Békés Megyei Hírlap, 1991. december (46. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-02 / 282. szám

1991. december 2., hétfő KÜLFÖLDRŐL- ITTHONRÓL MS MEGYEI HÍRLAP Világos, meleg, megértő, humanista nép... Az ősi román földek Gyulafehérváron lezárult Románia megteremtésének fo­lyamata, történelmileg jogos etnikai és természetes határai között, befejeződött valameny- nyi román terület egyesülése egy egységes nemzeti államban — jelentette ki Ion Iliescu ál­lamfő szombaton, Románia nemzeti ünnepének előestéjén a Cotroceni palotában tartott fo­gadásán. Az elnöki palotába erre az alkalomra meghívást kaptak a parlament képviselői, a kormány tagjai, politikai pártok vezetői, a vallási felekezetek, a tudományos és kulturális élet képviselői, valamint a Bukarest­ben akkreditált diplomaták. Ion Iliescu beszédében utalt arra, hogy Erdély és a Román Királyság egyesülését kimondó 1918. december 1-jei gyulafe­hérvári gyűlést megelőzte Besszarábia, majd egy másik ősi román föld, Bukovina csatlako­zása Romániához. Az államfő megemlítette azt is, hogy a Gyu­lafehérváron megvalósult egy­séget egyes erők dühödten elvi­tatták, állami egységét durva jogtalanság révén mind 1940- ben, mind pedig később meg­csonkították. (Az államfő ezzel Eszak-Erdélynek Magyaror­szághoz való visszacsatolására, valamint Besszarábiának és Eszak-Bukov inának a Szovjet­unióhoz való csatolására utalt.) A román elnök beszédében kitért arra is, hogy a Gyulafehér­váron elhatározott egyesülést támogatták a szász és a sváb kisebbség képviselői is. Mint mondotta, a románok 1918-ban, mint ahogy most is, nagy figyel­met szenteltek a román földön élő nemzeti kisebbségeknek, a hozzájuk való viszonyuk min­dig világos, meleg, megértő és a humanizmus szellemével össz­hangban álló volt. Iliescu beszédében párhuza­mot vont 1918 és 1989 decem­bere között, méltatva a két dá­tumhoz kötődő események sors­fordítójelentőségét a román tör­ténelemben. A jelenről szólva a többi között hangsúlyozta, hogy az alkotmány elfogadásával az ország jelentős lépést tett a jog­állam kiépítése felé: a hatalmi ágak elválasztása, a pluraliz­mus, a gyülekezési, a társulási és a szólásszabadság ma vitat­hatatlan realitás Romániában — mondotta Iliescu. Az átmenet nehézségeiről szólva kijelentet­te: a változások rendkívüli gyor­sasága felszámolta a régi gazda­sági mechanizmust, a reform azonban még nem hozta meg gyümölcseit. A Nyugattól re­mélt gazdasági támogatás ugyanakkor túl sokáig várat magára — mondotta az államfő. Rendkívüli Hexagonale-ülés Dr. Ilja Viktorov, a moszkvai agykutató intézet laboratóriumá­nak vezetője Lenin agyából vett metszeteket mutat meg fotósok­nak. Lenin agyából egy évvel halála után, 1925-ben 30 ezer mintát vettek kutatási célokra. A doktor úr kicsit hasonlít Vla­gyimir Iljicshez, de ez csak a véletlen müve Folytatódik a kisgazdák Ki kit zár ki? elnevezésű há­zibajnoksága. Legutóbb Zsíros Gézát zárták ki. Pista bácsi:—Az kizárt! Dubcek tiszteletére Szombaton Pozsonyba érke­zett Szabad György, a magyar parlament elnöke, aki a 70 éves Alexander Dubcek tiszteletére rendezett ünnepségeken tartóz­kodik a szlovák fővárosban. Délben a pozsonyi magyar fő­konzuli rezidencián munkaebé­den találkozott Frantisek Mik- loskóval, a szlovák parlament elnökével, akivel a két parla­ment együttműködésének to­vábbi lehetőségeiről tárgyalt. ✓ Uj alapelvek .Varsóban találkozott szom­baton a magyar, a lengyel és a csehszlovák külgazdasági kap­csolatok minisztere. Kádár Béla magyar miniszter a varsói ma­gyar tudósítókkal találkozva elmondotta, hogy megállapod­tak: június 30-áig kidolgozzák a háromoldalú gazdasági kapcso­latok új alapelveit, s gyorsított tempóban dolgoznak a kereske­delmi-gazdasági kapcsolatok akadályainak lebontásán. Az Európai Gazdasági Közösség­gel való megállapodással össz­hangban várhatólag mintegy 10 éves folyamat során jön létre a háromszögön belül és az EGK országaival a teljesen liberali­zált kereskedelem. Városok békekonferenciája A fővárosi önkormányzat ál­tal Budapesten szervezett Euró­pai városok jugoszláviai béke- konferenciájának szombati zá­rónapján a résztvevők megis­merkedhettek Európa déli térsé­gének történelmével, a jugo­szláv állam kialakulásával, majd a háború sújtotta déli ál­lamból érkezett küldöttek drá­mai hangon ecsetelték azokat a tragikus eseményeket, melyek során ezrével halnak meg az emberek, és pusztulnak el a civi­lizáció évezredes emlékei. A nyugati városok, városszö­vetségek képviselői, valamint az egymásnak számos esetben ellentmondó szerb és horvát de­legátusok (nemegyszer meddő vitájuk során) abban azért egyetértettek, hogy mielőbb meg kellene szüntetni ezt a gyil­kos háborút. Az európai városok képviselői egyebek között fel­hívták a figyelmet arra: a jövő Európájában a nemzetállamok helyett az átjárható határoké lesz a főszerep. Elvetették azt a gondolatot is, hogy a kisebbsé­geknek feltétlenül önálló nem­zetté kell válniuk. A Hexagonale regionális együttműködés tudomásul vet­te, hogy Jugoszlávia nincs töb­bé, és alkalmazkodik a kialakult helyzethez, de nem kirekeszteni akarja a széthulló országot, ha­nem segíteni a békés rendezést és kibontakozást. Az elnökséget azonban, amit július óta a belg­rádi szövetségi kormánynak kellene betöltenie, januártól Ausztriára ruházzák át. —- Eb­ben állapodott meg egymással az együttműködési szervezet öt tagországa szombaton Velencé­ben megtartott rendkívüli ülé­sén, amelyet az olasz diplomá­cia készített elő. A Hexagonale országai nem kívántak elébe vágni a hágai konferencia, az EK és az ENSZ erőfeszítéseinek, s egyetértettek abban, hogy a szervezet igazo­dik majd ahhoz az elrendezés­hez, ami e fórumokon kialakul­hat Jugoszláviát illetően. Mind az öt résztvevő hangsúlyozta, hogy támogatja az ENSZ és Lord Carrington erőfeszítéseit, egyetért békefenntartó erők Ju­goszláviába küldésével. Olaszország, mint az EK és a Nyugat-európai Unió tagja részt kíván venni ezekben az erőkben. Ezzel szemben Jeszenszky Géza megismételte a magyar ál­láspontot: „Szomszédos ország vagyunk és nagyszámú magyar kisebbség él a Vajdaságban, így nem lenne szerencsés katonai részvételünk.” Ugyanezt mond­ta Ausztria nevében Alois Mock is. De Michelis megerősítette, hogy az Európai Közösség de­cember 18-án elismeri Szlové­niát és Horvátországot. Közös katonai nyilatkozat Közös nyilatkozat aláírásá­val fejeződött be szombaton dél­előtt a magyar, a lengyel, vala­mint a cseh- és szlovák honvé­delmi tárcák politikai, humani­tárius és szociális ügyekért fele­lős vezetőinek hazánkban tartott háromnapos, hivatalos tanács­kozása. Megállapították: az át­alakítások célja országaik biz­tonságának megerősítése az új belső feltételek és a nemzetközi helyzet figyelembevételével. A három ország szorosan együtt­működik politikai, katonai és szociális ügyekben. Megegyez­tek arról is, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást a szemé­lyi állomány vezetése, nevelése, a katonai képzés továbbfejlesz­tése, sport- és kulturális tevé­kenység, szociális kutatások te­rületén elért eredményeikről. Lehetővé teszik az információk és publikációk cseréjét, a kon­zultációk, közös tevékenységek szervezését. A három hadsereg egymás közötti kapcsolatai a jö­vőben ne a legmagasabb vezetői szinten valósuljanak meg. Szerbiai rágalmak Magyarországra Vladislav Jovanovic szerb külügyminiszter ismét a jugo­szláv belügyekbe való beavat­kozással vádolta meg Magyar- országot, és azt állította, hogy Magyarországon kiképzőtábo­rokat hoztak létre zsoldosok szá­mára. A szerb külügyminiszter egy szabadkai vitafórumon, szombat este Németország csat­lósának mondotta Magyaror­szágot, Ausztriát, Bulgáriát és Olaszországot. A magyar—szerb kapcsola­tokról így beszélt: — Válságon megyünk keresztül Magyaror­szágnak a Kalasnyikov-ügybe való belekeveredése miatt, s azért is, mert beavatkozik bel­ügyeinkbe, nyíltan támogatja a szakadár köztársaságokat. A horvátországi háború befejező­dése után, amikor már nem lesz­nek menekülttáborok és zsoldo­sokat kiképző táborok Magyar- országon, reálisan lehet majd számítani arra, hogy a két or­szág, s különösen a Szerb köztár­saság és Magyarország kapcso­latai javulnak. Vladislav Jovanovic a nem­zetközi kérdésekkel kapcsola­tos témát illetően is támadta Magyarországot. — Az Európai Közösség államai — Németor­szág és csatlósai, Ausztria, Ma­gyarország, Bulgária és sajnos az utóbbi időben Olaszország hatására — az EBEÉ-értekezlet és az ENSZ jószolgálati jogát kényszerré és fenyegetéssé for­málták, s csak azokat a tárgyaló feleket támogatják, amelyek azt állítják, hogy Jugoszlávia már nem létezik, megtéve mindent azért, hogy Jugoszlávia szétes­sen, kisebb államokra, amelye­ket jobban lehet manipulálni, s az erősek érdekeinek alávetni — állította. A továbbiakban egyszerűen ámításnak nevezte azt a nézetet, hogy Szerbia hegemonista len­ne. Ez szerinte kísérlet arra, hogy végleg megtörjék Jugo­szláviát, és megszüntessék álla­miságának eszméjét... Káosz és zűrzavar, parázs tömegjelenetek uralkodnak a lengyel patikákban. Egy hete lépett életbe ugyanis a gyógy­szerfelírás és a gyógyszerárak új rendje — csak éppen az erről szóló utasítást nem kapták meg sem az orvosok, sem a gyógy­szerészek. Az újságokban tettek sietve közzé egy listát, amely azonban nem a gyógyszerek, hanem a hatóanyagok nevét és árát tartalmazza, ráadásul nem a napi gyakorlatban alkalmazott mennyiségekre. Az Európai Közösségek or­szágai gazdasági és pénzügymi­nisztereinek hosszú tanácskozá­sával vasárnap Hágában meg­kezdődött a december 9—10-ei maastrichti csúcsértekezlet — a tervezett gazdasági és pénzügyi, illetve politikai unió — előké­szítésének finise. A pénzügyminiszterek vár­hatólag kedden véget érő tanács­kozása a gazdasági és pénzügyi unió tervét vizsgálja, amelynek értelmében valamikor az ezred­fordulón a közösség országai egyetlen közös valutát vezetné­nek be és egyetlen központi bankrendszert működtetnének. A pénzügyminisztereknek arról kell dönteniük, hogy minden tagállam számára megadják-e a kíviilmaradás lehetőségét, ami a közösség soros holland elnöksé­ge által előkészített jelenlegi ter­vezetben szerepel ugyan, ám je­lentősen csökkenti az egész vál­lalkozás szavahihetőségét — vagy ezt a lehetőséget csak Lon­don számára biztosítják, mivel különben nem írja alá a szerző­Üjabb puccs? A Szovjetunióban valószínű­leg még decemberben újabb puccskísérlet zajlik le—a prog­nózissal a Berlinben megjelenő Kurier am Sonntag állt elő, csat­lakozva a német, de a szovjet sajtóban is sorozatosan felbuk­kanó Kasszandra-jóslatokhoz. A vasárnapi berlini lap Viktor Ivanyenko volt KGB-tábomok- ra hivatkozik, akit az orosz bel­biztonsági ügynökség vezetője­ként mutat be. Ivanyenko szerint „decemberben felkelés tör ki (a Szovjetunióban); a nagyüze­mekben már szervezik a sztrájk- és munkásbizottságokat — a tél beálltáig olyan szervezettségi fokot érhetnek el, hogy akár a teljes hatalmat is maguknak követelhetik”. A Kurier am Sonntagban egy forrás — „egy informátor a katonai területről” — a hadseregen belüli puccster- vekről is beszélt. — Ezúttal a harckocsikban nem sorkatonák ülnek, akik augusztusban még figyelmeztető lövéseket sem mertek leadni a csőcselékre — mondta az „informátor”, aki szerint az augusztusi puccskez- deményezés „lelkiismeretlen dilettánsok hatalmi marakodása volt”. dést. A külügyminiszterek ma Jugoszláviáról is tárgyalnak. Arról döntenek, hogy a polgár- háborúba süllyedt ország egé­szével szemben foganatosított büntető intézkedések (kereske­delemi szerződés felmondása, PHARE-program felfüggeszté­se) után milyen pozitív intézke­déseket hozzanak el a békeren­dezés érdekében együttműködő köztársaságok javára, milyen szerepet vállaljanak a közösségi országok az ENSZ által kikül­dendő békefenntartó erőkben. Efraim Kishont, a magyar származású, híres izraeli író saját beszélő sakkozógépét mutatja be, amelyhez a hangját is kölcsö­nözte. A rendkívül komoly teljesítményű gép nagy feltűnést aratott, amikor 400 mondata közül néhány erőteljes kifejezéssel lepte meg a bemutató résztvevőit Gyógyszerkáosz Szankciók után támogatások

Next

/
Thumbnails
Contents