Békés Megyei Népújság, 1989. január (44. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-26 / 22. szám

1989. január 26-, csütörtök n nagyvilág hírei Európa felemelkedése Nemzetközi tanulmánykötet magyar szerzőkkel • NÉMETH MIKLÓS INTERJÚJA AZ ORF SZÁMARA Németh Miklós miniszter- elnök szerdán a Parlament­ben fogadta Lendvai Pált, az osztrák televízió (ORF) föintendánsát és interjút adott számára. • SZOVJET- AMERIKAI MEGALLAPODÄS NEMZETKÖZI KÖZEL-KELET- KONFERENClARÓL? A brit kereskedelmi te­levízió 4. csatornájának ex­kluzív értesülése szerint szovjet—amerikai elvi meg­állapodás született a Közel- Kelettel foglalkozó nemzet­közi konferencia összehívá­sáról és a közelrkeleti bé­kefolyamat ütemtervéről. A brit tv-állomás szerda esti híradóműsorában közölte, hogy értesülése a washing­toni külügyminisztériumból, továbbá izraeli és palesztin forrásokból származik. • A ROMÁNIÁI MENEKÜLTEK HELYZETÉRŐL TÁRGYALT HORN GYULA GENFBEN Horn Gyula külügyi ál­lamtitkár, aki január 23— 24-én látogatást tett Géni­ben, tárgyalt Jan Martenson . ENSZ-főtitkár-helyettessel, az emberi jogi központ ve­zetőjével. Az emberi jogok kapcsán kiemelték Magyar- ország és az ENSZ érintett szervei közötti együttműkö­dés fejlesztésének fontossá­gát. Horn Gyula megbeszélést folytatott Jean-Pierre Hocké- val, az ENSZ menekültügyi .főbiztosával a Magyarorszá­gon tartózkodó romániai menekültek helyzetéről. Át­tekintették a szervezettel 1988. júniusa óta kialakult kapcsolatok további erősíté­sének kérdéseit. Tárgyaltak a Magyar Népköztársaságnak az ENSZ menekültügyi kon­venciójához való csatlakozá­sáról is. # FEBRUAR 15-IG BEFEJEZŐDIK A SZOVJET CSAPATOK KIVONÁSA AFGANISZTÁNBÓL Lev Szerebrov vezérőr­nagy, az Afganisztánban le­vő szovjet fegyveres erők parancsnokának képviselője szerdán Kabulban újság­íróknak nyilatkozva megerő­sítette, hogy „február 15- éig befejeződik a szovjet csapatok kivonása”. Ezen időpont után nem lesznek szovjet katonák Afganisz­tánban, s a tanácsadók kö­zül is csupán néhány tucat­nyian maradnak — mondta. A vezérőrnagy a katonai titoktartásra hivatkozva nem volt hajlandó pontos adato­kat közölni a jelenleg még Afganisztánban tartózkodó szovjet katonák létszámáról, sem a kivonulás végső sza­kaszának menetrendjéről. Mihail Gorbacsov, Grósz Károly, Margaret Thatcher és Franz Vranitzky is sze­repel annak az „Európa fel- emelkedése” című nemzet­közi tanulmánykötetnek szerzői között, amelyet meg­jelenése alkalmából szerdán sajtóértekezleten mutattak be Becsben. A bécs—zürichi székhe­lyű Európa Verlag által ki­adott, négyszáz oldalnyi terjedelmű könyv, Ausztria, Magyarország, Nagy-Britan- nia és a Szovjetunió vezető politikusainak és gazdaság- politikai szakértőinek az európai együttműködéssel, az úgynevezett közös euró­pai ház létrehozásával ösz- szefüggő beszédeit, előadá­sait, illetve külön e kötet Számára írt tanulmányait tartalmazza. Mint a tájékoztatón el­mondták, a kötet megjelen­tetését az egymással ha­gyományosan szoros kap­csolatban levő magyar és osztrák gazdaságpolitikai szakemberek kezdeményez­ték, majd az előkészületek­be hamarosan bekapcsoltak szovjet és angol partnere­ket is. Az összesen 24 tanulmány szerzői részletes képet ad­nak az Atlanti-óceántól az Uraiig terjedő földrész mindkét felének jelenlegi helyzetéről, megindult vál­tozásairól, és a közös euró­pai jövő kialakítását célzó törekvéseiről. A kötet csaknem százol­dalas magyar része öt ha­zai szerző munkáját foglal­ja magában. E fejezet élén kapott helyet Grósz Károly- nak az a beszéde, amelyet a múlt évben a Financial Times című angol lap cen­tenáriuma alkalmából tar­tott budapesti tanácskozá­son mondott el, s amelyet e könyv kinyomtatására át­szerkesztett formában, „Gaz­dasági reformok Magyaror­szágon — gazdaságélénkítés v a szocialista piacgazdálko­dás és a világpiaci nyitás útján” címmel közöl. Ez­után következik Pozsgay Imre 1987. szeptember 27- én, a Magyar Demokrata Fórumot életrehívó lakitel­ki értelmiségi találkozón el­hangzott felszólalása, ugyan­csak sajtó alá rendezett vál­tozatban. Kulcsár Kálmán tanulmánya a kelet—közép­európai’ politikai és jogi kultúráról szól, Berend T. Iváné a legutóbbi évek ma­gyar gazdaságtörténetét te­kinti át, Csikós Nagy Béla írása pedig a magyar—oszt­rák gazdasági kapcsolatok távlatait rajzolja meg. A könyv bevezető részé­ben az egyik főszerkesztő, Helmut Zilk többek között kifejti; a bécs—budapesti közös világkiállítás terve azt mutatja, hogy Ausztria a nyugat-európai gazdasági integrációba való erősebb bekapcsolódásával párhuza­mosan hidakat épít az olyan országok irányában is, ame­lyekkel szintén hagyomá­nyos baráti kötelékek fűzik össze. KÁRPÁTI _________ A S^Ó-ban olvastuk Katona a Gellérthegyen Golyózáporból a rózsakertekig... „Legyőzhetetlen az, ki hittel száll a harcba ...” (Vlahuta) Sudár termetű, fürge ember. Barázdált arca mosolygós és haja kifehéredett. Tyejkovo városkában lakik, neve: Va­szilij Golovcov, parasztember. Világéletében kolhozban dol­gozott, leszámítva a háborús éveket. Magányosan éldegél. Felesége meghalt, mérnök fiai pedig Moszkvában dolgoz­nak. Nyugdíjas. Idejének java részét a kiskertjében tölti. Almát,'körtét, barckot termeszt és fehér rózsákat. Fiatalnak mondja magát, csak hetvenhez közeledik. Lakályos szobába invitált és teával, süteménnyel kínált. Csak néztem őt. Arckaraktere, vonásai ismerősnek tűntek, pedig személyesen sohasem találkoztunk. Mégis láttam őt idehaza — a buda­pesti Gellérthegy csúcsán. Odafönn magasodik a felszaba­dulási emlékmű talapzatán, kezében zászlóval és mellén géppisztollyal. Ügy emlegetjük: „Bronzkatona”. Pedig hús­vér ember, érzékeny lelkületű, akinek öröme és bánata volt. Küzdött a fasizmus ellen, és vérét hullatta.. Életét miér­tünk is sokszor kockáztatta, amíg Budapesten a fegyverek végleg elhallgattak. Ezekről kérdeztem. Vaszilij Golovcov higgadt szavaiból átélt eseménysor kerekedett. Számunkra történelmi értékű. * * * Acélsíneken kerekek csattogtak. Sebesüléseikből felépült katonákat hozott a vonat. Magyarország felé. Zászlóaljnyit. Tudták a katonák, útjuk kombinált lesz. Elfogy a széles nyomsáv és teherautón