Békés Megyei Népújság, 1987. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-01 / 205. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA 15)87. SZEPTEMBER 1., KEDD Ára: 1,80 forint XLII. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Fehér Lajos nevét vette fel a békési Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Deák Gábor államtitkár ünnepi beszédét mondja A nagy eseményhez méltó köntösben fogadta tegnap az iskola a névadó ünnepségre és tanévnyitóra érkezett vendégeket, szülőket, diáko­kat. A gazdag program az is­kola névadójának, Fehér La­josnak a munkásságát, életét megörökítő dokumentum­kiállítás megnyitójával kez­dődött, amelyen az iskolai KTSZ-bizottság titkára, Má­té Mária mondott rövid be­szédet. Ezt követően az iskola tor­natermében tartották meg a névadó és tanévnyitó ünnep­séget, amelyen Komáromi Sándor, az iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket, közöttük az elnökségben he­lyet foglaló Deák Gábort, az ÁISH elnökét, államtitkárt, Szabó Miklóst, a megyei pártbizottság első titkárát, Gyulavári Pált, a megyei ta­nács elnökét, Papócsi Lászlót, a MÉM miniszterhelyettesét, Fehér Lajosnét, a névadó özvegyét, valamint a megye és Békés város párt-, állami és társadalmi szervezeteinek vezetőit. A névadással kapcsolatos iskolatörténeti áttekintés után Dán Valéria, az iskola diákja mondott verset, majd Deák Gábor államtitkár mél­tatta a névadó munkásságát, Fehér Lajos özvegye szalagot köt az iskola újonnan ka­pott zászlójára nyitotta meg ünnepi beszé­dében a tanévet. „Örömmel fogadtam a szá­momra megtisztelő meghívá­sukat — kezdte beszédét De­ák Gábor. — Örömmel, mert olyan embernek állítunk em­léket ezen az ünnepségen, akinek élete például szolgál­hat az itt tanuló s az e falak közül kikerülő vala­mennyi diáknak. Az első diákok pontosan 85 esztendővel ezelőtt, 1902- ben ültek az akkor’még Me­zőgazdasági Ismétlőiskola padjaiba. Az ismétlőiskolából aztán önálló gazdasági nép­iskola, mezőgazdasági népis­kola, kertészeti középiskola, mezőgazdasági szakiskola, majd mezőgazdasági szak­munkásképző intézet lett. Ma, 1987. augusztus 31-én újra átfestik a névtáblát a bejárat mellett. Az új táb­lán ez áll majd: Fehér Lajos Mezőgazdasági Szakközépis­kola és Szakmunkásképző Intézet. Fehér Lajos neve jól ismert Békés megyében. Nem messze innen szeghalmi földművelő fiaként született. Már iskoláskorában megta­nulta becsülni a kétkezi munkát. Nyaranta a szün­időben cselédnek, részesara­tónak szegődött. De a tehet­ség majd -a tudás fiává fogadta. Debrecenben járt egyetemre, és már ekkor je­lentek meg írásai az elnyo­matásról, az igazságról a Népszavában. Később csak­nem egy évtizedig dolgozott újságíróként a Szabad Föld szerkesztőségében. A második világháború vége felé egyre aktívabban vett részt a partizántevé­Gyulavári Pál, Deák Gábor, Papócsi László és Szabó Miklós megkoszorúzzák Fehér Lajos mellszobrát Fotó: Gál Edit kenységben. Később maga is fegyvert ragadott, úgy har­colt a független, demokrati­kus, szocialista Magyaror­szágért. 1957-től a mezőgazdaság irányításának élcsapatában tevékenykedett Fehér Lajos. A legközismertebb agrárpoli­tikus volt, aki tehetségével, alkotóerejével jelentősen hozzájárult pártunk, kormá­nyunk agrárpolitikájának formálásához, és ezen ke­resztül a falu felemelkedésé­hez. Fehér Lajosra úgy emlé­kezünk, mint lelkes lokál- patriótára, aki miniszterel­nök-helyettesként sem felejt­kezett meg szűkebb hazájá­éról, Békés megyéről, szülőfa­lujáról, Szeghalomról. Ez az érzés vezérelte tetteiben. Biztos vagyok benne, hogy az immár Fehér Lajos ne­vét viselő iskola méltó lesz fennállásának közel egy év­százados hagyományaihoz.” Ezt követően Deák Gábor szólt az iskola eredményei­ről, az iskola iránt mégnyil­vánuló érdeklődésről, a to­vábbtanulásban elért biztató eredményekről. Köszöntötte — egy kicsit a szülők .szem­szögéből is — a pedagógu­sokat, akiknek bizalmat kell szavazni szép és felelősség- teljes munkájához. Végezetül felhívta a figyelmet az if­júság fizikai állóképességé­nek javítására, amely már nem tűr halasztást. Az ünnepi beszédet köve­tően Lázár Lajos, a Szeghal­mi Fehér Lajos Mgtsz elnö­ke zászlót adott át az isko­lának, amelyet Bartyik Já­nos, az iskola párttitkára vett át az igazgató és a KISZ-titkár kíséretében. Ezt követően a vendégek, a társiskolák és a bázisválla­latok képviselői szalagot kö­töttek a zászlóra, majd az iskola irodalmi színpada és énekkara szép műsorral em­lékezett még a névadóról. Az iskola főépülete előtt Vámos László, a megyei ta­nács művelődési osztályveze­tője mondott szoboravatóbe­szédet. A város szülötte, Veress Gábor szobrászmű­vész által készített Fehér Lajos-szobor leleplezése előtt megemlékezett Fehér Lajos munkásságáról, a magyar mezőgazdaság fejlesztésében játszott kiemelkedő szerepé­ről, majd ismertette a fiatal alkotó munkásságát. Befeje­zésül a következőket mon­dotta: — Kívánom az alko­tónak — szülővárosa és min­dig visszaváró megyéje ne­vében is _, hogy kőbe vé­sett és bronzba öntött alko­tásai segítsék az emberekben azt a múlthoz való egészsé­ges kötődést és táplálkozást, amely a jelen és a jövő lel­kes és lelkiismeretes építé­séhez szükséges érzelmi töl­tést adja meg. Ennek a meg­ható érzelmi töltésnek a bir­tokában adom át legújabb- kori történelmünk egyik nagy egyéniségének, Fehér Lajosnak bronzba öntött portréját. A szobor leleplezését kö­vetően megkoszorúzták az újonnan avatott szobrot, majd a városi Ifjú Gárda­fúvószenekar búcsúztatta az ünnepség résztvevőit. B. S. E. Kádár János fogadta Lubomir Strougalt Hazánkban tárgyalt a csehszlovák kormányfő Kádár János az MSZMP KB székházában fogadta Lubomir Strougalt Grósz Károlynak, a Mi­nisztertanács elnökének a meghívására hétfőn munka­látogatásra hazánkba érke­zett Lubomir Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság kormányának elnö­ke. A magas rangú vendéget és kíséretének tagjait Grósz Károly, Marjai József mj- niszterelnök-helyettes és Várkonyi Péter külügymi­niszter fogadtai a nemzeti zászlókkal díszített Ferihe­gyi repülőtéren. Jelen volt: Ondrej Durej, Csehszlovákia budapesti és Kovács Béla hazánk prágai nagykövete is. A vendéglátók és a ven­dégek kölcsönös üdvözlése után úttörők virágcsokrot nyújtottak át Lubomir Strougalnak, aki ezt követő­en a repülőtérről szállására, a kormány vendégházába indult. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára a déli órákban a Központi Bizottság székhá­zában fogadta Lubomir Strougalt, Csehszlovákia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága elnökségé­nek tagját, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kor­mányának elnökét. A szívé­lyes. elvtársi légkörű talál­kozón véleményt cseréltek a két országban végbemenő társadalmi-gazdasági meg­újulási és reformfolyamatok tapasztalatairól, az időszerű feladatokról, valamint a magyar—csehszlovák kap­csolatok; — elsősorban a gazdaságot érintő — dina­mikus fejlesztésének lehető­ségeiről. Áttekintették a nemzetközi élet néhány fon­tos kérdését, különös figyel­met fordítva az európai biz­tonság1 és együttműködés erősítésére. A találkozón jelen volt Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke, valamint Kovács Béla és Ondrej Durej. Elsfi országos taneszközvásár „De nehéz az iskolatás­ka ...” halljuk a közismert slágert ilyenkor szeptember táján. A Piért Kereskedelmi Vállalat évek óta próbálja könnyebbé tenni a döntést a hagyományos előszezoni tan­szervásáraival, engedményes kínálatával. A vállalat eb­ben az évben a felkészülést három szakaszban valósítja meg, amelynek harmadik lépcsőfoka a szeptember 2— 6-ig tartó I. országos tanesz­közvásár a fővárosban, a Budapest Sportcsarnokban. A látogatók tanszertörté­neti kiállítást láthatnak, ahol bemutatják a tanesz­közök és tanszerek fejlődé­sét, képet kaphatnak arról, hogy az oktatást milyen esz­közök segítették a múltban. A jelen és a jövő tanszereit, taneszközeit 38 vállalat mu­tatja be. Közöttük van a Papíripari Vállalat, az ICO, a, Schuler, a Tankönyvkiadó Vállalat. Ott vannak a ke­reskedelem képviselői is, mint a Tanért, a Centrum Üttörőáruház, a Triál. Ter­mészetesen a vásárlátogatók a hagyományos termékeken kívül a legújabb, korszerű oktatási eszközökkel, számí­tógépekkel, dia- és filmvetí­tőkkel és más technikai be­rendezésekkel is megismer­kedhetnek. Az oktatás gyakorlati munkáját kívánják segíteni a szakembereknek szerve­zett fórumokkal. Szeptember 2-án az iskolai számítógépes programról, 3-án a tanesz­közök fejlesztésének korsze­rű kérdéseiről, 4-én az elektromos hangrögzítők helyéről, szerepéről hangzik el előadás. Végül szeptem­ber 5-én vitafórumra hívják a szülőket, a tanárokat, a diákokat, ahol az iskolában használatos taneszközökről mondhatják el véleményü­ket a legilletékesebbek. A Piértj Kereskedelmi Vállalatot az a cél vezérel­te amikor elhatározta a vá­sár megrendezését, hogy le­hetőséget teremtsen a tan­szereket és taneszközöket gyártók és forgalmazók, va­lamint a felhasználók talál­kozásához, megismerhessék a teljes választékot és kíná­latot, ugyanakkor vélemé­nyüket, tapasztalataikat se rejtsék véka alá. S. S. Kondoros! hét BÉKÉS MEGYEI a EMMH-ban Milyen élet folyik nyáron a művelődési házban Kon­doroson? Az újságíró erre a kérdésre keresett választ •Beszélgetések a kondorosi közművelődésről című írá­sunkban, melyet lapunk 4. oldalán tettünk közzé. A frissen csiszolt, lakkozott helyiségeket néhány hete a gyerekek vették birtokukba. Számítógépes, angol nyel­vű, testnevelés, természetjáró és kézműves szaktábort rendeztek az ELTE hallgatóinak közreműködésével. Kal- hammer Mátyásnénak van miről beszélnie, van mit elmondania ezekről és a többi művelődésházbeli prog­ramról. Másik közleményünk a 6. oldalon, a Vonalban vol­tunk jelentősebb tapasztalatairól ad tájékoztatást.

Next

/
Thumbnails
Contents