Békés Megyei Népújság, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N EPUJSAG MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ES fl MEGYEI TANÁCS LflPJß 1981. NOVEMBER 1., VASÁRNAP Ára: 1,80 forint XXXVI. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Hazánkba érkezik Ali Nasszer Mohamed Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására november 2-án, hétfőn párt- és állami kül­döttség élén hivatalos, bará­ti látogatásra hazánkba ér­kezik Ali Nasszer Mohamed, a Jemeni Szocialista Párt fő­titkára, a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaság Leg­felsőbb Népi Tanácsa el­nökségének elnöke, minisz­terelnök. Nemet mondunk a fegyverkezésre Leszerelési hét hazánkban Közvéleményünk élénk fi­gyelemmel kíséri a nemzet­közi helyzet fejleményeit, vi­lágosan látja, hogy az új im­perialista stratégia a globá­lis biztonság veszélyeztetésé­vel elsősorban Európa né­peit, így hazánk békés épí­tőmunkáját fenyegeti, s a fegyverkezés fokozására irá­nyuló amerikai törekvések­kel itthon, s külföldön mil­liók tiltakozó szavát, állás- foglalását kell szembesze­gezni. Így összegezhetők Véget ért a KPVDSZ kulturális hónap Pénteken este minden szé­ket elfoglaltak az érdeklő­dők a sarkadi Pelikán étte­remben, ahol ünnepélyes ke­retek között a helyi ÁFÉSZ rendezte meg a Kereskedel­mi, Pénzügyi és Vendéglátó­ipari Dolgozók Szakszerve­zete Békés megyei kulturális hónapjának ez évi utolsó rendezvényét. Egy szavalat után a vendéglátók nevében Béhr Attila, a sarkadi ÁFÉSZ szakszervezeti bi­zottságának titkára köszön­tötte a záróünnepségen meg­jelenteket, majd átadta a szót Bocskai Mihálynénak, a Szakszervezetek Békés me­gyei Tanácsa titkárának. Bocskai Mihályné beszédé­ben részletes elemzést adott a most huszonegyedik alka­lommal megrendezett, gaz­dag eseménysorozatú kultu­rális hónapról. A kiemelt megyei programokon kívül több mint hetven alapszer­vezeti program volt ezekben a hetekben megyénknek szinte valamennyi települé­sén. A kiállításokon, író-ol­vasó találkozókon, vetélke­dőkön, bábelőadásokon, ba­ráti találkozókon, kirándulá­sokon és más rendezvénye­ken több mint tízezren vet­tek részt. A kulturális hó­napnak mindig az egyik legjelentősebb eseménye a tömegpolitikai oktatás ün­nepélyes indítása: a tanfo- lvamokon 2223-an kezdték el a tanulást, vagyis az ága­zati bizottsághoz tartozó szakszervezeti tagok közül minden hatodik vállalta az önképzésnek ezt a formáját. A megyei titkár bemutatta a házigazda szövetkezetei is, majd befejezettnek nyilvá­nította az eseménysorozatot. Az ünnepség második ré­szében először a gyulai SZOT—MEDOSZ-üdülő ki­lenctagú asszonykórusa nép­dalokkal szórakoztatta a kö­zönséget, ezt követően pe­dig budapesti magyarnóta- énekesek léptek a pódiumra. A jó hangulatú, vacsorával egybekötött záróünnepség a késő éjszakai órákban ért véget. N. L. azoknak a megmozdulások­nak, külpolitikai fórumok­nak, békegyűléseknek a ta­pasztalatai, amelyeket az ok­tóber 24—31. közötti lesze­relési héten rendeztek az or­szág városaiban, falvaiban, üzemeiben. A fővárosban például az országos Frédéric Joliot-Cu- rie Sugárbiológiai és Sugár­egészségügyi Kutató Intézet dolgozóinak tanácskozásán hangsúlyozták: a neutronsu­gárzás biológiai hatásának ismeretében példátlan ciniz­musnak, s a tudományos té­nyek meghamisításának kell minősíteni azt az amerikai állítást, miszerint a neut­ronbomba „humánus fegy­ver”. A tudomány munkásai követelik gyártásának azon­nali beszüntetését. Az ezekben a hetekben or­szágszerte sorra kerülő mun­kahelyi ifjúsági parlamentek nyilvánosságát is felhasznál­ják a fiatalok véleményük kifejtésére. Az új fegyver- rendszerek tervezett európai telepítése miatti