatra vonatkozó elvi minősítését elvégzik. Vörösük a Fekete-Körös! Konferencia a településszövetségekről Másfél esztendő alatt jelentős fejlődés volt tapasztalható az úgynevezett településközi együttműködés terén, több mint 40 új településszövetség alakult meg. Ma és holnap Kecskemé­ten rendezik a településszövet­ségek kialakulását, fejlődését bemutató, értékelő konferen­ciát. A találkozón „A kistérségi együttműködések, mint a kor­mány, a megye és a magánvál­lalkozók partnerei” témakör­ben tart előadást megyénkből dr. Pelcsinszki Boleszláv, a me­gyei közgyűlés alelnöke. „A magyarországi kistérségi prog­ramok gyakorlati és tudomá­nyos szempontú értékelése” cí­met viselő témában pedig dr. Csatári Bálint, az MTA Regio­nális Kutatások Központja Al­földi Tudományos Intézetének igazgatója ad tájékoztatást. Eredeti tőkefelhalmozás A gazdaság átalakításának folyamatában mérlegre kerülnek a gazdálkodás for­mai keretei is. Nem mindegy ugyanis, hogy egy termelő- szervezet milyen formában (szövetkezet, kft., bt. stb.) végzi tevékenységét. Napjainkban a szövetke­zet létjogosultságát kérdő­jelezik meg leginkább. Ta­lán ez az egyetlen olyan szerveződés, amely az egyén tulajdona mellett a közösségi, az úgynevezett oszthatatlan közös tulajdon elvével nehezen birkózik meg. A szövetkezetben a nevesítés kapcsán a tulaj­don tagi, illetve külső üzlet­rész tulajdon formájában je­lenik meg. Kérdés, hogyan tudja a tag és az üzletrész birtokosa tulajdonosi mi­voltát érvényesíteni. Va­gyonát kivinni nem tudja. A korábbi törvény erre adott lehetőséget egy bizonyos határidőig. Ez elmúlt. A kül­ső üzletrésztulajdonos sem korábban, sem ma nem tud mihez kezdeni részvagyo- nával. Ha lesz osztalék, ak­kor talán neki is jut valami. Erre vajmi kevés az esélye. Mit tehet akkor ma a szö­vetkezet, saját tulajdon nélküli tulajdonosként? Amit látunk az a következő: a szövetkezet megváltja az üzletrészeket. De nem név­értéken, hanem jóval alatta. Változó, hogy a névérték 10, jobb esetben maximum 30 százalékát fizetik-e ki a tulajdonosnak. Az üzletrész birtokosa legtöbbször átad­ja részét, hiszen nem tud vele mit kezdeni. Értékpa­pírja, vagyona forgalom- képtelen. Egyik üzletrész tulajdonosa a másikkal tud­na adás-vételi kapcsolatba kerülni, vagy a névérték alatt adhatja el üzletrészét az adott szövetkezetnek. Az élő szövetkezeti törvény egyelőre nem engedi meg a gazdálkodó szervezetnek, hogy saját tulajdona legyen, s ez a földre is vonatkozik. Talán majd az új szövetke­zeti törvény, melyet 1996- ra várnak, hozhat e tekintet­ben megoldást. Papp János AKCIÓS KÍNÁLATUNK! 20 literes, forgótányéros, grillezős mikrosütő 24 990 Ft 30 literes, forgótányéros, grillezős mikrosütő 29 990 Ft 2 fejes videomagnók 38 800 Ft-tól 4 fejes videomagnók 49 900 Ft-tól 2 fejes videolejátszók 24 990 Ft-tól Csillárventilátor 6 900 Ft 155 literes hűtőszekrény 24 990 Ft 200 literes hűtőszekrény 26 840 Ft 240 literes hűtőszekrény 29 430 Ft Kombinált hűtőszekrény 2801 + 591 fagyasztó 38 280 Ft Fagyasztóládák már 20 780 Ft-tói kaphatók. Teljes kínálatunk megvásárolható 20% előleggel 6, 12, 18 havi részletre. Í&ELEKTROHAZ ELEKTRO CITY Békéscsaba, Baross u. 10. Gyula, Városház u. 12. Békéscsaba, Andrássy út 24. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 óráig, szombaton 8—1 3 óráig. Román nemzetvédelmi küldöttség Békésben. A Romániából érkező delegá­ció Méhkeréken megkoszorúzta a második világháborúban elhunyt román katonák emlékművét. (Tudósításunk a 3. oldalon) Fotó: Kovács Erzsébet

Next

/
Thumbnails
Contents