Békés Megyei Hírlap, 1995. április (50. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01-02 / 77. szám

Pénteki pihenő Al-Ainban Munkatársunk, Ménesi György a ma­gyar államfő delegációjának tagja­ként Al-Ainba utazott. (2. oldal) Hét féri Hír lap-ma pin HL ______________ —+ — 5-12. oldal Live-show a pártházért! Szeghalmon egy magát megnevezni nem kívánó vásárló komplett éjszakai szolgáltatást nyújtó szolgáltatást akar megvalósítani. (4. oldal) 1995. ÁPRILIS 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 19,50 FORINT L. ÉVFOLYAM 77. SZÁM KÖHART-tervek holland mintára A megye hátrányos helyzetű, vízparti településeinek hosszú távú, infrastrukturális fejlesztésén belül a vízi személy- és áruszállítás beindítását is tervezzük a Körösökön —jelentet­te be tegnap, a békéscsabai Kishajó étteremben megtartott sajtótájékoztatón Kerepeczky Béla,aKörös-vidéki Hajózási Rt. főmérnöke. Az rt. tavaly októberben alakult meg a holland Dutsch Canal Incorporation mintájára. Ez a cég a holland belvízi hajózás mintegy 90 százalékát tartja kezé­ben. A KÖHART alaptőkéjében 25 százalékkal részesedik a Dutsch, ám a többségi tulajdonosok az érintett önkormány­zatok 51 százalékban. A főmérnök hangsúlyozta: a fennmaradó részvénycsomagot magánbefektetők számára hirdetik meg. A KÖHART első ütemben a személyforgalmat indítja be ez év nyarán, amit indokol az, hogy több vasútvonalat is megszüntetnek megyénkben. Konkrét tervük a Békéscsa­ba—Gyula közötti kishajóforgalom realizálása az Élővíz- csatornán. különös tekintettel az idegenforgalom igényeire. Az első járat júliusban indul, és addig befejezik a januárban elkezdett munkálatokat: a meder kotrását, a műtárgyak építését és a kikötők kialakítását. A legnagyobb nehézséget a csabai felsőzsilip átépítése jelenti, hogy az megfeleljen az Európa Közösség kishajózási szabványainak. Újságírói kérdésre Kerepeczky Béla elmondta, hogy elő­zetes számításaik szerint a békéscsabai Malom tér és a Gyulai * Várfürdő közötti menetjegy legfeljebb 45 forintba keiül majd. A menetidő 35 perc, a hajók pedig 36 személyesek. Negyven török bújt meg a zsákok mögött a kamionban Embercsempészet mogyoróval Csak egyet kívánhatunk: házasságuk is ilyen örömteli, boldog legyen Sztáresküvő Békéscsabán Mónika Kuala Lumpurban talált rá az igazira A fuvarokmány és a vámzár állapota keltette fel a fi­gyelmüket a gyulai vámhiva­tal pénzügyőreinek tegnap reggel a gyulai határon, ami­kor egy török kamion jelent­kezett belépésre. A mogyorót szállító tehergépjárművet belül is átvizsgálták, és csu­pán néhány zsákot kellett megmozdítani ahhoz, hogy a gyanú beigazolódjon. A zsá­kok mögött ugyanis egy barát­ságosan mosolygó fiatalem­berre bukkantak, majd újabb és újabb arcok tűntek fel a kamion „gyomrában”: A rög­tönzött népszámlálás során 40 török került a listára. Novák Mihály századost, a gyulai vámhivatal parancsnokát elő­ször arról kérdeztük: munka­társaiknak mi tűnt fel a fuvar­okmányon? — A mogyoró az egyik klasszikus áruféleség az em­bercsempészet lebonyolításá­ra — kezdte. — A zsákok jól védenek a külső hidegtől és a hangokat, a zajt megfelelően szigetelik, sőt a mogyoró még élelemként is szolgálhat. Emellett a zsákok mozgatha­tósága miatt ideális rejtekhely alakítható ki. — A kamion egyébként mennyi árut szállított? — 20 tonna mogyorót, 250 zsákban. (Folytatás a 3. oldalon) Hírek Komáméi vendégek. A Békéscsabai Szlovákok Szer­vezete és a Békéscsabai Evan­gélikus Egyház meghívására Békéscsabáról egykor elszár­mazott — ma Komárno és kör­nyékén elő— szlovákok vendé­geskednek a hét végén megye- székhelyünkön. Szombatra vá­rosnézést, estére pedig a szlo­vák kultúra házában, baráti ta­lálkozóval egybekötött kulturá­lis estet szerveztek a vendéglá­tók. Vasárnap szlovák nyelvű istentiszteleten vesznek részt az evangélikus templomban. Gesztiné Geszten. A Bé­kés-Bihar Falusi Turizmusáért Egyesület és a Békés Megyei Művelődési Központ vendége volt tegnap Geszten a Kunhe- gyesi Falusi Turizmus Egye­sület elnöke, Geszti Jánosné. A meghívott az egyesületük hat­éves tapasztalatáról beszélt a geszti és a Geszt környéki te­lepülések leendő vendégfoga­dóinak. Apor püspök oltalmában Hétfőtől új sorozatot in­dítunk lapunkban „Apor püspök oltalmában” cím­mel. Páratlan értékű, ed­dig Magyarországon nem publikált dokumen­tumhoz jutott szerkesztő­ségünk, egy romániai szerző, dr. Aurel Socol visszaemlékezéséhez, aki 1944—45 drámai napjaiban a győri Püs­pökvárban, Apor Vilmos oltalma alatt állt. A könyvrészletben arról ol­vashatnak, milyennek látta az üldözött a mártír­halált halt bárót, akinek életét köszönhette. Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy nem mindennapi esküvő helyszíne lesz ma Bé­késcsaba. Akkor azonban még csak kérdőjellel írtuk meg, hogy az 1992. évi Miss Ma­gyarország szépségverseny győztese, a békéscsabai szüle­tésű, de Budapesten élő Jenei Mónika a megyeszékhelyen járul anyakönyvvezető elé szí­ve választottjával, Julian Len- nonnal, a legendás Beatles együttes vezéralakjának, John Lennonnak elsőszülött fiával. A városháza dísztermében és a környéken tegnap látott lázas készülődés kapcsán megpró­báltunk kulisszatitkokat kifür­készni. A polgármesteri hiva­talban azt az információt kap­tuk, hogy természetesen ü- gyelnek arra: minden a legna­gyobb rendben legyen. A ter­met virágokkal díszítik fel és vörös szőnyegen vezet majd a jegyesek, a vendégek útja az emeletig. A fiatalok Hra- bovszki Tamásné Kollár Má­ria előtt fogadnak örök hűséget egymásnak. A rendőrségen is érdek­lődtünk, milyen intézkedése­ket foganatosítanak. Pillér Já­nos századostól megtudtuk: csupán az esküvő ideje alatt, 15—16 óra között terelik el a forgalmat a városháza elől, egyébként pedig járőreik telje­sítenek szolgálatot a környé­ken. Telefonon sikerült elérni Mónika édesanyját is, a fővá­rosi Duna Interkontinental Szállóban. — Bár a két család nem akar nagy feneket keríteni a cere­móniának, de számítottunk ar­ra, hogy kiszivárog az ese­mény. Julian és Mónika a Kua­la Lumpurban megrendezett 1993-as világszépe választá­son ismerkedett össze, és ahogy az lenni szokW: szere­lem első látásra. Néhányszor még találkoztak New York­ban, Julian jelenlegi lakhe­lyén, aztán a Lennon-csemete megkérte a lányom kezét. — Az esküvőt miért éppen Békéscsabán tartják? — Gyökereink ide kötnek és a családom kívánsága volt, hogy Liverpool mellett — ahol két hét múlva szintén megesküdnek — Békéscsabán is kimondja a boldogító igent a jegyespár. A házasságkötés után egy szűk körű vacsorát rendezünk nálunk Jaminában és már utazunk is Pestre, majd Angliába. (Folytatás a 3. oldalon) Alföldi Tárlat Szent István napján a 29. alka­lommal nyílik meg Békéscsa­bán az Alföldi Tárlat, amely Békés megye egyetlen országos jellegű festészeti-szobrászati- grafikai biennáléjaként ezúttal is a kortárs magyar képzőművé­szetre kíván széles kitekintést nyújtani. A békéscsabaiak idei Alföldi Tárlatára kizárólag hi­vatásos művészek pályázhat­nak. Jelentkezési lapot a Mun­kácsy Mihály Múzeumtól lehet igényelni, a művek begyűjtése (alkotónként legfeljebb három mű) Budapesten május 15-én a Magyar Művelődési Intézet­ben, Hódmezővásárhelyen má­jus 10-én a múzeumban, Békés­csabán pedig május 1-jétől 12- ig a Munkácsy Mihály Múze­umban lesz. A bíráló bizottság május 22—-23-án állítja össze az augusztus 20-án megnyíló tárlat anyagát s dönt a díjakról. A Rektor Úr, Erdélyből Most volt a születésnapja; benne jár a tizedik ikszben. Csőgör Lajos erdélyi orvos- professzor alapító rektora volt a kolozsvári Bolyai egye­temnek, majd a marosvásár­helyi orvostudományi inté­zetnek. Néhány éve kényte­len volt idemenekülni. Ko­lozsváron az ismert iroda­lomtudósnál, Cs. Gyimesi Évánál házkutatást tartó ro­mán titkosszolgálat rábuk­kant a díszdoktorrá avatása alkalmából éppen Szegeden tartózkodó professzor kézira­tos emlékezéseire, és abban a egyetemalapítást fölidéző, firtató-feltáró fejezetre... Szerencsére a szerzőt sikerült Magyarországon értesíteni. Volt már némi tapasztala­ta. Annak idején, amikor a híres erdélyi katolikus püspö­köt, Márton Áront letartóztat­ták, őt, a baloldalit is fogságba- vetették. Hosszú évekig síny­lődött börtönben. Úgy döntött tehát, itt marad feleségével, a pszichológusprofesszor Er­zsébettel. Sokáig az egyik kórház vendégszobájában laknak, illetékesek évekig ígérgetnek lakást; végül csa­ládi erőfeszítés húz fedelet fejük fölé. A friss eszű, jó kedélyű, bölcs és kíváncsi öreg- úmál és nejénél szeretette mél­tóbb emberpárt nemigen isme­rek. Ha meg akarom ajándékoz­ni magam, meglátogatom őket. A Rektor Úr derűs, a türelem zsenialitása sugároz róla, hajda­ni nagyenyedi diákról. Érdeklődő, meleg és ironi­kus mosolya: Trianon egyik lehetséges tanulsága. Azt mondja ez a somolygás, hogy a bajból is bölcsesség meg kitűnő serkentőszer sajtolha­tó, ám előállítható belőle a lélek kollektív önvédelmé­nek minden puskapora is. Amikor olykor megünne­peljük Budán ezt az erdélyi születésnapot, nem sírva vi- gadás ez, csak szomorú so­molygás. Csőgör Lajos egész felnőtt sorsa, több mint het­ven életéve Trianon jegyében telt el. Életének egyetlen alapszerződése a népéhez kö­tötte, s a románokkal való meg­egyezés utópiájához, mely nélkül ott nagyon nehéz élni. Most, itt mintha kitolon­colták volna saját sorsából. Kizsuppolták a múltjából. Bodor Pál Reménykeltő expokészülődés Az idén június 13—18 között megtartandó Békéscsaba Ex­po ’95 nemzetközi kiállítás és vásárra március 30-áig 85 cég jelentkezett — mondta Váradi Zoltán, az Expo-Team Ren­dezvényszervező Kft. ügyve­zető igazgatója a tegnapi, bé­késcsabai sajtótájékoztatón. Ez a szám reménykeltő, hiszen a tavalyi expóra hasonló idő­szakban 42 vállalatot regiszt­ráltak. Örömmel tapasztalják, hogy a Békés megyében mű­ködő cégek idáig nagyobb arányban jelentkeztek, mint 1994-ben. A jelentkezők 48 százalékban gép- és építőipari cégek, melyek az eladott terület legnagyobb hányadát rr 2500 négyzetmétert — fog­lalják el. Eddig egyébként 600 négyzetméter fedett és 350Ó négyzetméter szabadtéri területnek van gazdája. Váradi Zoltán szólt arról is, hogy az expo fővédnökének Pál László ipari és kereskedelmi minisz­tert szeretnék megnyerni, az üzletember-találkozók fővéd­nöke pedig minden bizonnyal Bokros Lajos pénzügyminisz­ter lesz, aki előadóként is részt vesz a programon. Csík András, a Békés Megyé­ért Vállalkozásfejlesztési Ala­pítvány ügyvezető igazgatója — az alapítvány a kiállítás és vásár fő támogatója — arról számolt be, hogy 2,5 millió fo­rinttal segítik az expo megren­dezését. Ezen túlmenően a me­gyei cégbejegyzésű vállalkozó­kat külön is támogatják. Kiállí­tási költségeikhez járulnak hoz­zá, ehhez egy pályázati lapot kell elküldeni az alapítványhoz, amit elbírálnak. Nyemcsok r

Next

/
Thumbnails
Contents