Békés Megyei Hírlap, 1995. május (50. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

Tunéziai nászutaspár Gyulán Ritka vendég Gyulán a tunéziai, ám most ketten is megfordultak, nászúton jártak az Erkel Gyógyszállóban. (6. oldal) SPORT melléklet 12-16. oldal Összeállítás az EDÜ-ről Három napig a diákok kezében volt Gyula városának kulcsa. A XVII. EDÜ vasárnap fejeződött be. (11. oldal) A török időktől napjainkig Gyulai Várfürdő Napok a 35 éves fennállás tiszteletére Majális a miniszterrel Lebenszky Attila, Gyula város polgármestere nyitotta meg vasárnap délután a Gyulai Várfürdő Napok rendezvény- sorozatot, amelyet a várfürdő 35 éves fennállásának tisztele­tére szerveztek. A fürdő törté­netéről többek közt a követke­zőket mondta: — A magyarországi fürdők a török hódoltság idején születtek meg. A feljegyzések szerint Gyulán az idő tájt 11 fürdő volt, a török kiűzése után ezekből mindössze egy maradt épen, amelynek épülete még látható a Kossuth utcában. A szabadvízen való fürdőzésre 1846-ból találunk először ada­tokat, amikor a „Fehér-Körös szőke habjain” egy fürdőház létesült, amely a szabadság- harc idején elpusztult. Miután 1941-ben az Almásy család a parkot felajánlotta Gyula vá­rosának, részvénytársaságot hoztak létre, és elkészült a für­dő terve is. Sokan emlékeznek vissza még az első medencére, amely a mai versenyuszoda környékén volt. Az azóta eltelt időszak alatt végbement válto­zásokat nehéz lenne felsorol­ni, együtt éltük át a fürdőnk és városunk fejlődését. A most kezdődő várfürdő napok ren­dezvénysorozaton sok olyan vendég is eljut a városba, a szép fürdőbe, akik eddig még nem voltak Gyulán. Az itt töltött egy hét alatt gazdag programválasz­tékból szemezgethetnek, re­méljük, kellemes élményekkel tarsolyukban térnek majd haza tőlünk. A rendezvénysorozattal egy újabb „fesztiválturizmu­sunkat” bővítő eseménnyel gaz­dagodtunk. Dr. Bagossy Attila fürdő­igazgató többek között 1957 márciusát elevenítette föl, amikor a városi tanács nekivá­gott a fürdő létesítésének. So­rolta a neveket, akik nélkül ma nem lenne Gyulán világhírű gyógyfürdő (Enyedi G. Sán­dor, Vidó István, dr. Gyarmati István, Halmos Béla, Csep­pentő Zsigmond, Lipták Mi­hály, Jámbor István, Rusz Il­lés, Diószegi Sándor és dr. TóthFerenc). A várfürdő napok keretében ma délután az Erkel Hotel mel­letti pagoda előtt Testvérváro­saink zenéiből címmel tarta­nak népzenei bemutatót. A várfürdőben a gyulai Big Band zenekar lép fel, a 100 éves cukrászdában pedig színészta- lájjcozó lesz. (Lovász) Hírek Népdalkörök találkozója. Tótkomlóson a hét végén ren­dezték meg a népdalkörök, népzenei együttesek VIII. or­szágos minősítőjét. A megye számos településéről (Csor- vás, Kondoros, Nagyszénás, Dombegyház, Szarvas, Sar­kad, Szabadkígyós, Tótkom­lós, Battonya, Békéscsaba) 15 pávakör, citerazenekar mutat­kozott be annak reményében, hogy az arany, az ezüst és a bronz minősítés közül a legfé­nyesebben csillogóval térhet majd haza. Pódiumjáték. A Békési Református Gimnázium diák­jai május 3-án 17 óra 30 perces kezdettel Orosházán a refor­mátus egyház gyülekezeti há­zában adják elő Kiáltás című pódiumjátékukat. A produkci­ót beszélgetéssel zárják. Határhelyzet. Nem volt torlódás a határátkelőhelyeken. Miként a Határőrség