Békés Megyei Népújság, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-02 / 128. szám

1987, június 2., kedd ii?l3UUlTiTri „Városom, Békéscsaba” „Városom, Békéscsaba", címmel a békéscsabai kulturális napok zrenjanini eseménysorozatának egyik sikeres alkalma volt az az irodalmi összeállítás, melyet a jugoszláviai test­vérváros könyvtárának klubjában csütörtökön este Felkai Eszter Jászai-dijas és Harkányi János, a Békés Megyei Jó­kai Színház művészei mutattak be. Az összeállítást tegnap este 6 órakor Békéscsabán, a megyei könyvtárban, az ün­nepi könyvhét alkalmából megismételték. Kilenc békéscsabai szerző — Filadelfi Mihály. Kovács György. Kőváry E. Pé­ter, Sarusi Mihály, Sass Ervin, Szente Béla, Tomka Mihály. L'jházy László és Vajnai László — művei szerepeltek az ösz- szeállításban, mely Békéscsabán is jelesül reprezentálta az itt élő és alkotó írókat és költőket. Az esten közreműködött Nagy Csaba oboaművész, a békéscsabai zeneművészeti szak- középiskola tanára. (Képünk: Felkai Eszter és Harkányi Já­nos olvasott fel a békéscsabai írók és költők műveiből.) Fotó: Gál Edit Egyesületi tagok kitüntetése Kedd Nevezetes a mai nap. Nem találják ki, hogy mi­ért. Pedig végtelenül egy­szerű oka van. Délután a pénztárosnő elé járulok és megkapom a fizetésem. Ha most azt hiszik, hogy pa­naszkodni akarok, téved­nek. Én kérem, elégedett vagyok a béremmel. Opti­mistán nézek a jövőbe. Már Békési László is meg­mondta: a készülő új adó­reform bevezetése után nem csökken a munka­kedv, mert a i'állalati bér­politika igazodhat a telje­sítményekhez. Igaz, a sze­mélyi jövedelmekből vala­mivel többet visz el az adó, de ne keseregjünk, hiszen ennek a teljesitmény-visz- szatartó hatása csak a leg­magasabb jövedelmű sá­voknál, valószínűleg évi 600 ezer forint fölött érvé­nyesül. Tehát tőlem ne tartson senki! A hatszázezresektől féljenek, hogy ellazsálják a munkaidőt. Lelki szeme­immel látom is, amint a vendéglős és a butikos ül a székében és lógatja a lábát. Dehogy szaladgál sör, bel­sőség, nyugati alapanyag után. Fehér holló lesz a szűk mérés, a többletszá­molás, még borravalót sem fogadnak el a pincérek. Is­ten ments a sok jövede­lemtől! Ugyanis azt beszé­lik, hogy a láthatatlan pén­zek ezután láthatóvá vál­nak. Bizony, nem árt óvatos­nak lenni. Ezután alaposan átnézem, kiforgatom a bo­rítékot, keresem a látha­tatlan forintokat. Most jut eszembe: ezt én nem lát­hatom, csak az adóhatóság emberei. Irigylem a szemü­ket! (s. s.) I hét végén: Határincidens A magyar—román—jugo­szláv határ találkozásánál — Űjszentiván térségében — május 29-én, a kora esti órákban Lionte Ghcorge 28 éves román állampolgár át­lépte a román—jugoszláv, majd a jugoszláv—magyar határt. Az eseményt észlelő — A GYULAI Családsegítő Központ rendezésében júni­us 3-án, szerdán 14 órai kez­dettel dr. Weiss Emília, az ELTE jogi karának tanára román határőr-lovasjárőr követte, és a Magyar Nép- köztársaság területén a fegyverét használta, aminek következtében Lionte Gheor- ge életét vesztette. Az ille­tékes magyar szervek a szükséges intézkedéseket megtették. Az ügy részletes kivizsgálása — a román és a jugoszláv szervek bevoná­sával — folyamatban van. tart előadást A válás utáni közös szülői felügyelet nyu­gat-európai tapasztalatai "itnii'' i TOT-üdülőbon — ö, ebben a csöpp kis épületben állítja elő hí­res tablettáit. És mi ez a toronyház itt a szom­szédban? — Ez a reklámoszta- I n mik! Az Építőipari Tudományos Egyesület elnöksége, a köz­ponti vezetőség, és a jogi tagvállalatok vezetőinek részvételével tartották meg a hét végén Budapesten a ha­gyományos építőknapi ün­nepséget, ahol Somogyi László építésügyi és város- fejlesztési miniszter tartott tájékoztatót az ágazat hely­zetéről és feladatairól. A köztudottnál gyakoribb idegbetegség, a fiatalkorban kezdődő sclerosis multiplex kutatásának támogatására, e betegségben szenvedők se­gítésére alapítványt hoztak létre a székesfehérvári kór­ház idegosztályának orvosai. A sclerosis multiplex leg­gyakrabban 20 és 40 éves korban kezdődő, nagyobb­részt nőknél kialakuló, köz­ponti idegrendszeri megbe­tegedés, amely a világ szin­te minden országában elő­fordul. Hazánkban a becslé­sek szerint 10 ezerre tehető a megbetegedettek száma. A betegség klinikai tünetei vál­tozóak. Esetenként lassan, észrevétlenül kezdődik, és a beteg állapota megállás nél­kül rosszabbodik; egyesek­nél egymást követik a rosz- szabbodó periódusok, s ezek között némi javulás, panasz­mentesség tapasztalható, má­soknál egy-két rosszabbo­dást egy életen át tartó stag­nálás vált fel. A betegség következménye lehet szédü­lés, állandó hányinger, bi­zonytalanságérzés, homályos. — KISVÁLLALKOZÓI an- kétot rendeznek Szegeden a Magyar Kereskedelmi Ka­mara Dél-alföldi Területi iiizottsága szervezésében, túnius 2-án ill órakor a Pénzügyminisztérium Ellen­őrzési főigazgatóságán (Lon­doni körút 13.). Az MKK Dél-alföldi Területi Bizott­sága keretében működő kis­vállalkozók munkacsoportja konzultatív jelleggel képvi­Az ünnepség második fe­lében az egyesületi munká­ban élenjáró ÉTE-tagokat tüntettek ki. Az elmúlt idő­szakban végzett munka elis­meréseként a Kiváló Mun­káért kitüntetésben részesí­tette a miniszter többek kö­zött Hertelendy Lajosnét, az Építőipari Tudományos Egyesület Békés megyei cso­portjának szervező titkárát. vagy kettős látás, gyengeség, különböző zsibbadás, izom­merevség, reszketés, beszéd­zavar. Mivel a betegség oka pon­tosan még ma sem ismert, az úgynevezett SM alapít­vány a befizetett összegek­ből elsősorban a kutatásokat, az azokhoz szükséges beren­dezések vásárlását kívánja támogatni, s hozzájárul a betegeknek szóló oktató, fel- világosító anyagok, könyvek kiadásához. A tervek szerint néhány kutatónak és beteg­nek anyagi segítséget nyúj­tanak a Nemzetközi Sclero­sis Multiplex Társaság ta­nácskozásain való részvétel­hez, ahol az orvosok, a be­tegek és a gondozók együtt vitatják meg a legújabb eredményeket. Az alapítvány kéri ma­gánszemélyek és szervezetek támogatását a fiatalokat érintő, s gyakran rokkant­sághoz vezető betegség le­küzdéséhez. A felajánlásokat a székesfehérvári OTP-nél nyitott 8193 számú számlára lehet befizetni. seb a kisvállalkozók sajátos problémáit a gazdaságirá­nyítás egyes fórumain. A mostani ankéton az adóre­form várható hatásairól hangzik el majd előadás. — A BÉKÉSCSABAI Autó­javító Vállalatnál áramszü­net miatt a mai napon nem tudnak autómosást vállalni, és szünetel a járműjavítás is. Színjátszó juniális Nagykamaráson Alapítvány a sclerosis multiplex gyógyításának támogatására Fodrászok a páston Hagyomány már megyénk­ben a színjátszó juniális. Az idei rendezvény, amelyre most hét végén, június 6-án és 7-én kerül sor Nagyka­maráson, az ötödik a sor­ban. Idén tizenkilenc megyei színjátszó csoport program­ját tekinthetik meg az ér­deklődők. Nagyobbrészt út­törők játszanak majd, de KISZ-es fiatalok is szóra­koztatják a közönséget. A juniális legfőbb célja, hogy a színjátszók mindenféle kö­töttség és szakmai elbírálás nélkül mutathassák be prog­ramjaikat, amelyre szomba­ton délelőtt és délután, va­sárnap pedig délelőtt kerül sor. — országos Állat- és KIRAKÓVASART rendez­nek június 4-én. csütörtökön Vésztőn. FIGYELEM, Áramszünet: Értesítjük t. Fogyasztó­inkat. hogy karbantartá­si munkák miatt áram­szünetet tartunk Békéscsabán IMI. június 2-án í-00—1S.M óráig a Déli sor—Dombos u.— Schweidel u.—Munkás u. Berényi út (mindkét ol­dal)—Zrínyi u.