Békés Megyei Népújság, 1986. március (41. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-19 / 66. szám

1986. március 19., szerda NÉPÚJSÁG Ha szerda: akkor próba szebb helyi népdalokkal. Énekeltek itt vagy nyolcva- nan, de az asszonyokat nehéz volt összetoborozni. Ma már csak az utánpótlással van gondunk. Valóban kevés fiatal van közöttünk, s aki akad, az itt, a pávakörben nőtt fel. Un- gor Ildi még a pólyában volt, amikor az első „főszerepre" vállalkozott: — „Életünk” címmel a he­lyi hagyományokat dolgoztuk fel. Ildi sírását magnetofonra vettük, hisz a műsor a szü­letéstől a házasságig kísérte végig a hajdanvolt fiatalság életét. Hát így vállalt fősze­repet ez a kislány már cse­csemőkorában. Most meg, látja, már kész felnőtt. De nem lett hűtlen hozzánk'! Igaz szerelmek is szövőd­tek a pávakörben. Sárosi Gábor, aki az egyik lakodal­masban a vőlegényt játszot­ta. valóban elvette a pávás Berg Ildikót. A gyulai Béké­si András pedig addig cite- rázgatott Sarkadon, míg Oláh Gyöngyit feleségül nem vette . .. Jubileum Szerdán esténként a ha­gyományőrzőké a Sarkadi Bartók Béla Művelődési Köz­pont. Mi is ezt az estét vá­lasztjuk látogatásunk idő­pontjául, hogy találkozzunk velük — kicsikkel és na­gyokkal —, akik a népzene, a néptánc kedvéért itt töltik estéjüket. Már az előcsarnokban bá­beli a hangzavar. A szak­köri szobák felől citeraszó hallatszik, a nagyteremben harmonika szól, az emeleti klubhelyiségből a pávakör tagjainak beszélgetése szű­rődik ki. Tanácstalap vagyok. Hova, merre induljunk? Végül az igazgatói irodát választjuk, ahol különös párbeszéd fo­gad bennünket: a csoport­vezetők Tóth Imrével, a művelődési központ igazga­tójával tárgyalnak. Valahogy (gy: — Jó, akkor kezdünk tutti képpel, utána kiscitera, Lon- ci, Lonci levonul, páva ... — A leány tánc? — Ezt követi, aztán a fiúk és a nagy citera. — Hány perc? Az annyi mint hét. meg tíz . .. Csak kapkodjuk a fejün­ket, hová csöppentünk? És mit jelent itt a tutti, meg a kis és nagycitera, meg a Lonci. Aztán a magyarázatot is megkapjuk: a napokban folklórműsort rendeznek Sarkadon, melyen a Balassi néptáncegyüttes is fellép. Az est lebonyolítását beszélik meg éppen... * s(e sje Később Kiss Ferenchez, a citerások vezetőjéhez csatla­kozunk. A gyerekek már vár­A megalakulás óta mi mindent tanultak már: kato­nadalokat, betyárballadá­kat ... Ha összeadnánk, ezer­nél több népdalt énekeltek. És milyen szépen! Nem cso­da. ha kétszer is miniszteri dicséretben részesültek, s mindig sikerrel szerepeltek a megyei, országos minősíté­seken. — Áprilisban ismét meg­mérettetünk — mondja vé­gül Vass Gábor —, remélem, sikerül megszereznünk az országos arany minősítést. De addig, ha kell, hetente két­szer is összejövünk, mert csak a sok gyakorlás hozza meg a sikert. S már indul is, intve a többieknek: „Kezdünk!” Ha­mar helyükre ülnek mind­annyian, s rázendítenek: „Barna kislány kapuja, ka­puja ...” Mert az ünneplés­nek egyszer mindig vége szakad. Ismét kezdődnek a dolgos hétköznapok a sarka­di pávakörben is. Kép, szöveg: Nagy Ágnes összkép: együtt zendíthetnek rá, hogy „Huszárosán vága­tom