Békés Megyei Népújság, 1988. december (43. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-01 / 286. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! 1988. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Ára: 1,80 forint XLIII. ÉVFOLYAM, 286. SZÁM Ülést tartott a megyei pártbizottság Tegnap Békéscsabán ülést tartott az MSZMP Békés Megyei Bizottsága. A testü­let meghallgatta Szabó Mik­lós első titkár tájékoztatóját a Központi Bizottság no­vember 22-i üléséről. Ezt követően a pártbizottság megvitatta és elfogadta azt a jelentést, amely az MSZMP KB 1987. július 2-i állásfog­lalása helyi végrehajtásá­ról, az 1988. évi gazdaságpo­litikai feladatok teljesítésé­ről, valamint az 1989. évi gazdasági tennivalókról szólt. A napirendi pont elő­adója Kiss Sándor megyei titkár volt. A! testület a továbbiakban dr. Lovász Maliid előter­jesztésében jelentést foga­dott el a káderpolitikai el­vek megvalósításáról, a ká­dermunka megyei gyakor­latáról, és elfogadta az új hatásköri listáját. A pártbi­zottság végezetül személyi kérdésekben döntött. A! megyei pártbizottság behívta tagjai sorába Pusz­tai Kálmánt, a Munkásőrség Békés megyei parancsnokát és tudomásul vette a testü­leti pártszervek döntését ar­ról, kiket delegálnak a me­gyei pártbizottságba. Esze­rint a pártbizottság tagjai lettek: BANGÓ GÁBOR, az Űjkí- gyósi Kemikál termelésveze­tője; DR. BOGNÁR ANTAL, a battonyai ügyészség vezető ügyésze; FÁBIÁN LÁSZLÓ, a Dombegyházi Petőfi Tsz pártbizottsági titkára; HÁJAS GÉZA, a Gyulai Köröstáj Tsz főagronómusa; KASZAI GYÖRGY, a vésztői Körösmenti Áfész osztályvezetője; DR. KULCSÁR LÁSZLÓ­NKÉ, a gyomaendrődi áfész elnökhelyettese; NAGY JÓZSEF, az MSZMP Sarkadi Városi Jo­gú Nagyközségi Bizottságá­nak titkára; PATAKI ISTVÁN, az MSZMP Békés Városi Bi­zottságának első titkára; SOCZÓ OTTÓ, az MSZMP Gyomaendrődi Városi Jogú Nagyközségi Bizottságának titkára; TELEK MIHÁLYNÉ, a kétegyházi általános iskola igazgatója; ZOLNAl LÁSZLÓ, az MSZMP Mezőberényi Nagy­községi Bizottságának tit­kára és ZSINDELY FERENC, a Kondorosi Egyesült Tsz ága­zatvezetője. A bejelentések sorában a pártbizottság a tegnapi lap­számunkban megjelent, a labdarúgóbunda-botrány- nyal foglalkozó cikk kap­csán elhatárolta magát a jelenségtől és az ügyektől. Megerősítette a megyei párt- bizottság első titkára által az elmúlt héten a pártbi­zottságon tartott sajtótájé­koztatón elhangzottakat, ne­vezetesen, hogy egyetlen érintett sem élvez politikai védelmet, a bundaügyben felelősökkel szemben a jog­rendszer alapján kell eljár­ni. Agrár- és szövetkezetpolitika megújulása A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnök­sége Szabó István vezetésé­vel szerdán, Budapesten ülést tartott. A testület leszögezte: a továbbiakban \ is csak a nagyüzemi gazdálkodás le­het az alapja a mezőgazda- sági termelésnek. A tovább­lépés azonban immár új szövetkezeti törvényt kíván. Szorgalmazni és bátorítani kell a mezőgazdasági üze­mek élelmiszeripari tevé­kenységének fejlesztését, és lényeges a tudományos-mű­szaki feltételek javítása is. A termelőszövetkezeti gaz­dálkodás stabilizálásához új árrendszer kialakítása szük­séges. A TOT véleménye: az agrárpolitika sikeres megvalósításának lényeges feltétele az ágazati irányítás és az érdekképviselet meg­újítása is. A kialakult szö­vetkezeti, szakszervezeti és kamarai jellegű