Békés Megyei Népújság, 1981. szeptember (36. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-01 / 204. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TflNACS LAPJA 1981. SZEPTEMBER 1., KEDD Ara: 1,40 forint XXXVI. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Országos tanévnyitó ünnepség Sárospatakon A hirtelen jött zápor sem. zavarta meg vasárnap a Sárospatakon tartott országos tanévnyitó ünnepséget, amelyet a televízió is közvetített. A fennállásának 450. évfordulóját ünneplő Rákóczi Gimnáziumban az iskola mintegy 700 diákja, s ugyaneny- nyi meghívott vendég jelenlétében Pozsgay Imre műve­lődési miniszter köszöntötte az ország tanulóifjúságát az 1981—82-es tanév kezdete alkalmából. Pozsgay Imre beszéde Beszéde bevezető részében az ország valamennyi peda­gógusát, gyermek- és ifjú­ságvédelemmel foglalkozó szakemberét, az óvodásokat, az általános és középiskolá­sokat, a szakmunkásképzők és szakiskolák tanulóit, az egyetemi és főiskolai hallga­tókat köszöntötte, majd így folytatta: — Kívánom, hogy az újabb fejlődést és sikereket ígérő, de előreláthatóan nem kevés nehézséget is hozó új tanévben, a korábbiaknál több nevelő és tanuló talál­jon örömet munkájában, fel­adatában. Az oktatás fejlesztéséről szólva a miniszter hangsú­lyozta: az iskolát nem időn­kénti lökésekkel, megrázkód­tatást okozó változtatások­kal, hanem folyamatos, sza­kadatlan fejlesztéssel kell beilleszteni a társadalmi ha­ladás menetébe. Fejlesztésre természetesen ezen a terüle­ten is szükség van, mert hi­szen a gyorsan szaporodó is­meretek elsajátításának mód­szereit újra és újra létre kell hozni, és alkalmazni kell. Olyan megoldást kell találnunk az iskolarendszer és az oktatás-nevelés fej­lesztésében, amely épít a magyar nemzeti oktatásügy évszázados jó hagyományai­ra, a nemzetközi jó tapaszta­latokra, a szocialista iskola- rendszer vívmányaira, a mai iskola sok-sok értékére. Mind a közoktatásban, mind a felső oktatásban hosszú táv­ra szóló, messze tekintő fej­lesztési tervek kidolgozása a feladatunk. A továbbiakban a minisz­ter leszögezte: hogy az álta­lános iskola keretében kell biztosítani a kötelező alap- iskolázás egységének megőr­zését, a tankötelezettségi tör­vény következetesebb érvé­nyesítését ; önálló iskolázási formaként kell megőrizni a középfokú oktatást, s ugyan­akkor meg kell oldanunk, hogy az általános műveltség és a szakismeret szerves egy­séget képezzenek, s tovább kell szélesítenünk a képzés­ben részt vevők körét. A fel­sőoktatásban — a tartalmi, szervezeti korszerűsítéssel egyidejűleg — biztosítani kell, hogy kiszélesedjenek az értelmiség ' utánpótlásának társadalmi alapjai. El kell érnünk, hogy az egyetemi, főiskolai felvételhez minden­kinek egyenlő esélyei legye­nek, természetesen anélkül, hogy a kiválasztás és a kép­zés minőségi követelményei­ből akár csak jottányit is engednénk. Ellenkezőleg, szá­mottevően javulnia kell az oktatás minőségének. — Továbbra is nagy szük­ség lesz a felnőttoktatásra. A munka melletti képzésben, a felnőttoktatás fejlesztésé­ben mindenekelőtt azt kel] figyelembe venni, hogy az általános és szakmai művelt­ség szinten tartása, gyarapí­tása, a munka és tanulás egybefonódása egyre több ember egész életét átfogó fo­lyamattá válik. A munkahe­lyek gyorsan változó követel­ményeihez való alkalmazko­dás, az