Békés Megyei Népújság, 1988. október (43. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-01 / 235. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LOPJA 1988. OKTÓBER 1., SZOMBAT Ára: 2,20 forint XLIII. ÉVFOLYAM, 235. SZÄM A testületek megújításáról döntöttek Ülést tartott az Elnöki Tanács II megyei pártbizottság ülése Tegnap Békéscsabán a páintszékházban, Nagy Jenő me­gyei titkár ellnöMieltével ülést tartott az MSZMP Békés Me­gyei Bizottsága. A testület dr. Lovász Matild titkár előadá­sában tájékoztatót hallgatott meg az MSZMP KB szeptem­ber 27-i üléséről. -Ezt követően megvitatta és elfogadta az ipari gazdálkodó egységek szervezeti, irányítási rendszeré­nek továbbfejlesztési irányaira és a folyamait megyei fel­adataira készített javaslatot, melynek előterjesztője Murá­nyi Miklós, a megyei tanács elnökhelyettese volt. A pártbizottság a továbbiakban olyan napirendi pontokat tárgyalt, amelyek mindegyikének élőadója Lovász Matild vo.lt. A testület tagjai tájékoztatót hallgattak meg a tagfel­vételi munka és a pártból való kikerülések 1988. első félévi tapasztalatairól, majd elfogadták a végrehajtott vagy hatá­lyát vesztett pártbizottsági és végrehajtó bi'zöttsóigi határo­zatok érvénytelenítésére vonatkozó előterjesztést. A testület javaslatot fogadott el a megyei pártbizottság és végrehajtó bizottság 1989. évi munkájának megtervezésére. Ehhez kap­csolódva felhívástervezetet hagyott jóvá. A megyei pártbizottság végezetül tájékoztatót hallgatott meg az országos párt értekezlet állásfoglalásából adódó me­gyei feladatokat megfogalmazó július 7-1 megyei párthatá­rozat végrehajtásáról. A testület elfogadta a jelentést, és úgy döntött, hogy a dokumentumban foglaltak végrehajtá­sát meg kelll gyorsítani, a pártbizottságot és munkabizott­ságait pedig a következő ülésén személyi összetételében meg kell újítani. (A jelentés ismertetésére lapunkban visszaté­rünk.) A pártfórum tagjai a megye pártéletének megújulá­sához továbbra is alkalmas munkaprogramnak tartják a jú­lius 7-i dokumentumot, egyetértettek abban, hogy minden erőt és figyelmet annák végrehajtására kell fordítani. Me­gyei p ártér tek ez,lie-1 összehívásának gondolatát a testület 2 tartózkodás elitemében elvetette, mert úgy vélte, hogy a meg­újulás folyamatát annak megszervezése megtörné. A testület törvényerejű rendeletet hozott az 1956. október 23. 1957. május 1. közötti időben elkövetett bűncselekmények miatt el­ítéltek kegyelemben részesí­téséről. Ennek alapján men­tesül a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, akit a bíróság a jelzett időben elkövetett állam elleni bűn- cselekmények, vagy az el­lenforradalmi tevékenység­gel összefüggésben elkövetett más bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadság- vesztésre ítélt, vagy akinek halálbüntetését kegyelemből szabadságvesztésre változtat­ták át, és a szabadságvesz­tést végrehajtották. A ke­gyelem nem terjed ki arra, akit hazaárulás vagy kém­kedés miatt, illetve, aki az államellenes bűncselekmény­nyel bűnhalmazatban em­berölést, rablást, vagy köz- veszélyokozást követett el. Azoknak a személyeknek az ügyét, akikre a kegye­lem nem terjed ki, az igaz­ságügyminiszter felülvizs­gálja és indokolt esetben egyéni mentesítésükre 1988. november 30-ig előterjesztést tehet az Elnöki Tanácshoz. Az Elnöki Tanács határo­zott úi községek alakításá­tól, községi közös tanácsok szervezéséről és közös ta­nácsból kiváló községekben községi tanácsok szervezésé­ről. A határozat végrehajtá­sáról -r- amelynek időpont­ja 1989. január 1. — az ille­tékes megyei tanács végre­hajtó bizottsága gondosko­dik/ A továbbiakban az Elnöki Tanács bírák felmentéséről és megválasztásáról határo­zott, és egyéni kegyelmi ügyekben döntött. Zászlőlevonás Péntek reggel a gellért­hegyi Felszabadulási Emlék­műnél ünnepélyes külsősé­gek között, katonai tisztelet- adással levonták a magyar nemzeti lobogót és a mun­kásmozgalom vörös zászla­ját, amelyet a fegyveres erők napja tiszteletére vontak fel. aiz OTP. Így több mint fél­ezer új családi ház építésé­hez 190 milliót, tatarozásra, korszerűsítésre, .gáz beveze­tésire, közművesítésre és