érdekképvi­selet védje erőteljesen a ter­melőszövetkezetek és a szö­vetkezeti tagok érdekeit. A beszámolóhoz kapcsoló­dott a TOT Szövetkezetpoli­tikai Főosztályának előter­jesztése, amelynek témája: a szövetkezetek megújulásá­nak szükségessége, annak le­hetőségei és feltételei a me­zőgazdaságban. Az elnökség a szövetkezeti parasztság vé­leményét tolmácsolva egybe­hangzóan annak a meggyő­ződésének adott hangot, hogy a szövetkezet a jövő mező- . gazdaságának és társadal­mának hatékony, és a szö­vetkezeti tagság által válto­zatlanul igényelt formája. A működés feltételeit objektí- vebb, a mezőgazdasági és szövetkezeti sajátosságokat jobban kifejező, a felgyü­lemlett feszültségeket és el­lentmondásokat feloldó szö- vetkezetpolitikának kell megteremtenie és garantál­nia. Érnek kapcsán nagy hangsúlyt kapott az ülésen a szövetkezeti önállóság és önkormányzati autonómia garantálásának, a tagi, tu­lajdonosi pozíció újraélesz­tésének, az életképességhez elengedhetetlen ár-, részese­dési és adórendszer kidolgo­zásának és alkalmazásának szükségessége. Karácsonyra bizonyára az idén is sokan vásárolnak családi ajándékként tartós fogyasztási cikkeket. Háztar­tási gépekből, híradástech­nikai termékekből ezúttal jóval szélesebb választékot kínál a kereskedelem, mint tavaly karácsony előtt, igaz ehhez az is hozzájárul, hogy az év eddig eltelt időszaká­ban megcsappant a kereslet, különösen a drágább ter­mékek iránt. A korábban hiánycikknek számító hazai gyártmányú hely- és energiatakarékos automata mosógépekből most mennyiségben és vá­lasztékban is megfelelő a kínálat. Színes televízió is lesz elegendő, a gyártók ka­rácsony előtt új típusokat is forgalomba hoztak. Már megjelentek az üzletekben az Orion gyár, olasz forma- tervezők közreműködésével kialakított Sorrento és Cap­ri elnevezésű készülékei, s a Videoton is megkezdi a francia Thomson-licenc alapján készülő tévék szál­lítását. Az üzletekből sokáig hiányzó hordozható színes készülékek is hamarosan megérkeznek — kínai im­portból. A kínai partner 10 ezret szállít még az idén, s körülbelül ugyanennyit a jövő év első hónapjaiban. Szélesedett a közepes és nagyképernyős fekete-fehér televíziók választéka. A hordozható fekete-fehér té­vék kínálatát szovjet és ro­mán import gyártmányok bővítik. Arra azonban szá­mítani kell, hogy az eddigi­eknél nem több, sőt esetleg kevesebb fajta televízió lesz kapható az üzletekben, mert az új típusok forgalomba hozatalával egyidejűleg a ré­gi készülékek egy részének gyártása és árusítása meg­szűnik. Közepes áron kapható sztereó asztali rádió egész évben nem volt elegendő, s a szocialista országokból to­vábbra sem várhatók szál­lítmányok. Az állami és magánfuvarozók idei szállításai Tanácskozott a megyei szállítási bizottság Egyperces néma felállás­sal adtak tiszteletet a jelen­lévők a közelmúltban el­hunyt alapító tagnak, a Központi Szállítási Tanács volt tagjának, Vidó Lajos­nak a Békés Megyei Szállítá­si Bizottság tegnap meg­tartott soron következő ez évi utolsó ülésén. Az MSZB elnökhelyettesének, Sprőber Józsefnek az elnökletével megtartott tanácskozáson először Bubik János, az Orosházi Üveggyár szállítási osztályvezetője adott tájé­koztatót a nagyvállalat ez évi szállítási feladatainak végrehajtásáról, illetve a még hátralevő időszak teen­dőiről. Az előadó elmondta, hogy anyagféleségeknek mintegy 92 