Békés Megyei Népújság, 1984. február (39. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-18 / 41. szám

0 1984. február 18., szombat SPORT SPORT SPORT Szovjet és olasz győzelem... Az egyéniben mutatott for­mák alapján aligha tippel­hette valaki is a biatlo­nisták szara­jevói búcsú­számában, a 4x7,5 km-es váltóban, hogy a korábban gyengélke­dő szovjet legénység ilyen példásan összeszedi magát, és a kollektíváért harcolva minden kiírd magából. Már­pedig ezen a napon a több­nyire újoncokból összeállí­tott csapatuk több mint tíz másodperces előnnyel győz­te le Norvégiát. A tizenhét kvartett versenyében a ma­gyaroknak a 14. hely jutott, eggyel hátrább végeztek te­hát, mint a tavalyi antersel- vai VB-n. 4x7,5 km-es biatlonváltó, olimpiai bajnok: Szovjetunió (Dmitrij Vasziljev, Jurij Kaskarov, Algimantasz Sal- na, Szergej Buligin) 1:38:51,7 óra, 2. Norvégia (Odd Lir- hus, Eirik Kvalfoss, Rolf Storsveen, Kjei Sobak) 1:39:03,9, 3. NSZK (Ernst Reiter, Walter Pichler, Peter Angerer, Fritz Fischer) 1:39:05,1. A szarajevói biatlonversenyek éremtáblázata: A E B Norvégia 1 I 1 NSZK 1 1 1 Szovjetunió 1­­NDK­1 1 Szarajevó után az egyéni ver­senyekben a Szovjetunió az él­lovas, 3, 3, 4, a váltóban is ők, 5, -, -, érmesmutatóval, az ösz- szesítésben 8, 3, 4.gyei. * * * Csütörtökön óriási megle­petéssel zárult a női alpesi síelők műlesikló viadala, amellyel a nők búcsúztak is a Jahorina hegytől és ezzel a téli olimpiától. Az olaszok idén 20. életévét betöltő, tel­jesen ismeretlennek számító fiatalja, Paoletta Magoni az első olasz női aranyérmet szerezte meg ebben a sport­ágban. A szarajevói női versenyek után minden idők összesített alpesi éremtáblázatán svájc vezet 7 arany-, 3 ezüst-, 3 bronzéremmel.. Az 1984-es játékok éremtáb­lája: A E B Svájc 11­EgyesUIt Államok 11­Olaszország 1 - ­Franciaország -11 Liechtenstein - - 1 Csehszlovákia - - 1 Női műlesiklás, olimpiai bajnok: Paoletta Magoni (Olaszország) 1:36,47 perc, 2. Eerriríe Felen (Franciaor­szág) 1:37,38, 3. Ursula Kon- zett (Liechtenstein) 1:37,50. * * * Az éremtáblázat állása: A E B NDK 7 7 5 Szovjetunió 4 9 8 Norvégia 3 2 3 Egyesült Államok 3 2 _ Svédország 3­1 Finnország 2 3 5 Svájc 2 2­NSZK 2 1 1 Kanada 2 1 1 Olaszország 2­­Nagy-Britannia 1­­Csehszlovákia­1 3 Franciaország­1 1 Jugoszlávia­1­Japán­1­Liechtenstein _­2 Ausztria­­1 AZ UTOLSÓ ELŐTTI NAPON: ÖT ARANYÉREMÉRT A szarajevói téli olimpiai játékokon szombaton öt aranyéremért küzdenek öt különféle sportágban. Az utolsó előtti napon zárják pénteki küzdelmüket a né­gyesbobok, és a női sífutók is elbúcsúznak az olimpiá­tól. Ugyanez igaz a férfi gyorskorcsolyázókra, ott az ötödik táv, a 10 000 méter lesz műsoron. A program: Síugrás: nagysánc, 12.30 órától. Sífutás: női 20 km, 9 órá­tól. Bob: a négyesbobok 3. és 4. futama, 13.30 órától. Gyorskorcsolya: férfi 10 000 m, 9 órától. Műkorcsolya: női szabad­korcsolyázás, 19 órától. Los Dngeles-i szemüveggel A 400 kiló nem végcél, csak állomás A békéscsabai súlyemelők éppen ideálisnak nem mond­ható edzőtermében hatalmas transzparenst feszített ki az edződuó, Beregszászi Pál és Sudák János. Ezen a sporto­lók neve mellett az eddig el­ért legjobb eredményt tün­tették fel, majd a következő oszlopban az olvasható, hogy kitől milyen fejlődést vár a szakvezetés. Bökfi János if­júsági világ- és Európa-baj- nok neve mögött először a 375 kilogramm díszeleg, míg a második sorban: 400. Gon­doljon csak bele a kedves olvasó, milyen roppant súly ez, még akkor is, ha ezt két „részletben” kell megemel­nie a versenyzőnek. — A célkitűzés helyénvaló, de úgy érzem, ezt csak az év végére leszek képes elér­ni — mondta az edzőtábor­ba való elutazás előtt az ismételten Békéscsabán ver­senyző súlyemelő-óriás. .Bök­fi János. Nem titkolt szándékkal ke­restük meg: egyike lehet Békés megye élsportolói kö­zül, aki rajthoz állhat a Los Angeles-i ötkarikás já­tékokon. Ezúttal is úgy in­vitáltuk a beszélgetésre, hogy olimpiai szemüvegen keresz­tül vizsgáljuk felkészülését, lehetőségeit. Persze, mielőtt erre rátér­nénk, nézzük, hogyan is áll a világ súlyemelősportja, az elmúlt évi legjobb eredmé­nyek alapján. Az abszolút rangsorban 11 sportolót tün­tettek föl — a 100 kilogram­mosok között —, de csak 400 kilogrammon felüli teljesít­ménnyel lehet bejutni. Ugyanakkor írd és mondd, itt 9 szovjet versenyző uralja a mezőnyt. Ha nemzetenként egy-egy sportolót veszünk számításba, már más kép mu­tatkozik. Ez esetben a 10. már 375 kilógrammal irat­kozott föl. Ezt mérvadóbb­nak tekinthetjük, hiszen az olimpián egy súlycsoportban egy nemzetet maximum két versenyző képviselhet. (Bökfi János neve azért nem szere­pel ezen a világranglistán, mert az elmúlt esztendőben még a 110 kilogrammosok súlycsoportjában versenyzett, valamint a 375 kilogrammos összetett eredménye nem egy versenyen adódott össze — a Szerk.) — Jelenleg ketten vagyunk jelöltek a súlycsoportban — fűzi hozzá Bökfi János. — Rajtam kívül a budapesti honvédos Hlavati András. Ö lehet az egyik legnagyobb el­lenfelem, de miután vannak foghíjas súlycsoportok ha­zánkban, ezért elképzelhető, hogy mind a ketten rajthoz állhatunk Los Angelesben. Ehhez viszont előtte már 380—390 kiló között kell emelni. Persze, az is lehet, hogy csak egyikünk juthat el az ötkarikás játékokra ... Már tavaly biztatta az if­júsági válogatott edzője, Ambrus László. Azt vallot­ta: „Van annyi erő a békés­csabai sportolóban, hogy el­jusson Los Angelesbe”. Ha­sonlóképpen vélekedik a fel­nőttválogatott vezető edzője. Orvos András is. így a ta­valy augusztusban a sorka­tonai szolgálatból leszerelt, és haza igazolt, mindössze 21 esztendős sportoló nagy elánnal vetette bele magát az újabb felkészülési idő­szakba. — Azért is igazoltam visz- sza az anyaegyesületembe, mert itt kitűnő a kollektíva, úgy érzem, jobban megbe­csülnek, mint a fővárosban. Nyugodtabb körülmények kö­zött készülhetek~ ha éppen Békéscsabán vagyok, s mióta leszereltem, úgy érzem, az idegállapotom is sokat javult. Mint említettük, az elmúlt esztendőben a 110 kilogram­mosok között versenyzett. Akkoriban taktikai okokból, hogy az ugyancsak utánpót­lás korú, 100 kilós szombat- helyi Csiszár is eredménye­sen szerepelhessen a nemzet­közi porondon. Persze, abból a megfontolásból is, hogy eb­ben a korcsoportban több esélye volt a 110 kilósok kö­zött. Most viszont belépett a felnőtt korosztályba, így új­ra az eggyel lejjebb lévő súlyhatárt választotta. — Jobb ez, hiszen az át­lagsúlyom alatta van a 100 kilónak. Nem egy ízben köz­vetlen a verseny előtt „hiz­lalnom" kellett magamat, olykor sok vizet kellett in­nom, hogy átléphessek egy- gyel magasabb kategóriába. Igaz, most viszont Hlavati- val kell megküzdenem a ki­küldetésért. Ellenfelem eré­nye, hogy kétszer annyi ide­Edzéslcscn. Uckés megye egyik reprezentánsa lehet a Los Angeles-i olimpián Bökfi János je étnél, míg én csak hat éve jegyeztem el magam a tár­csák birodalmával. Ugyan­akkor Hlavati ideges ver­senyző, nemegyszer kipoty- tyant a „nagy derbyken”. A hátralevő időben több tech­nikái elemet kell még javí­tanom és a szakításban kel­lene még legalább 10 kilo­grammot fejlődnöm. Bökfi János eddigi leg­jobb eredményei: szakítás — versenyen 167,5 kg, edzésen 172, lökésben — versenyen 207,5, edzésen 210 kg. Ha ez utóbbit összeadjuk, 382 kilós összetett teljesítmény. — Ha ezt még sikerülne egy kicsit „megfejelnem”, akkor utazó lehetek. A bizo­nyításra nem sok idő és le­hetőség van hátra. Ezek kö­zül az egyik a március kö­zepén rendezendő bulgáriai Duna Kupa ... Ugyancsak a válogató ver­senyek sorába tartozik a spanyolországi Európa-baj- nokság, amelyet április utol­só, illetve május első napjai­ban rendeznek meg. — Általában a verseny előtt fél napig ideges va­gyok, de á bemelegítés alatt megnyugszom. Jó előjel az is, hogy három éve egyetlen versenyen sem estem ki ron­tás miatt. Ügy érzem, ha csak egyikünk utazhat, az áll rajthoz Los Angelesben, amelyik jobban bírja idegi­leg a válogatóversenyeket. Tehát van esélye a békés­csabaiak legjobbjának, amit az eddigiek is alátámaszta­nak. De az is mellette szól, hogy tavaly győzedelmeske­dett az ifjúsági Európa- és világbajnokságon és a sor­katonai szolgálata alatt ne­hezebb körülmények között is 10 kilogrammot fejlődött. — A 385—390 kilós telje­sítménnyel az olimpián pon­tot lehet-, szerezni. Vagyis számításaim szerint a 4—6. helyen köthet ki az a ma­gyar versenyző, aki rajthoz áll. S hogyan reagál arra, ha mégsem utazhat Los Ange­lesbe? — Ha nem jutok ki, akkor sem esek pánikba, hiszen még csak 21 esztendős va­gyok. Ettől még a két követ­kező olimpiára eljuthatok ... Nos, május közepére kide­rül. Ugyanis 15-én hirdetnek végleges olimpiai keretet. Jávor Péter Birkózópalánták Dévaványán (Tudósítónktól) Az elmúlt héten tartotta veze­tőségi ülését a Dévaványai ME- DOSZ SE a helyi Lenin Tsz székházában. Az év eleji veze­tőségi ülésen Kéki Elek sport­vezető ismertette az egyesület tavalyi gazdálkodását, s ebből megtudhattuk, hogy a sportte­vékenységre 1983-ban mintegy 145 ezer forintot fordíthatott a négy szakosztályt működtető MEDOSZ SE. Az idén tovább folytatják a megkezdett kézi- labdapálya építését, ugyanakkor felújításra várnak az öltözők és más pályatartozékok is. Ezek megvalósításában számítanak a tanács anyagi segítségére, s az építő kollektívák társadalmi munkájára is. A labdarúgó-szakosztály tevé­kenységéről Mesterházi Jenő ta­nár-edző beszélt: „Csapatunk a békési csoportban a 7. helyen zárta az őszi szezont, azonos ponttal, mint a 3. helyen álló. Heti három edzéssel készülünk a tavaszi nyitányra, s ehhez edzőmérkőzések társulnak. Így többek között pályára lépünk a gyomaendrödiekkel, a túrkevei- ékkel, kisújszállásiakkal szem- - ben. Csapatunk célja a 2. hely megszerzése, s ezzel, nem tit­koljuk, a magasabb osztályba szeretnénk jutni.” A felnőtt és ifjúsági csapat csaknem 50 labdarúgót számlál, tehát az utánpótlás is megol­dott. ,,A kézilabda-szakosztályok közül a női csapat megszűnt, ugyanakkor újjáalakult a férfi­gárda. amely tavaly a megyei II. osztályú bajnokságban sze­repelt, s az előkelő 3. helyen kötött ki. Az idén lehetőség lenne eggyel magasabb osztály­ban szerepelni, de a feltételek hiányában ez nem reális” — mondta Fekete András játékos­edző. Ha a megyei kézilabda­szövetség idén is kiírja a II. osztályú bajnokságot, akkor a dévaványaiak ismételten itt sze­repelnének. „Mindemellett tervezzük a női I kézilabdacsapat újjászervezését, s a lányok, hölgyek is a II. osz­tályban rajtolnának" — fejte­gette Juhász Béla tanár-edző. A sakkszakosztály tevékeny­ségéről dr. Gaál József nyugdí­jas főorvos elmondta/ hogy a szakosztály sportolói eddig csak á spartakiádon versenyeztek, és a szeghalmiak mögött tavaly másodikok lettek. Nem titkolt céljuk, hogy bekapcsolódjanak a megyei sakkcsapatbajnokságba is. ,,A legfiatalabb szakosztályunk a birkózóké” — vallotta Szabód Péter tanár-edző. A tavaly meg­alakult szakosztály, amely út­törő és serdülő korcsoportú fiatalokkal foglalkozik, a me­gyei és a területi versenyeken többször ért el jó eredménye­ket. Gondjuk: a szőnyeg. A meglevő felújításra vár, s ugyanakkor nagyon elkelne egy új bir-kózószőnyeg is. (A me­gyei birkózószövetség a sport­ág továbbfejlődése érdekében segíthetne a dévaványai birkó­zókon — a szerk.) A szakosz­tály tevékenységének eredmé­nyes folytatását azzal kívánják elősegíteni, hogy újabb edzőt kapcsolnának be a munkába. A továbbiakban szó esett a pálya, az épület karbantartásá­ról, s más feladatokról is. A vezetőség a legközelebbi egye­sületi közgyűlésig Seres Istvánt, I a labdarúgó-szakosztály vezető- I jét bízta meg a Dévaványai | MEDOSZ SE elnöki teendőinek ellátásával. Majd azzal zárult a vezetőségi ülés, hogy március­ban az idei feladatokat, költ­ségvetést tárgyalják meg. Ágoston Sándor A labdarúgócsapat nem titkolt vágya, hogy jövőre a magasabb osztályban szerepeljen. Felvételünkön a dévaványai labdarúgók, jobbról a második, az álló sorban, Mesterházi Jenő tanár-edző Sportműsor SZOMBAT ASZTALITENISZ. NB II. Bcs. Konzerv—Kiskunfélegyháza, fér­fi, Békéscsaba, konzervgyár, 11.00. KOSÁRLABDA. NB II. M. Postás—Szarvasi