Békés Megyei Népújság, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987. JÜNIUS 1., HÉTFŐ Ára: 1,80 forint XLH. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM A szellemi-műszaki források hasznosításáért I Termelékenységi társulás a Dél-Alfölden A napokban tartották meg Szegeden a Dél-alföldi Ter­melékenységi Társulás ala­kuló ülését. Az együttműkö­dési szervezet, amelyet há­rom megye — Bács-Kiskun, Békés és Csongrád — gazda­sági együttműködésének ke­retéül hoztak létre, megol­dási kísérlet napjaink gaz­dasági gondjaira. A hosszú és középtávú iparfejlesztési koncepció értelmében a vál­lalati gazdálkodás további ésszerűsítése lenne a célja ennek a regionális társulás­nak is. Az Ipari Minisztérium ál­tal három éve létrehozott te­rületi ipari bizottságok jól beváltották a hozzájuk fű­zött reményeket megyén­ként. Velük, valamint a te­rületi energiaipari bizottsá­gokkal karöltve alakult meg a Dél-alföldi Termelékeny­ségi Társulás, de szoros együttműködésben a térség­ben működő tudományos és oktatóbázisokkal, szervezési intézményekkel, ipari érdek- képviseleti szervekkel (Ki- szöv, Kiosz), a Magyar Ke­reskedelmi Kamara Dél-al­földi Bizottságával, az MTESZ-tagegyesületekkel, illetve az MKT megyei szer­vezeteivel is. A tt elnöksége megyén­ként 4-4 fős vezetőségből áll, amelyeknek tagjai részben azonosak a területi ipari bi­zottságok megyei vezetősé­gével. Amint Soós Gyula ipari miniszterhelyettes a beveze­tőben megfogalmazta, a tt-t lehetne a vállalati gazdálko­dás hatékonyságát elősegítő társulásnak is nevezni. Az új szervezet létrehozásának leg­fontosabb célja, amint az alakuló ülésen elhangzott, hogy a hasznos és értékes információk a szomszédos gazdálkodási egységekhez el­jussanak. A pénzszűkös idő­szakban a legfontosabb fel­adat a szellemi és a műszaki források feltárása és minél tökéletesebb kihasználása. A miniszterhelyettes már működő példákat is említett. A Dunántúlon 1979 óta dol­gozik a termelékenységi tár­sulás, amely komoly ered­ményeket tudhat a magáé­nak, például a költséges ja­vítóbázis szakosítása terén és a készletgazdálkodás vállala­tok közötti összehangolásá­ban. A tt elnöki tisztségét a megyei vezetőség elnökei töltik majd be, egymást há­romévenként váltva. Az el­nökség mellett működnek a szekciók, amelyeknek mun­kájába közvetlenül bakap- csolódhatnak a vállalatok. Lényeges, hogy nem fontos minden szekcióban részt venni, csak az igények és a lehetőségek szerint. A termelékenységi társu­lás önálló vagyonnal nem rendelkezik, működési költ­ségeit a tagok önkéntes hoz­zájárulásaiból fedezi. Az ala­kuló ülésen elfogadták a tt működési rendjét és megala­kították az egyes szekciókat. Az eredményesen működő tt-k tapasztalatai alapján in­novációs, energiagazdálkodá­si, üzemfenntartási, szállítá­si és anyagmozgatási, anyag- és készletgazdálkodási, köz- gazdasági és szervezési szek­ciók létrehozására tettek ja­vaslatot. A szekciókon belül kisebb munkacsoportok is működnek. Az eseményen megválasz­tották a Dél-alföldi Terme­lékenységi Társulás tisztség- viselőit is. A soros elnöki tisztet Győrfy László, a Csongrád megyei vezetőség elnöke, a Dégáz Igazgatója tölti be három évig. Titkár­nak választották dr. Tóth Jánost, a Békés Megyei Ta­nács ipari osztályának ve­zetőjét. A szekcióvezetők kö­zött két Békés megyei nevet is találunk. Az üzemfenn­tartási szekciót Jakab Kata­lin a Hafe Békéscsabai Gyá­rának igazgatója, az energia­gazdálkodási szekciót pedig Maskovics Sándor, a Körös Kazángyártó Gépipari Válla­lat igazgatója vezeti. Az ülésen immár elnök-i ként szóló Győrfy László többek között elmondta, hogy a kapcsolatokat érde­keltségi alapon kívánják ki­alakítani, ezért a tisztségvi­selők nem várnak fizetséget, az effektiv munkát végzők­nek kell részesülniük az anyagi haszonból. P. A. Fiatalok az ipar dinamikus fejlődéséért Az Ipari Minisztérium KISZ-szervezete szombaton a KISZ KB székházában kon­ferenciát rendezett az ipar­ban dolgozó fiatal szakem­berek számára. Kapolyi László miniszter az ipar szerkezetátalakítási programjáról tartott elő­adást. Ezt követően a tanács­kozás résztvevői megvitatták a műszaki fejlesztés és a hatékonyságnövelés jelenlegi helyzetét, a számítástechni­ka alkalmazásának vállalati­gyakorlati eredményeit, to­vábbá az új vállalatirányí­tási formák működésének eddigi tapasztalatait. A konferencián a fiatal szakemberek javaslatokat, ötleteket vitattak meg. ku­tatási eredményeket mutat­tak be. A tapasztalatcsere so­rán olyan korszerű gyakor­lati eljárásokat ismertettek, mint amilyen például a vál­lalati tervezés és döntés-elő­készítés matematikai model­lezése, vagy a videotechnika alkalmazása a munkaszerve­zésben. Nagy ipari vállala­tok szakemberei szóltak azokról az eredményeikről, amelyeket többek között a számjegyvezérlésű szerszám­gépek alkalmazásával, ér­tékelemzéssel, a vállalati in­formációs rendszerek fejlesz­tésével értek el. Külön szek­cióban vitatták meg annak lehetőségeit, hogyan kapcso­lódhatnak a KlSZ-szerveze- tek az új vállalati irányítási formákhoz. Tanácskoztak a KISZ-vállalásokról és a mű­szaki-értelmiségi fiatalok újító-feltaláló tevékenységé­ről is. Az utóbbi két hét szombatján kommunista műszakokat szer­veztek a Gyulai Húskombinátban. A két hétvégi napon ösz- szesen 1400-an dolgoztak, a 3 millió forintos termelési érté­ket állítottak elő. A munkások az e napokra jutó keresetü­ket a mozgáskorlátozottak, a vállalat nyugdíjasai, valamint sportpályájuk fejlesztésére ajánlották fel Fotó: Béla Ottó Nevelőotthonok megyei találkozója A Békés megyei nevelő- otthonok 1969 óta minden esztendőben találkozót szer­veznek, változó helyszínnel. Alapítottak egy vándorku­pát is, amelyre az idei ta­lálkozó rendezői, az eleki óvodáskorúak nevelőottho­na neve már alig fért el. Szép és megható ez a ta­lálkozó, amelyet nem vélet­lenül rendeznek a gyermek­napon. Hiszen elsősorban a különböző nevelőotthonokba került állami gondozott test­vérek együttlétéért terem­tették meg, no és közben az otthonok vezetői is megbe­szélhetik közös gondjaikat. Szombaton az eleki neve­lőotthon 130 gyereket látott vendégül a maga 60 óvodás gyermekén kívül. Szép és felemelő volt a megnyitó, amelyen a házigazda neve­lőotthon igazgatója, Kerekes Gáborné méltatta a 19 éves hagyományt, és köszöntötte a vendégeket. Megható volt a kölcsönös ajándékozás, amely szintén hagyomány. Ilyenkor a vendégek és a vendéglátók meglepik egy­mást, a sok-sok virág mel­lett gyerekek filc- és bábu­játékait, kézimunkáit kap­ták a vendéglátók — akik alaposan kitettek magukért, és túljártak a hangulatron­tó eső eszén is —, míg ők szép majolikatállal kedves­kedtek az öt megyei nevelő- otthon képviselőinek, a há­rom gyógypedagógiai diák­otthonból és a Békési 4. Sz. Általános Iskolából és diákotthonból érkezetteknek. Ezen a napon minden a gyerekekért történt. Vetítet­tek mesefilmet, a nagy szín­ben már délelőtt folyt a vi­deódiszkó, ami ebéd után táncházzá alakult át, s ahol együtt ropta a gyerek, a szülő és a pedagógus. (Se­gítséget a Dugovics-lakta- nya honvédéi nyújtottak diszkófelszerelésükkel.) De volt számítógépes játék- program is, büfé, ahol már az ünnepi .kiadós ebéd előtt alaposan belakmároztak a kicsinyek. Szép és emlékezetes gyer­meknapot ünnepelhettek te­hát Eleken az állami gon­dozott gyerekek, összeka­paszkodva, sugdolózva rég nem látott testvéreikkel, egykori barátaikkal. Mert a jelenlévő gyerekek többsége egykor az eleki óvodásko­rúak nevelőotthonában ne­velkedett. Számukra ez visz- szatérést jelentett az ott­honba. B. S. E. Volán-törzsgárdanap Egészségügyi ifjúsági konferencia A Körös Volán Vállalatnál már hagyomány, hogy éven­te május végén jutalmazzák meg a különböző törzsgárda- fokozatokat elért dolgozókat. Egy-egy ilyen napon sokféle egyéb programot is szervez­nek az ünnepségen kívül. így volt ez az elmúlt hét szombatján is. Már reggel nyolc órától gyülekeztek a dolgozók a békéscsabai köz­ponti telepen, ahol a békés­csabai ifjúsági ház fúvós­zenekarának térzenéje fo­gadta őket. Ekkor már foly­tak a különböző sportverse­nyek is: a megyében levő kirendeltségek munkatársai mérték össze erejüket lab­darúgásban, asztaliteniszben, sakktudásban. A törzsgárdanap ünnepi része 10 órakor kezdődött, Povázsay Gyula, a vállalat pártbizottságának titkára köszöntötte a megjelent dol­gozókat, majd Nadabán De­meter, a szakszervezeti bi­zottság titkára mondott ün­nepi beszédet. Többek között hangsúlyozta, hogy a pontos, lelkiismeretes munka, hi­báink felismerése és gyors korrigálása révén juthatunk csak előbbre. A 2700 embert foglalkoz­tató vállalat dolgozói közül összesen 357-en értek el kü­lönböző törzsgárdafokozatot. Részükre 587 ezer' forint ju­talmat oszt ki a vállalat. Az ünnepségen a 25, 30, 35 éve itt dolgozóknak — 37 em­bernek — a Körös Volán igazgatója, Vándor Pál adta át a jutalmakat. A vállalat 12 éve kötött együttműködési megállapo­dást a csehszlovákiai CSAD Autóközlekedési Vállalattal, két éve pedig az NDK-beli drezdai VE Verkehrakombi- nattal. Mindkét külföldi vállalat vezetői részt vettek az ünnepségen, s köszöntöt­ték a Körös Volán munkás­kollektíváját. Ezen a napon — a kedve­zőtlen időjárás ellenére is — sokan eljöttek a központi telepre, családtagjaikat is magukkal hozva. Nem csa­lódhatott senki sem, minden korosztály számára sokféle szórakozási lehetőséget biz­tosítottak a rendezők. A leg­kisebbekről külön gondos­kodtak, hiszen egyúttal gyer­meknapi rendezvény is volt ez a Körös Volánnál. P. F. Fotó: Fazekas Ferenc Orosházán a Petőfi Műve­lődési Központban május 30- án, szombaton a városi ta­nács egyesített gyógyító-meg­előző intézet KlSZ-bizottsá- ga egészségügyi ifjúsági konferenciát rendezett. Dr. Kováts Anikó megnyitójá­ban emlékeztetett arra, hogy a kórház KISZ-szervezete részt vállal az ifjúság egész­ségének megőrzéséből. Csat­lakoztak a KISZ KB „Jö­vőnk a tét” akciójához, s ennek jegyében tartják meg a konferenciát a kórház új épületszárnya felavatásának 20. évfordulóján. Az elnök­ségben helyet foglalt dr. Kör­mendi János, a városi párt- bizottság titkára és dr. Rácz László megyei főorvos. Dr. Bereczki István, a vá­rosi tanács vb-titkára kö­szöntötte a tanácskozás résztvevőit, aki beszédében hangsúlyozta: — A fiatalok egészségének megőrzése az egész társadalom feladata, de mindez csak az egyén aktív közreműködésével hoz­hat eredményt. Dr. Rácz László megyei fő­orvos többek között arról szólt, hogy megyénkben el­ismeréssel beszéltek a kü­lönböző testületek a gyer- meke^észségügy helyzetéről. Természetesen adódnak gon­dok is: több speciális gyógy­szerre és kórházi ágyra len­ne szükség. A fiatalok egész­ségének védelme fontos fel­adat, a fő hangsúlyt a meg­előzésre kell helyezni. Mind­ezt jól szolgálja az első al­kalommal életre hívott egészségügyi ifjúsági konfe­rencia — mondotta többek között dr. Rácz László. Ezt követően megkezdő­dött a tudományos program. A résztvevők huszonkét elő­adást hallgattak meg az if­júság egészségének helyzeté­ről, a fiatalok étkezési szo­kásairól, az egészséges élet­módra nevelés fontosságáról. Az érdekes előadásokban többek között szó volt a sport és az állandó testmoz­gás szükségességéről, amely hozzájárulhat egy egészséges nemzedék felnövekedéséhez. A nevelést a családnak, az iskolának és a társadalom­nak kell közösen folytatnia az ifjúság körében. A tanácskozás elérte cél­ját — állapította meg zár­szavában dr. Kováts Anikó. A jövőben remélhetőleg ha­gyománnyá válik majd az egészségügyi ifjúsági konfe­rencia rendezvénysorozata megyénkben. V. L.

Next

/
Thumbnails
Contents