százaléka vasúton, 8 szá­zalék pedig közúton ke­rül a gyárba. Az alapanya­gok közül az ömlesztett tö­megáruk, a homok, a dolo­mit irányvonatokban, míg a többi áruféleségek fedett, vagy nyitott vasúti kocsik­ban, illetve az amóniákszó- da, a mészkőliszt és a föld- pát silókocsikban érkezik meg. Az Orosházi Üveggyár­ban az idén 363 400 tonna alapanyag beérkezésére szá­mítanak, melyből az eddig beérkezett anyag időarányo­san megfelelő volt. A ki­szállításokkal nincs különö­sebb gondjuk, sőt példaként említette a MÁV-nak azt a figyelmességét, hogy a kö­zel 50 vagonos, Izraelbe irá­nyuló gyümölcsléexporthoz mind minőségben, mind tisz­taságban a legkiválóbb ko­csikat biztosította. A beszámolóhoz dr. Csaba Attila, a Közlekedési Mi­nisztérium osztályvezető-he­lyettese hozzátette, országo­san is pozitív az, amit eddig a szállítás terén tettek az orosháziak. A silókocsis öm­lesztett szódaszállítást a ma­gyar üvegiparban elsőként az orosházi gyár kezdte el, de az árukiadásnál az egy­ségrakomány elterjesztésé­ben is úttörő szerepet vál­laltak. A második napirendi pontként Steiner László, a Békés Megyei Autóközleke­dési Tanintézet igazgatója szólt a hivatásos gépjármű- vezetők továbbképzéséről, ezen belül is a 2101-es kar­bantartó szakmunkásképzés jelenlegi helyzetéről. Ez utób­bi képzési forma elsősorban a képzés időtartama miatt nem népszerű, bár változ­hat a helyzet, mert KM-in- formáció szerint 6 hónapra rövidülne ez a tanulmányi idő. Vándor Pál, a Körös Volán igazgatója javasolta, hogy miután jövőre létre­hoznák a szakmunkásképzé­si alapot, az oktatás színvo­nalának emeléséhez az ATI kérjen támogatást a köz­ponti alapból. A felvetést a szállítási bizottság egyhan­gúlag támogatta. Dr. Csaba Attila még hozzátette, a jö­vőben különösen nagy je­lentősége lesz a speciális tanfolyamoknak — köztük a nemzetközi gépkocsi-vezetői tanfolyamnak — mert majd csak azok vehetnek részt a nemzetközi árufuvarozásban, akik elvégzik ezt a tovább­képzést. Ezt követően Csicsely Já­nos, a Kiosz képviseletében a teherfuvarozó kisiparosok tevékenységéről, a lakossági árufuvarozási igények ki­elégítéséről adott számot. Mint elmondta, a tehergép­jármű-fuvarozók létszámá­nak közéi hat év alatt mint­egy tízszeresére való növe­kedése ékes bizonyíték arra, hogy milyen hatalmas igény merült fel a lakosság részé­ről az árufuvarozás tekinte­tében. Kedvező változásról is számot adott az előadó, mert a legújabb értesülések szeriht javulás várható a gépjárművek beszerezhető­ségében. így mód nyílik majd a- leöregedett gépjár­műpark felújítására is. A, megyei szállítási bi­zottság tegnapi ülése az 1980. évi munkaprogram­tervezet megvitatásával, majd elfogadásával zárult. (bacsa) A Zala Megyei Építőipari Vállalat kivitelezésében elkészült a Sabaria Cipőgyár vasvári gyára. A 150 millió forintos költséggel felépített üzemben naponta 2 ezer pár cipőt gyártanak. A lábbelik egyelőre a hazai piacra kerülnek, de hamarosan megkezdik a tőkés piacokon való értékesítésü­ket Is Fotó: Czika László Békéscsabán jövöre... Postabank a Déi-fllföldnek Egyelőre csak a vállalko­zóknak áll rendelkezésére, de a Pénzügyminisztérium en­gedélye után a lakosság is igénybe veheti az új pénz- intézmény szolgáltatásait. A napokban alakult meg Sze­geden a Postabank és Ta­karékpénztár Rt. dél-alföldi területi központja. A Csong­rádi sugárúton (az Alföldi Tüzép és a VÁM-hivatal ko­rábbi helyiségeiben) korsze­rű számítógépekkel felszerel­ve várják az ügyfeleket. Két érdekes, új betétfor­mával jelentkezik a posta­bank. Az egyik a lakossági betétszámlakönyv. Ez egy át­utalási jellegű pénzgyűjtési forma, amelyre a munkabé­rek és más bevételek is át­utalhatók. Különlegessége, hogy napi kamatot számíta­nak vele. A másik betétfor­ma a takarékszelvény, ami hosszabb távú megtakarítá­sokra ösztönözne. Részössze­geket is felvehetnek a betét­tulajdonosok róla, anélkül, hogy a bentmaradó összeg kamatozása kedvezőtlenül változna. Az ország 3200 postafiók­jában végeznek betéti gyűj­tést. Ennek nagyjából egy tizede esik a szegedi közpon­tú dél-alföldi régióra. A fen­tieken kívül a Postabank és Takarékpénztár Rt. szolgál­tatásai sorában foglalkozik még devizavétellel és -el­adással, valutaváltással, de­viza- és BC-számlák vezeté­sével. A szegedi területi igazga­tóság vezetője, Várkonyi Gellért lapunk tájékoztatásá­ra elmondta, hogy az indu­láskor a lakossági szolgálta­tásokba az összes Békés me­gyei postahivatalt is bekap­csolják.. Egyelőre a szegedi központ végzi az irányítást, de 1989-ben Békéscsabán is tervezik egy bankfiók meg­nyitását. A vállalati szolgál­tatásokat a Békés megyei körzetben is magasabb szin­ten igyekeznek kialakítani. Közvetlen számítógépes kap­csolat segíti a gördülékeny, gyors ügyintézést. A forga­lomtól és az igényektől füg­gően más városokban is ter­vezik újabb fiókok felállítá­sát. Üzletpolitikájukat erre a feltételekhez és igényekhez igazodó fokozatosságra ala­pozzák. Más pénzintézetekkel ösz- szevetve a' postabank tevé­kenységének legfőbb jelleg­zetessége, hogy igen kiter­jedt hálózattal rendelkezik már az indulásnál. Az or­szágban az első olyan bank, amely kereskedelmi banki tevékenységgel és lakossági szolgáltatással is foglalkozik. A szegedi igazgatóság már ezekben a napokban is fo­lyamatosan építi a kapcso­latokat a Békés megyei gaz­dálkodókkal. P, A. Könnyűipari alapítvány Szerdán az Ipari Minisz­tériumban könnyűipari ala­pítványt hoztak létre több mint hétmillió forintos alap­tőkével. A múlt században országosan elismert könnyű­ipari szakember, Rejtő Sán­dor nevét viselő alapítvány tőkéjét 35 könnyűipari vál­lalat fizeti be, a pénzügyi kezelést 18 százalékos ka­mattal az Ipari Fejlesztési Bank Rt. vállalta. Az ala­pítvány anyagi támogatást ad a könnyűipar szellemi, szakmai színvonalának nö­veléséhez. Az alaptőke több mint egymillió forintos kamatá­nak felhasználásáról az ala­pítók által választott 14 ta­gú, egyetemi tanárokból és vállalati igazgatókból álló kuratórium dönt. A tervek szerint bel- és külföldi ösz­töndíjhoz, speciális felsőfo­kú továbbképzéshez, a könnyűipar területén a szak­mai, műszaki, közgazdasági munka színvonalát növelő pályázatok díjazásához hasz­nálják fel a pénzt. BÉKÉS MEGYEI Kardosi hét a BHiBI023-ban A kisközségben mindenki ismer mindenkit, s ez az is- merősség az egymással való törődést is jelenti. Az egész­ségügyi dolgozók a gyógyítómunka mellett a község la­kóinak egészségnevelésével, a vöröskeresztes munkával is foglalkoznak. A viszonylag kis lélekszámú községben 130 tagja van a Vöröskeresztnek, sok közöttük a véradó. A település egészségügyi ellátásáról olvashatnak lapunk 4. oldalán. Karácsonyi iparcikk-kínálat a kereskedelemben

Next

/
Thumbnails
Contents