folytatják. Fáztak. Fűtetlen, hideg vagonokban utaztak, jégvirágos ablakok mögött. Többsé­gükben különböző alakulatokhoz tartoztak, amelyek valahol a Dunántúlon harcoltak. Vaszilij Golovcovnak a beheggedt vállsebe fázott legjobban és belenyilallt a fájdalom. Nemsokára teherautón folytatták útjukat. Budapesten nagy, aknák szaggatta térre kanyarodtak, amelynek nevét csak később tudta meg: Városliget. Ott találta meg a szá­zadát is. Romos épületben szállásoltak el. főelefántokra épített, csúcsíves kapu szomszédságában. Ponomarjov fő­hadnagynál jelentkezett. Tőle kapta a tájékoztatást: nem harctéri feladataik lesznek, hanem a bujkáló fasiszta ban­dák felszámolása. Járőrszolgálatba osztották Golovcovot, hetedmagával. Elindultak. Körülöttük rommá lett házak, elszenesedett gerendák, kilőtt harckocsik és rohamlövegek komorlottak. Lépteik alatt pedig üvegcserepek reccsentek. Géppisztolysorozat ijangzott hirtelen, amikor befordultak a Vilma királynő útra! Mellettük porzott a fal, és Volosznyi- kov közkatona holtan esett össze. Meg egy magyar férfi, aki éppen a közelükben haladt. Tyimoskin törzsőrmester a szemközti házra pillantott: — Utánam! Ott fönn vannak, a legfelső emeleten! Meggörbülve futottak. Az utcai saroklakás előtt torpan­tak meg, réztáblás ajtónál. Közelében üveg nélküli ablak. Tyimoskin berúgta az ajtót és félreugrott. Odabentről gép­pisztolytűz zúdult. A törzsőrmester felemelte a kezét, és figyelmeztetett: — Vigyázzatok! Civilek is lehetnek benn. Vártak. Tyimoskin tárat cserélt, és hátrébb lépett. Lőtt. Rövid sorozatokat eregetett az előszoba falába. Lőttek oda­bentről is. Golovcov az ablakhoz lépett és beugrott rajta. Kisméretű szobában találta magát, ahonnét ajtó nyílott. Lenyomta a kilincset és ment. Balról ismét ajtó, és mögötte kattogtak ä fegyverek. Golovcov hangja elszabadult: — Fegyvereket eldobni! Falhoz! Dermedt csend. Tyimoskinék ekkor benyomultak a szo­bába és lefegyverezték az.orvgyilkosokat. Mindhármukat a parancsnokságra kísérték. Ott derült fény a valós igazságra. Csak bitorolták német közkatonák egyenruháit. Csípős, feb­ruár végi szél vitte a pelyheket és Golovcov arcába csap- dosta. Ö nem törődött vele, gondolataiba merülve sétált a rövidke útszakaszon. Századkörletétől a közeli elefántos kapuig. Elefántos kapu! Mennyi, de mennyi kilométert meg­tett idáig. Sztálingrádnál légnyomás, a Kárpátokban sebe­sülés .. . Budapesten sincs biztonság, a bujkáló SS- és nyi­lasbandák miatt. Orvul gyilkolnak katonákat, otthonaikban meg védtelen családokat. Ennivalóért vagy amiatt: ne ma­radjon szemtanú! Budán a hegyekben még... Öblös hang zavarta meg a gondolatsorokat. — Riadó! Felsorakoztak a katonák. Ponomarjov századparancsnok eléjük lépett, és röviden beszélt. Harci feladatokra indul­nak, a budai hegyekbe. Fasiszta banda ellen, lehetnek negyvenen-ötvenen. Szovjet katonai egyenruhában foszto­gatnak, és búvóhelyük egy sziklabarlang. Tőlük nem messze van egy vénédglő, a neve: Veronika. Kertjében ásott kút, és szürkület után vízért járnak oda. Reggel ők gyilkoltak meg egy terhes