újabb képesítések megszerzése, a műveltségi színvonal emelése, s a vá­lasztott pálya mind gyako­ribb módosításának igénye egyaránt növeli a felnőttok­tatás jelentőségét. Emellett még hosszú ideig a felnőtt- oktatás feladata marad az is­koláskori hiányok pótlása is. Miközben a távlati fej­lesztési tervek előkészítésén fáradozunk, egy pillanatra sem feledkezhetünk meg az iskola mai gondjairól, fel­adatairól. Tudjuk, hogy még el kell telnie egy-két esz­tendőnek, amíg az óvodák zsúfoltságából eredő gond­jaink megoldódnak, de már nincs messze ez az idő. Ebben — sajnos — szerepe lesz annak is, hogy ismét csök­ken a születések száma, s ezzel együtt az óvodáskorba lépő gyerekek száma is. Az általános iskolákat viszont most érte el igazán a meg­növekedett létszámú korosz­tályok hulláma. A legnépe­sebb csapat éppen az 1981— 82-es tanévben lép az első osztályba. Csaknem 15 ezer­rel lesznek többen, mint ta­valy. Csak örülhetünk an­nak, hogy volt legalább né­hány esztendő az utóbbi idő­ben, amikor számottevően növekedett hazánk lakossá­ga, és keserűen gondolunk arra, hogy ismét ellentétes irányzat kezd felülkereked­ni. De nem hallgathatjuk el, hogy általános iskoláink ma még nincsenek teljes mér­tékben felkészülve ezeknek a nagy létszámú korosztá­lyoknak a fogadására. Ebből a felismerésből született meg a kormányhatározat az általános iskolák fejleszté­séről, a tanteremhiány okoz­ta gondok enyhítéséről, a nevelési lehetőségek jobb kihasználásáról. A kormány ezzel kapcsolatos program­jának megvalósításáig is tü­relmet, kitartó erőfeszítést és jó nevelői együttműkö­dést kérünk az általános is­kolákban dolgozó pedagógu­soktól. A tanácsoktól, gazdasági és társadalmi szervezetek­től, mozgalmaktól, az állam­polgároktól pedig azt kér­jük, hogy mint saját ügyü­ket, karolják fel az általá­nos iskolák fejlesztésének, különösen a tanterem építé­sének az ügyét. A kulturá­lis kormányzat nevében megígérem, hogy a művelő­désigazgatás országos, me­gyei és helyi szerveit felké­szítjük az iskolafejlesztési kezdeményezések méltó fo­gadására. A közeljövőben megoldan­dó gondok közt említette a miniszter az ötnapos tanítá­si hétre való áttérést is — Tudjuk ugyan — mondotta —, hogy mennyi társadalmi előnye van a heti - két pihe­nőnapnak, az iskolában, azonban — különösen neve­lési szempontból — nem­csak előnyös, ez a változás. A bevezetés feltételeinek, le­hetőségeinek tisztázására ép­pen azért széles körű szak­mai és társadalmi vita kez­dődött. Az idei tanévben minden intézménytípusban, de csak szűk körben próbál­juk ki az ötnapos tanítási hetet és csak a vita, vala­mint a tapasztalatok hasz­nosításával ' tesszük általá­nossá a jövő tanévben. Jó iskolát teremteni a hazának, a szocialista Ma­gyarországnak, ez közös ér­dekünk és közös felelőssé­günk. Társadalmi, gazdasági gondjainkon úrrá lenni, né­pünk további felemelkedését előmozdítani csak jó iskola segítségével lehet. — hang­súlyozta befejezésül Pozsgay Imre. Az ünnepség a DIVSZ- indulóval ért véget. Katonai küldöttség utazott a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaságba A Jemeni Népi Demokra­tikus Köztársaság hadserege megalakulásának 10. évfor­dulója alkalmából rendezen­dő ünnepségre Csémi Károly vezérezredes, honvédelmi minisztériumi államtitkár vezetésével katonai küldött­ség utazott hivatalos baráti látogatásra a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaságba. A Szellőző Művek sarkadi gyáregysége többféle terméket gyárt exportra. A gyáregység naggyantéi telepén Thermovil léghevítőket készítenek, melyek az olajtávvezetékek részegy­ségei, s ezeket szovjet exportra szállítják . Fotó: Szekeres András Az első félév tanulsága: Az ipari szövetkezetek többsége jól alkalmazkodott a változó piaci igényekhez Tegnap, augusztus 31-én az ipari szövetkezetek első fél­évi gazdálkodását tekintette át a KISZÖV elnöksége, dr. Sümeghy Csaba vezetésével. Az előterjesztés részletesen tartalmazta a népgazdaság különböző szakágazatainak profiljába tartozó szövetke­zetek munkasikereit és gond­jait. Ami a munka eredmé­nyességét illeti — megálla­pította a testület —, megyénk ipari szövetkezetei összességében továbbra is dinamikusan fejlődtek. Az előző év azonos időszakához képest 12,1 százalékkal nö­velték a termelést, ezzel az 1981. évi terv időarányos ré* Tanévnyitás a Zeneművészeti Szakközépiskolában Szerény, ám annál nagyobb jelentőségű ünnepség volt augusztus 30-án, vasárnap délután 2 órakor Békéscsa­bán, a zeneiskola nagyter­mében. E délutánon rendez­ték meg a Bartók Béla Ze­neművészeti Szakközépiskola első osztályának tanévnyitó ünnepségét. A Himnusz elhangzását követően Rázga József, az iskola igazgatója ünnepi be­szédével 23 nappali tagoza­tos diákot köszöntött, és tá­jékoztatott az előttük álló feladatokról. Beszélt többek között az egykori békés— tarhosi iskoláról — az előd­ről —, s arról, hogy a most induló iskola tantestületében vannak volt tarhosi diákok is. Ezt követően szólt az új intézmény megszületésének körülményeiről, s arról, hogy szükség volt erre a szakközépiskolára, hiszen megyénkben igen nagy a mu­zsikus-, az énektanárhiány. Az elkövetkezendő hét­köznapokról is szó esett, így arról, hogy amíg az új is­kolaépületet nem veszik birtokukba a diákok, a köz­ismereti órákat a Rózsa Fe­renc Gimnáziumban tartják számukra. Így 4 napot ott, kettőt pedig a zeneiskolában töltenek, ahol a szakmai tár­gyakat sajátítják el. Rázga József végül be­mutatta a tantestület tag­jait, köszönetét mondott mindazoknak, akik támogat­ták az iskola létrejöttét. A zeneiskolában megrendezett ünnepség Gordon László, zongoraszakos hallgató fel­lépésével ért véget. A zene- művészeti szakközépiskolá­sok ezt követően részt vet­tek a Rózsa Ferenc Gimná­zium évadnyitó ünnepségén. N. Á. Rázga József ünnepi beszédét tartja Fotó: Kovács Erzsébet szét lényegében teljesítették. Kiugró eredmények szület­tek az orosházi KAZEP-nál (34 százalékos), a füzesgyar­mati Univerzálnál (162,3 százalékos), a gyulai fa- fémbútomál (22,2 százalé­kos), valamint a mennyi­ségben legnagyobb rész­arányt képviselő Szarvasi Vasipari Szövetkezetben, 19,7 százalékos termelésnö­vekedéssel. A vegyiparba tartozó körösladányi Meta- kémia Szövetkezet termelé­se 1979-től felfelé ível. Itt az első félévben 43 százalékos termelésnövekedést értek el. A könnyűipari profilú szö­vetkezetek — a textilruházat és a háziipar kivételével —, főként az igen jelentős lét­számcsökkenés miatt, fél év alatt 440-en távoztak a mun­kagépek mellől, a terv telje­sítésétől elmaradtak. Az el­nökség hasonló megállapítás­ra jutott az építő- és a szol­gáltatóipar termelésének elemzésekor is. Az építőipart 7,4 százalékos létszámcsök­kenés sújtotta, vetette vissza a termelésben, a szolgáltató- ipart pedig bevételeinek tel­jesítésében visszaszorította a fogyasztói árkiegészítések ihegszüntetése, illetve na­gyobb csökkentése. A szolgál­tatások árrendezéséből nem tudnak a szövetkezetek annyi jövedelmet akkumulálni, amennyi fenntartásukhoz szükséges. Azt is megállapította az elnökség, hogy több szövet­kezet eredményesen kapcso­lódott be az importpótló ter­mékek gyártásába, s általá­ban a nagy- és a kiskereske­delem részére több árut szállítóiak, mint a korábbi időszakban. A készletek mégis növekedtek. A nem rubelelszámolású export te­vékenységét bizonyos fokú piaci telítettség jellemezte, ami a tőkés partnerek koráb­binál alacsonyabb áraján­lataiban jut, illetve jutott kifejezésre. Fellendülés tapasztalható az állami vállalatok és me­gyénk ipari szövetkezeteinek kooperációs együttműködé­sében. A fejlődés az első félévben 31,2 százalékos volt. A gazdálkodással összefüg­gő kérdések igen élénk és mélyreható vitát hoztak. A felszólalók egyetértettek ab­ban, hogy a KISZÖV, mint érdekképviseleti szerv, te­kintse át az alacsony fejlő­dési ütemet tanúsító szövet­kezetek munkáját, és segít­sen a helyi gondok megoldá­sában azzal is, hogy a me­gyei és az országos szervek­nek jelezze azokat. Az elmondottakkal párhu­zamosan mégis az állapítha­tó meg — összességében —, hogy megyénk ipari szövet­kezetei az első félévben igye­keztek jól alkalmazkodni a változó piac igényeihez, a szigorított közgazdasági kö­vetelményekhez. D. K. Honvédelmi és sportnap Gödöllftn Az MHSZ-vezetők negye­dik országos tanácskozását szombaton és vasárnap tar­tották Gödöllőn az agrártu­dományi egyetem aulájában. Az eszmecsere résztvevői — függetlenített vezetők, tár­sadalmi aktivisták és kiváló sportolók — megvitatták Kiss Lajos vezérőrnagy fő­titkári referátumát az elmúlt 5 esztendő eredményeiről és a további, tennivalókról. Ez utóbbiakról a felszólalók hangsúlyozták: a közös cél, hogy a Magyar Honvédelmi Szövetség az eddigieknél is fokozottabban vegye ki a részét abból a társadalmi munkamegosztásból, ' amely a lakosság — különösen az ifjúság — hazafias nevelésé­re, testedzésére, fizikai álló- képességének fejlesztésére, a haza fegyveres szolgálatára irányul. A vasárnapi tanácskozáson a szocialista országok dele­gációinak nevében Günther Teller altábornagy, az NDK- beli GST elnöke köszöntötte a résztvevőket. A kétnapos eszmecsere tapasztalatait Kiss Lajos főtitkár összegez­te, s kívánt további eredmé­nyes munkát az MHSZ helyi vezetőinek, aktivistáinak, akik közül többen ez alka­lommal részesültek miniszte­ri, illetve főtitkári kitünte­tésben. Az MHSZ-vezetők 4. orszá­gos tanácskozása a Szózat hangjaival ért véget. Délután a gödöllői repülő­téren nagyszabású bemutatót rendeztek. A Pest megyei honvédelmi és sportnapra sok száz néző sereglett ösz- sze. A jelenlevők meggyő­ződhettek arról a magas színvonalú technikai kép­zettségről, tudásról, amelyet a bemutatókban közreműkö­dők, kiváló sportemberek az MHSZ-klubokban sajátítot­tak el. Ejtőernyősök, motoros és vitorlázó repülők, modellezők izgalmas, bátorságot és ügyességet követelő produk­ciókkal szórakoztatták a né­zőket. A program a motoros sárkányrepülők bemutató­jával ért véget.

Next

/
Thumbnails
Contents