fel­újításira 6500 esetben több miint 400 millió forint köl­csönt nyújtottak. Megvásá­roltak és újraértékesítettek 450 lakást, illetve családi há­zat. Magáiillaipította még:, hogy a takarékszövetkezeti tagok száma megyénkben megkö­zelíti a 130 ezret, A kölesö­nökön-, pénzkezeléseken túl egyéb szolgiáHltaitáiSioikika'l is tagjaik rendelkezésére áll­nak, Az ÁlJiamí, a Hungá­ria és most már a Garancia Biztosító megbízásából 1 is végzik a biztosítások szer­vezését, a díjak beszedését. Évente 30-35 ezer új bizto­sítást kötnek és beszednek 70-75 millió forintnyi díjat. Beszéde befejező részében szólít a fogyasztási szövetke­zetek előtt álló feted,átokról, majd kitüntetésekre, jutal­mazásokra került sor. A HNF országos titkársága a közösségért végzett kiemel­kedő munlka elismeréseként „Kiváló Társadalmi Munká­ért” plakeittet adományozott a kondorosi -takarékszövetke­zet Szorgalom szocialista brigádjának. A Mészöv Bé­kés megyei elnöksége „Ki­emelkedő Szövetkezeti M un­káért” elismerő plakettet adományozott Zoltán Gyulá- nénak, aiz Eindrőd és Vidéke Takarékszövetkezet mezőbe- rényii kirendeltsége vezető­jének, Vigh Zsigmondnak, a kondorosi takarékszövetke­zet; felügyelő bizottsága el­nökének és Széplaki Sándór- nénak, a kondorosi takarék- szövetkezet igazgatósági tag­jának, a békéscsabai V. ke­rületi kirendeltség vezetőjé­nek. A „Takarékszövetkeze­ti Mozgalomért” emlék pla­kettet kapta meg Zoltán Ta­más, az ÁB Békés megyei igazgatója, valtamiinf Fejes Tibor, a Hungária Biztosí­tó megyei igazgatóhelyettese, akik példamutató együtt­működést valósítottak meg a takarékszövetkezetekkel. Kép, szöveg: Béla Ottó Űszi szövetkezeti hetek Szövetkezetek és takarékosság A megyei rendezvénysorozatot és a takarékossági hónapot Tanai Ferenc, a Mészöv titkára nyitotta meg Kondoroson a művelődé­si házban tegnap délután az őszi szövetkezeti hetek ren­dezvénysorozat nyitánya­ként, valamint a takarékos- sági hónap előestéjének tisz­teletére rendeztek ünnepsé­get. A -rendező szerv, a Mé­szöv elnöksége nevében kö­szöntötte a -megjelenteket Paulik János elnöki' majd bevezetőjében hangsúlyozta, a megyei szövetség vezetése a tagszövetkezetékkel egyet­értve úgy határozott, hogy ez év őszön szakmai, kultu­rális és mozgalmi -rendezvé­nyekkel, különböző akciók szervezésével tovább bővíti a szövetkezetek tagsági kap­csolatait, egyúttal élénkíti gazdasági tevékenységeit. Emellett — különösen a ta­karékszövetkezetek — nagy figyelmet szentelnek a ta­karékossági hónap rendez­vényeinek. Hangsúlyozta, az őszi szövetkezeti hetek meg­rendezésével Békés megye fogyasztási szövetkezetei egy, évente visszatérő, a tagságot széleskörűen érintő prog­ramsorozatot kívánnak el­indítani. A megnyitót -követően.. Ta­nai Ferenc, a Mészöv tit­kára mondott ünnepi beszé­det. Ebb-en -rövid áttekintést adott a megye fogyasztási szövetkezeteinek életéről, bő­vebben foglalkozott a taka­rékszövetkezetekkel, és en­nek keretében beszelt a ta­karékosság szerepéről és je­lentőségéről. Megtudtuk egyebek mellett, hogy a me­zőgazdaságot sújtó aszály áittétéllesen sújtotta az áfé- szeket is. A megyében mű­ködő 16 áfész és négy vál­lalat eredményeit taglalva elmondta, a bolti kiskeres­kedelem forgalma csaknem 8, a vendéglátásé csaknem 3 százalékkal nőtt. Ezek a tel­jesítmények sajnos szeré­nyebbek az országos átlag­nál. Ami az eredményeket illeti, ezek összességében megfelelnek a várakozás­nak. A tervezett 58 száza­lékkal szem-ben 62,6 százallék volt az első fél év eredmé­nye. A takarékossági hónap in- ddllásánál arról adott szá­mot, hogy az elmúlt 9 hó­napban a -takarékszövetke­zetek betétállománya, ha a megszokottnál szerényebb mértékben is, de tovább nö­vekedett. A megyében ta- lláll/ható 69 takarékszövetke­zetben 110 ezer betétes pén­zét kezelik, ami meghaladja a 2,7 milliárd forintot! Két éve kaptak lehetőséget arra, hogy a takarékszövetkezetek az államilag támogatott hosszú lejáratú, kedvezmé­nyes építési kölcsönöket ugyanúgy folyósítsák, minit Népművészeink alkotásai a BNV-n Gyulai nap a BNV-n Csütörtökön Gyuláé volt a Budapesti Nemzetközi Vá­sár 35-ös pavilonja. Ezen a -napon — a Békés megyei