Békés Megyei Népújság, 1988. november (43. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-01 / 261. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! 1988. NOVEMBER 1., KEDD Ara: 1,80 forint XLIII. ÉVFOLYAM, 261. SZÄM Összehívták a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságát Ámint arról már korábban hírt adtunk, november elsejé­re összehívták a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését. A Politikai Bizottság javaslatára a testület jelentést vitat meg a belpolitikai helyzetről és a párt feladatairól, illetve megtárgyalja a népgazdaság 1988. évi várható fejlődéséről, az 1989—90. évi gazdaságpolitika fő vonásairól és eszközrendszerérői szóló jelentést. A Köz­ponti. Bizottság ülését követően — illetve már a napiren­dek vitája után — a közvélemény a sajtó útján részletes tájékoztatást kap a testület munkájáról, a vitáról, a kiala­kított állásfoglalásokról. t A SZOT elnökségének ülése Hétfőn ülést tartott a SZOT elnöksége. A testület november 4-re, péntekre ösz- szehívta a Szakszervezetek Országos Tanácsát. Javasol­ta, hogy a szaktanács követ­kező ülésén foglalkozzék idő­szerű gazdasági, társadalmi témákkal; szervezeti és sze­mélyi kérdéseket vitasson meg; s döntsön az Országos szakszervezeti tanácskozás összehívásáról, munkaprog­ramjáról. A szakszervezetek háromnaposra tervezett or­szágos értekezletének idő­pontjául az elnökség decem­ber 2—4-ét javasolja. Az elnökség megvitatta a jövő évi népgazdasági terv- javaslatban foglaltak várha­tó hatásait a dolgozók élet- színvonalára. Megállapította, hogy változatlanul jelentős eltérés van a kormányzati elképzelések és a szakszer­vezetek igényei között a terv egyes, a dolgozókat közvet­lenül érintő kérdéseiben. Az alapvető fogyasztási cikkek áremelésének kom­penzálására tett szakszerve­zeti javaslatok közül többen a fix összegű ellentételezés mellett szóltak, mert mint mondták, a bérek meghatá­rozott százalékú emelése ép­pen azok számára jelentene legkevésbé megoldást, akik­nek a legalacsonyabb a bé­re, s akiket az áremelések leginkább sújtanak. A fix összegű kompenzálásra több­féle lehetőség is kínálkozik; abszolút összegben — a ko­rábbi húspénzhez hasonlóan —, vagy az adórendszer vál­toztatásával, az alkalmazotti kedvezmény emelésével. A szakszervezetek a létmini­mum alatti nyugdíjak eseté­ben az áremelések teljes kö­rű kompenzálását tartják szükségesnek. Egytestíiletes pártbizottság alakult Szarvason Megújuló munkamódszer és stilus A Szarvasi Városi Pártbi­zottság ez év júliusában le­vélben kereste meg tagjait, a közvetlen irányítású párt­szerveket, alapszervezeteket, írják, mondják el javaslatai­kat a helyi pártélet korsze­rűsítésével:, . megújulásával kapcsolatban. Szenvedélyes, sokoldalú, elkötelezett vitá­ikat követően augusztus 24- én kibővített pártbizottsági ülés foglalt állást amellett, dolgozzák ki a végrehajtó bizottság nélküli egytestűié-, tes pártmunika féltételeit és munkamódszereit. Elbeszél­gettek a pártbizottsági ta­gokkal, vállalják-e a meg­változott körülmények kö­zötti megnövekedett felelős­ségű munkát. Hatan kérték felmentésüket a testületi tagságból. A párt bizottsági tagok munikahélyi vagy területi alapszervezetétől is megkér­dezték, mennyire elégedet­tek pártbizottsági képvisele­tükkel. A felsőbb pártszer­vek a szarvasiak kérésére kísérleti jelleggel engedé­lyezték a XIV. kongresszusig az egytestű letes formára való áttérést. A pártbizott­ság augusztusban úgy ítélte meg, hogy a városban nem indokolt pártértekezlet ösz- szehívása. Azóta viszont el­lenkező információk is ér­keztek a testülethez. A párt­tagságot foglalkoztató kérdé­sekről tegnap, október 31-én tárgyaltak. Vitáira bocsátot­ták, legyen-e vagy sem Szarvason pártértekezlet.­A kibővített pártbizottsá­gi ülésen dr. Sonkoly János, a városi pártbizottság első titkára irányította a vitát, amelyen a város és a terü­lethez tartozó községek 40 pántszer vének, közel 2200 párttagnak a véleményét tol­mácsolták a párttitkárok. Nagy Jenő, az MSZMP Bé­kés Megyei titkára, valamint a többi meghívott ezen az értekez­leten sokféle és sokoldalú eszmefuttatást hallgatott vé­gig. A számos hozzászóló véleményét összesítve össze­számolták az alapszerveze­tekben a pártértekezlet mel­lett és ellene szavazókat, va­lamint a tartózkodókat. Megközelítőleg 3Ó—70 száza­lékos aráinykülönbség ala­kul ki a pártértekezlet megtartása mellett, illetve ellen. Mindkét véleményt válilók gondolatai azonban sugallták, hogy a nemrégi­ben megválasztott pártveze­tést képesnek érzik a párt­élet megújítására, — A kisebbségi vélemé­nyeket, amelyek az értekez­let megtartását javasolták, sem szabad figyelmen kívül hagynunk — mondta dr. SonkoLy János. A pártérte­kezlet mellett érvelők kifo­gásolták, hogy a tagság a pártbizottság összetételét és munkáját kevéssé ismeri. Sokan összekeverik a füg­getlenített apparátust a párt- bizottsággal'. Számos város­fejlesztési és várospolitikai kérdés tisztázásra vár. Az ellenzők véleménye szerint öt hónappal az or­szágos pártértekezlet után ne újabb értekezletek kel kössék le energiáikat, ha­nem a megújult összetételű helyi pártvezetés korszerűsí­tő programja alapján dol­gozzanak. Nincs értelme, nem megfelelően előkészített, elhamarkodott értekezletet összehívni, újabb programot kidolgozni, amikor hamaro­san élérkezik a XIV. párt- kongresszus Ideje. A városi pártbizottság a véleményeket összegző első titkár által előterjesztett ja­vaslatot fogadta él, s ez a következő: a városi pártbi­zottság az augusztus' 24-i döntése állapján, folytatja az való áttérést, ehhez kéri a tag­ság támogatását. Nem hívja össze a városi pártértekez­letet, viszont programjában felgyorsítja a tartalmi, szer­vezeti és a személyi válto­zásokat. A javaslatot mindössze egy tartózkodással egyhangúlag fogadta eí a testület. Egy hónapja juttatták az alapszervezetekhez a vita­anyagot, amely a Szarvasi Városi Pártbizottság murj- kájámaik, ' munkamódszeré­nek, munikastílusának fej­lesztésére vonatkozik. Az egytesfülietes, végrehajtó bi­zottság nélkül működő párt- bizottság megalakul Szarva­son. Ez közvetlenül irányí­tó politikai testület lesz, amelynek tisztázták . felada­tait, hatáskörét, döntési me­chanizmusát és összetételét. Munkáját állandó munkabi­zottságok és szakmai cso­portok segítik. Alapelvük, hogy az alapszervezetekben dolgozó párttagok vélemé­nyét minél hamarabb hasz­nosíthassa a testület,, de a pártbizottság tevékenységé­vel is tisztában legyen a ■tagság. Folyamatos legyen a. tanácsi testület és a városi pártbizottság információcse­réje. A tanácsi önállóság megtartása mellett a pártbi­zottság munkájában az el­vi politikai irányítás a fő célok és elvi követelmények meg jelölését jelenti. A testület a vitaanyagot kisebb módosításokkal és az alternatív javaslatok külön- külön megszavaztatásával elfogadta. Ezt követően fel­mentette a végrehajtó bi­zottság tágjait, majd kijelöl­te azokat a pártszervezete­ket, amelyék . a pártbizott­ságba delegálhatnak tagokat a lemondok és hiányzók pótlására. A testület vége­zetül elfogadta három hó­napra a munkatervét. Bede Zsóka Átalakulóban a mezőgazdasági integrációs szervezetek Az élelmiszergazdaságban jövőre várhatóan mintegy ezer, együttműködő szerve­zet alakul át, választ a je­lenlegitől korszerűbb műkö­dési formát. Egy részük — az új társasági törvény szel­lemében — átlép a jogi sze­mélyiségű gazdálkodó egysé­gek közé, vagyis az egyszerű gazdasági társaságból közös vállalatot, korlátolt felelős­ségű társaságot (kft-t), vagy részvénytársaságot alapít. Olyan formációt választa­nak, amelyben az anyagi eszközök a korábbinál job­ban hasznosulnak, a befek­tetett tőke jelentős osztalé­kot, nyereséget hozhat. Az újjáalakuló szervezetek, amelyek mezőgazdasági ter­melésre, élelmiszer-feldolgo­zásra, illetve szolgáltatásra egyaránt vállalkoznak, a tö­megtermelés mellett a ter­mékek minőségének javítá­sában is érdekeltebbé vál­nak. A MÉM területén több mint 1100 együttműködő szervezet jött létre az elmúlt évtizedekben, köztük több mint 60 termelési rendszer, Valamint számos agráripari egyesülés, közös vállalat, gazdasági társaság. Hozzáve­tőleg egyharmaduk élelmi­szerfeldolgozásra vállalko­zott, a többi ipari, építőipa­ri, illetve szolgáltató tevé­kenységgel foglalkozó gaz­dasági társaság. Ezek jelen­tős részét a különféle tulaj­donformával működő állami gazdaságok, élelmiszeripari vállalatok, erdőgazdaságok, ipari üzemek és szövetkeze­tek közösen alapították. Együttműködésük a legutób­bi felmérés szerint összessé­gében eredményes. A jövőben kialakuló, il­letve átalakuló új gazdasági szervezetek működésére az eddiginél is inkább a verti­kális integráció lesz a jel­lemző. A mezőgazdasági üze­mek részvénytársaságaiban, közös vállalataiban a részt­vevők — tagsági viszonyuk révén — egy szervezeten be­lül vállalkoznak a mezőgaz­dasági alaptevékenységre, feldolgozásra és értékesítés­re. Alakulóban van máris több olyan gazdasági társa­ság. amelynek kutató-fej­lesztő intézet, termelő válla­lat, feldolgozó, illetve érté­kesítő cég is résztvevője. Bizottságának egytestű letes munkára Koszorúzás Károlyi Mihály szobránál és sírboltjánál Az 1918-as polgári demok­ratikus — őszirózsás — for­radalom győzelmének 70. évfordulója alkalmából hét­főn délelőtt koszorúzási ün­nepséget rendeztek Károlyi Mihály, Magyarország első köztársasági elnöke szobrá­nál és sírboltjánál. A forradalom vezéralak­jának Kossuth Lajos téri szobránál Stadinger István, az Országgyűlés elnöke mon­dott ünnepi beszédet. Fel­idézte Károlyi Mihály élet­útját, majd így folytatta; — A magyar október iga­zi népforradalom volt, tö­megerejét a szervezett mun­kások és fellázadt katonák alkották, akik egyetlen éj­szaka, vérontás nélkül meg­döntötték a korhadt régi rendszert. Október 31-én megalakult az első magyar népkormány a Nemzeti Ta­nács tagjaiból. — E forradalom több tör­ténelmi feladatot is megol­dott. Mint nemzeti forrada­lom, győzelmes volt, hiszen elérte, amiért a magyarság évszázadok óta, elmondha­tatlan áldozatok árán siker­telenül harcolt. Elérte az Ausztriától való különválást, a Habsburgok végleges tróm fosztását, Magyarország füg­getlenségét, a köztársaságot. A magyar, október az or­szág történetében először te­remtette meg a demokrati­kus Magyarországot. Meg­valósult a gyülekezési, szer­vezkedési, szólás- és sajtó- szabadság, az első igazán demokratikus választójogi reform, a nőkre is kiterje­dő általános választójog. Az első magyar népköztársaság kormánya földreformot is kidolgozott; ennek során Károlyi Mihály saját birto­kán 34 ezer holdat osztott fel a földnélküli parasztok között. — Károlyi Mihály tuda­tosan a szervezett munkás­ságra, a szociáldemokráciá­ra építette politikáját. Azt a nézetet hirdette, hogy há teljesen radikális forradal­mi kormány alakul, amely földet oszt és szocialista ál­lamot teremt, ez a nemzeti kisebbségekre is nagyobb vonzerőt gyakorolhat, mint a szomszéd országok nemze­ti propagandája. Már ekkor elkezdődött az „átsimulás” a szocialista ahogy akkor mondták: szociális — forra­dalomba, amely 1919, már­cius 21-én ezért is győzhe­tett vértelenül. Károlyi Mi­hály nagy érdeme, hogy po­litikájával mindkét forrada­lom vértelenségét segítette, ami — meglehet, kétszer is — polgárháborútól mentet­te meg az országot. — Már ő is feltette azt a kérdést, amit manapság any- nyit hallunk: mi lesz Ma­gyarországgal a jövőben ? Válaszát nemcsak elfogad­hatjuk, de erőt és hitet me­ríthetünk belőle a mi mai küzdelmeinkhez: „Európá­ban és a világon másképp fog megvalósulni a szocia­lizmus, mint ahogy azt a XIX. századi forradalmárok elképzelték, de mindenkép­pen be fog következni ., Az első Magyar Népköz- társaság elnökének szobrá­nál a beszéd után koszorút helyezett el a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti és Budapesti Bizottsá­ga nevében Fejti György, a KB titkára és Barabás Já­nos, a budapesti pártbizott­ság titkára (képünkön),, az Országgyűlés nejében Sta­dinger István és Jakab Ró- bertné, az Országgyűlés al- elnöke; az Elnöki Tanács és a Minisztertanács nevében Eleki János, az Elnöki Ta­nács tagja és Urbán Lajos közlekedési miniszter, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsa nevében Kállai Gyula elnök és Huszár István fő­titkár, a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében Sólyom Ferenc titkár és Petrák Ferenc alelnök. Meg­koszorúzták a szobrot Bu­dapest Főváros Tanácsa és a Károlyi Mihály Társaság képviselői. A megemléke­zés virágait elhelyezték a fővárosi fiatalok is. Ezután az ünneplők a Me­ző Imre úti temetőben a győztes polgári demokra­tikus forradalomra és Ká­rolyi Mihólyra emlékezve megkoszorúzták a politikus sírboltját. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget. Megnyílt a Sárréti Népfőiskola „A Péter András Gimná­zium kezdettől fogva termé­szetes kötelességének érezte, hogy a Sárrét vidékén a dán népfőiskolák mintájára egy magyar szellemű népfőisko­la megszervezésével próbál­kozzék. Sajnos, ennek a fel­adatának a megvalósításá­hoz sem tudott korábban hozzáfogni (anyagiak hiánya miatt)... Szeghalom ennek az elhanyagolt, nágy ma­gyar vidéknek, a Sárrétnek a középpontja, elsőrendűen al­kalmas nemcsak egy gimná­zium, hanem egy népfőisko­la megszervezésére is” — olvashatjuk Nagy Miklós igazgatótól, a szeghalmi gim­názium 1941/42. tanévről szó­ló évkönyvében, de akár a most nyíló Sárréti Népfőis­koláról is írhatta volna. A népfőiskola megnyitó ünnepségére tegnap este 6 órakor került sor Szeghal­mon, a városi művelődési központ tanácskozótermé­ben. Vígh Györgyné, a mű­velődési központ igazgatója köszöntötte az érdeklődők népes táborát és a vendége­ket, köztük dr. Becsei Jó­zsefet, a Békés Megyei Ta­nács elnökhelyettesét, a föld­rajztudományok kandidátu­sát. A bevezető után sor került a jövő év márciusáig tartó előadás-sorozatból az elsőre, amelyet dr. Becsei József tartott Szeghalom telepü­lésföldrajza címen. — ml —

Next

/
Thumbnails
Contents