Békés Megyei Népújság, 1981. december (36. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! 1981. DECEMBER 1., KEDD Ára: 1,40 forint XXXVI. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Elutazott hazánkból Szpirosz Kiprianu Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt KB első tit­kára hétfőn találkozott Szpirosz Kiprianuval, a Ciprusi Köz­társaság elnökével (Telefotó) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára hétfőn délelőtt az MSZMP KB székházában ta­lálkozott Szpirosz Kiprianu­val, a Ciprusi Köztársaság elnökével. A szívélyes lég­körű megbeszélésen véle­ményt cseréltek a nemzetkö­zi élet időszerű kérdéseiről, különös tekintettel az euró­pai biztonság és együttműkö­dés erősítésének ügyére. A találkozón részt vett Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke. Hétfőn délelőtt a Külügy­minisztérium Mátyás király úti vendégházában magyar— ciprusi egyezmények aláírá­sára került sor. Hetényi István pénzügy- miniszter és — a ciprusi ál­lamfő kíséretében Budapes­ten tartózkodó — Nikosz A. Rolandisz külügyminiszter egyezményt írt alá a kettős adózás elkerüléséről. A meg­állapodás — amelyhez ha­sonlót eddig Olaszországgal, Franciaországgal és az NSZK-val kötöttünk — le­hetővé teszi, hogy az egymás országában üzemelő vállala­tok, cégek a jövőben csak az anyaországban adózzanak. Dr. Márkája Imre igazság­ügyminiszter és Nikosz A. Rolandisz aláírta az első magyar—ciprusi jogsegély­egyezményt. A dokumentum szabályozza a polgári, a csa­ládjogi ügyekben és a bűn­ügyekben a két ország- igaz­ságügyi hatóságai közötti érintkezést. Szarka Károly külügymi­niszter-helyettes és Georgiosz Pelagiasz, a külügyminiszté­rium főigazgatója pedig jegyzékváltás útján megálla­podott a vízumkényszer el­törléséről szolgálati és dip­lomataútlevelekre. Az egyezmények aláírásá­nál jelen volt a külügymi­nisztérium több vezető mun­katársa, jogéletünk számos vezető személyisége. A tárgyalásokról közös köz­leményt adtak ki. Szpirosz Kiprianu, a Cip­rusi Köztársaság elnöke, va­lamint kíséretének több tag­ja hétfőn délelőtt Budapest nevezetességeivel ismerke­dett. Először a kelenföldi la­kótelepre hajtattak, majd megtekintették a várnegye­det, a Mátyás-templomot, s a Halászbástyáról Budapest panorámájában gyönyörköd­tek: A vendégeket elkísérte Szépvölgyi Zoltán, a Fővá­rosi Tanács elnöke. A délutáni órákban eluta­zott Budapestről Szpirosz Kiprianu, aki Losonczi Pál­nak, a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa elnökének meg­hívására — felesége társasá­gában —■ hivatalos látogatást tett Magyarországon. A cip­rusi államfővel együtt eluta­zott kísérete, amelynek tag­ja volt Nikosz A. Rolandisz külügyminiszter, Georgiosz Pelagiasz, a külügyminiszté­rium főigazgatója és Harisz Vovidisz, az elnöki iroda igazgatója. A magas rangú vendéget és kíséretét ünnepélyesen búcsúztatták a magyar és ciprusi zászlókkal díszített Országház előtt. Megkezdődtek a genfi tárgyalások Julij A. Kvicinszkij nagy­követnek, a szovjet delegá­ció, és Paul Nitze nagykö­vetnek, az amerikai küldött­ség vezetőjének első találko­zójával hétfőn délelőtt Géni­ben kezdetét vette az euró­pai nukleáris fegyverzetek korlátozásával foglalkozó szovjet—amerikai tárgyalás- sorozat. A Szovjetunió genfi misszióján hétfőn délelőtt 11 órakor megkezdődött ta­lálkozó technikai jellegű volt, amelyen megbeszélték a tárgyalások lebonyolításá­val összefüggő szervezési — tehát nem érdemi — kérdé­seket. A tanácskozás valami­vel több mint egy órán át tartott. A két küldöttség vezetőjét a tanácskozás előtt hosszan fotografálták, de egyikük sem nyilatkozott. Az első érdemi ülést ma délelőtt tartják az amerikai küldöttség hivatali helyisé­geiben. Várható, hogy — mint ez a SALT-tárgyalások esetében is gyakorlat volt — a rakétatárgyalások ple­náris üléseit is váltakozva tartják a szovjet, illetve az amerikai misszió épületében a keddi és csütörtöki napo­kon. Magyar—csehszlovák tárgyalások Magyar—csehszlovák tár­gyalások színhelye volt hét­főn a győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyár. A ma­gyar—csehszlovák gazdasági és műszaki tudományos együttműködési vegyes bi­zottság társelnökei, Marjai József és Rudolf Rohlicek miniszterelnök-helyettesek vitatták meg a kétoldalú együttműködés időszerű kér­déseit. A tárgyalások befejeztével a két miniszterelnök-helyet­tes aláírta a magyar—cseh­szlovák közúti járműipari, mezőgépipari és építőgépipa­ri főegységek, s késztermé­kek gyártásában, valamint a két ország igényeinek mind teljesebb kielégítését szolgá­ló szállításában való együtt­működésről 1976-ban kötött egyezmény 1981—85. évi ki­bővítéséről, az egyezmény ér­vényességének 1990-ig törté­nő meghosszabbításáról szóló megállapodást. A megállapo­dás keretében a két ország gépipara öt év alatt több mint egymilliárd rubel érté­kű kölcsönös szállítást telje­sít. Rudolf Rohlicek megtekin­tette a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár tübb üzemét, majd visszautazott Csehszlo­vákiába. A megbeszéléseken részt vett Kovács Béla, ha­zánk prágai és Andrej Bar- cák Csehszlovákia budapesti nagykövete is. Hazautazott az SZMBT észt küldöttsége Hétfőn elutazott Buda­pestről a Szovjet—Magyar Baráti Társaság észt tagoza­tának küldöttsége, amely Vlagyimir Alekszandrovics Kjao, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára vezetésével tartózko­dott hazánkban. A küldött­séget fogadta Ballai László, ag MSZMP KB osztályveze­tője és Szekér Gyula, az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke. A vendé­gek búcsúztatásán a Ferihe­gyi repülőtéren jelen volt Ivan Vasziljevics Szalimon, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségének magyarorszá­gi képviselője. Közlemény a Chilei Kommunista Párt küldöttségének látogatásáréi A Magyar Szocialista Mun. káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására 1981. no­vember 23. és 30. között lá­togatást tett hazánkban a Chilei Kommunista Párt kül­döttsége Manuel Canterónak, a Politikai Bizottság tagjá­nak vezetésével. A delegá­ció, amelyet fogadott Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, megbeszélést folyta­tott a KB külügyi osztályán, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsában, a SZOT- ban és az MSZMP KB Po­litikai Főiskoláján. Látoga­tást tett Fejér megyében, és találkozott hazánkban élő chilei politikai menekültek­kel. Az elvtársi, baráti légkör­ben és a teljes egyetértés szellemében folytatott meg­beszéléseken a két párt kép­viselői tájékoztatták egymást országaik helyzetéről és pártjaik aktuális feladatai­ról. Áttekintették a pártközi kapcsolatokat és véleményt cseréltek a nemzetközi hely- zetrőh különös tekintettel a latin-amerikai eseményekre. Az MSZMP képviselői ki­fejezték a magyar kommu­nisták és dolgozók szolidari­tását azzal az áldozatos küz­delemmel, amelyet a chilei kommunisták más demokra­tikus és hazafias erőkkel együtt a Pinochet-diktatúra megdöntéséért, az ország de­mokratikus megújhodásáért folytatnak. A chilei delegáció köszö­netét mondott azért a szoli­daritásért és támogatásért, amelyet az MSZMP, a ma­gyar kormány és nép nyúj­tott és nyújt a chilei antifa­siszták igazságos harchoz. A két párt képviselői el­ítélték a hidegháborús poli­tika újjáélesztésére, a kato­nai fölény megszerzésére irá­nyuló imperialista törekvé­seket. Hangsúlyozták min­den békeszerető erő össze­fogásának, kölcsönös szolida­ritásának és közös fellépésé­nek szükségességét a hábo­rús veszély leküzdése és a nemzetközi biztonság meg­szilárdítása ferdekében. Támogatásukról biztosítot­ták az imperialista beavat­kozási kísérletek, a fasiszta diktatúrák ellen, a politikai és gazdasági függetlenség megszilárdításáért, a demok­ratikus jogok helyreállításá­ért és a társadalmi felemel­kedésért küzdő latin-ameri­kai haladó erőket. Külön is kifejezték szolidaritásukat a Kubai Köztársasággal, a ni­caraguai néppel és a salva- dori hazafiakkal. Követelték a chilei, a paraguayi, az uruguayi és a latin-amerikai földrész más országaiban be­börtönzött kommunisták és más hazafiak szabadon bo­csátását. Nagyra értékelték az MSZMP és a CHKP közötti szoros testvéri kapcsolatokat, amelyek elmélyítése egyaránt szolgálja a magyar és a chilei nép barátságát és a nemzetközi kommunista mozgalom közös ügyét. * * * A chilei küldöttség hétfőn elutazott Budapestről. A de­legációt a Ferihegyi repülő­téren Nagy Gábor, az MSZMP KB külügyi osztá­lyának helyettes veze.tője bú­csúztatta. A polcokon gazdag a választék, a karácsonyi ünnepekig még több újdonság kerül a boltba ■ „ ., _ , ... Foto: Szekeres András Könvvesboltátadás és gyermekkönyvhét-megnyitó Vésztőn Régi kívánságuk teljesült a vésztői könyvbarátoknak: tegnap, hétfőn, a késő dél­utáni órákban ünnepélyesen átadták a nagyközség köz­pontjában az újonnan létesí­tett Művelt Nép Könyves­boltot. Az 55 négyzetméteres könyvesbolt több mint 25 ezer kötet könyvvel és mint­egy ezer hanglemezzel, ösz- szesen félmillió forint érté­kű nyitókészlettel ma reggel 8 órától várja a vásárlókat. Az átadási ünnepségen Vá­mos László, a megyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője megnyitó beszédé­ben hangsúlyozta: a nagy­község lakói az olvasómoz­galomban élen járnak, s min­den bizonnyal újabb könyv­barátokkal gyarapodik a te­lepülés. Az új üzlet — mint az országban mindenütt a Művelt Nép könyvesboltok — nagyvárosi színvonalon szol­gálja ki a vásárlókat. A vésztői bolt a megyei ellá­tásban is szerepet kap, éves forgalma várhatóan megha­ladja majd az egymillió fo­rintot. A könyvesbolt átadását kö­vetően került sor a gyermek­könyvhét megnyitójára és ünnepi műsorára. A műsor­ban fellépett Szilvási Anna­mária, Vitay Ildikó és Kovács István színművész és a Ka­láka együttes. A műsorban került sor az V. könyvcsekk- sorsolásra, ahol 100 ezer fo­rint értékű könyvet sorsoltak ki azok között, akik ez év­ben 1200 forint értékű köny­vet vásároltak a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat köny­vesboltjaiban. Ez alkalomból adták át a könyvhétre meg­hirdetett gyermekrajzpályá- zat díjait is. —sz— Tudósítóink az ifjúsági parlamentekről Az elmúlt hét második fe­lében megyénk számos vál­lalatánál, szövetkezeténél és intézményénél tartottak if­júsági parlamentet. Tudósí­tóink beszámolói az okányi Haladás Tsz, a Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ, a mezőhe- gyesi szakmunkásképző inté­zet és a 8-as számú Volán Vállalat ifjúsági parlament­jéről tájékoztatnak. OKÁNY A Haladás Termelőszövet­kezetben november 28-án, szombaton tartották meg az ifjúsági parlamentet, melyen részt vett Petrovszkiné Ben- csik Márta, á megyei KISZ- bizottság munkatársa, a já­rási KISZ-bizottság részéről Vigh Károly titkár és a köz­ség vezetői. A megjelent 84 fiatalnak Gonda Károly el­nökhelyettes számolt be az ifjúságpolitikai intézkedési terv végrehajtásáról. Töb­bek között elmondta: a ter­melőszövetkezetben 162 fia­tal dolgozik, 30 százalékkal több, mint az előző parla­ment időszakában. Nőttek a munkalehetőségek, javultak a munkakörülmények, je­lentősen emelkedtek a mun­kabérek, megépült az új üze­mi konyha. Az anyagi tá­mogatás mértéke is jelentős. Ifjűságpolitikai célokra 300 ezer forintot fordítottak, eb­ből tanulási célra 75 ezer forintot, lakásépítési köl­csönt 24 fiatal kapott, össze­sen 350 ezer forint értékben. Jó a helytállásuk -a munká­ban, a közéleti tevékenység­ben. Szabad idejükben sport-, MHSZ-versenyeken és vetél­kedőkön szerepelnek — jó eredménnyel. Az elhangzottakhoz sokan hozzászóltak, elmondták vé­leményüket, melyek a jobb munkahelyi közérzet és a hatékonyabb munka feltéte­leinek megteremtését szol­gálták. A parlament egyetér­tett az 1984-ig szóló helyi ifjúságpolitikai intézkedési és az ifjúságpolitikai pénzesz­közök felhasználási tervével. Komlósi Sándor SZARVAS Vasárnap délelőtt az Ár­pád Hotel dísztermében ren­dezte meg ifjúsági parla­mentjét a Szarvas és Vidé­ke Fogyasztási Szövetkezet. Az elnökségben ott volt a városi tanács, a szakszerve­zet, valamint a városi KISZ- bizottság képviselője is. Nagy József né, a szövet­kezet elnöke számolt be a szarvasi, valamint a Békés- szentandrás. Csabacsüd, ör­ménykút, Kardos. Mezőtúr körzetéből érkezett fiatalok­nak. A beszámolóban tájé­koztatás hangzott el a szö­vetkezet V. ötéves tervének végrehajtásáról, az ez évi gazdasági, társadalmi fel­adatok időarányos teljesíté­séről, valamint a VI. ötéves (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents