Békés Megyei Hírlap, 1991. november (46. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

„Demokratikus diktatúra” Fából vaskarika kínai módra (2. oldal) 1991. NOVEMBER 1., PÉNTEK 60 forint )A HAZA MINDEN ELŐTT! XLVI. ÉVFOLYAM 256. SZÁM Zsíros Géza: „Még mindig nem jött el az én időm” Önmagát is felülmúlva, for­rongó hangulatban ülésezett szerdán a független kisgazda- párt országos vezetősége és el­lenőrző bizottsága. Tárcafele­lősi és államtitkári cserejavas­latokat fogalmaztak meg a kormányfőnek, illetve — ke­mény összetűzéseket és viha­ros vitákat sejtetve — kizárá­sokról, párttagsági felfüggesz­tésekről döntöttek. Az ülésen dr. Zsíros Géza, a párt Békés megyei elnöke, or­szággyűlési képviselő is ott volt, de mindvégig a „háttérből” fi­gyelte a fejleményeket. Tegnap, interjú keretében kértünk össze­foglalót a kisgazda politikustól. —Azzal, hogy a kormány kis­gazda tisztségviselőinek man­dátumát lejártnak nyilvánítot­ták, nem fenyegetik-e a koalí­ciót, illetve a kormány egysé­gét? — Nem. Egyiket sem, ebben bizonyos vagyok. —Ismerik-e Antall József ál­láspontját az üléseken született döntésekkel kapcsolatban? — Nem. Feltehetően váratla­nul érintették a hírek a minisz­terelnököt, hiszen még ő sem tudhatta, miről vitatkozunk. Meggyőződésem azonban, hogy körültekintő, megfontolt véleményt alkot, s — ne vegye nagyképűségnek—, azt hiszem, hasonlóképpen gondolkodik, mintán. —Az eddigi hírek azt sugall­ják, a késhegyig menő vitáktól Ön mindvégig távol tartotta magát. — Felettébb rossz néven vet­tem volna, ha most, amikor né­hány ember előre elhatározott irányítást gyakorol mások felett, szóba kerüljön a nevem. Ez ugyanis a párt működésével, (Folytatás a 3. oldalon) Terítéken a helyi adók Érdekegyeztető fórum alakult Békéscsabán Városi közgyűlést tartottak tegnap Békéscsabán, melyen napirend előtt Hosszú Szilárd képviselő bejelentette a városi érdekegyeztető fórum megala­kulását. A negyedévenkénti ülé­seken a munkavállalókon, a munkaadókon és az önkor­mányzat Külkapcsolati, Ki­sebbségvédelmi és Érdekegyez­tető Bizottságán kívül számíta­nak a civil társadalmi szervező­dések részvételére is. A fórum egyébként a decemberi közgyű­lés előtt véleményezi a helyi adókkal kapcsolatos elképzelé­seket. A helyi adók a közgyűlés napirendjén is szerepeltek és a városatyák döntése alapján a la­kosságot közvetlenül érintő te­lek-, lakás-, valamint a lakossá­gi kommunális adó kivetésének a lehetőségét „törölték”. Az ide­genforgalmi, iparűzési és a nem lakás céljára szolgáló építmény­adóról pedig a későbbiekben konzultációkat folytatnak és azután foglalnak állást, hogy melyiket vezetik be és melyiket nem. A közgyűlés előterjesztést hallgatott meg a Békésben ki­alakult munkaerőhelyzetről is. A megyei munkaügyi hivatallal a munkanélküliséggel kapcso­latban a város részéről a gazda­sági vállalkozási, a városgazdál­kodási és városfejlesztési, a kul­turális, valamint a népjóléti bi­zottság tárgyal majd. ny. I. Virágok a sírokon A Dunántúlon jártunk tavaly ilyentájt, s már egészen besöté­tedett, amikor egy kis településen hajtottunk át. A falucskát mintegy megkoronázta a dombtetőn máskor csöndesen meghú­zódó temető: száz és száz gyertya égett, fényt, meleget adva az emlékezésnek. A nénikék már leszedték a kertben fagytól óvott, dédelgetett virágaikat, s a hatalmas csokrok alatt meggömyedve ballagnak oda, ahol bevégződik minden emberi pályafutás. Elrendezgetik szeretteik sírjait, gyertyát gyújtanak, felidézik az elhunytak arcát, hangját, s eltöprengenek az élet tünékeny voltán. A szokás íratlan illemkódexe szerint ilyenkor a fiatalok is — mindennapi rohanásaik közt megállva egy percre — elhelyeznek egy-egy szál virágot nagy szüleik, dédszüleik sírján. Vajon eszükbe jut-e ilyenkor, hogy majd az őket követő nemzedék hogyan gondol tetteikre, hogyan tekint az általuk formált világra? Az élet velejárója az elmúlás. Talán az ember a világegyetem egyetlen olyan lénye, amely e szomorú és megváltoztathatatlan tény tudatában is képes leélni az életét, mégpedig (többnyire) értelmes célokat tűzve maga elé. Képesek vagyunk arra, hogy még akkor is a jövőre gondoljunk, amikor tudván tudjuk, hogy ez a jövő már nem a miénk. S talán épp ebben vagyunk többek a természet egyszerű produktumainál, ebben vagyunk kicsit iste­nek... Mire jó az emlékezés? Például arra, hogy erőt adjon a teme­tőkben pihenő ősök emléke, s tetteinkben jelen legyen ne csak a ma, hanem a holnap, a holnapután is. Gubucz Katalin Mezőkovácsháza: Veszíteni tudni kell... A Gyulai Munkaügyi Bíró­ság tegnap hirdetett ítéletet ab­ban a perben, melyet dr. Szaiyas Attila, a munkába állásában ed­dig megakadályozott mezőko­vácsházi polgármester indított képviselő-testülete ellen. A bí­róság kötelezte a testületet dr. Szarvas Attila munkaviszonyá­nak helyreállítására és a perkölt­ség megfizetésére. Az ítélet nem jogerős. Ma: Bajor ábránd (3. oldal) Gyanakvás ellen őszinteség (3. oldal) A Pisont család köszöni (8. oldal) Közelharc „kinevezett” terroristákkal A fegyveres, álarcos rablá­sok, erőszakos cselekmények az utóbbi időben megyénkbe is „begyűrűztek”. Éppen ezért—a lakosság érdekében és védelmé­ben — szükség volt a Körös­kommandó felállítására a me­gyei rendőr-főkapitányságon belül. A speciális alosztály techni­kai felszereltségének javításába közel 900 ezer forinttal vállala­tok, intézmények, magánsze­mélyek is besegítettek. Tegnap délelőtt nekik tartottak bemuta­tót a kommandó tagjai a mező­megyeri gyakorlópályán. A megjelentek többek között lát­hatták, mi a csoport feladata, ha épületben elbarikádozott terro­ristát, gépjárművel menekülő fegyveres bűnözőt vagy veszé­lyes „nehézfiút” kell ártalmat­lanná tenni. Akciófdmekből ismert jele­netek elvenedtek fel, amikor a csuklyás kommandósok puska­ropogás közepette ablakokon másztak be, kötélhágcsón eresz­kedtek le fejjel lefelé és közel­harcot vívtak a most csak „kine­vezett” bűnözőkkel. Ny. L. Akcióban a Körös-kommandó Előre eldöntött(?) őrségváltás Gyulán Vagyonvédelem és bűnmegelőzés Nincs több krimi, ha van RIMI Fokozott érdeklődés kísérte Gyulán a kulturális intézmé­nyek — várszínház, művelődési központ, könyvtár — igazgatói posztjaira kiírt pályázatok elbí­rálását. Az SZDSZ gyulai szer­vezetének ügyvivő testületé az október 28-i döntés előtt nyílt levéllel fordult a