Békés Megyei Népújság, 1987. május (42. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-01 / 102. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG 1 MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987. MÁJUS 1., PÉNTEK Ára: 2,20 forint XLII. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Jövünk útja a szocializmus Virizlay Gyula ünnepi köszöntője Virizlay Gyula, a SZOT titkára május 1-je alkalmából rádió- és tévébeszédet mondott tegnap este. Kedves Nézőim, kedves Hallgatóim! A munkásosztály nagy nemzetközi ün­nepére készülünk. Előestéjén köszöntőm Önöket a párt, a kormány, a szakszerve­zetek nevében. Május elseje sajátos ünnep: a munka és az emberi méltóság szülötte, az eszten­dő egyik legszebb napjaként él bennünk. Sokan ünnepelnek ma szerte a világon, sajnos beárnyékolt égbolt alatt. Szándé­kosan megrontott világpolitikai légkör és a vele együttjáró gazdasági gondok fe­nyegetettségében ünnepelnek a dolgozók. De ünnepelnek! S hívunk mi is minden­kit az ünnepre. A munkát ünnepeljük, s a munkával együtt a holnapot is. Eddigi fejlődésünk életünk minden te­rületén jelentős gazdagodást mutat, és méltánylást érdemel. Előrehaladtunk a szocializmus építésének útján; nemzeti va­gyonunk nőtt; az egzisztenciális bizony­talanságot megszüntettük; figyelemre méltó szociális biztonságot teremtettünk; milliós tömegek emelkedtek fel anyagi helyzetükben, tudásban, magatartásban. Szólnunk kell azonban az érem másik oldaláról is. Az utóbbi években nem tud­tuk elérni azokat a célokat, amelyeket ma­gunk elé tűztünk, pedig szerényebbek minden eddiginél. Ezért ma több a nehéz­ségünk, mint korábban. Megnőttek a csa­ládok, az egyes emberek gondjai. Nehézségeink vannak a gazdálkodásban és a gazdálkodás eredményeinek igazsá­gosabb, munkához kötődő elosztásában. Élnek társadalmunkban gondokkal küsz­ködő idősek, egyedül lévők, nagycsaládo­sok és fiatalok, pályakezdők. Az ország vezetői, a szakszervezetek is gyakrabban kérték a dolgozók megértését. Nem áltatjuk magunkat! Gyötrelmes és felelősségteljes kényszerből születik min­den olyan lépés, amely korlátozza az élet- színvonal emelését. Ebben a helyzetben érthető, ha a dol­gozók igénylik, hogy a vezetők is jobban értsék meg az emberekben felhalmozódott feszültségeket, gondokat. Érthető, ha nő az intézkedéseket kísérő társadalmi figye­lem és a gyakran jogos türelmetlenség, tőlünk eredő gondjaink megoldatlansága miatt. Sajnos jelenleg nem várhatók látványos vagy gyors eredmények. De él bennünk az az elhatározás, hogy ebből a helyzetből mielőbb kikerüljünk, saját erőnkből. Ez lehetséges, noha nem könnyű. Egész éle­tünk, jövőnk szempontjából kulcsfontos­ságú, hogyan alakul gazdaságunk ereje, milyen eredményeket érünk el. Meg kell találnunk az eredményes cse­lekvés módját és lehetőségét. A kedvező változás eléréséhez nemcsak egy-egy ember, nemcsak néhány kollektí­va, hanem az egész társadalom tehetségé­nek, szorgalmának, alkotó erejének moz­gósítása szükséges. Olyan egységes akarat és cselekvés, amely nélkül társadalmi mé­retekben semmiféle átalakulás nem kép­zelhető el. Ebben a nehéz időszakban mi mást hívhatunk segítségül, mint a dolgozó tö­megek alkotókedvét? Több, jobb munkával, intenzívebb szel­lemi ráfordítással, koncentráltabb szerve­zéssel ismételjük meg magasabb szinten korábbi eredményeinket. Feladatunk: sze­rény lehetőségekből, kevés anyagiakból többet, elménk, kezünk nyomán jobb mi­nőséget teremteni. Ha tudtunk háborúból, romokból, ha tudtunk a hiteket romboló 1956-ból, ak­kor most, jó érdekek vonzásában miért ne tudnánk ismét előbbre lépni? Együttesen, a dolgozókat bevonva minél hamarabb teremtsünk olyan helyzetet, melyben erő­sebb lesz gazdaságunk! Felerősödött az igény, hogy a hatékony cselekvés érdekében nyerjük meg minden egyes ember jószándékú magatartását, bi­zalmát. Minden munkahelyen legyünk ké­pesek a fejlődés követelményeihez való alkalmazkodásra, hogy minden emberben kialakítsuk a politikánkra, intézkedése­inkre cselekvéssel válaszoló magatartást. Az a törekvésünk, hogy olyan társadal­mi légkört teremtsünk, amelyben a csele­kedni akaró emberek nagyobb lehetősé­get kapnak. A felelősséget érző, a jobbí­táson gondolkodó, a társadalom és a kö­zösség érdekében tenni akaró emberek sokasága a szocialista építés biztosítéka. Van erő a magyar dolgozókban megint és újra együtt kiállni, együtt vállalni a megoldás lehetőségeit. Keresni a kibonta­kozás útját. Természetes ez az érzésünk: megerősít benne történelmünk, megerősí­tenek szocialista, demokratikus fejlődé­sünk tapasztalatai. A Magyar Szocialista Munkáspárt gya­korlatának megfelelően arra törekszik, hogy olyan társadalmi mozgásirányokat je­löljön és szervezzen, amelyek távlatokat nyitnak. A szakszervezetek is folyvást ar­ra törekedtek és törekszenek, hogy a ki­bontakozás útját, sőt az egyének útját is. pártunk politikájával összehangolva, a közösség boldogulásának irányába vi­gyék. Nem titok dolgozó népünk előtt, hogy a kormánnyal is, a párt vezetésével is többször egyeztettük és újra egyeztettük szempontjainkat, a kormánnyal összehan­goltuk a várható és a bekövetkezett in­tézkedéseket. Ha kellett vitákban, ha kel­lett figyelemfelhívó eszmecserékben ad­tunk hangot állásfoglalásunkban. Nem könnyű a hozott döntések szüksé­gességét belátni. Nem könnyű feszesebb munkatempóban dolgozni, ugyanakkor tu­domásul venni az áremeléseket. Nem könnyű újat kezdeni, esetenként munka­helyet változtatni. A szakszervezet tisztá­ban van vele, hogy ezek a lépések nem népszerűek, nem lelkesítőek, csakhogy el­kerülhetetlenek. Népünk nem először és nem is utol­jára bizonyította és bizonyítja, hogy ké­pes erőfeszítésekre. Tud felelősen gondol- ’ kodni, képes túllátni az országhatárokon, képes tanulni mások kudarcaiból és si­kereiből. Most meg kell tanulnunk, hogy az élet- színvonal lassúbb emelkedése közepette éljünk, mégpedig keményebb munkával, célszerűbb szervezéssel. Ezen a nehezen jött tavaszi napon, föl­mérve a reánk váró nem könnyű tenni­valókat, ne a feladat nagysága riasszon, hanem a bizalom adjon erőt! Bizalom sa­ját képességeinkben, bizalom a párt veze­tő erejében. Ha mindenki a legjobb tudása szerint,a lehetőségek jó kihasználásával dolgozik, politizál, veszi vállára a kisebb vagy na­gyobb közösség dolgát, akkor az ország egésze nemcsak legyőzi a nehézségeket, hanem értékeinket megőrizve, magunkat megedzve kerülünk ki belőlük. E feladatra hív a munkásosztály nem­zetközi seregszemléje. E feladatra hív ma­gyarságunk. E feladatra hív kötelességtu­datunk. Tisztelt Nézőim, kedves Hallgatóim! Figyelmünk ma a Szovjetunióra és a többi szocialista országra irányul, hiszen a szocializmus építésének most nyíló új útjai gyorsabbá tehetik saját fejlődésün­ket is. Erősíthetik gazdaságunkat, és de- mokratikusabbá formálhatják politikai ar­culatunkat. Figyeljük, elemezzük a test­vérországok eredményeit, keressük a kö­zös és a sajátos fejlődés útjait. A magyar dolgozók újra meg újra ki­fejezik akaratukat, hogy a szocialista or­szágok dolgozóival éppen úgy egységben, ahogyan a nyugati világ haladó erőivel is közösségben, azt akarják, hogy ne kell­jen a harmadik világháború fenyegetett­ségétől rettegni. Bármilyen nehéznek érezzük is gondja­inkat, bármilyen sokszor érezzük is bé­kénket veszélyeztetve, soha nem téveszt­jük szemünk elől, hogy saját jövőnk, ér­telmes jövőnk egyetlen úton, a szocializ­mus útján van kijelölve — mondotta be­fejezésül Virizlay Gyula. Zászlófelvonás Május elseje, a nemzetkö­zi munkásmozgalom kiemel­kedő ünnepe tiszteletére tegnap katonai tiszteletadás­sal felvonták a magyar nem­zeti lobogót és a munkás- mozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél. Ugyancsak katonai tiszte­letadással vonták fel a Ma­gyar Népköztársaság állami zászlaját az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren. Kádár János látogatása Angyalföldön Kádár János tegnap — miként sok éve már a nem­zetközi munkásmozgalom je­les ünnepe, május 1-je előtt — Angyalföldre látogatott. A Magyar Szocialista Muskás- párt főtitkára tájékozódott a nagymúltú munkáskerület elmúlt egy esztendejének eredményeiről, az ottani vál­lalatok, munkáskollektívák sikereiről, gondjairól, tervei­ről. Kérte a városrész veze­tőit, hogy az ünnep alkal­mából adják át személyes üdvözletét, jó kívánságait Angyalföld lakóinak, dolgo­zóinak. Felkereste a főtitkár a Forcon Szerszámipari Tröszt budapesti vállalatát, ahol az üzemlátogatást kö­vetően röpgyűlésen találko­zott a dolgozókkal. Kádár János programja délelőtt 11 órakor a kerülfeti pártbizottságon kezdődött, ahol Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, Iványi Pál, a Fővárosi Ta­nács elnöke. Bornemissza Sándor, a kerületi pártbi­zottság első titkára és Kiss Zoltán, Angyalföld tanács­elnöke köszöntötte a vendé­get. Ezt követően Borne­missza Sándor tájékoztatta a főtitkárt a kerület életé­ről, politikai helyzetéről, a városrész gyarapodásáról, a gazdálkodás eredményeiről és soron lévő feladatairól. Szó esett arról is, hogy Angyalföldön, mint szerte az országban a meglévő gondok ellenére az emberek tudják, érzik: létbiztonságban élhet­nek, mindenkinek van mun­kahelye, s mindenütt szük­ség van az értelmes, tartal­mas munkára, hiszen csakis ez lehet boldogulásunk alap­ja. Kádár János válaszolt az elhangzottakra, emlékeztet­ve arra, hogy továbbhaladá­sunk érdekében úgy tudjuk jobbá, eredményesebbé ten­ni az országépítő munkát, ha mindenki a maga helyén pontosan ismeri a feladatát, érzi a felelősségét, s azt. hogy az új feladatok más­Kádár János Angyalföldön. Az MSZMP főtitkára látogatást tett a Forcon Szerszámipari Tröszt budapesti vállalatánál fajta gondolkodást, más hoz­záállást igényelnek. A Forcon Szerszámipari Tröszt budapesti vállalatá­nál folytatódott a program. Az MSZMP főtitkárát, vala­mint a kíséretében lévő bu­dapesti és kerületi vezetőket Gulyás Imre vezérigazgató és Kovács István, a budapesti gyár pártvezetőségének tit­kára fogadta. Beszámoltak a Forgácsolószerszám-ipari Vállalatból 1986. július 1-én alakult tröszt, ileltve az an­gyalföldi vállárát munkájá­ról, a pártszervezet tevé­kenységéről. A gyár vezetői a tröszt eredményeiről szólva el­mondták, hogy az elmúlt esztendőben egymilliárd fo­rint termelési értéket köny­velhettek el, és sikeresen teljesítették az idei első ne­gyedév terveit is. A tájékoztatót üzemlátoga­tás követte: Kádár János — Lévárdy Iván, a budapesti vállalat igazgatójának szak­mai kalauzolásával — meg­tekintette a menetköszörűs és marós műhelyt, s elbe­szélgetett a csúcstechnoló­giával működő automata gépsorokat kezelő szakmun­kásokkal. Ezután az MSZMP főtit­kára részt vett a vállalati kollektíva ünnepi röpgyűlé- sén. Kiss Ferenc szakszerve­zeti főbizalmi meleg szavak­kal köszöntötte a gyári dol­gozókat és a vendégeket, majd Kádár János lépett a mikrofonhoz. Megköszönte a szívélyes fogadtatást és hangsúlyozta, hogy szívesen jött ide, jól érezte magát a munkások körében, s nemcsak a tröszt eredményeiről látottak-hal- lottak, hanem az itt tapasz­talt bensőséges légkör, jó munkaszellem hatására is. (Folytatás a 3. oldalon) Kitüntetett kollektívák A munkásosztály nagy ün­nepe, május 1-e előtt min­den esztendőben közzéteszik azoknak a kollektíváknak a névsorát, amelyek kiemel­kedő eredményükkel járul­tak hozzá a népgazdasági célok megvalósításához. A szocialista munkaversenyben elért eredményekhez gratu­lálunk a kitüntetett vállala­tok, szövetkezetek, brigá­dok dolgozóinak. Kiváló Vállalat címet nyert el a Békéscsabai Ál­lami Gazdaság, a Békéscsa­bai Baromfifeldolgozó Vál­lalat. Kiváló címet kapott a Békéscsabai MÁV Körzeti Üzemfőnökség és a Szeg­halmi Városi Tanács Költ­ségvetési Üzeme. Kiváló ter­melőegység lett az Agrober Békéscsabai Irodája. Kiváló Szövetkezet címet kapott a Csaba Szőnyegszö­vő és a szarvasi Szirén Szövetkezet, valamint a Gyu­lai Munkácsy Tsz, a Tót- komlósi Kossuth Tsz és a Végegyházi Szabadság Tsz. Miniszteri Elismerő Okle­velet kapott a Gyulai Vas­ipari Kisszövetkezet, a Ka- muti Béke Tsz, a Dévavá- nyai Aranykalász Tsz, a Kö- röstarcsai Petőfi Tsz, a Szarvasi Tessedik Szakszö­vetkezet, a Tótkomlósi To­jástermelő Közös Vállalat, a Békés Megyei Üdítőital-ipari Vállalat, az Orosházi Ba­romfifeldolgozó Vállalat. Miniszteri Dicséretben ré­szesült: a Békéscsabai Autó­javító Vállalat és a Közle­kedési Minisztérium Szolno­ki Közúti Igazgatósága, a Hunyai Hunyadi Tsz, a Szeg­halmi Fehér Lajos Tsz, a Csorvási Lenin Tsz, a Kon- dorosi Takarmánykeverő Közös Vállalat, a szeghal­mi Sárréti Tej Közös Válla­lat, a Békéscsabai Konzerv­gyár, az Orosházi Állami Gazdaság. A Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja címet kapta a Szarvasi Dó­zsa Tsz Hunyadi szo­cialista brigádja, a Kétsop- ronyi Rákóczi Tsz Egyetér­tés szocialista brigádja, a Gyomaendrődi Viharsarok Htsz Hermann Ottó szocia­lista brigádja, a Békéscsa­bai Hűtőház Dózsa György szocialista brigádja, a Vető­magtermeltető és Értékesítő Vállalat szarvasi üzeme Baj- csy-Zs. szocialista brigádja, valamint az Agrober Békés­csabai Iroda Vásárhelyi Pál szocialista brigádja.

Next

/
Thumbnails
Contents