Békés Megyei Népújság, 1981. március (36. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TONÁCS LÁPJA 1981. MÁRCIUS 1.. VASÄRNAP Ara: 1,80 forint XXXVI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Folytatódott a vita az SZKP XXVI. kongresszusán Az SZKP XXVI. kongresszusának tegnap délelőtti ülésén, amelyen Grigorij Romanov, az SZKP KB Politikai Bizott- sságának tagja, a leningrádi területi pártbizottság első titká­ra elnökölt, a déli szünetig a következők szólaltak fél: Vla­gyimir Guszev, a szaratovi területi pártbizottság első titkára; Szabit Orudzsev gázipari miniszter. A külföldi vendégek közül a délelőtti ülésen szót kapott: Mohamed Szaid Mazuzi, az Algériai Nemzeti Félszabadítási Front Pártja Politikai Bizottságának tagja; Rodney Aris- mendi, az Uruguayi Kommunista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára; Gordon McLennan, Nagy-Britannia Kom­munista Pártjának főtitkára; Pen Sovan, a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács alelnöke; Khaled Bagdas, a Szíriái Kom­munista Párt Központi Bizottságának főtitkára. A szíriai felszólalás után rövid szünet következett. A szünet után elsőként Lilija Gyacskova a belgorodi terü­let egyik járási kórházának gyermekorvosnője szólalt fel. Ezt követően Valentyin Meszjac mezőgazdasági miniszter, majd Carlos Nunez Tellez, a Sandinista Nemzeti Felszabadí- tási Front Egyesített Vezetőség V. B. tagja, az államtanács irányító tanácsának elnöke mondta el felszólalását. A vita hétfőn folytatódik. A szombati ülés felszólalói Az SZKP XXVI. kongresz- szusának szombat délelőtti ülésén Grigorij Romanov, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a leningrádi területi pártbizottság első tit­kára elnökölt. Az első felszólaló a sza­ratovi területi pártbizottság első titkára, Vlagyimir Gu­szev volt. Ügy gondolom, valameny- nyi küldött érzéseit fejezem ki, amikor örömmel üdvöz­löm külföldi vendégeinket, fegyvertársainkat a közös harcban, bajtársainkat a munka hadseregében — mondotta. A Szovjetunió egyik leg­eredményesebben működő energiatermelő ágazata, a gázipar üdvözletét tolmá­csolta a kongresszusnak az ágazat minisztere, Szabit Orudzsev. A gázipar, amely­nek területén ma 400 ezren dolgoznak, a tizedik ötéves tervben meghaladta az elő­irányzatot és 1980-ra már 435 milliárd köbméter földgázt termelt. Az iparágban a mun­ka termelékenységét öt év alatt egyedülálló mértékben, 43 százalékkal növelték. Ma a Szovjetunióban a vasol­vasztók több mint 90 száza­lékát földgáz működteti. A délelőtti ülésen több külföldi vendég is felszólalt. Mohamed Szaid Mazuzi, az Algériai Nemzeti Felszaba­dítási Front Pártja Politikai Bizottságának tagja tolmá­csolta Béndzsedid Sadli el­nök és a front egész vezeté­sének üdvözletét. Hangsú­lyozta: az -algériai nép fi­gyelemmel kíséri a Szovjet­unió ^ népeinek sikereit. A Szovjetunió az emberiség haladásának élén jár, az Októberi Forradalom a nem­zeti önrendelkezésért küzdő népek stratégiai szövetségese lett — mondotta a többi kö­zött. A sok ezer börtönben seny­vedő, illegális munkára kényszerített vagy száműze­tésben élő uruguayi kom­munista, az uruguayi nép üd­vözletét Rodney Arismendi, a kommunista párt Központi Bizottságának első titkára tolmácsolta. Hangsúlyozta: Latdn-Amerikában az Egye­sült Államok ma korlátlan uralmat akar megvalósítani. Fenyegeti Kubát, akciókat indít Nicaragua ellen, nyo­mást gyakorol Panamára, összeesküvést szít Grenada ellen. Nagy-Britannia Kommu­nista Pártjának főtitkára, Gordon McLennan élesen bírálta a Thatcher-kormány politikáját. Margaret Tha­tcher konzervatív kormánya az amerikai vezetés hű ki­szolgálójaként hozzájárult az új amerikai nukleáris raké­ták angliai telepítéséhez, tá­mogatja az embertelen fegy­ver, a neutronbomba telepí­tését Európában. Az angol kommunisták, haladó erők szembeszállnak ezzel a tö­rekvéssel, követelik, hogy Nagy-Britannia lépjen ki a NATO-ból. A kambodzsai nép üdvöz­letét Pen Sovan, a Kambod­zsai Népi Forradalmi Ta­nács alelnöke tolmácsolta a kongresszusnak. A többi kö­zött emlékeztetett arra, hogy a kambodzsai forradalom nemrég ünnepelte győzelmé­nek második évfordulóját. A független, szabad Kambod­zsa az igazi marxizmus—le- ninizmus alapján álló ország. A népi hatalom szétzúzta a Pol Pot-féle banditákat, a népi hatalom eredményei be­bizonyították, hogy a válto­zások visszafordíthatatlanok — mondotta a többi között a küldöttek nagy tapsa köze­pette. Khaled Bagdas, a Szíriai Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára be­szédében a többi között a közel-keleti helyzettel fog­lalkozott. Megállapította: az amerikai imperializmus és szövetségesei a nemzetközi cionizmus, a Szadat-rezsim és más arab reakciós erők segítségével akarja megvaló­sítani teljes uralmát a Kö­zel-Keleten. A Camp David-i megállapodásról ma már egyértelműen kiderült, hogy olyan expanzionista katonai paktum Washington, Tel- Aviv és Kairó között, amely ezt a célt szolgálja. Khaled Bagdas felszólalá­sa után a kongresszus ülésén szünet következett. Ezután három további hozzászólás hangzott el a teg­napi ülésen. Lilija Gyacskova, a belgorodi terület egyik já­rási kórházának gyermek­orvosnője, a Szocialista Munka Hőse a szovjet egész­ségügyi dolgozók teljes tá­Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára tegnap Moszkvában találkozott L. I. Brezsnyev- vel, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöké­vel. Eszmecserét folytattak a magyar—szovjet kapcsola­tok néhány vonatkozásáról és mogatásáról biztosította az SZK Központi Bizottságát, a párt által kidolgozott új gaz­dasági terveket. Valentyin Meszjac, a Szov­jetunió mezőgazdasági mi­nisztere felszólalásában a mezőgazdaság feladataival, különösen a párt által meg­határozott élelmiszerprogram végrehajtásával foglalko­zott. Elmondta, hogy a szov­jet mezőgazdaság az elmúlt években jelentősen előrelé­pett : kiszélesedett anyagi, műszaki bázisa, fokozódott a kemizálás, jelentős területe­ken hajtottak végre talajja­vító munkákat. Javult a me­zőgazdaság szakember-ellá­tottsága, emelkedett a mező- gazdasági tudományos kuta­tások szintje. A kedvezőtlen időjárási körülmények elle­nére a tizedik ötéves tervben a mezőgazdasági termelés ér­téke 618 milliárd rubel volt, 50 milliárddal több, mint a2 előző ötéves tervben. Az ülés utolsó felszólalója­ként Carlos Nunez Tellez, a Nicaraguái Sandinista Nem­zeti Felszabadítási Front Egyesített Vezetősége Végre­hajtó Bizottságának tagja, a Nicaraguái Köztársaság ál­lamtanácsa irányító tanácsá­nak elnöke üdvözölte a párt- kongresszust. Hatalmas lel- kesdéssel fogadott beszédé­ben szólt arról, hogy az or­szágban végrehajtott anti- imperialista fordulatot nap­jainkban az amerikai impe­rialisták, és az őket kiszol­gáló erők nyílt és közvetett beavatkozása fenyegeti. „An- tiimperialista forradalmun­kat folytatni akarjuk, nem engedjük meg senkinek a beavatkozást” — mondotta a többi között. A nicaraguai küldöttség ve­zetőjének felszólalásával be­fejeződött a tegnapi munka­nap. Az SZKP kongresszu­sán ma pihenőnapot tarta­nak. A tanácskozás hétfőn délelőtt folytatódik, a har­madik napirendi pont vitájá­val. (MTI) fontos nemzetközi kérdések­ről. Kádár János melegen üd­vözölte Leonyid Brezsnyevet abból az alkalomból, hogy az SZKP XXVI. kongresszu­sán nagy jelentőségű beszá­molót tartott. Teljes egyetér­téséről és támogatásáról biz­tosította a beszámolónak az enyhülés folytatására, a nemzetközi együttműködés fejlesztésére, és a béke meg­szilárdítására vonatkozó ja­vaslatait. A Magyar Szocia­lista Munkáspártnak eltökélt szándéka — mondotta Ká­dár János —, hogy hozzájá­rul a szocialista közösség, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységének megszilárdításához, minden imperialistaellennes erő ösz- szefogásához. Kádár János és Leonyid Brezsnyev megállapította, hogy az elkövetkező évek rendkívül nagy jelentőségűek lesznek a háborús veszély növekedése, a fegyverkezési verseny fokozása ellen ví­vott küzdelemben. Aláhúz­ták, hogy a világ békéjének legfőbb biztosítékát a testvé­ri szocialista országok jelen­tették, s jelentik továbbra is. Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója szívé­lyes, elvtársi légkörben ment végbe. Szavaznak az SZKP XXVI. kongresszusának küldöttei (Telefotó) Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója Biharugrán kevés a munkalehetőség. Ma már többen eljárnak a faluból Komádiba, Gyulára, és van, aki vég­leg elhagyja a községet. Pedig valamikor nehezen moz­dult az ugrai ember szülőföldjéről. Az életmódról, a jövő kilátásairól szól riportunk a 4. oldalon. Képünkön a hal­gazdaság asszonyai a csirkeetetőket mossák a 65 fokos termálvízben, holott az értékes vizet másra is fel lehetne használni _ ., „ ,, Fotó: Martin Gabor Vendégünk volt: a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter Kedvezőtlen időjárás ellenére kimagasló teljesítmény? Van-e perspektívája a Dél-Békés megyei tsz-ek termelési együttműködésének? Ha nem élvez külön előnyöket, hát­rányos helyzetbe kerül-e az agráripari egyesülés? Aka­dályozzák-e fölöslegesen szigorú előírások az olcsó tech­nológiák, módszerek elterjedését? Látványos korszerűsítés a háztájiban? Hogyan mondhatnánk magyarul a komplex meliorációt? Mit vár a MÉM megyénktől? Kérdéseinkre Váncsa Jenő miniszter válaszol a 7. oldalon. A középblokk kálváriája Az utóbbi években a házgyári termékek elterjedésével a tömeges lakásépítésben a blokkos technológia felett kimondták a halálos ítéletet. A középblokkos technológiával készülő lakások ára lé­nyegesen alacsonyabb a házgyári lakásokénál, ugyanak­kor üzemeltetésük, fenntartásuk is olcsóbb. Így aztán nem csoda, hogy keresették. Akkor miért nem építenék tovább középtéglablokkos lakásokat? Erről szól írásunk az 5. oldalon. Nem csodaszer A pályakezdő pedagógusok új pályázati rendszeréről a Művelődési Minisztérium munkatársai a közelmúltban sajtótájékoztatót tartottak az újságíróknak. Ezen őszintén beszámoltak a korábbi pályázati mód hiányosságairól, s az új legfontosabb vonásairól. Amelyből végül is kide­rült: ha csodát nem is várhatnak a kisebb települések iskolái égető szakembergondjaik megoldásához, de a megyei tanácsok és a Művelődési Minisztérium harmo­nikusabb együttműködése talán mégis hoz némi javulást számukra. Cikkünk a 6. oldalon. Mini-körkép Mi a napi tennivalója egy menetirányítónak, s egyál­talán hogyan kerül valaki ilyen felelős munkakörbe? Erről szól A menetirányító című írás, amelyben a Volán Vállalat fiatal dolgozóját mutatjuk be. Űttörők írják cí­mű rövid cikkünket a pajtások leveleiből állítottuk ösz- sze. Népszerű Orosházán a Táncsics klub; a helyi gimná­zium és szakközépiskola ifjúsági klubja, melynek rövi­desen leköszönő diákvezetője többek között sikeres ren­dezvényekről beszél az őrségváltás a Táncsics klubban című írásban. Pár sorban szólunk a közelmúltban Gyulán megtartott Hungária-koncertről, és jelentkezünk a pá­lyázati rejtvény 5. fordulójával. Mindez a Minimagazin­ban, a 11. oldalon olvasható.

Next

/
Thumbnails
Contents