—Péki u.— Szarvasi út—budapesti vasüt által határolt te­rületen. valamint a Szarvasi út—Szabolcs u.— Ihász u.—Kazinczy u.— Illésházi u.—Trefort u.— Kisszik u.—Kazinczy u. által határolt területen. Nem lesz áram a Kisszik utcai sorházakban és az Ihász utcai kockaházak­ban sem. Hálózati be­rendezéseinket az áram­szünet ideje alatt is fe­szültség alatt állónak keU tekinteni. Démász üzemigazgatóság békéscsabai kirendeltsége A kapcsolódó programok közül kiemelkedik a színját­szóház, amelyet valamennyi szereplő bevonásával rendez­nek szombat délután. A kö­zös játék várhatóan nagy élményt nyújt a nézőknek, s a színjátszókörök jobb meg­ismerését, öszehangolódását szolgálja. Ezután másfél órás szabad program következik, a részt vevők kedvükre vá­logathatnak a kispályás lab­darúgó-mérkőzés, szalonna­sütés, közös éneklés, filmve­títés és a csónakázás között. A hét órakor kezdődő tánc­házat a Békés Banda vezeti. A színjátszó juniális vasár­nap délben fejeződik be. ■ Dél-alföldi Magazin mai műsora W A ’40-es évek elején készült „ördöglovas” és az „Egy szok­nya, egy nadrág” cimü filmek rendezője, a Brazíliában élő Hamza Dezső Ákos festőművész a napokban haza — pontosab­ban Jászberénybe látogatott, és képeinek egy részét a városnak ajándékozta. A róla készített portréfilmet a mai Dél-Alföldi Magazinban láthatják (2. prog­ram, 18 óra) a tv-nézök. A Szegedi Stúdió műsora kör­képet ad négy dél-alföldi me­gye strandjairól, tudósít a sze­gedi magyar tánceversenyről, a szolnoki fodrász- és kozmetikus- versenyről, a borbáspusztai lo­vasnapokról, a békéscsabai pá­ros testépitö-bajnokságról. A ho­moki gazdálkodás jövőjéről be­szélt dr. Láng István akadémi­kus, a Magyar Tudományos Aka­démia főtitkára. Pedagógusnap előtt egy Szolnok megyei kis­község, Tiszaug pedagógusai val­lanak hivatásukról. Főszerkesztő: Tandi Lajos, fe­lelős szerkesztő: Olajos Cson­gor, rendező: László Gyöngyi, vezető operatőr: Fodor Dezső, gyártásvezető: Franyö Dezső. A műsort Gellérfy László vezeti. Remekül szerepeltek a Bé­kés megyeiek a hét végén Szolnokon megrendezett or­szágos fodrász- és kozmeti­kai bajnokságon, valamint tanulóversenyen. A nívós szakmai rendezvényen Bé­kést a Kiosz és a Szolter (szolgáltató szövetkezet) csa­patai képviselték. Az ered­mény elismerésre méltó: a kozmetikusok között Fodor- né Pataki Eszter, a Szolter békéscsabai kozmetikusa 4. helyezést ért el. Cseh István orosházi versenyző a férfi­fodrász-mesterbajnokság egyik 2. helyezettje lett, s az összesített csapatversenyben a szövetkezet a 3. helyen végzett. A Kiosz-szírtekben induló tanulóversenyző. Majláth Zoltán nappali frizurájával második helyezést ért el a tanulók versenyében, s a szintén Kiosz-képviseletben induló csapat, melynek tag­jai: Palkóné Zámbó Edit. Osgyán Mária és Csendes Il­dikó, valamennyien a bé­késcsabai Aphrodité fodrá­szat dolgozói, ezüstérmes lett a női fodrász kategóriá­ban. Trénerük — aki egy­ben az üzlet tulajdonosa, ve­zetője —, Szeverényi Mi­hály mesterfodrász, nemrég még maga is nemzetközi versenyeken szép sikerrel szereplő szakember. Külön kell szólni Palkóné Zámbó Editről, aki nappali frizuráival két aranyérmet szerzett, s ő került az ösz- szetett egyéni versenyben a női fodrászok közül az első helyre a negyven fős me­zőnyben. Komoly tekintetű, karcsú, divatosan, de a divat szél­sőségei nélkül öltözött fia­talasszony Palkóné Zámbó Edit. Sugárzik arcáról az öröm, ám önmagáról kevés szóval beszél, s akkor sem dicsekvően. Keményen dol­gozott ezért a sikerért — öt éve tanulóként került Bé­késcsabára, s azóta is. na­ponta Bánkútról jár be dol­gozni, készülni a versenyek­re, s most pedig majd jár hetente egyszer Budapestre, hiszen a magyar válogatott tagja, és ősszel hazánk lesz a fodrász Európa-bajnokság házigazdája. — Milyen a jó modell? — Amilyén az enyém, Kő­vári Matildnak hívják. Fon­tos a jó fejforma, a köny- nyen alakítható, nem túl sű­rű, nem túl egyenes és nem is göndör haj. Ö egyébként sokat segített mindig nekem, kár, hogy tovább nem tudja vállalni, új modellt kell ke­resnem. — Mi lehet a titka az ilyen sikernek? — A rengeteg munka, ren­geteg gyakorlás, kitartás. Márpedig a tudásvágy, a kitartás és az akarat Edit jó tulajdonságai közé tartozik. t. i. Fotó: Gál Edit MA: KARMEN, ANITA NAPJA A Nap kél 4.51 — nyugszik 20.33 órakor A Hold kél 9.37 — nyugszik —,— órakor ÉVFORDULÓ Száznegyven éve kezdő­dött Londonban az Igazak Szövetségéből alakult Kom­munisták Szövetségének első kongresszusa, amely egy hé­ten át ülésezett. Ez volt az első nemzetközi forradalmi proletárszervezet, a forradal­mi munkáspárt csirája. IDŰJfiRAS Igen hideg, csapadékos, nap­fényben szegény májust hagy­tunk magunk mögött. A közép­hőmérséklet általában 2,5 fokkal maradt el a sokévi átlagtól. A csapadék másfél-kétszerese volt az átlagnak. 50—60 órával keve­sebbet sütött a nap a szokásos­nál. Június első napján felhős ég mellett a hajnali 9-10 fokról 18 fokra emelkedett fel a leve­gő — kaptuk a tájékoztatást a Békéscsabai Meteorológiai Állo­más ügyeletesétől, Kudlák Já­nostól. Ma országszerte többórás nap­sütésre lehet számítani. A vál­tozó irányú — többnyire észak- nyugati — szél napközben kissé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok, a legmagasabb nappali hőmér­séklet 17 és 22 fok között vár­ható. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: a hét közepén túl­nyomóan napos idő várható, majd ismét gyakran felhős lesz az ég, sokfelé kell számítani zá­poresőkre, esőkre. A legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet ele­inte 8—13 fok, majd később 6— 11 fok között várható, a legma­gasabb nappali hőmérséklet ele­inte 20—23 fok, majd 15—20 fok között lesz. Hírügyeletünk ható, a tele­fonszámunk : Hírügyeletes: 19 óráig hív­27-360 Tóth Ibolya. — A MKDGYESEGYIIÁZI ÁFÉSZ erre az évre 320 millió forintos forgalmat tervezett, s 7,5 milliós nye­reségre számítanak a szö­vetkezetben. Az első ne­gyedév adatai alapján biza­kodhatnak, hiszen három hónap alatt 2,1 millió forint nyereséget értek cl. — A MAGYAR KÖZLÖNY 17. számában megjelent az áruvá­sárlási kölcsönről szóló 1/1966. (X. 30.) PM—BKM számú együt­tes rendelet módosításáról szóló 24 1987. (V. 23.) PM—BKM együt­tes rendelet. A megjelent jog­szabály szövege kézirathiba mi­att az 1987. május 15. napjától történő alkalmazást ír elő, ren­delkezéseit azonban — így a ma­gasabb kezelési költséget is — helyesen 1987. június 1. napját követően kötött áruvásárlási köl­csönszerződésekre kell alkal­mazni. — TELEFONDOKTOR. Ma, „Zsiradékok étrendünkben” címmel ad tanácsot az ér­deklődőknek a telefondoktor Békéscsabán. Hívható 14- től 15 óráig a 24-011-es te­lefonszámon. — KISZ KÖNYVKIÁLLÍ- TÁST rendeznek Szegeden egy frankfurti könyvkiadó anyagából június 2-től. Az eseményhez kapcsolódóan találkozót tartanak Gisela Eisner írónővel. — „ŐSEINK NYOMÁBAN” címmel, elszármazott ősök után kutatva, a Megyei Mű­velődési Központ honisme­reti szakköre eljutott a csehszlovákiai Hradistébe. Tavaly májusi látogatásukat a hét végén, június 5—6-án viszonozzák a hradisteiek. Anyakönyvi hírek BÉKÉS Házasságkötések: Kocsor Eszter Anna és Tokai Gábor, Zsebesi Ildikó és Herbert Mátyás. Halálesetek: Váczi Sándorné Kiss Eszter, Bereczki Gábor. Csapó Gábor (Bélmegyer). SARKAD Halálesetek: Juhász Albert, Farkas Sándor­né Rózsa Piroska (Geszt), Ne­mes Ferencné Felföldi Irma (Kötegyán).

Next

/
Thumbnails
Contents