Békés Megyei Hírlap, 1991. július (46. évfolyam, 152-178. szám)

1991-07-01 / 152. szám

1991. június 30.: A függetlenség első napja Magyarországon 1991. JÚLIUS 1., HÉTFŐ Ára: 8,30 forint XLVI. ÉVFOLYAM 152. SZÁM A megyeszékhelyen is ünnepi rendezvényekre került sor a hét végén, a szovjet csapatok végleges kivonulásának örömére. Szombaton a városháza, illetve a Fiume Szálló előtt volt népünnepély, ahol Pap János polgármester mondott köszöntőt (itt készült felvételünk), majd utcabállal ért véget ez a nap. Tegnap este a katolikus templom előtt rendeztek ünnepi műsort. (Összeállításunk a 3. oldalon) Fotó: Gál Edit Légiriadók Szlovéniában A nagyhatalmak egységes Jugoszláviát akarnak Vasárnap pontban kilenc órakor Szlovéniában minde­nütt megszólaltak a légvédelmi szirénák, s a rádióban Jelko Kacin tájékoztatási miniszter bejelentette, hogy 15 percen belül légitámadás várható, mivel a jugoszláv had­sereg harci repülőgépei Zadarból, Pillából és Zágrábból Szlovénia felé indultak. Kérték, hogy a lakosság keressen menedéket az óvóhelyeken. A légiriadó után Szlovénia városaiban az utcák elnépte­lenedtek. Nem sokkal tíz óra előtt Mariborban bejelentet­ték, hogy megszűnt a légiveszély, Ljubljanában pedig azt közölték, hogy a légitámadás veszélye csökkent, de még nem lehet teljesen kizárni a támadás lehetőségét. A repü­lőgépek visszatértek kiinduló bázisukra. A szlovén parlament a legéle­sebben elítéli a jugoszláv hadse­reg és a szövetségi szervek bru­tális támadását a szlovén köztár­saság területe ellen és a leghatá­rozottabban visszautasítja az agresszor ultimátumát — szö­gezte le a Szkupstina vasárnap hajnalban elfogadott határoza­tában. A parlament egyúttal tá­mogatásáról biztosította Milan Kucan elnök álláspontját, ame­lyet a Közös Piac képviselőivel Zágrábban folytatott tárgyalá­sán fejtett ki. Ismét felszólítot­ták az EK-t, hogy haladéktala­nul küldje elnökét Szlovéniába, s így biztosítsa a Zágrábban' el­fogadott megállapodás tisztelet­ben tartását. Ante Markovics jugoszláv miniszterelnök vasárnap eluta­zott Ljubljanába, hogy tárgya­lást folytasson a válság rendezé­séről, az országot fenyegető sú­lyos veszély elhárításáról és a vérontás leállításáról. Marko- vicsot elkísérte útjára Alekszan- dar Mitrovics miniszterelnök­helyettes és Stane Brovet ten­gernagy, nemzetvédelmi mi­niszterhelyettes, valamint Mi­lan Csusics vezérezredes állam­titkár. (Folytatás a 2. oldalon) A diabetes örökölhető Holnap: Pénzalapok az egyházaknak Ünnep és háború Az élet gyakran igazságtalan, olykor kegyetlen velünk. Most is az. Itt az alkalom, hogy nemzetünk történelmének kimagasló eseményét, az újkori történetírás sorsfordulóját ün­nepeljük, hogy a szovjet csapatok végleges kivonásáról emlé­kezzünk meg méltóképpen, mértéktartóan és nagyvonalúan. Ám örömünk nem lehet felhőtlen, mert odaátról, a szomszéd­ból valóságos hadiállapotról, páncélosok felvonulásáról, harci gépek zúgásáról és légiriadóról, háborúról és áldozatokról tudósítanak a híradások. Itt jó okunk van rá, hogy emlékezzünk, méltató beszédeket tartsunk, tisztelettel adózzunk azoknak, akik ezt a napot már nem élhették meg, és azokról, akik egészen eddig harcoltak, dolgoztak és főleg hittek abban, hogy igen is eljön ez a nap. Elmentek a katonák, akiket hadviselő félként vezényeltek az akkori (Horthy-)Magyarországra, akik egyszerre hoztak (a győztes nagyhatalmi politika parancsára) felszabadulást és megszállást erre a sokat szenvedett kis népre. Részben 1956 tragédiáját is számlájukra írtuk. 47 év után nincs többé idegen katonaság hazánkban, nagy nap ez a mai! A kelet-európai jég a Szovjetunióban kezdett olvadni. Az olvadás utáni tavasz viszont már nem ott, hanem Lengyelor­szágban és nálunk köszöntött be leghamarabb, s ma már látszik: késleltethető, de feltartóztathatatlanul eljut Kelet-Eu- rópa minden államába. 1991. június 30.: nagy ünnep, a magyar szabadság és függet­lenség napja, harangzúgással vagy anélkül, de mindenképp történelmi dátum. Arra kötelez, hogy sérelmeinken felülemel­kedjünk és előre tekintsünk, hiszen a jövőnk olyan lesz, amilyet magunknak építünk. Egyik szemünk sír, a másik nevet. Szlovénia most harcol a függetlenségéért, feszült a helyzet Horvátország szerblakta vidékein is. Aggodalommal figyeljük a fejleményeket, a nem­zetiségi kisebbségek sorsát. Elég! Túl sok volt már az erőszakból, a háborúból ezen a Földön! Az ember békére, nyugalomra, biztonságra vágyik — és önfeledt, felhőtlen ünnepekre. Niedzielskv Katalin ,.A szabad vallásgyákorlás lehetséges eszközei még nem állnak az egyházak rendelke­zésére." (Kedd. 5.oldal) Torgyán árnyékkormány felállításáról beszél Torgyán Józsefet választotta elnökéül a Független Kisgazda- párt szombati nagyválasztmá­nyi ülésén Budapesten. Az FKGP korábbi társelnöke egye­düli jelölt volt a tisztségre, mi­után az eddigi országos elnök, Nagy Ferenc József a zárt ülés első felszólalójaként éles han­gon bírálta riválisát, majd Tor­gyán József válasza után el­hagyta a tanácskozást. Az új tisztségviselők neveit több mint 7 órán át tartó szava­zatszámlálás után hirdették ki, jóllehet ezúttal számítógép segí­tette a pártaktivisták munkáját. A küldöttek ovációja közepette, este fél 10-kor lépett az emel­vényre Torgyán József, aki azonmód programbeszédet is hirdetett. Kijelentette: a kisgaz­dapártot végre párttá kell szer­vezni, olyan pártot kíván építe­ni, ahol nem a gyalázkodás, ha­nem a segítőkészség fog érvé­nyesülni. Torgyán József szabá­lyos árnyékkormány felállítását helyezte kilátásba, olyan szak­értői közreműködéssel, amely szükség esetén, akár kormány- tényezővé is teheti a pártot. Hazánkba érkezett Henry Kissinger Henry Kissinger az Egyesült Államok volt külügyminisztere Kodolányi Gyulának, a Minisz­terelnöki Hivatal címzetes ál­lamtitkárának meghívására va­sárnap Budapestre érkezett. A neves külpolitikai szakértőt hét­főn fogadja Göncz Árpád köz- társasági elnök; magyarországi programja során találkozik majd az Országgyűlés Külügyi Bi­zottságának tagjaival. „A beteg közreműködése nélkül az orvos kiteheti a lel­két, akkor se boldogul." A cukorbetegségről és gyógyí­tásáról olvashatnak a 4.olda- lon FŐSZEZONBAN CSAK KÉT HÉTIG!! Engedményes növényvédőszer-vásár a békéscsabai AGROKOMBI ÁRUHÁZBAN JÚLIUS 1—15-ig 20—50%-os engedménnyel kaphatók: Decis ampullás Decis 2,5 EC 0,2 dl Decis 2,5 EC 1 I Fendona 2 EC 0,2 dl Karate 5 EC 50 ml Bancol 50 WP 0,2 kg 68 Ft helyett 57 Ft, Dithán M45 0,5 kg 181 Ft helyett 150 Ft, 310 Ft helyett 240 Ft, Ruligán 12 EC 0,2 dl 601 Ft helyett 506 Ft, 1270 Ft 194 Ft helyett helyett 980 Ft, 160 Ft, Chinmix 0,2 dl 166 Ft helyett 140 Ft, 105 Ft helyett 80 Ft, Mitac 20 EC 0,2 dl 198 Ft helyett 166 Ft, 152 Ft helyett 125 Ft, Sandofan CésZ 0,5 kg 430 Ft helyett 390 Ft. Nyitva tartás: hétköznap: 8.00—16.30 óráig, szombat: 8.00—12.00 óráig, j Szaktanácsadás! Reklámárak! Kényelmes parkolás! j Megkondultak a harangok

Next

/
Thumbnails
Contents