Országos Parancsnokságának ügyeletese elmondta: hétfőn a személy- gépkocsikkal mindegyik határ- állomáson várakozás nélkül le­hetett áthaladni. Csupán Tisza- becsnél kellett mintegy óra­hosszat várni a belépésre. A te­herjárművek viszont a keleti ha­táron, akárcsak más napokon, hosszú ideig kénytelenek voltak vesztegelni: Nagylaknál 15, Gyulánál és Biharkeresztesnél 10-10 órát, Záhonynál 7 órát. Templomszentelés. Új református templomot szen­telt fel vasárnap a Debrecen­hez tartozó Bánk település- részen Kocsis Elemér. Az új templom két év alatt a refor­mátus hívek és a testvéri se­gélyszervezetek adományá­ból épült. A templomépí­téshez Debrecen város ön- kormányzata ingyen adott tel­ket a református egyháznak. Május elsején a Szeghalom melletti várhelyi táborba invi­tálta a helyi és a vésztői MSZP az érdeklődőket. A sokszínű rendezvények csúcspontját az jelentette, amikor dr. Vastagh Pál igazságügy-mininiszter, dr. Simon Imre, a megyei köz­gyűlés elnöke, Matuska Sán­dor, a régió országgyűlési kép­viselője, Kaszai János vésztői és Kosaras Béla szeghalmi Az agrárszocialista mozgalom 104. évfordulójáról április 30- án emlékeztek meg Oroshá­zán. Ebből az alkalomból ér­kezett az alföldi városba dr. Lakos László földművelés- ügyi miniszter, aki Kardoskú- ton találkozott mezőgazdasági szakemberekkel, majd dr. Vastagh Pál igazságügy-mi­niszterrel és Nagy Sándorral, az MSZOSZ elnökével sajtó- tájékoztatót tartott. Elsőként elmondta, hogy az első 3 hónapban az idén több volt búzából és kukoricából az exportunk, mint tavaly egész évben. Nagy gondot jelent vi­szont a mezőgazdasági terme­lőknek a hitelhez jutás. Ennek A szokottnál csendesebben teltek a napok az immár ha­gyományossá váló narancs­fesztiválon Békéscsabán. A péntek esti megnyitó után csak lassan telt meg a Ligeti sörkert a Coctail zenéjére, míg péntek délután is csak kevesen sétáltak ki a helyszínre. Pedig a néptáncbemutató, a Big Band együttes zenéje, a Ke­reszt katonái című pantomim­polgármester válaszolt a meg­jelentek kérdéseire. A tűző na­pon közel egy órán át állták a kérdezők rohamát, akiket a ha­lálbüntetés ügye éppúgy érde­kelt, mint az, hogy mi lesz Szeghalom középfokú tanin­tézeteinek sorsa vagy a vésztői kisebbség támogatásának módja. (Dr. Vastagh Pállal készült interjúnkat az 5. olda­lon olvashatják.) ellenére a térségben a tavaszi munkák elvégzéséhez minden­ki előteremtette a pénzt. Az igazságügy-miniszter a tárca soros feladatairól tájékoztatta az újságírókat (a szövetkezeti törvény újraszabályozásának előkészítése, jogharmonizációs teendők, kárpótlással kapcsola­tos feladatok). Nagy Sándor re­ményét fejezte ki, hogy a gazdasá­gi növekedés hatással lesz a szak- szervezeti tárgyalásokra is, majd fórumot tartott Orosházán. Az esti megemlékezésen—a városi könyvtár előtt — Fetser János polgármester és Nagy Sándor mondott ünnepi beszé­det. A program utcabállal ért véget. Csete Ilona előadás és a jó idő mind-mind megadatott a kellemes dél­utánhoz. Talán a legnagyobb sikert a vasárnap esti fáklyás felvonu­lás aratta: hatalmas tömeg in­dult neki a rövid sétának mind­két helyszínről: a Jókai—And- rássy út sarkáról és a Lencsési úti körgátról a Szabadság tér­re, ahol utcabál zárta a IV. Narancsfesztivált. A. Gy. Csendes napok a „narancsligetben” Az agrárszocialista mozgalomra emlékeztek Orosházán Show-val a drog ellen Egyre több szervezet vállalja fel a szenvedélybetegségek meg­előzésének propagandáját. Orosházán az Alkohol- és Dro­gellenes Ifjúsági Társaság végzi ezt a munkát. Ennek a szerve­zetnek a támogatására jóté­konysági műsort rendeztek a hét végén a Petőfi Művelődési Köz­pontban. Dandé Endre, a társa­ság elnöke megnyitójában el­mondta, hogy a fiatalokból álló független közösség kulturális rendezvények szervezésével is foglalkozik, de elsősorban a drogfogyasztás veszélyeire hív­ják fel a figyelmet. Nagy sikert arattak a „táncsi- csosok” a Hair című musical táncrészletével, a közönség pe­dig ízelítőt kapott az orosházi butikok tavaszi, nyári kollekci­óiból összeállított divatbemuta­tón. A talpalávalóról a Hangulat zenekar gondoskodott. T. A. Betörők kedvenc utcája Harmadszor törnek be há­zunk alagsorába, az otthonos, szerény, roppant vegyes kisüzletbe. A boltocska mű­faja meghatározhatatlan. Nem szatócsüzlet, nem papír­vagy ruhabolt, nem műszaki kereskedés. De lehet kapni benne italt, csokit, ropit, sap­kát, sporttáskát. Meg anorá- kot, azaz „csuklyával egybe­szabott rövid viharkabátot” —magyarázza az idegen sza­vak szótára, és közli, hogy a kifejezés eszkimó eredetű. Végre tudok egy szót esz­kimóul. Vásárolható játék, gyümölcslé, fagylalt, papír, boríték, cigaretta. Lehet fény­másoltatni és kávét inni, cse­vegni meg leülni. Kapható hűtőszekrény. És kapható jó szó. Talán a jó szóra vágytak a betörők, de azt nehéz lopni. Különben nem értem, miért törnek be ide fél év alatt har­madszor. Nem nagymenő és nem is különösebben jól me­nő üzlet. Nem csicsás, nem dús. Pénzt eddig nem sokat leltek a betörők, akik nyilván már otthonosan mozognak benne — rendszerint ámt pa­kolnak fel, zsákba öntik a ci­garettát, csokoládét, s uccu neki. Ügyesek. A mi utcánkban van ugyanis a rendőrkapi­tányság. Tíz háznyira. Tu­dom, szegény rendőröknek van dolguk elég. Nélkülünk is. Állítólag az utca majdnem minden üzletében és sok laká­sában jártak már a betörők. Jól érzik magukat itt. Ez a kedvenc utcájuk. Ha festők lennének, lefestenék, ha írók, minden novellájuk itt ját­szódna. De hát betörők—mit tehetnének egyebet? Betör­nek. Mindegy nekik, hogyan. A múltkor a boltocska utcai bejáratának vaskosan gyö­nyörű lakatját fűrészelték le. Most a pincelejárón keresztül ütöttek rajta a sapkákon. Hátha végre megtalálták, amit kerestek. Hátha ezúttal egy zsáknyi jó szót is elvittek. Ha nem, jaj nekik. Hatalmas egérfogót épített be a biztosí­tó: csak próbálkozzanak újra! S ha az egérfogó nem segít, beszerez egy óriási macskát. Bodor Pál TELE VIZIOCSERE-AKCIÓ! 10 000 Ft értékben beszámítjuk bármilyen régi televízióját (műszaki állapottól függetlenül), ha SAMSUNG 51 cm-es, teletexes készüléket vásárol. Eredeti ár: 59 900 Ft. Csereár: 49 900 Ft. Békéscsaba, Baross u. 10. Gyula, Városház u. 12. ELEKTRO CITY Békéscsaba, Andrássy út 24. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 óráig, szombaton 8—13 óráig. fíl elektrohAz Világrekord túrós csusza és a többiek. Az öt és fél méteres, másfél tonnás tepsiben több, mintegy tonna túrós csusza készült. (Tudósításunka 3. oldalon.) Fotó: Such Tamás

Next

/
Thumbnails
Contents