asszonyt, aki tüzelőfát szedett. Veszélyes söpredék ! Elindult a század. Gépkocsijaikat páncélnaszádok vitték át a Dunán, esti félhomályban. Felderítők csatlakoztak hoz­zájuk odaát, a terep ismerői. Szovjetek és magyarok. Nem­sokára a helyszínre robogtak és Ponomarjov főhadnagy parancsokat osztott. Tüzelőállásba indultak a katonák, nagy félkörös alakzatban. Golovcov egy gesztenyetörzs mögött foglalt őrhelyet, közel az ásott kúthoz. Jobbról fények pislá­koltak a Veronika vendéglő ablakaiból. Ajtócsikordulás. Egyenruhás férfiak jöttek a vendéglőből, egyikükön tiszti uniformis. Körülnéztek és elindultak a hóbuckás utcán. Golovcov a gesztenyetörzs mögül figyelt. Látta, szovjet ka­tonaruhát viselnek, egyikük százados, a másik szakaszve­zető. Beszélgettek, de nem értette a német szavakat.. . Rájuk dörrent: — Áll j ! Kezeket fel ! Megtorpantak. Fejüket ide-oda forgatták, keresték, hon­nan jött a hang. Kezük meg a fegyverükhöz közelített. Go­lovcov lőtt és megismételte a felszólítást. Eredménnyel. Mögéjük lépett ezután, elszedte fegyvereiket és igazolványo­kat kért. Eredeti szovjet tiszti igazolványt kapott, csak a fénykép nem hasonlított. Ugyanúgy a szakaszvezetőé sem. Mindkettőjüket a századtartalékhoz kísérték. Távolabb lövöldözés kezdődött. Csapdába sétáltak a bujkáló hitleris­ták, és kitörni igyekeztek. Golovcov is odasietett. Vagy félóráig tartott a harc, míg felmorzsolták a martalócokat. Másnap megint csatazaj hallatszott Budapest földjén, és végleg csak hetek múltával lett igazi nyugalom. Kitava­szodáskor. * * * Dérlepte őszies reggel. Golovcov platánsoros utcán sietett a városparancsnokságra. Vasalt gimnasztyorka feszült rajta és mellén kilenc kitüntetés ragyogott. Nemsokára belépett a parancsnokság kapuján, leplezett izgalommal, Alekszandr Fokin ezredesnél jelentkezett, ő hívatta. Csak nézte az ez­redes, szótlanul vizsgálódva, és végül ennyit mondott: — Szobrászművészhez megyünk, Golovcov elvtárs! Vár minket. Majd ő mondja el miért, ha megfelelsz neki. Kocsiba ültek. Középtermetű, fürge mozgású férfi várta őket a műteremben: Kisfaludi Strobl Zsigmond. Szaksze­rűen méregette a frontharcos katonát. Megragadta a nyílt tekintete, határozott arcvonásai és nyugodt magabiztossága. Döntött. Másnap dobogóra áll Golovcov, kezében zászlóval és mellén géppisztollyal. Két hónapig állt deszkákon, míg hű ' mása elkészült: a „Bronzkatona”. Ezután leszerelt és tyejkovi kertjében rózsákat ültetett. Fehér szirmúakat. Tihanyi János I1EH3EKK HAGYMÁVAL A GYOMORRAK ELLEN Az Amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet és a Pe­kingi Rákkutató Intézet szakemberei megállapítot­ták, hogy a vörös- és fok­hagyma megelőzheti a gyo­morrákot. Ezt annak alapján állítják, hbgy a kínai San- don tartományban 685 gyo­morrákos beteget és 1130 egészséges embert tanulmá­nyoztak. Kitűnt, hogy azok az emberek közül, akik rendszeresen esznek hagy­mát, 40 százalékkal keveseb­ben kapnak gyomorrákot. A SZENVEDÊLYES CSŐK AIDS-ET OKOZHAT Egy hat olasz orvosból álló tudóscsoport megállapította, hogy szenvedélyes csók útján meg lehet kapni az AIDS-et. Ezt az állításukat azzal támasztot­ták alá, hogy a szenvedélyes csók során megsérülhet a száj nyálkahártyája, és így bekövet­kezhet a fertőzés. Dr. Philip Fox, az amerikai sztomatológiai intézet munkatársa szerint nem nagy annak a veszélye, hogy az emberek szájon keresztül meg­kapják az AIDS-et, habár a le­hetőség nincs kiázrva. Felhív­ja a figyelmet arra, hogy a nyálban egy olyan anyag van, amely megvédi a szervezetet az AIDS vírusától. KI A LEGNÉPSZERŰBB FRANCIAORSZÁGBAN? Erre voltak kíváncsiak francia szociológusok, akik az elmúlt év végén orszá­gos felmérést végeztek. Az eredmény kissé meglepte a szakembereket: kiderült, hogy ma legtöbb francia em­ber a 79. évében járó ten­ger- és óceánkutatót, a víz alatti kutatómunka és fény­képezés úttörőjét, Jacyues Yves Cousteaut tartja a leg­népszerűbbnek. A világszer­te ismert tudós páratlan népszerűségét a környezet, elsősorban a tengerek nö­vény- és állatvilágának vé­delmében végzett munkájá­val érdemelte ki. A népsze­rűségi listán a második hely­re ugyancsak egy tudós, H. Tasief vulkanológus került. Őutána a legtöbb szavazatot Leon Schwarzenberg pro­fesszor, a rákkutatás és -gyó­gyítás neves szakembere kapta. Érdekes módon a mű­vészeti és sportélet repre­zentánsai jóval lemaradtak a természettudósok mögött. A francia film ma is nép­szerű csillaga, Alain Delon például csak a 14. helyet sze­rezte meg. A francia labda­rúgó-válogatott volt kapitá­nya, ma vezető edzője, Mi­chel Piatini a 15. helyet kapta. Catherine Deneuve a 22.. a népszerű énekesnő, Mirelle Mathieu a 24. lett. A VILÁG LEGGYORSABB mi kroproCesszorat a japán NEC elektronikai konszern fejlesztette ki. A 32 bites, 15 millió művelet elvégzésére képes processzor „szíve” egy 385 ezer alkat­részből álló, 8X8 mm-es chip. Ára 100 ezer jen (nem egészen 800 dollár). milyen az ózonréteg AZ ESZ AKI-SARK FELETT? Eddig még nem állapították meg, vajbn az Eszaki-sark fe­lett is nyílás képződött-e az ózonrétegben, mint az Antark­tisz felett, de biztos, hogy az Eszaki-sark felett vékonyabbá vált. Ezt állapította meg egy tudóscsoport, amely a Déli-sark övezete felett tanulmányozta az ózonréteget és egy évvel ezelőtt rájöttek arra, hogy az Antark­tisz feletti ózonréteg 50 százalé­kát minden télen különféle vegyszerek kipárolgása meg­semmisíti. Az Eszaki-sark öve­zete felett egy különleges repü­lőgép segítségével tanulmányoz­zák az ózonréteget. Tavaly Grönlandon tanulmányozták az ózonréteg vastagságát, és meg­állapították, hogy ez az Eszaki- sark-övezet felett nem olyan vékony, mint az Antarktisz fe­lett. Az ózonréteg kivizsgálása az Északi-sark-övezet felett február közepéig fog tartani, és ebben az akcióban az Ameriká­ból, Norvégiából, Nagy-Britan- niából és Nyugat-Németország- ból 200 tudós és technikus vesz részt. Az erre szánt pénzösz- szeg 10 millió dollár. sAlyílt levél az adófizető kAllatttpolqáehoz '*00-65 5e/erbadóí fí, 0ss*ev ko*ókatJj‘iettek - gépelnék P0sfa' úton °nok rés ^-bevallás e^kÜld'ül ,unkTyÍben S<yCso élettel: ír I /

Next

/
Thumbnails
Contents