felháboro­dást, az ifjúság békevágyát kifejező állásfoglalás szüle­tett például a Tatabányai Szénbányák Vállalat, a haj­dúhadházi ÁFÉSZ és ,a gyo­mai sütőipari üzem parla­mentjén. November 7-re készül az ország Szerte az országban meg­történtek az előkészületek a Nagy Október 64. évforduló­jának megünneplésére. Az idén sem lesz az országnak olyan községe, városa, isko­lája, munkahelye, ahol ne méltatnák a történelmi év­forduló jelentőségét, ne em­lékeznének akkori hőseire, s azokra, akik a nyomdokaikon haladva hazánk földjére is elhozták a szabadságot. Az ünneplők elhelyezik a kegye­let és a hála virágait a fej­szabadulási emlékművek ta­lapzatán, a hazánk felszaba­dításáért vívott harcokban el­esett szovjet katonák sírjain. Az MSZBT-tagcsoportok ün­nepi ülést tartanak, számos helyen pedig magyar—szov­jet baráti találkozót rendez­nék. Sok helyre várnak az ün­nep alkalmából szovjet test­vérterületi delegációt. A Nagy Októberi Szocialis­ta forradalom 64. évforduló­jának ünnepét sok kisebb-na- gyobb közösség számára új létesítmények birtokbavétele teszi emlékezetessé, s ezeket — ugyancsak az ünnep tisz­teletére — jelentős részben a határidőt megelőzve készítet­ték el, adták át az építők, sze­relők. A Komárom megyei Al­másfüzitő 50 millió forintos költséggel kialakított korsze­rű mosodával gazdagodik, Nógrád megyében, a Mátra­aljai Állami Gazdaságban pe­dig gépüzemet avatnak fel. Szentendrén 85 lakás készült el az ünnepre, Dunavarsány- ban a művelődési ház fel­újítását fejezték be november 7-ig, Ecseren ABC-áruházat és szolgáltatóházat, Mendén 25 személyes óvodát, Budaör­sön pedig tornacsarnokot ad­nak át. A Somogy megyei Marcali­ban tíz tantermes szakmun­kásképző intézetet avatnak, s az avató egyben névadó ün­nepség is lesz: az új okta­tási intézmény Decsi Imré­nek, a Tanácsköztársaság mártírjának nevét veszi fel. A Szabolcs-Szatmár megyei Balkányban ugyancsak isko­laavatással és új lakások át­adásával köszöntik az ünne­pet. A Vas megyei Rábagyar- mat vízművel, óvodával, nap­közi otthonnal gazdagodik, s ugyancsak ez alkalommal jut egészséges ivóvízhez Hegy­hátsál község lakossága. Veszprém megye székhelyén építőinek november 7-i ün­nepségével felavatják az új Séd filmszínházat, a megye egyik ipari központjában — Ajkán — csaknem 15 millió forintos költséggel létrehozott általános iskolai tornacsarno­kot, Csöglén pedig 50 sze­mélyes óvodát adnak át. Za­laegerszegen ugyancsak egy­ben avató is lesz az idei no­vember 7-i ünnepség: a vá­ros lakói ez alkalommal ve­szik birtokukba az impozáns új művelődési központot. Az ünnepre készült el a város­ban a Tudomány és a Tech­nika Háza, továbbá a keres­kedelmi és vendéglátóipari szakiskola gyakorlati oktató- kabinetje. Nagykanizsán a Landler Jenő Gimnázium új •szárnyát, Lentiben pedig az új autószervizt avatják fel. Befejezéshez közeleg a betakarítás Megyénk mezőgazdasági üze­mei kihasználták a kedvező időjárást, befejezés előtt áll a kukorica és a cukorrépa be­takarítása. Mindkét növény­nek már csak egynegyede van a földeken. Elvetették a ter­vezett vetésterületen a búzát, ha jó marad az idő, ezt vár­hatóan további 5-6 ezer hek­tárral növelik. Nincs elmara­dás a vetőszántásokban: álta­lánossá vált a megyében, hogy a kukoricatörés után azonnal talajművelő gépek veszik birtokba a földeket. Az őszi mélyszántások, tava­szi vetésűek talajelőkészítése 45 százaléknál tart; jellem­ző, hogy ahol a vetést befe­jezték, minden munkagépet a szántásra irányítanak. Fontos ez azéft is, mert rövidesen számítani lehet az őszi esők beálltára. m. sz. zs. Ürít a John Deere kombájn Fotó: Veress Erzsi Természetvédelmi szakemberek látogattak megyénkbe Egy hete, vagyis október 26-a óta hazánkban tartja tanácskozását a Nemzetközi Vízivad Kutató Iroda, rövi­dítve az IWRB. A tudomá­nyos szimpozionnak Debre­cen adott otthont, ahol öt földrész mintegy harminc or­szágának delegáltjai vettek részt, s cserélték ki tapasz­talataikat a legújabb kutatá­saikról, ismertették a termé­szet védelméért tett erőfeszí­téseiket. Ezenkívül a szimpo- zion foglalkozott a vadlúd- védelemmel, különös tekin­tettel a nálunk is fészkelő nyári lúdra. A konferencián részt vett több mint 120 szakember megtekintette a Hortobágyi Nemzeti Parkot. A tanácsko­zás résztvevői képet kaptak a hazai vízimadár-védelem- ről. Az egyhetes program ke­retében tegnap, szombaton egész napos tanulmányi ki­rándulás keretében me­gyénkbe látogattak a tanács­kozás vendégei. Megtekin­tették-a dévaványai túzokte­lepet, a szabadkígyósi par­kot és kastélyt, majd dél­után a kardoskúti termé­szetvédelmi területre. láto­gattak. A program befejező nap­ján, vagyis ma a Kiskunsági Nemzeti Parkkal ismerked­nek meg. —sz— Egy éve hyílt meg a Gyulai Szabó Ipari Szövetkezet kö- tegyáni részlege. Az itt dolgozó mintegy harminc nő ad­dig — helybeli munkalehetőség híján — máshová járt dolgozni. Egyelőre egy műszakban dolgoznak, de több munkavállaló esetép áttérnek a két műszakos munka­Fotó: Fazekas László Tőrödnek az emberekkel Példaként állították a megye üzemei, szövetkezetei, vállalatai elé egy Békés megyei tanácsi családpolitikai fórumon a Körösvidéki Cipész Szövetkezet rehabilitációs munkáját. Négy telepen: Mezőberényben, Békéscsabán, Gyulán és Békésen foglalkoztatnak 537 dolgozót, közü­lük 223-an megváltozott munkaképességűek. Elsősorban róluk gondoskodik, rájuk figyel az üzem rehabilitációs bizottsága. Munkájukról szóló beszámolónkat a 4. olda­lon közöljük. Zöldborsósors Miközben a Békéscsabai Zöldborsótermesztési Rend­szer újabb és újabb területeket „hódít” országszerte, tagüzemei rendre úgy döntenek, hogy tovább csökkentik e fontos konzerv- és hűtőipari növény vetésterületét. Nincs másként ez a rendszerszervező gazdaságban sem, ahol néhány év alatt ezer hektárról négyszázra szorult vissza a zöldborsó, amelynek sorsáról lapunk 5. olda­lán olvasható írásunk. Az OKBT új akciójának jelmondata: „Járművel vagy gyalog, az ólon társak vagyunk” Évente több százan lesznek a közlekedés áldozatai. Gyalogosok és gépjárművezetők egyaránt részesei a köz­lekedésnek. Sajnos, néhány gépkocsivezető és gyalogos nem tiszteli a másikat: ha kiszáll a gépkocsiból, elfelej­ti, hogy járművezető, ha pedig autóba ül, megfeledke­zik arról, hogy ő is volt gyalogos. Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács új akciója a jobb partneri kapcsolatot hivatott kialakítani, segíteni. Erről szól írásunk a 7. oldalon. Minikörkép „A vizsgálatban részt vevők alaposan boncolgatva a törvény cikkelyeit, sok mindenre kíváncsiak voltak: ho­gyan hajtották végre a törvényt, készültek-e helyi in­tézkedési tervek, mi módon valósult meg a fiatalok szakmai és politikai képzése? Arra is megpróbáltak vá­laszt kapni, hogyan dolgoznak a KISZ-esek és a KISZ- en kívüli fiatalok, elismerik-e munkájukat, részt vesz­nek-e elég aktívan a közéletben, biztosítják-e számukra a művelődést és a szórakozást?” — Már ebből is kiderül, hogy az ifjúsági törvény végrehajtásáról van szó, ame­lyet a NEB a KISZ-szel közösen a gyulai járásban vizs­gált. A tapasztaltakról szól „A törvény és a tettek” cí­mű írás a 11. oldalon, a Minimagazinban. Ugyanitt meg­tudhatjuk, hogy mikor láthatjuk a tévé képernyőjén Ka­bos Lászlót, és hogy elkészült Fábián Éva első nagyle­mezének anyaga. Bemutatunk továbbá egy úttörőveze­tőknek szóló új kiadványt, és felvillantunk két képet egy házi Ki mit tud?-ról.

Next

/
Thumbnails
Contents