hét keretében — a város ve­zetői közül dr. Takács Lő­rinc tanácselnök, dr. Marsi Gyula, a városi pártbizott­ság első titkaira, dr. Szigeti Zoltán tanácselnök-helyettes és Banadics Márton, a HNF városi elnöke fogadta a szép számmal megjelent, város­ból elszármazottakat. Most derült ki, mennyien szakad­tak ki a megyéből, városból, akik -egymásnak adták a ki­lincset és szinte folyamato­san jöttek, k-i néhány perc­re, -ki több óráira; De arra -is jó voillt ez a találkozó, mert mint egy közös talál­kahelyen, azok is válthattak egymással néhány mondatot, feilte-levenítve a szülőföldről bennük maradt képeket, akik bár a fővárosban lak­nak, mégis sokszor évek tel­nek el, hogy találkoznának. Egyszóval nagy volt a for­galom a pavilonban. Régi barátként beszélgettek a vá­ros vezetőivel az elszárma­zottak. köztük Csűri István, a Merkúr vezérigazgatója, dr. Monorl Sándor egyetemi adjunktus, Forgács András ezredes, Chrisztián György, a TF tanára, de még. hosz- s,zan lehetne folytatni a sort. A beszélgetéseken 'túl be­mutatta termékét a húskom­binát, a tejpor-gyár. Mind­ezek méltó betetőzéseként a közeli jurtában fergeteges si­kert aratott zárás-ként a gyu­lai Körös néptáncegyüttes táncosainak, zenészeinek szí­nes műsora. B. O. Gyulay Zsnlté a tizedik magyar arany. Napok óta mondogatták a magyar táborban, hogy a ti­zedik magyar aranyérem megszerzése a kajak-kenu- válogatott valamelyik tagjá­ra vár. Ezt ugyan nem szí­vesen hallgatták az érintet­tek, mert kicsit nyomasztot­ta őket a felelősség, ám pén­teken, a sportág döntőinek első napján már a kajak egyesben vízre szálló Gyu­lay Zsolt „hozta” a jubileu­mi, tizedik magyar aranyat. Nagy tömeg volt kíváncsi a Mizari pályán a verse­nyekre, s ott volt Darnyi Tamás, a kézilabda-váloga­tott, élén Mocsai Lajos edző­vel, s szinte valamennyi olyan sportoló, aki -már tel­jesítette feladatát, vagy még csak ezután lép porondra. Gyulay Zsolt, a Bp. Hon­véd 24 éves, kétszeres világ­bajnok kajakosa nekivágott az 500 méteres távnak. Ki­válóan sikerült a rajtja, s azonnal az élre állt. Fél táv­nál már jócskán vezetett az új-zélandi MacDonalddel, a szám világbajnoki címvédő­jével szemben. Az utolsó 250 méteren sem csökkent a vá­ci születésű versenyző len­dülete, s amikor elsőként haladt át a célvonalon, ezen a „sprinttávon” szinte pél­dátlan nagy, másfél hajó­hossz volt az előnye! Leírhatatlan volt az öröm a magyarok között a megle­hetősen váratlan siker lát­tán. Füleky András, a szö­vetség főtitkára, s Parti Já­nos vezető edző ölelte-csó- kolta Gyulayt, aki a Him­nusz elhangzása után a kö­vetkezőket -mondta: — Lehet, hogy sokaikat meglepett a győzelmem, én azonban számítottam rá, mert egész évben, s különö­sein itt, Szöulban;, az olimpia előtt, nagyszerű időket mentem. Tavaly ugyancsak hetedik voltam ezen a tá­von a vb-h, de akkor télen sérülés gyötört, most viszont zavartalan volt a felkészü­lésem. Kétszeresen -is örülök a győzelemnek, mert Kati húgomért is versenyeztem, aki Sajnos nem tudott beke­rülni a csapatba. Nagy derültséget keltett az interjúszobában, amikor a külföldi újságírók megtud­ták, -hogy Gyulay tizenegy napja apa, s lányának a Blanka Olimpia nevet adta. Nomen est omen — idézték föl többen az ismert latin közmondást. Parti János szövetségi ka­pitány sem volt túlzottan meglepett, Gyulay győzelmét látva. — Olyan időket evezett , Dunavarsányban, hogy csak valami baleset üthette volna el a győzelemtől — mondtá. — Azért is nagy szó a sike­re, mert ebben a számban utoljára a legendás Csapó Géza nyert világversenyt, még a hetvenes éveik köze­pén. Megvolt tehát a kiváló kezdés, a folytatás azonban nem úgy sikerült, ahogy a magyarok elképzelték. Bár Szabó Attila negyedik he­lyezése C—1 500-on egyálta­lán -nem jelentett csalódást, nagyjából ennyire képes a Bp. Honvéd 24 éves kenusa. A inői egyesben induló Kő­bán Rita is éremre tört, de egy hellyel lemaradt a do­bogóról. Feltétlenül érmet, s lehe­tőség szerint aranyat vártak a magyarok a K—2 5Ö0-on rajtoló Csípés Ferenctől és Á-brahám Attilától. Csipes tavaly Fidellel megnyerte (Folytatás a 8. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents