Békés Megyei Népújság, 1987. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT Ara: 2,20 forint XLII. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM Szelektív iparfejlesztés A mezőgazdaság hároméves programja Az ipar szerkezetátalakítá­sának rövid és hosszú távú elképzeléseiről, a szelektív iparfejlesztés cselekvési programjáról tájékoztatta az újságírókat pénteken Kapo- lyi László ipari miniszter a Parlamentben, a Miniszter­tanács Tájékoztatási Hivata­la által rendezett sajtótájé­koztatón. A miniszter elöljáróban el­mondta, hogy a VII. ötéves tervben eddig két alkalom­mal kerültek a kormány elé az iparpolitika közép- és hosszabb távú feladatait összegző elképzelések. Az Országgyűlés az őszi ülés­szakon számoltatta volna be a minisztert az ipar helyze­téről. ám erre a napirendre — miután szeptemberben a Minisztertanács stabilizációs munkaprogramjáról dönte­nek a képviselők — várható­an a következő ülésszakon kerül sor. Mivel az ipar dön­tő szerepet játszik a társa­dalmi-gazdasági kibontako­zás programjának végrehaj­tásában, így a kormány szep­temberben Országgyűlés elé kerülő munkaprogramjának mellékleteként tárják a kép­viselők elé az iparpolitikai elképzeléseket. A szerkezet- átalakítási program vaskos anyagát egyébként a közel­múltban számos szakmai, ér­dekképviseleti. tudományos l'órum megvitatta. Kapolyi László a sajtótá­jékoztatón mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy a prog­ram rendszerszemléletű, az ipari szerkezetátalakítás igé­nyét, feladatait, hatását a társadalmi környezettel összhangban vizsgálja. Ter­mészetesen különbséget tesz távlati és napi célok között, hiszen a feldolgozóipar túl­súlyba kerülését — 70 szá­zalékos arányát — csak a kilencvenes évek második Az elkövetkező években a Magyar Államvasutak je­lentős műszaki és technoló­giai fejlesztéssel tovább nö­veli a konténeres áruszállí­tás arányát. Ősszel megkez­dik a szolnoki konténer-pá­íelére. végére lehet elérni, nem halasztható viszont egy pillanatig sem a minőség, a hatékonyság, a termelékeny­ség javítása, mert ez a fel­tétele annak, hogy már ma. a jelenlegi szerkezettel al­kalmazkodjunk a piaci kö­vetelményekhez, megindítva a piacorientált fejlődést. E törekvések megvalósítá­sához a miniszter kiemelte a rendszerszerű piacszemlélet, a homogén közgazdasági ér­tékrend jelentőségét. Hang­súlyozta. hogy rövid távon jelentkezniük kell azoknak az eredményeknek, amelye­ket a költségérzékenység fo­kozása. a vállalkozásközpon­tú szemlélet elterjesztése válthat ki. A belső piacépí­tésnél a jövőben fokozni szeretnék a differenciálást. Különösen azokból a háztar­tási, technikai cikkekből igyekeznek bővíteni a kíná­latot, amelyeket a lakosság a háztartásokban használ. 'Kis fogyasztású tévékészülék, hűtőgép. személygépkocsi nélkül nem várható el. hogy az állampolgárok jobban ta­karékoskodjanak. Márpedig az energiafelhasználás növe­kedését évek óta a lakossá­gi kommunális fogyasztás adja. Kapolyi László a főmun­kaidő rangjának helyreállí­tását célzó törekvésekkel kapcsolatban elmondta: nem szeretnék korlátozni, vissza­szorítani a belső vállalkozá­sokat. Éppen ellenkezőleg, az a cél, hogy — mivel a telje­sítményeket főmunkaidőben kell növelni — a vgm-k munkája jobban kapcsolód­jék a napi tevékenységhez, jelenjen meg egy olyan új belső vállalkozási forma, amely egyúttal á reformfo­lyamat helyi továbbvitelének is biztosítéka. lyaudvar korszerűsítését és folytatják a békéscsabai fej­lesztést. A legforgalmasabb vasúti csomópontokat kü­lönleges darukkal, illetve nagy teherbírású rakodógé­pekkel szerelik fel. Budapesten, a MÉM-ben tegnap, pénteken dr. Villá­nyi Miklós államtitkár saj­tótájékoztatót tartott a me­zőgazdaság. az élelmiszer- ipar. a fagazdaság 1988—90- es munkaprogramjának elő­készítéséről. Az államtitkár bevezetőjében elmondotta: a program kidolgozása az MSZMP KB 1988. novemberi határozata után kezdődött meg. s azóta több szakmai és érdekvédelmi szervezet tárgyalta meg. Üj lendületet adott a munkának a Köz­ponti Bizottság ez év július 2-i állásfoglalása. A hazai agrártermelésnek várhatóan továbbra is a népgazdaságban stabilizáló szerepet kell betöltenie. Hármas követelménynek kell megfelelnie: egyrészt bizto­sítani a belföldi ellátást, másrészt hozzájárulni a népgazdaság külgazdasági egyensúlyának javításához, és harmadrészt növelni kell a jövedelemtermelő képessé­get. Továbbra is meghatározó lesz a gabona- és a húster­melés. A mezőgazdaságban, de elsősorban az élelmiszer- iparban termékszerkezet­váltásra lesz szükség. A vá­laszték, a kiszerelés, a cso­magolás korszerűsítését jól szolgálja a tej-, a baromfi-, a szesz-, a tartósítóiparban m'ár részben megvalósult, il­letve megkezdett fejlesztés. Bevezetik a búza. a kukori­ca és a napraforgó béltarta­lom szerinti átvételét. A ga­bonaágazaton belül nő a kukorica és az árpa vetéste­rülete. ezzel' szemben csök­ken a búza részaránya. Az állattenyésztésben mér­sékelt ütemben növekszik — a minőség egyidejű javulá­sával — a sertéshústermelés. A juhágazatban jövőre to­A MÁV két évtizedes munkával építette ki a kon­téneres áruszállítás országos vasúti hálózatát. Hazánkban már 32 körzeti állomáson te­remtették meg a konténerek fogadásának, illetve továbbí­tásának feltételeit, s ennek eredményeként az ország minden településére el le­het juttatni az árut konté­vábbi ösztönző intézkedések várhatók. A niaci igények és a gazdasági szempontok fi­gyelembevételével a feldol­gozóiparnak értékesebb ter­mékeket kell gyártania. Bő­vül a kiegészítő tevékenység részaránya az üzemekben. Az adórendszer tervezett átalakítása érinti az agrár­ágazatot is. Az elképzelések szerint az egész vertikum­ban szélesedik a szabad ár­forma alkalmazása. rugal­masabbá válik a hatósági árszabályozás. Az új adó­rendszer nem gátolhatja a mezőgazdasági kistermelést, ezért olyan adóreform ki­alakítására törekszik a mi­nisztérium. amely nem csök­kenti a másfél millió kister­melői család termelési ked­vét. A továbbiakban az állam­titkár a szőlőültetvények té­li károsodásáról, az elemi kár következményeinek el­hárítására hozott intézkedé­sekről beszélt. Beszámolt az időszerű munkák helyzeté­ről, az aszály- és viharká­rokról. Július végéig a búza 62, az őszi árpa 100, a ta­vaszi árpa 45, a magborsó 80, a repce 99 százalékát ta­karították be a gazdaságok. Becslések szerint a július 24—27. között lehullott jég­eső által okozott károk ősz­szege meghaladja a másfél milliárd forintot. A felmé­rések alapján az idei aszály­kár 7-8 milliárd forintra te­hető, mindez kisebb a tava­lyinál. Kukoricából 80 ezer hektárt kell lesilózni és mintegy 150 ezer hektáron jelentős terméskiesés várha­tó. Érezteti kedvezőtlen ha­tását az aszály a burgonyá­nál. az almánál és más gyü­mölcsféleségeknél. (Verasztó) nerekben. A szállítótartá­lyokban tavaly több mint 2,5 millió tonna árut továbbí­tottak. A Magyar Államvasutak ebben a tervidőszakban 560 millió forintot költ a konté­nerállomások műszaki szín­vonalának javítására. A be­ruházási összegből nagy te­herbírású rakodógépeket és újabb konténereket vásárol­nak. • A naponta több mint 100 konténert fogadó, illetve to­vábbító csomópontokon kü­lönleges darukat, illetve ra­kodógépeket helyeznek üzembe. Már korábban el­készült a józsefvárosi, a miskolci, a debreceni, a sze­gedi, a pécsi, a szombathe­lyi és a zalaegerszegi körze­ti állomás. Megkezdték a felújítást Békéscsabán és ősszel hozzálátnak a szolno­ki konténer-pályaudvarnak a korszerűsítéséhez. A két al­földi város pályaudvarának rekonstrukcióját a tervek szerint 1990-ig fejezik be. Július 1-től a MÁV saját gépkocsijával hordja ki az árut Békéscsabán is. Kor­szerűsödött, bővült a gép­park a megyeszékhelyen. A Hyster (képünkön) konté­nerrendező targonca angol gyártmány. Mindenféle kon­téner mozgatható vele. A rövid idő alatt, amióta a bé­késcsabai főnökség rendelke­zik vele, 7168 középnagyságú konténert kezeltek a rende­zőtargoncával. Konténeres szállítás a békéscsabai pályaudvaron Fotó: Gál Edit Konténeres áruszállítás Az idei nyáron ünnepelte hároméves fennállását Salgótar­jánban a Gedőc-tetőn a TIT Uránia észlelő és bemutató csillagvizsgálója. Ez alkalomból új főműszert adtak át — amatőr viszonylatban a legkorszerűbb hazánkban —, egy Newton-rendszerű tükrös távcsövet (Bencze Péter felvétele — KS) Felkészülés a télre Tüzelőanyag-beszerzési lehetőségek a megyében Megyénk tüzelőanyag-ellá­tottsága felől érdeklődve a gyermekek kedvenc tanme­séje jutott eszembe a tü­csökről és a hangyáról. E parányi, szorgalmas állatka mellett az ember rendelke­zik még olyan tulajdonsá­gokkal, hogy a nyár hevé­ben felkészül a várhatóan zimankós télre. E gyűjtöge­tés közben az ember többek közt a tüzelőjét is beszer­zi. Szilárd tüzelőanyaghoz a lakosság legfőképpen a Tü­zelőszer- és Építőanyag-ke­reskedelmi Vállalaton ke­resztül jut hozzá. A megyei körkép kialakításához öt különböző telephelyen ér­deklődtünk az ellátás mi­lyenségéről. BÉKÉSCSABA A tüzép Ipari úti telepén hatalmas szénhegyek emel­kednek. Igaz, csupán egy­két napig, hiszen ezalatt a fűtőanyag zöme gazdára ta­lál. — Folyamatos, kiegyensú­lyozott az idei ellátás — mondja Gyeraj Mihály te­lepvezető. — Készletünkből berentei barna, NSZK és lengyel fekete kazánszén kapható. A jugoszláv szál­lítmány érkezését is a na- poban várjuk. A gyár kar­bantartási, felújítási munkái miatt nincs tatai brigettünk, ellenben addig is mecsekit, vagy dorogit tudunk aján­lani. Egyébként augusztusra várható ismét a tatai bri­kett megjelenése. A külön­böző iszapszenek viszont szintén nagy választékban kaphatók a telepen. Tűzifából sem akadozik az ellátás. Egyedül az okozhat némi fennakadást, hogy a hasábfák helyett megnőtt a kereslet a fűrészelt áruk iránt. Vállalatunk íűrészelő- kapacitása viszont véges, s így előfordul, hogy néha várni kell a földarabolt tű­zifára. A tél beálltáig azon­ban mindenki hozzájuthat majd a fűrészelt fához. — A tüzelőanyagárak emelkedése befolyásolta-e a forgalmukat? — Inkább az áremelkedés előtti napokban volt tapasz­talható, hogy kissé megin­dult a fölvásárlási láz. A kereslet azóta valamelyest csökkent, s mára beállt az azt megelőző szintre. Napi átlagban 400—500 mázsa sze­net és 200 mázsa fát értéke­sítünk. Természetesen ez az eladott mennyiség a beérké- ző áru függvényeként na­ponta változik. — Mi történik a június 30-án lejárt szénutalványok­kal? — A Belkereskedelmi Mi­nisztérium rendelkezése alapján meghosszabbították érvényességüket. Így minden probléma nélkül továbbra is kiválthatók a tüzelőutalvá­nyok. BATTONYA A helyi áíész kezelésében működő Tüzép-boltban nincs fennakadás ebben az évben a tüzelőanyag-értéke­sítésben. Brikettből három­féle is várja a vásárlókat. Zámbó István telepvezető úgy véli, hogy az utalványok zömét már beváltották a község- és környékbeliek, de azokkal a szénutalványok­kal sem lesz gond, melye­ket csak ezután váltanak át tüzelőanyaggá. Ha a jelen­legi áruellátás folyamatossá­ga megmarad, akkor szep­tember 30-ig, az utalványok meghosszabbított érvényes­ségi idejéig mindenki hozzá­juthat majd a téli tüzelő­höz. — Az áremelkedést köve­tően most mintha csökkent volna a szénvásárlási kedv, inkább a tűzifa iránt nőtt meg a kereslet. Ez viszont azzal is magyarázható, hogy az első félévben nem volt folyamatos a tűzifaellátás — mondta a telepvezető. CSORVÁS — A község Tüzép-tele- pére legutóbb az elmúlt hé­ten érkezett hat vagonnyi szén. E mennyiség 70-80 szá­zalékát főleg az utalvány­nyal rendelkezők vásárolták (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents