Békés Megyei Hírlap, 1995. február (50. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Új sorozattal jelentkezünk mától: négy településről négy ember véleményét kérdezzük aktuális témákról. (5. oldal) TVR EXTRA Színes heti rádió-, tv-műsor Ki hogyan veszítette el? Hát Ön hogyan veszítette el ártatlan­ságát, és mit szól hozzá? — ezt firtatta egy amerikai magazin. (11. oldal) 1995. FEBRUÁR 1., SZERDA ÁRA: 19,50 FORINT L. ÉVFOLYAM 27. SZÁM Hadiállapot uralkodott a Szegedről befutó vonatok „leszerelős" kocsijaiban Fotó: SucF Tamás Leszerelés leszerepléssel avagy laktanyából rendőrségre vezetett többek útja Pénz is jár a hatáskörhöz Ezután havonta üléseznek a szlovákok A békéscsabai szlovák ki­sebbségi önkormányzat tegnap délután a városhá­zán kibővített ülést tartott. Vozár Márton elnök az ala­kuló ülés óta eltelt időszak munkájáról számolt be. Hornokné Uhrin Erzsébet alelnök a szlovák önkor­mányzat feladataival és ha­táskörével kapcsolatban kiemelte: őrizni kell a me­gyeszékhelyen föllelhető szlovák jellegeket, tárgyi értékeket. Dr. Simon Mi­hály városi jegyző hangsú­lyozta: azok a pénzek, ame­lyeket eddig a kisebbségre fordított a város, a további­akban a szlovák kisebbségi önkormányzat hatáskörébe kerülnek. A jövőben a te­lepülés önkormányzatának bizottsági üléseire meghív­ják a szlovák önkormány­zat képviselőit. Azt pedig a következőkben kell tisz­tázni, hogy a kisebbségi ön­kormányzatok tagjai a köz­gyűléseken hol foglalhat­nak helyet. A szlovák kisebbségi ön- kormányzat és a Csabai Szlovákok Szervezete kö­zötti együttműködés meg­állapodásának tervezetét nagy többséggel fogadta el a testület. A szervezet mű­ködési szabályzatának ki­dolgozására vonatkozóan az a döntés született, hogy ezt több lépcsőben kell tár­gyalni. Eldőlt a kisebbségi ön- kormányzat hivatalos ne­ve: Békéscsaba Megyei Jo­gú Város Szlovák Kisebb­ségi Önkormányzata. Az elkövetkezőkben a kibőví­tett üléseket magyarul, míg a szűkebb körűeket két nyelven tartják havi rend­szerességgel. A képviselők fogadóóráira szintén havi egy alkalommal kerül sor. (Magyari) Korszerűbb közvilágítás Gádoroson „Februári gyerekek, mi va­gyunk a civilek” — visszhang­zott a békéscsabai Andrássy út tegnap hajnaltól. A leszerelő „öreg bakák” bevonuló társaik­nak címezték a rímfaragványt, hiszen az újoncok február 15— 16-án öltik magukra a gyakorló­ruhát. A békéscsabai Dugovics laktanyából távozó katonák megelégedtek azzal, hogy má­moros hangulatban nótáztak, ünnepeltek, a Szegedről és Hódmezővásárhelyről vonattal érkezők egy része viszont a van­dalizmus útjára lépett az utazás alatt. A 10 óra 45 perckor Sze­gedről befutó személyvonaton hadiállapot uralkodott, össze­tört ablakok, ajtók, felhasított ülések, megrongált hulladéktá­rolók és WC-k, letépett függö­nyök, kiszerelt lámpaizzók je­lezték: elszabadult a pokol a kocsikban. Az ügy pikantériája, hogy mindezt csak akkor vették észre a vasutasok, amikor a jegyvizsgálók átadták a szerel­vényt az állomáson a műszaki kocsiszolgálatnak. — A jegy vizsgálók az ellen­őrzés során Orosházáig nem ta­pasztaltak rendellenességet, és mivel a kárt szenvedett két ko­csiba új utas nem szállt fel, nem is mentek később a leszerelők közé, akadt dolguk a többi ko­csiban—mondta Farkas Ferenc békéscsabai állomásfőnök-he- lyettes. — Évente többször utaznak bevonulok és leszere­lők vonattal, de ilyen pusztítás­sal még nem találkoztunk. Né­hány ülést dolgozóink a békés­csabai repülőhídnál találtak meg, ezeket egyszerűen kihaji- gálták az ablakon. Eddig gya­korlatnak számított, hogy a le- szerelőket elkísérte egy tiszt vagy tiszthelyettes az alakulat­tól, de tudomásom szerint a dél­előtti vonaton nem volt ilyen személy. A rongálási kár a becs­lések szerint eléri a 170—180 ezer forintot és még akkor a helyreállítás költségeiről nem is szóltam. — Úgy hallottuk, a délutánt semúsztákmeg. — Valóban így van, ugyanis a 13 órakor, szintén Szegedről beérkezett vonat egyik kocsijá­ban hasonlót tapasztaltunk. Itt a kár 15 ezer forint Az ügy tanulsá­ga számunkra, hogy ilyen idősza­kokban megerősített szolgálattal kell jelen lennünk a vonatokon. A rendőrség számított ugyan rendbontásra és fel is készültek erre, de főként a közterületekre csoportosították erőiket. Az ál­lomásról érkező bejelentésre szálltak ki és eredtek egy 50 fős csoport nyomába. (Folytatás a 3. oldalon) Hírek Népszavazás. A Mezőko- vácsházától elválni szándékozó reformátuskovácsházi te­lepülésrészen befejeződött a népszavazást kezdeményező aláírásgyűjtés. A településrész önállósági szándékát kifejező és lakossági aláírásokkal ellá­tott írásos kérelmet a napokban hivatalosan is átadták a polgár­mesternek. A gyűjtőíveket to­vábbították a helyi választási bizottsághoz, melynek hiteles­ségét igazolva immár nem lehet kétséges: a lakosság népszava­záson dönt a településrészek jö­vőjéről. Várszinházi tervek. A Gyulai Várszínház Művészeti Tanácsadó Testületé febmár 6- án Gyulán tartja idei első ülését. A létrehozása óta is változáso­kat átélő testület programján a színház nyári műsorterve szere­pel, melyről a legutóbbi testüle­ti ülésen Csiszár Imre igazgató már ízelítőt adott: ha minden jól megy, a nyáron a két központi helyet elfoglaló darab mellett közel ötven érdekes művészeti eseménynek tapsolhatunk a für­dővárosban. Mezőhegyes. Az önkor­mányzat képviselő-testülete tegnap első alkalommal kísérel­te meg a város 1995. évi költség- vetésének meghatározását. A képviselők közül többen mél­tatták a polgármesteri hivatal előterjesztését, ugyanakkor voltak, akik élesen kritizálták a tervezetet. Badics András és Kovács Józsefné elvetették az úgynevezett „ráépítéses terve­zést”, helyette a „0 bázisút” ja­vasolták. Hosszú, olykor meg­lehetősen meddő vita után a testület kiindulási alapnak mégis csak elfogadta a polgármesteri hi­vatal előterjesztését. Lapzárta­kor egyetlen kérdésben sikerült egyetérteniük: 1995-re beterve­zik a mezőhegyesi közvilágítás korszerűsítését. Az önkormányzat tavalyi munkáját összegezte a tegnap este megrendezett falugyűlé­sen a gádorosi polgármester, Fábri István, majd az idei fel­adatokról szólt. — Az önkormányzatnak vannak kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatai, va­lamint önként vállalt teendői — mondta a polgármester, majd az idei 117 millió forin­tos költségvetés részleteiről számolt be. Külön kiemelte a sokat vitatott témát, a szerve^ zett szemétszállítás ügyét. O maga nem pártolja, hogy a jö­vőben is vállalkozó végezze ezt a tevékenységet, hiszen 1994-ben is 700 ezer forintjá­ba került az önkormányzatnak ez a szolgáltatás. A közvilágí­tás korszerűsítéséről szólva el­mondta, hogy a jelenlegi hi­ganygőzizzókat kompakt fénycsövekre (minden oszlop­ra kerülne ilyen) szeretnék ki­cserélni a faluban. Kun János önkormányzati képviselő a MÁV legfrissebb tájékoztatóját ismertette a la­kossággal, miszerint a gádoro- siakra nézve elfogadhatatlan menetrend-módosítást helyez kilátásba a vasút. Lapzártakor ez a téma korbácsolta fel a kedélyeket a faluban. Cs.I. Azonnali vámfizetés A külföldről Magyarországra visszatérő turistáknak mától a határon az országba behozott vámköteles termékek után azonnal, a határon ki kell fizet­niük a vámot. A turisták a vámot kifizethetik abból a készpénz­ből, amelyet maguknál tarta­nak, ennek összege azonban nem haladhatja meg a 10 ezer forintot, s legfeljebb 1000 forin­tos címletű bankjegyekből áll­hat. Ezen túl 20 ezer forintnak megfelelő külföldi fizetőesz­közzel is rendelkezhetnek kivi­teli engedély nélkül, s a valuta beváltva szintén alkalmas vám­fizetésre. Nagyobb vámösszeg esetében ajánlatos Postabank­vagy OTP-csekk igénybevéte­le. Ä tájékoztatás szerint arra is lehetőség van, hogy az utas a határ-vámhivatalnál kilépéskor letétbe helyezze a vámfizetés­hez szükséges pénzt. Örüljünk vagy bánkódjunk? A belpolitikai kérdések leg­fontosabbika ma az, hogy mi következik Békési László le­mondása után. Lehet latolgat­ni, jobban vagy rosszabbul já­runk-e a pénzügyminiszter távozásával. Néhány Békés megyei vállalkozóval beszélve, ve­gyes véleményeket szűrhet­tem ki. Az első indulat azt mondatta, hogy végre, s ta­lán majd fellélegezhet a gaz­daság, a tavaly ősszel meg­hozott törvények módosul­nak, nem szorítják majd annyira a vállalkozásokat. Úgy tűnik, ez hiú ábránd. Kevés a reménye a megho­zott törvények megváltozta­tásának. Mégis többen opti­misták, mert a világtörténel­mi példa bizonyítja (ha a ha­zai nem is), hogy mindig ha­marabb kilábalt egy ország a gazdasági válságból, ha nem fogta vissza a fogyasztást. A hazai ipar számára létkér­dés, hogy a vevő a kínált terméket meg tudja fizetni. Ha pedig képes megvásárol­ni a hazai gyártmányokat, ak­kor értelemszerűen elősegíti az újratermelődést, fokozva ezzel a gazdaság prosperitását. Mások azt mondják, Béké­si távozása korántsem hoz po­zitív eredményt. Az állami adósság oly mértékű, ami nem engedi meg a visszafo­gottságot, a sanyargatásnak tűnő adórendszert és azt -a rendkívül sok megszorítást, amely fojtja a vállalkozókat. Az MSZP és az SZDSZ koalí­ciós megállapodása, mint mondják, a Békesi-program- ra épült. A kishitűek szerint akár megbukhat a koalíció is. Én ebben nem hiszek. A hata­lomhoz való ragaszkodás oly mértékű, akár két Békesi-le- mondás se tudná arra bírni a koalíciós partnert, hogy kisé­táljon a koalícióból. Nem más a huzavona, mint egyfajta vé­dekezés, amely a jövő bi­zonytalanságából eredeztet­hető. Egyik párt sem tudja sajnos, hogy mit hoz az idei év. A vállalkozóktól pedig megkérdezni is felesleges, ki­szolgáltatott helyzetük s a jogszabályi béklyó kevés mozgásteret ad. Papp János Tüzelők, építőanyagok az új évben is kedvező áron! Betongerendák, áthidalók 15%-os árengedménnyel! Fenyő fűrészáru, szigetelők, nyílászárók széles választékban. Hejőcsabai cement kedvező áron. Orosz hullámpala 400 Ft-os egységáron. TÜZELŐAJÁNLATUNK: Lengyel lángborsó 990 Ft/q Lengyel darabos 950 Ft/q EP—2 orosz diószén 950 Ft/q Dorogi brikett 920 Ft/q Cseh barna darabos 790 Ft/q Vágott akác tűzifa 640 Ft/q 30 q feletti, vásárlásnál Békés megyében díjtalan házhoz szállítás! Áraink az áfát is tartalmazzák! Kisebb tételek házhoz szállítását is vállaljuk! VÁRIUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT SZEMÉLYESEN ÉS TELEFONON! Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7—17 óráig, szombaton 7—13 óráig. Telefonszámaink: 441-264, 453-687, 449-331. “/// .JpZÉp Borbély Gáborné tüzelő- és építőanyag-kereskedő Békéscsaba, Berényi út 140.

Next

/
Thumbnails
Contents