képviselő-tes­tülethez, pártpolitikától mentes döntéshozatalt kérve. A képvi­selők más levelét is kaptak, me­lyet írói szerkesztőségünkbe szintén eljuttattak. E szerint, kü­lönösen a könyvtár esetében, „előre eldőltek a dolgok”. A hétfői, zárt ülést követő napon dr. Pocsay Gábor polgár- mestertől megtudtuk a határoza­tokat, azaz a győztesek neveit, kinevezésük időtartamát. A zárt ülésről, a személyi jogok védel­mére hivatkozva, azonban egye­bet nem. Megkerestük a három eddigi igazgatót, hisz őket nem köti titoktartás: hogyan látták, valóban előre döntöttek posztjukról? Havasi István, a várszínház igazgatója maradt: — A meghallgatásra nem jött más, tudtommal egyedüli pályá­zó voltam. Olyan érzésem van, jobb híján, azért választottak, hogy a várszínház stábja együtt maradjon. Mindenesetre fur­csálltám a képviselői kérdést, miért nincs benne az önkormá­nyzat az igazgatósági tanács­ban? Erre a pártállamban se volt példa, a tanács minden színház magánügye. Havasi Istvánná, volt könyv­tárigazgató: — Öten pályáz­tunk, egy-egy könyvtáros Buda­pestről és Szegedről, kettő Bé­késcsabáról. Úgy tűnt, a kulturá­lis bizottság jó szándékkal van irántam, mégis éreztem, új em­bert akarnak. Felajánlották a gyulai román báziskönyvtár ve­zetését, amit örömmel fogad­tam. Krasznahorkai Gézának, a könyvtár új igazgatójának hosz- szabb mondandója van a pályá­zatról, így e helyütt csak annyit nyilatkozott: — Senki nem ígér­te meg, hogy én leszek a könyv­tár igazgatója. Varga András, a művelődési központ volt igazgatója csütör- (Folytatás a 3. oldalon) A maffián edződött amerikai módszer címmel október ll-ei lapunkban hírt adtunk arról, hogy az Antenna M & J Kft. szeretné meghonosítani a me­gyében az amerikai RIMI-MS Security budapesti képviselete által forgalmazott modem rá­diós riasztót. Molnár József ügyvezető akkor elmondta, hogy a rendszer lelkét jelentő számítógépet a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon állíta­nák fel. Csicsely György rendőr őrnagy, a Békés Megyei Rend­őr-főkapitányság bűnmegelőzé­si alosztályának vezetője a kö­vetkezőkről tájékoztatott ben­nünket: — Az ismertté vált bűncse­lekmények száma egy év alatt másfélszeresére nőtt, 10 000 la­kosra immáron 326 bűncselek­ményjut hazánkban. A bűnözés összetételében előtérbe kerültek a vagyon elleni bűncselekmé­nyek, amelyek a bűnesetek 78 százalékát teszik ki napjaink­ban. (Békésben 3300 ilyen volt az elmúlt fél évben!) Érdekeltek vagyunk abban, hogy a lakosság körében a vagyonvédelem mindinkább kellő jelentőséget kapjon, bekerüljön a köztudatba a fontossága. Jó lenne elfogad­tatni azt is, hogy értékeink óvá­sa, biztonsága, anyagi ráfordí­tásokkal is jár, amelyet rosszul értelmezett takarékosságból nem szabad megspórolni. A RIMI-MS Security rendszere a jelenleg használt riasztókhoz (Folytatás a 3. oldalon) Importcement-akció! 299 Ft + áfa = 374 Ft/mázsa telepi kiszolgálással, gépkocsira rakva! Házhoz szállítást is vállalunk. Megrendelhető: ELKÁN BT. Békéscsaba, Csaba u. 7. T elefon: 24-528,8—17 óráig. Telepi kiszolgálás: Békéscsaba, Dobozi út 7-es kilométerkőnél, hétfőtől péntekig 8—16 óráig, szombaton: 8—13 óráig.

Next

/
Thumbnails
Contents