a hajamat..." * * * Legalább akkora hangza­var van a nagyteremben is. Born Miklós koreográfus irá­nyításával a színpadon lá­nyok ropják. Hangjukat a terem túloldalán felcsendülő harmonika sem nyomja el. Ott Kardos István vezeti a próbát. Aztán helyet cserél­nek, s a táncosok bottal es­nek egymásnak. Vagy még­sem? Amíg úgy igazán nem gyakorolják be, nem éppen veszélytelen a színpadra ke­rülő pásztortánc. Hatalmas furkósokat forgatnak, ütnek össze, s ha elvétik a ritmust, jaj annak, aki útba kerül. Aztán sok próbálkozás után Ha a szöveg meg nem megy, gyakorolni kell... után Sarkadun ják — mert itt a zenész­utánpótlás is megoldott —, szakköri foglalkozás lesz. — Kiss Ferenc sok eszten­deje jár át Gyuláról a kis muzsikusokat tanítani. A felkérést akkor kapta, mikor a helyi hagyományőrző cite- razenekar feloszlott. Kész­séggel vállalkozott a gyere­kek tanítására. Még a gyu­lai szakkör néhány tagját is átcsalogatta, máig is itt ze­nélnek. De felnőtt hozzájuk több sarkadi fiatal is. A nyol­cadikos Bende Robi most is nagy igyekezettel próbál. Az úttörő kulturális szemlén egymaga áll ki, azt a műsort gyakorolja éppen. Aztán valami fantasztikus hangzavar kezdődik. Minden gyerek külön-külön próbál­kozik. Az egyiknek jobban megy, a másiknak kevésbé. Aztán lassan kialakul az végre sikerül: ezt is megúsz­ták ép bőrrel . . . *** Ügy mondják, hogy a me­gyében először itt, Sarkadon alakították meg a pávakört. Vass Gábor, aki azóta is irá­nyítja a dalos kedvű „pává- sok” munkáját, ezekben a napokban sokat idézgeti a hőskort. Nem csoda, hisz a közelmúltban nagy jubileu­mi ünnepséget tartottak. A művelődési központ 25, a kertbarátok köre 10 és a Bartók Béla Művelődési Köz­pont és a Sarkad és Vidéke Áfész pávaköre és citeraze- nekara 15 éves fennállását ünnepelte. — 1971. február 4-én jöt­tünk össze először — meséli Vass Gábor a próba szüne­tében —, s a hónap végén már színpadra léptünk a leg­Egy nehézsorsú emberre emlekezve Lengyel József: Visegrádi utca Ebben az esztendőben len­ne 90 éves, de már 1975 óta nincs közöttünk ez a nagyon nehéz sorsú ember. De sze­mélyét, műveit meg-meg- idézzük a művészetek segít­ségével, mint ahogy most történik, a Visegrádi utca bemutatásával. „Írásainak legfeltűnőbb vonása: a gondolati súllyal párosult költőiség. Nem hi­valkodó, nem is érzelmes költőiség ez. nem a szép sza­vak és szokatlan szókapcso­latok elbűvölő stílusjátéká­ból származik. Mélyebbről ered, a mondatok szövetéből, vagy még mélyebbről, az írás csontvázából: a szerke­zetből. Más-más fajtájú mondatainak hullámzó vál­takozásából, pontos és érzék­letes körmondatainak ritmu­sából nem eltűnő, de tiszta vonalú zene hallatszik ki” — írja róla Szabó József. Lengyel József 1896. au­gusztus 4-én született a So­mogy megyei Marcaliban, ott végezte elemi iskoláit. A család 1907-ben Budapestre költözött, ő a Barcsay utcai gimnázium tanulója lett, majd az érettségi után a Pázmány Péter Tudomány- egyetem hallgatója, de ha­marosan abbahagyta. Húsz­éves, amikor 1916-ban első versei — avantgardista sza­badversek — a Tettben, Kas­sák lapjában megjelentek, és ' ettől kezdve a lap, majd be­tiltása után a Ma rendszere­sen közölte verseit. A soka­sodó véleménykülönbségek miatt négy író, György Má­tyás, Komját Aladár, Len­gyel József és Révai József a nagy októberi szocialista forradalom után kivált a Ma köréből. Lengyel József Kor­vin Ottóval és Sallai Imrével részt vett a Szabó Ervin irá­nyította antiimperialista cso­port akcióiban, majd egyike volt a kommunista párt ala­pítóinak. Visegrádi utca cí­mű műve portrék, riportok, pillanatképek sorozata 1919 előzményeiről, a Tanácsköz­társaság napjairól. „Csak ha elhagyunk minden hasonla­tot gyűjtőmedencéről, kristá­lyosodó pontról, hadsereg­főhadiszállásról, lázas mun­káról, akkor kapunk igaz fo­galmat a pórt központjáról. Általában a pártközpont, ne­vezetesen az első központ a Visegrádi utcában, semmifé­le hasonlattal le nem írható, csak önmagával hasonlatos, a pártközponttal” — írta. 1919-es letartóztatásától életének eseményei zsúfolód­tak. Szabadulás, lapszerkesz­tés. menekülés Ausztriába, ahol emigráns magyar lapok­ban jelentek meg írásai, az­tán Berlin, fordítás, szer­kesztés, a Prometheus film­vállalat, majd 1930-ban Moszkva. Itt is ír, szerkeszt, dramaturg, egészen 1938-as letartóztatásáig. Több mint nyolc évet töltött internáló­táborokban. 1947-ben szaba­dult. két évre rá pedig Szi­bériába telepítették ki. 1955- ben rehabilitálták, még ab­ban az évben hazatért. Lassan visszakerült irodal­mi életünkbe. 1958-ban je­lent meg a Prenn Ferenc hányatott élete, 1961-ben az Igéző. A Visegrádi utca Moszkvában látott napvilá­got 1930-ban, Budapesten 1957-ben jelent meg újra. Abban az évben József At- tila-díjjal, 1958-ban SZOT- díjjal, majd 1963-ban Kos- suth-díjjal tüntették ki. Ab­ban az évben mutatták be az Oldás és kötés filmváltoza­tát. Trend Richárd vallomásai, Bécsi portyák, Hídépítők, Új­ra a kezdet, Isten ostora, Levelek Arisztophanészhez, Argonidész hajói, Ö hit-Je- ruzsálem, Oldás és kötés — címek, amelyekkel adaptá­ciókként is találkozhatunk. A Visegrádi utca tévéváltoza­tát március 21-én 20 órai kezdettel láthatjuk a televí­zió 1-es programjában, mint a tavaszi fesztivál egyik be­mutatóját. A tévéváltozat dramaturgja Katona Márta, rendezője Ruszt József, a főbb szerepeket Némethy Fe­renc, Zsótér Sándor, Revicz­ky Gábor, Pásztor Erzsi, Do­bók Lajos, Rudolf Péter. Új­laki Dénes és Gáti Oszkár játssza. (erdős) Közkívánatra még egvszer! . „Egész évben szilveszter” A közönség érdeklődésére való tekintettel, újra műsorra tűzik a Békés Megyei Jókai Színház sikerrel játszott pót­szilveszteri vidám showmű- sorát. A pedagógusbál és a vidéki előadások után. most szombaton, március 22-én 19 órakor mutatják be a szín­ház művészeinek összeállítá­sát. A kabaréjelenetek szer­zői Vadnai László, Nóti Ká­roly és Várdav Zoltán; közü­lük az utóbbi közreműködő­je is a műsornak. Világslá­gerek, zenés, táncos musi­calbetétek váltakoznak az olykor eléggé pikáns prózai részletekkel. A szórakoztató, vidám es­ten közreműködnek a Jókai Színház színművészei: Felkai Eszter, Gálfy László Jászai- díjas, Szabó Zsuzsa, Szegedi Dóra. Várday Zoltán. Toitia- nek