Békés Megyei Népújság, 1981. április (36. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N E PUJSAG MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LflPJfl 1981. ÁPRILIS 1., SZERDA Ára: 1,40 forint XXXVI. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kongresszusa Kedden délelőtt a szófiai nemzeti kultúrpalota négy­ezer fős kongresszusi termében, amelyet Lenin, valamint a bolgár pártot megalapító Dimitar Blagoev és Georgi Dimitrov arcképével díszítettek fel, megkezdődött a Bol­gár Kommunista Párt Xll. kongresszusa. A Központi Bizottság megbízásából Todor Zsivkov nyitotta meg a kongresszust. Közölte, hogy a tanácsko­zásra 1668 küldöttet választottak, mindegyiküket félezer kommunista képviseletében. A kongresszusról tíz kül­dött igazoltan hiányzik. Todor Zsivkov javaslatára a te­remben jelenlevők egyperces néma tiszteletadással em­lékeztek azokra a bolgár párt- és állami vezetőkre, vala­mint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom azon kiemelkedő alakjaira, akik az elmúlt öt évben hunytak el. A kongresszus vezető szer­veinek — elnökségének, tit­kárságának, szerkesztő bi­zottságának és mandátum­vizsgáló bizottságának — megválasztása után a kül­döttek egyhangúlag jóvá­hagyták a szombatig tartó tanácskozás napirendjét és ügyrendjét. A napirend el­ső pontjaként Todor Zsiv­kov előterjesztette a Köz­ponti Bizottság beszámoló­ját a párt XI. és XII. kong­resszusa közötti időszakban végzett munkáról, a VII. öt­éves terv végrehajtásának eredményeiről, a VIII. ötéves terv célkitűzéseiről, és az 1990-ig terjedő időszak tár­sadalmi-gazdasági fejleszté­sének fő irányairól. A napi­rend második pontja a köz­ponti ellenőrző és revíziós bizottság beszámolója volt, amelyet Sztojan Karadzsov, a bizottság elnöke ismerte­tett, a harmadik napirendi pont a BKP vezető szervei­nek megválasztása volt. A XII. pártkongresszus napirendjének jóváhagyása után Todor Zsivkov lépett a szónoki emelvényre és meg­kezdte a Központi Bizottság beszámolójának ismertetését. II Központi Bizottság beszámolója Todor Zsivkov megnyitó szavai után Cola Dragojcse- va, a BKP KB Politikai Bi­zottságának tagja üdvözölte a külföldi küldöttségeket. Bejelentette, hogy a BKP XII. kongresszusán 108 or­szág 126 kommunista és munkáspártja, nemzeti-de­mokratikus mozgalma és szo­cialista pártja képviselteti magát küldöttséggel. Jelen van több nemzetközi szerve­zet küldöttet is. A küldöttsé­gek vezetői, közöttük Aczél György, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, a bolgár párt- és állami vezetőkkel, a bolgár munkásmozgalom kiemelke­dő személyiségeivel együtt a díszelnökségben foglaltak helyet. Az SZKP küldöttsé­gét Vlagyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt KB első titkára vezeti. öt év telt el a BKP XI. kongresszusa óta. Most, a XII. kongresszus fórumán kijelenthetjük: ezek gyü­mölcsöző évek voltak, ke­mény munkával és alkotás­sal teltek el. Ez idő alatt né­pünk a párt vezetésével na­gyot lépett előre a fejlett szocializmus építésének út­ján, a Bolgár Népköztársa­ságban — jelentete ki To­dor Zsivkov, a Központi Bi­zottság első titkára, a Bolgár Kommunista Párt kedden Szófiában megnyílt kong­resszusán. Aláhúzta, hogy a XII. kongresszusra a bolgár ál­lam megalapításának 1300., a párt megalakulásának 90., és a Központi Bizottság tör­ténelmi jelentőségű áprilisi plénumának 25. évforduló­ján kerül sor. A szónok emlékeztetett ar­ra, hogy a mostani kongresz- szus a nyolcadik azóta, amió­ta Bulgária a szocializmus építésének útjára lépett. Hangsúlyozottan szólt arról, hogy milyen széles körben vett részt az egész bolgár nép a XII. kongresszus irány­elveinek megvitatásában. Kifejezte meggyőződését, hogy a kongresszus új táv­latokat nyit a 14. évszázadá­ba lépő bolgár állam előtt. Todor Zsivkov aláhúzta: a BKP Központi Bizottsága rendkívül pozitívan értékeli az elmúlt évtized eredmé­nyeit, azokat a vívmányokat, amelyekkel az ország a fej­lett szocialista társadalom programjának elfogadása óta büszkélkedhet. Elmondotta: ez alatt az idő alatt megkét­szereződött a nemzeti jöve­delem, a beruházások össze­ge 52 milliárd leva volt. Az állóalapok értéke megkétsze­reződött. Az elmúlt, hetedik ötéves terv időszakában 24 milliárd levával növekedett a nemzeti jövedelem a hato­dik ötéves tervhez képest, és a növekedést a munka ter­melékenységének fokozásá­val érték el. “Bejelentette, hogy a Köz­ponti Bizottság a kongresz- szus elé terjeszti megvitatás­ra és jóváhagyásra az ország gazdasági fejlesztésének irányelveit, amelyeknek ter­vezetét a párttagság és a dol­gozók milliói vitatták meg. (Folytatás a 2. oldalon) A szónoki emelvényen Todor Zsivkov, a BKP első titkára (Telefotó) Fejlődik a takarékszövetkezetek kiegészítő tevékenysége A pénzintézeti feladatok mellett mind szélesebb körű kiegészítő tevékenységet folytatnak a takarékszövet­kezetek — állapították meg a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsának elnök­sége keddi ülésén, amelyen Szlamenicky István elnökle­tével a falusi lakosság bank­jának munkáját, mindenek­előtt a kiegészítő tevékeny­ség alakulását vitatták meg. Az Állami Biztosítóval való együttműködés keretében kü­lönféle biztosításokat kötnek a takarékszövetkezetek, és díjakat szednek be. Fejlődött az idegenforgalmi szolgálta­tás is; hetven takarékszö­vetkezet foglalkozik a Coop- touristtal együttműködve a társasutazások szervezésé­vel, és jelenleg már 31 szö­vetkezetnél vásárolható va­luta. A takarékszövetkezetek a felvásárló vállalatok megbí­zása alapján fizetik ki a kis­termelőktől felvásárolt me­zőgazdasági termékek ellen­értékét. Tavaly ez az összeg meghaladta a négymilliárd forintot. A Paksi Atomerőmű második kiépítésénél, vagyis a III-as és IV-es reaktív blokknál már felhasználják az I. és Il-es blokk építésénél összegyűjtött tapasztalatokat, illetve új eljárá­sokat vezetnek be. Így került sor arra, hogy állványerdő-zsaluzat nélkül készítik a főépületi falak betonozási munkáit, az úgynevezett kéregbetonos pakett alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy az oldalfalakat (paketteket) öt-hat centiméter vastag kéregbetonos panelekből készí­tik, így a helyszínen már csak a falak közötti vasszerkezetet öntik ki betonnal, zsaluzat nél­kül (MTI-fotó: Gottvald Károly felvétele — KS) Fotó: Fazekas László Június 1-én nyit a Dánfoki Ifjúsági Tábor Békésen a fiatalok építő­táboraként 1977 óta működő intézmény június 1-gyel Dánfoki Ifjúsági Tábor né­ven nyitja meg kapuit. A változás nemcsak formai, hanem tartajmi, hiszen az építkezés első szakasza be­fejeződött, mostantól pihe­nési, művelődési és sportcé­lokat szolgál a tábor. Erről tartott Pap István, a béké­si Városi Tanács elnökhe­lyettese tegnap délelőtt tájé­koztatót, amelyen részt vet­tek az ifjúsági szövetség, a társadalmi szervek, az uta­zási irodák megyei képvise­lői. Az Állami Ifjúsági Bi­zottság, a megyei, valamint a városi tanács anyagi tá­mogatásával létrejött tábor jelenleg mintegy 20 millió forintos értéket képvisel. Ebben több mint félmillió forint az a társadalmi mun­ka, amelyet zömmel a bé­kési, illetve megyei fiatalok végeztek az évek során. Az idén 1 millió forintot költe­nek a táborra, két bitume­nes, egy füves pálya, egy kondicionálóterem, játékte­rem, ebédlő létesül, és lesz könyvtár, illetve mozi is. A lehetőségekhez tartozik még, hogy az ezermester- és úttö­rőbolt kölcsönzőszolgálata megfelelő felszerelésekkel — sátor, kerékpár, kajak, kenu, vízisí — gondoskodik a tá­bor lakóinak szórakozásáról. Érdekesség: tárgyalások folvnak a Pegazustourral egy lovasiskola indításáról is. Ami a tábor nagyságát il­leti, 100 személyt a faházak­ban, 100-at a feállított sát­rakban tudnak elhelyezni, 300 fő részére pedig kiépí­tett sátorhely van. Ezen túl lakókocsik elhelyezésére is van lehetőség, tekintettel ar­ra, hogy részben elkülönül­ten, részben kapcsolódóan a tábor mellett helyezkedik el az autóskemping is. A tel­jes kapacitás — újabb fa­házak, kiegészítő létesítmé­nyek, sátorhelyek létesítésé­vel — néhány év múlva ezerfős lesz. A téliesítésről ózonban már most gondos­kodnak, az idén 50, jövőre 100 fiatalnak lesz hely a fűthető faházakban. Ez azért is lényeges, mert té­len sítanfolyamokat szándé­koznak indítani. A létesítmény ifjúsági sporttáborként működik, fo­gad középiskolai országjáró és természetesen megyei cso­portokat, hét végére és hosz- szabb időre egyaránt. Békés város számára az ifjúsági park követelményeinek is megfelel. Az ellátásról any- nyit, hogy a helyi ÁFÉSZ 80 forintért napi háromszori étkezést biztosít, és ennyibe kerül a legdrágább kétágyas faház egy éjszakára, míg egy sátorhely ára mindössze 10 forint. Értékelték a kongresszusi településfejlesztési munkát A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa márciusi ülé­sén döntött az MSZMP XII. kongreszsusa és hazánk fel- szabadulásának 35. évfordu­lója tiszteletére indított tele­pülésfejlesztési társadalmi munkamozgalom legjobbjai­nak elismeréséről. Örömmel állapította meg, hogy a mozgalomhoz az or­szág lakosságának nagy része csatlakozott, és jelentős ér­tékű közös munkával járult hozzá városaink, falvaink fejlesztéséhez. Ezt igazolja, hogy az 1979. évi 4,6 milliárd forintról csaknem hatmilliárd forintra nőtt a városokat, falvakat gyarapító összefogás eredménye. A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa a kiemelke­dő munka elismeréseként nemzeti zászlót alapított, amelyet a következő telepü­léseknek adományozott: Bu­dapesten a IV. és a XX. ke­rületnek, Hajdúnánás, Kalo­csa, Kecskemét, Körmend, Makó, Salgótarján, Sárvár, Siklós és Szolnok városok­nak. Harkány, Simontomya, Szány, Szendrő, Tiszakécske és Veresegyház nagyközsé­geknek. Ugyancsak a nem­zeti zászlót adományozta Alattyán, Ágasegyháza, Csa- holc, Markóc, Nagyberki és Söjtör községeknek. A népfrontmozgalom veze­tő testületé elismerő okleve­lét 29 település kapta meg, köztük Gerla. Szolnok város Tanácsának keddi ünnepi ülésén Szent- istványi Gyuláné, a Hazafi­as Népfront Országos Taná­csának titkára adta át a me­gyeszékhelyek közötti város- fejlesztési versenyben, a tár­sadalmi munka eredményei­vel elnyert nemzeti zásziA w • . A me­. ^csnely la ; , 1976 és 1980 között 186 millió forint értékű társadalmi munkát végeztek a városban.

Next

/
Thumbnails
Contents