Békés Megyei Hírlap, 1995. január (50. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

Politikus portré közelről Kovács László beszél pályfutásáról, politikai céljairól és a történelmi fon­tosságú dolgokról.(5. oldal) Képek az egészségügyről Dr. Borbola György radiológus meg­nyert egy pályázatot, és három hóna­pót Amerikában tölthetett.(6. oldal) wf Aranyérem négy évtizedért 1 Kovács Istvánt a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete életmű­tfepfe aranyéremmel tüntette ki. (15. oldal) #13 1995. JANUÁR 2., HÉTFŐ---------— ....................................... — ,r Á RA: 19,50 FORINT L. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A Go-Go első szilvesztere a főnyereménnyel, a kismalaccal és a boldog nyertesekkel Fotó: Lehoczky Péter A Go-Go első bulija Óriási sikerrel debütált Sarkadon, a helyi áruház emeletén megnyílt Go-Go diszkó szilveszter éjszaká­ján. A szórakozóhely egye­lőre csak az év utolsó nap­ján fogadott vendégeket, az igazi megnyitóra még várni kell. Az alkalomhoz illően természetesen ajándékokat is sorsoltak a vendégek kö­zött. A főnyeremény — mi más lehetett volna — egy visító, kunkori farkú kis­malac. Az állatka további sorsa — nem megerősített hírek szerint — bizonyta­lan... Csak az biztos, hogy nem a török veszi be Gyulát Ki mire vár? Ha nincs meg a tettes... Kutatóbázis Nagyszénáson Hírek Szilveszteri petárdázók. Annak ellenére, hogy a köz- biztonságra veszélyes eszköz­nek minősülő petárdák hasz­nálóit büntetőeljárással és akár 30 ezer forintos pénzbír­sággal is fenyegették, mégis petárdarobbanások zajától volt hangos szilveszteréjsza­ka. A hét végén petárda okozta sérülés szerencsére nem tör­tént. Megtudtuk, megyénkben a rendőrség két petárdázó el­len indít eljárást. Megvan a turistabusz. Épségben, de teljesen kifoszt­va megkerült az a magyar tu­rista autóbusz, amelyet isme­retlen tettesek pénteken reggel loptak el a dél-olaszországi Capua városban. A Neoplan Skyliner típusú, emeletes jár­művet a várostól mintegy 40 kilométerre találták meg más­nap az olasz rendőrök. Bagó Zoltán, a Gold Travel utazási iroda ügyvezető igazgatója va­sárnap az MTI tudósítójának el­mondta, hogy a negyven gyer­mekből és húsz felnőttből álló tunstacs^nort így az eredeti ter­vek szerint hétfőn, az esti órák­ban érkezik meg Budapestre. Az utazási iroda és a turisták anyagi kára elég jelentős. A tol­vajok, miután egy felázott föl­dúton elakadtak a járművel, mindent, ami csak mozdítható volt a buszon, magukkal vittek. Régi>új jegyző Bucsán. Már korábban hírt adtunk róla, hogy a bucsai képviselő- testület úgy határozott, meg­szünteti a közös körjegyzősé­get Kertészszigettel. A döntés következtében a bucsai jegy­zői munkakörre pályázatot ír­tak ki, melynek elbírálására december 30-án délután, rend­kívüli testületi ülésen került sor. A pályázatot — egyetlen jelöltként — Gubucz Tiborné Papp Piroska nyerte el, aki ed­dig a körjegyző volt. A gyulai vár úgy ötszáz, felújí­tása még úgyabbul két éve áll. Nem olyan régen ismét tárgya­lóasztalhoz ültek az illetéke­sek, igaz, megbeszélésekből eddig sem volt hiány. A pol­gármesteri hivatal, az Állami Műemlékeket Restauráló Központ, a Gyulai Várszín­ház, valamint a gyulai Erkel múzeum képviselői keresték a várfelújítás közös nevezőjét. A korábbiakhoz képest — amikor a polgármesteri hivatal a várbelső színházi célú fel- használása, a várszínház az ed­digi helyzet érintetlensége, a felújítás tervezője az udvari loggiák újraépítése mellett állt ki, s egyedül csak a múzeum tanúsított őszinte kompro­misszumkészséget — annyi változás történt, hogy Móga Sándor tervező átnyújtott a színháziaknak egy rajzot. Ezen a loggiákat fából ácso­landó, konzolos emeleti folyo­sófélével helyettesítette. Azonban többször is hangsú­lyozta: bár elkészítette ezt a vázlatot, megvalósításával egyáltalán nem ért egyet. Gyorsan tisztázódott: amíg nem dől el, lesz-e loggiasor a várudvaron, senki nem képes lépni a maga területén. (A ta­nácskozást követő beszélgeté­sek arról is meggyőzhettek bennünket, hogy a tárgyalások eredményességét az is gerjesz­ti: az érintettek túl sok érzelmi szálat szőnek — láthatatlanul — az álláspontjukba, s keve­sebb fáradságot fordítanak a műemlékvédelmi szempontok tanulmányozására.) Bár a legtöbb szó a várszín­házról esett, legalább olyan fontosnak tűnik a múzeum ügye. Sajnos, mára szertefosz­lott annak a reménye is, hogy a vármúzeum ismételt megnyi­tásával emlékezzenek meg a gyulaiak a vár török alóli sza­badulásának közelgő 300 éves évfordulójáról. Pedig a vár­múzeum közel annyi fizető lá­togatót vonzott annak idején, mint ahányan ma a várfürdőt felkeresik. Dr. Havassy Péter, a múzeum igazgatója nem •győzte hangsúlyozni: az ügy haladása érdekében elfogadják a tárgyalópartnerek (többnyire őket korlátozó) igényeit. Olda­lukon ott láthattuk Héjas Pált, a neves látványtervezőt, aki ké­szen áll a gyulai vár kiállítási terének megkomponálására. A várszínházát képviselők meglehetős merevséggel tár­gyaltak, tulajdonképpen nem tudtak kézzelfogható támpon­tot adni a tervező számára. Ugyanakkor — bár a múzeu­miak nem tették szóvá — olyan mennyiségű helyet kö­veteltek a néhány hónapig mű­ködő kiszolgáló létesítménye­iknek, mely a vármúzeum (Folytatás a 3. oldalon) Riták Gyula vállalkozó ve­gyesboltot üzemeltet a Békés Megyei Önkormányzat Pul- monológiai és Rehabilitációs Szakkórháza mellett. A Gyu­lához tartozó terület kis boltjá­ba rendszeresen betörnek, s szép zsákmánnyal gazdagod­va távoznak a csúnya embe­rek. Legutóbb augusztus 21— 22-e körül tették nála tiszte­letüket a társaságát szemmel láthatóan kerülni igyekvő tol­vajok. A rövid vizit során szép summával rövidítették meg: 209 ezer forintnyi árut vittek magukkal. Ahogy mondja, an­nak rendje-módja szerint beje­lentette az esetet a Gyulai Rendőrkapitányságon (nagy A helyi termelőszövetkezet átalakulásával széthullott a méltán híres kertészeti ág. de nem szűnt meg Nagyszénáson. A munkanélkülivé lettek ugyanis nem egyénileg, ha­nem csoportosan kérték ki földjeiket, amin most kister­melő tulajdonosként dolgoz­nak. Kezdetben 40 fővel indul­tak, mára több, mint százan termelnek ebben a formában. Céljuk, hogy a minőség növe­lése mellett az öt-hat évvel ez­előttihez képest 60-70%-os termésátlagot növeljék. (A csökkenés a kis területen nem alkalmazható vetésforgó hiá­nyának köszönhető. A jövő­ben ez — úgy tűnik — kikü­szöbölhető lesz a kft.-k közti időszakos földcserével.) Mun­kájukat a RAYBA Kft. élén Rajki Béla fogja össze szak­mailag, menedzsel, s fel is vá­sárolja a terményeket. A folya­matosság okán 12 éves a kap­csolatuk a Kecskeméti Zöld­ségtermesztési Kutatóintézet budatétényi osztályával, ez gyakorlata volt már ebben), s várta, hogy elkapják a tettest, vagy értesítsék: az ismeretlen betörőt nem sikerült elkapni. Ilyen levél birtokában szokta felkeresni a biztosítót, mely eddig — ha fogát szíva is — rendszeresen állta a cechet. Ritók Lajos szerint a kis bolt árukészlete 450-500 ezer fo­rint, így a betörések után mi­előbb szeretne pénzt látni. Ál­lítólag a biztosító rendszeresen biztatgatta, hogy vigye már be az igazolást, hogy fizethessen. Ám a nyomozást megszüntető határozat csak nem akart meg­érkezni. Aztán befutott vele a postás valamikor december (Folytatás a 3. oldalon) idő óta működik kihelyezett ku­tatóbázis a kertészetben. Most valami szokatlan dolog történt — a kistermelők meghívást kaptak a kutatóintézetbe. — Harminc asszony utazott Budapestre — mondja Rajki Béla. — Bemutatásra került az intézet épülete, az abban folyó igen komoly erőfeszíté­seket kívánó munka. Egy vilá­gossá vált az asszonyok szá­mára, hogy a nemesítés folya­matában milyen fontos lánc­szem az ő munkájuk, a palánta szelektálásától kezdve a teljes természtési technológia betar­tásáig. Tóth Istvánná, Klárika is a résztvevők között volt: — Rendkívül kedves ven­déglátásban volt részünk, ugyanis a szakmai programon kívül ebédmeghívást is kap­tunk. Marhapörkölt, süte­mény, kávé... Nem csoda, hogy eltelt az idő, s így a dél­utánra tervezett városnézésből csak a Citadellára futotta... J.V.K. Csendes újév Borongós, meg-megeredő eső­vel köszöntött az újév Szegha­lomra és környékére. Már a szombati piac hangulatán is ér­ződött, sehogy sem akar szil­veszteri hangulat kialakulni. Alig néhány árus lézengett a vásárcsarnokban is, csak a szil­veszteri kellékeknek, a trombi­tának, az „anyósijesztgetőnek” és a színes szalagoknak volt ke­letjük. Estére a város nyitva lévő szórakozóhelyein nagy volt a forgalom, de a legtöbben otthon vagy baráti társaságban, a tele­vízió mellett várták az éjfélt. Az új év a város számos pontján, így a Fáy-lakótelepen és a Szeles­kertben petárdázással indult. Mint a rendőrség ügyeletesétől meg­tudtuk, sehol sem kellett közbe­lépniük, a petárdázást leszámítva mindössze egy kisebb közúti bal­eset adott munkát az újév éjszaká­ján. Esemény nélkül telt el a szil­veszter a tűzoltóságon is. Az érlelődő fordulat éve Köztársasági elnökünk újévi köszöntőjében az érlelődő fordulat évének nevezte a mögöttünk hagyott eszten­dőt. A politikai és a gazdasági életben számos kedvező vál­tozás tapasztalható, ám azt is tudomásul kell vennünk, hogy az ország polgárainak jókora hányada a társadalom­ból kirekesztve él; a kirekesz­tettek gondja sürgősen meg­oldandó, a halogatás a társa­dalom egészére üt vissza — hangsúlyozta Göncz Árpád, majd e szavakkal zárta köszön­tőjét: „Higgyék el nekem, lesz itt még szőlő (kezdetben kicsi fürt), ha nem is rögtön lágy, de legalább madárlátta kenyér­rel, amit a magunk munkájá­val termelünk meg.” De vajon mihez kezd a tár­sadalomból kirekesztettek több százezres (vagy több milliós?) tömege a „lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér” ígéretével? Vajon meddig tartanak, meddig tarthatnak ki a reménység és a türelem (valljuk meg: igencsak fo­gyatkozó) tartalékai? Az új esztendő első napján az elektromos áram 65, a gáz 56 százalékkal drágult. A tej­termékek ára átlagosan 20 százalékkal emelkedett: teg­naptól egy liter tejért 55, egy kilogramm sajtért 550-600 forintot is elkérhetnek a ke­reskedők. Január közepéig mintegy 20 százalékkal nő a kenyér ára; a hús, a liszt, a cukor és az étolaj is többe fog kerülni, mint eddig. A koráb­binál drágábban utazhatunk vasúton és távolsági autóbu­szon. De nem lesz olcsóbb a személygépkocsi üzemben tartása sem: többet kell fi­zetnünk a benzinért, a felelős­ségbiztosításért, s jobban ki kell nyitnunk a pénztárcánkat akkor is, ha igénybe kívánjuk venni valamelyik postai szol­gáltatást. Új év, új árak. Valójában nincs ebben semmi különös. Amióta az eszünket tudjuk, ez járja errefelé. Megszokás­ból tudomásul vesszük a(z árváltozásokat, és — ugyan- csakmegszokásból—rosszabb lesz a közérzetünk, mint az álla­potunk. Persze ha azt halljuk, hogy lesz még szőlő... Nos, ak­kor—csak azért is! —jókedvre derülünk. Ménesi György Ötödik alkalommal rendezték meg a szilveszteri rurogaiar december 31 -én Békéscsabán, amelyen csaknem háromszáz profi és amatőr állt rajthoz. De nem csak atléták jeleskedtek a viadalon, hiszen az NB l-es labdarúgók, a magyar bajnok tornászlányok, világbajnok ejtőernyős, válogatott kerékpáros is ott volt a mezőnyben (Részletes beszámolónk lapunk 16. oldalán) Fotó: Lehoczky Péter

Next

/
Thumbnails
Contents