Gábor és Dallos József. Kísér Herbály András és Ba- gi Pál. a színház zenészei. A koreográfiákat Felkai Eszter készítette, az összeál­lítást rendezte Rencz Antal, a színház főrendezője. Óriási feladat és nagy le­hetőség, ha egy színésznő monodrámát választ, s más­fél óráig egyedül uralja a színpadot. De, hogy uralja-e, az már más kérdés. M$rt azért szükséges a nagy pro­dukcióhoz egy jó darab is, egy jól megírt darab, és nem árt, ha másféle vonzása is van az egésznek. Káló Flórián a színész, hogy darabírásra fordította fölös energiáit, nem új do­log. Nála sem új, egy-két (habár könnyen felejthető) sikert már learatott, ha jól emlékszem, Békéscsabán is. Aztán a felejthetetlen Dóm­ján Edit értelmetlen halála, nehéz sorsa, csodálnivalóan szomorú-szép művészélete (úgy látszik) újra a kezébe adta a tollat, hogy valami egészen különös „emlékmű­vet” állítson neki. Hogy fel­vázoljon egy, a Domjánéhoz hasonló sorsot, egy másik színésznőét, aki (valahol, va­lahogyan) ugyanúgy egyedül marad, mint Edit, aki torok­szorító üzenetként magnó­szalagról énekli felejthetet­len dalait a szerelemről, az összetartozásról és a ma­gányról. Ügyes szerző Káló Flóri­án és igazán jó színésznő Pécsi Ildikó, az Egyedül cí­mű monodráma előadója. Zsuzsa, a színésznő szerepé­ben az első percek kezdeti bizonytalanabb tónusa után érzékletes, széles ecsetvoná­sokkal és finoman cizellált vonalakkal rajzolja fel ön­maga és az örök színpadok­ra távozott pályatárs életét, gondolatait, vívódásait, pusztító magányérzetét, mely negyvenévesen, elmondani is szörnyű halállal ragadta ki az élők közül. Karácsony este van, Zsu­zsa egymás után kapja a te­lefonhívásokat, csak éppen az az egy, a Férfié nem ér­kezik, késik, hiába várja. Felületes, lényegtelen, kí­váncsi telefonálók csengetik meg a készüléket, Zsuzsa né­ha már emberfeletti erővel válaszol, tér ki a kutató sza­vak elől. Közben Edittel beszélget. Közben dalokat énekel (Al- doboy Nagy György szerze­ményei) és közben Dómján Edit dalait is hallhatjuk. És pereg egy másik magnó: Zsuzsa szalagra mondja vá­gyait, magányát, kiúttalan­ságát. Hogy ugyanúgy fejeződik-e be az élete, mint Dómján Edité? Nyilván, nem feje­ződhet be (itt a darabban) ugyanúgy. Itt, a végső meg­oldásnál bicsaklik meg a monodráma szerkezete, bel­ső tartalmi vonulata: a hir­telen jött öröm (a színésznő nagvmama lesz) túlságosan is híg optimizmussal önti le mindazt, ami addig történt, amit a magány várfalai kö­rülbástyáztak. Pécsi Ildikó feszültséggel telített másfél órát ajándé­kozott a békéscsabai ifjúsági ház pódiumszínházába láto­gató elképesztően kisszámú közönségnek. Az ember egy­szerűen nem érti, hol lehet a hiba? Csak ötven-hatvan színházlátogatót tud produ­kálni a megye központja? Kiszerettünk a színházművé­szetből? Nincs lelkierőnk va­sárnap este kimozdulni a képláda mellől? Nincs any- nyi pénzünk, hogy megve­gyük a belépőt? Vagy igé­nyünk nincs annyi...? Nem illik egy színházi jegyzet végére ennyi kérdő­jel. Sajnálom, nem én te­hetek róla. Sass Ervin Fotó: Szőke Margit Egyedül Pécsi Ildikó a Pódiumszínházban

Next

/
Thumbnails
Contents