FSSC, férfi, Miskolc, 10.00. V. Bácska—Mező- berényi ÁFÉSZ, férfi, Vaskyt, 15.00. B. ÁFÉSZ—Salgótarjáni TC, Békés, 14.30. B. Tanítókép­ző—Mezöberényi ÁFÉSZ, női, Baja, 13.00. B. ÁFÉSZ—Salgótar­jáni TC, női, 13.00. TEKE. Női, férfi szövetkezeti megyei egyéni és csapatbajnok­ság, Békéscsaba, Bartók B. u. 9.00. TEREMFOCI. Teremlabdarúgó torna, Mezőberény, 1. sz. ált. isk., 10.00. TÖMEGSPORT. Községi asz­talitenisz- és sakkbajnokság, Bucsa, 8.00. VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Megyei ser­dülő fiú és leány csapatver­seny, Békéscsaba, 9. sz. isk., 9.00. KÉZILABDA. XXVII. Békés megyei Népújság teremkézilab­da torna, Békéscsaba, 2. sz. isk., 8.30 órától. Mezőberény, l. sz. ált. isk. 8.00 órától. KOSÁRLABDA. NB II. Sz. Vendéglátóipari Föisk.—Szarvasi FSSC, női, Szolnok, 16.00. labdarúgás. Nemzetközi torna, Békéscsaba, Kórház utca. 12.30: Sz. Dózsa—SZEOL AK, 14.30: Bcs. Előre Sp.—Politech­nika Temesvár. Előkészületi mérkőzés: Mezöberényi SE— Bcs. Előre Spartacus ifi, Körös- /tarcsa, 14.00. TEKE. NB I. BCS. MÁV-FTC, női, Békéscsaba, Bartók B. u., 10.30. Pályázati felhívás A Sarkad cs Vidéke ÁFÉSZ Igazgatósága 1984. április l-től 1989. március 31-ig terjedő időre szerződéses üzemeltetésre átadja a következő egységeket: 2. sz. élelmiszerbolt. Sarkad, Anti u. 8. 4. sz. élelmiszerbolt, Sarkad, Vasút u. 41. 5. sz. élelmiszerbolt, Sarkad, Szalontai u. 42. 8. sz. élelmiszerbolt, Sarkad, Zsarói u. 47. 9. sz. élelmiszerbolt, Sarkad, Vasút u. 115. 12. sz. élelmiszerbolt, Kötegyán, Kossuth u. 107. 19. sz. élelmiszerbolt, Sarkadkeresztúr, Kisnyék. 14. sz. élelmiszerbolt, Méhkerék, Kossuth u. 37. 16. sz. falatozó, Kötegyán, Kossuth u. 107. 23. sz. falatozó, Sarkadkeresztúr, Kisnyék. 25. sz. falatozó, Sarkadkeresztúr, Rákóczi u. 6. 6. sz. falatozó, Sarkad, Szalontai u. 42. 4. sz. zöldség-gyümölcs piaci stand. Sarkad, Szabadság tér. 8. sz. takarmányértékesítő és felvásárló telephely, Sarkadkeresztúr, Kisnyék. Az átadásra kerülő üzletekre 1984. március 19-én 9.00 órakor Sarkadon, a Lenin tér 6. szám alatt (az ÁFÉSZ tanácskozótermében) közjegyző jelenlétében versenytárgyalást tartunk. A pályázatokat a versenytárgyalást megelőzően legalább .8 nappal a szövetkezet elnökéhez (Sarkad, Szalontai u. 9. sz.) lehet benyújtani. Az átadásra kerülő üzletek vonatkozásában tájékoztatást a szövetkezet kereskedelmi főosztálya ad, Sarkad, Lenin tér 6. szám alatt. SARKAD ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ IGAZGATŐSÁGA, SARKAD, SZALONTAI U. 9. BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyet­tes: Seleszt Ferenc. Szerkesztőség: Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 27-844, főszerkesztő: 21-401. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 27-844. Felelős kiadó: dr. Arpási Zoltán. Tele­fon : 26-395. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34 Ft, egy évre 400 Ft. Kner Nyomda Dürer üzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Vezérigazgató: Háromszék! Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents