Békés Megyei Népújság, 1981. február (36. évfolyam, 27-50. szám)

1981-02-01 / 27. szám

1981. február 1., vasárnap Bz Országos Béketanács és a Magyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozata HÍREK HÍREK HÍREK TELEX • MADRID Bizottságokban folytatta munkáját a 'hét végén a madridi találkozó. Mint a TASZSZ tudósítója madridi sajtókörökből nyert értesülé­sekre hivatkozva jelenti, a katonai enyhülés és a lesze­relés problémáit, az infor­mációs együttműködés kér­déseit, továbbá a Földközi­tenger térségével kapcsola­tos kérdéseket vitatták meg a részvevők. Az európai ka­tonai enyhüléssel és leszere­léssel foglalkozó konferencia összehívására tett lengyel és francia javaslat fontos he­lyet kap a találkozón folyó tanácskozásokon. • BUKAREST Nicolae Ceausescunak, az RiKP főtitkárának, államel­nöknek meghívására február 1-én és 2-án baráti látoga­tást tesz Romániában Cvije- tin Mijatovics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság államelnökségének elnöke, Sztane Dolanc, a Ju­goszláv Kommunisták Szö­vetsége Központi Bizottsága elnökségének tagja, és Jo- szip Vrhovec külügyminisz­ter — jelentették be szom­baton reggel a román fővá­rosban. • ■BEJRÜÍ’­A palesztin ellenállási moz­galom nem vár semmiféle pozitív közel-keleti lépést az új amerikai kormányzattól — jelentette ki Jasszer Ara­fat, a Palesztina! Felszaba- dítási Szervezet V. B. elnö­ke a Bejrútban tartózkodó tíztagú brit parlamenti kül­döttség előtt. Reagan elnök és Haig külügyminiszter a PFSZ ellen intézett támadá­sokkal kezdte politikai te­vékenységét — folytatta. — Ha ezeket a politikai nyilat­kozatokat szándékoznak át­ültetni a gyakorlatba, akkor ez azt jelenti, hogy az Egye­sült Államok újabb robba­nást akar előidézni a közel- keleti térségben. Lehetséges, hogy ami jelenleg Dél-Liba- nonban történik, az már en­nek az amerikai politikának a következménye. • becs Közepes erősségű földren­gést észlelték szombaton dél­ben az ausztriai Judenburg térségében. A bécsi meteoro­lógiai intézet jelzése szerint a tektonikus mozgás elérte a hatos erősséget a nemzetkö­zi Mercalli-skálán. Napokkal korábban ugyanebben a tér­ségben gyengébb földmoz­gást észleltek. Félő, hogy a szombati földrengés anyagi károkat is okozott, személyi sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. * • RÓMA Egy római vizsgálóbíró pénteken, óvadék ellenében ideiglenesen szabad lábra helyezte a L’Espresso című olasz hetilap két őrizetbe vett munkatársát. A vádat azonban nem ejtették el el­lenük : bűnpártolásért, cin­kosságért és hamis tanúzá­sért kell felelniük a bíróság előtt. A vizsgálóbíró nem in­dokolta meg a L’Espresso munkatársainak szabadon bocsátását elrendelő dönté­sét. Bírósági források sze­rint a d’Urso-ügy kivizsgálá­sával megbízott másik vizs­gálóbíró ellenezte kiengedé­süket. • ÖRLANDO A floridai orlandoi hadi­tengerészeti tisztképző iskola kadétjai pénteki napjukat azzal töltötték, hogy átvizs­gálták a környékbeli sze­métlerakón található hulla­dékhegyeket. Az iskola nagy- takarítása során ugyanis vé­letlenül kidobtak egy, a ha­jók atommeghajtásának rész­leteit tartalmazó, 5000 ol­dalnyi titkos dokumentumot. A szorgalmas kadétok a hí­rek szerint már felkutatták a titkos iratok felét, amelyek meglehetősen megviselt álla­potban kerültek elő. Az Országos Béketanács és a Magyar Szolidaritási Bizottság mély felháborodás­sal értesült az Afrikai Nem­zeti Kongresszus (ANC) ma- putói képviselete ellen a dél-afrikai rohamosztag által elkövetett bestiális agresz- szióról. Az ANC megalakulásától napjainkig rendkívül nehéz körülmények között, súlyos áldozatokat hozott, harcosai­nak ezrei áldozták életüket szabadságukért. A haladó emberiség mindig kegyelet­tel adózott a haladásért el­A kínai társadalmon belül olyan ellenáramlatok jelentkez­nek, amelyek veszélyeztetik a pártvezetés által hirdetett poli­tikai egységet és stabilitást. Ez derül ki azokból a kommentá­rokból és vezércikkekből, ame­lyek a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának decem­beri kibővített munkaértekezle­tén elhangzott beszédeket, vagy legalább is azok fővonalát is­mertetik. A sajtó utalásaiból világos, hogy az ellenáramlatok képvise­lői elsősorban az ifjúság és az értelmiség körében találhatók, de íeUelhetők a munkások között is. Kínai források rámutatnak, hogy az utóbbi hónapokban is­esett hősöknek, köztük a mostani agresszió során le­gyilkolt 9 ANC-harcosnak. Az Országos Béketanács és a Magyar Szolidaritási Bi­zottság, a szocializmust épí­tő magyar társadalom együtt­érzését kifejezve, teljes szo­lidaritásáról biztosítja a dél­afrikai nép igazságos küzdel­mét, a nemzetközi imperia­lizmus által támogatott ke­gyetlen, fehértelepes uralom ellen. Követeljük a brutális támadások megszüntetését, a bűnösök felelősségre voná­sát mét elszaporodtak Kínában a tüntetések, a központi tilalom ellenére nagybetűs faliújságok jelennek meg, s Pekingben, Sanghajban, Kunmingban és más nagyvárosokban ismét árusítják az úgynevezett demokratikus mozgalom illegális kiadványait, sztrájkokra került sor az ország több tartományában. A tüntető egyetemi és főisko­lás fiatalok, akiket a pártve­zetés véleménye szerint megfer­tőzött a burzsoá ideológia, a szabadságjogok kiterjesztését ké­rik és autonómiát követelnek. Mind gyakoribbak a munkanél­küli fiatalok tüntetései és egyéb megmozdulásai Sanghajban és más központokban. Konzultációk a spanyol kormányválságról I. János Károly spanyol király tegnap a katalán és a baszk kisebbségi pártcsopor­tok vezetőinek fogadásával folytatta konzultációit az Adolfo Suárez miniszterelnök csütörtöki, meglepetésszerű lemondásával kirobbant kor­mányválság megoldására. Időközben a képviselőház el­nöksége úgy döntött, hogy február 10-re, vagy az azt követő napokra — attól függően, hogy a király mi­kor teszi meg javaslatát az új miniszterelnök személyé­re — összehívja a képviselő­ház teljes ülését. Ezen az ülésen hallgatják meg a ki­jelölt miniszterelnök prog­ramnyilatkozatát, és szavaz­nak beiktatásáról. A királyi konzultációk el­ső napjának, amelynek so­rán az uralkodó a négy leg­nagyobb parlamenti párt ve­zetőit fogadta, két érdekes fejleménye volt. Az első, hogy a Demokratikus Cent­rum Unió képviseletében — továbbra is a párt elnöke­ként — Adolfo Suárez je­lent meg a Zarzuela-palotá- ban. Hivatalos magyarázat szerint a volt miniszterelnök a párt elnökségéről még nem mondott le, ezt a kormány­párt kongresszusán szándé­kozik csak megtenni. A másik jelentős fejle­mény volt Felipe González- nek, a Spanyol Szocialista Munkáspárt főtitkárának az a közlése, hogy pártja vál­lalja a válság alternatív megoldásának felelősségét, egy, az ő vezetésükkel a ki­sebbségi pártcsoportok, a kommunisták és esetleg az eddigi kormánypárt egyes szektorainak támogatásával alakítandó kormány létre­hozásával. Ennek megfelelő­en a szocialisták pénteken egész nap élénk kapcsolatban állottak más politikai erők­kel, közöttük a kommunista párttal. Megfigyelők, mind­ennek ellenére egyelőre nem tartják valószínűnek, hogy a király Felipe Gonzálezt je­lölné ki miniszterelnökké. A kormány és a szakszervezetek tárgyalásai Lengyelországban Lengyelországban egyrészt foly­tatódtak a kormány és a szak- szervezetek képviselőinek tár­gyalásai, másrészt azonban el­hangzott az első igen komoly figyelmeztetés a sztrájkhullámot meglovagolni akarók címére. Fi­gyelemre méltó a TASZSZ szov­jet hírügynökségnek az a meg­állapítása, hogy Lengyelország­ban aktivizálódtak az ellenzéki, szocialistaellenes erők. A lengyel minisztertanács köz­leménye utalt arra, hogy a sta­bilizáció bonyolult folyamatát megzavarják veszélyes akciók és tendenciák. Középületeket fog­laltak el itt és ott, törvényes munkanapok szervezett bojkott­jára került sor, sztrájkok vol­tak, így aztán akadozott a gyá­rak és a bányák munkája. A gazdasági helyzet gyors ütem­ben romlik. Fokozódnak a ne­hézségek a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésében. Csökkent az export, korlátozó­dik az import, romlanak az or­szág fizetési lehetőségei. így az­tán csökkennek a tavaly au­gusztusi megállapodások megva­lósításának anyagi alapjai. Az állam életében káosz és anarc­hia vegyül, ez pedig veszélyez­teti Lengyelország és állampol­gárai sorsát. Ha tovább tart a sztrájkhul­lám, a kormány kénytelen lesz meghozni azokat a szükséges döntéseket, amelyek a társada­lom jól felfogott érdekeinek megfelelően biztosítják a válla­latok, üzemek normális műkö­dését. A Lengyel Népköztársa­ság kormánya leszögezte: alkot­mányos kötelezettségeiből adó­dóan köteles biztosítani a ren­det, a nyugalmat és a fegyel­met, köteles megteremteni a fel­tételeket az állampolgárok nor­mális életéhez. Ugyanakkor a lengyel kor­mánynyilatkozatban leszögezték, hogy tovább kívánják építeni a kapcsolatokat a szakszervezeti mozgalommal, és hogy tovább kell vinni a szocialista megúju­lás folyamatát. A szakszervezetek képviselői­vel folytatott tárgyalásokon a szabad szombatok kérdésével foglalkoztak elsősorban. A meg­egyezés szerint minden hónap­ban három lesz a szabad szom­batok száma. Megállapodás tör­tént arról is, hogyan élhetnek a szakszervezetek a sajtó, rádió, televízió nyilvánosságával. Az augusztusi megállapodások egyik lényeges pontjával kapcsolatban pedig hivatalos bejelentés tör­tént: március 1-ével belezetik a húsjegyrendszert, ami a munka- bizottságok követelései között szerepelt. Pálfy József Ma: Ignác napja A Nap kél 7.11 — nyugszik 16.45 órakor A Hold kél 4.15 — nyugszik 13.28 órakor Holnap: Karolina napja A Nap kél 7.10 — nyugszik 16.47 órakor A Hold kél 5.10 — nyugszik 14.18 órakor ÉVFORDULÓ Százhúsz évvel ezelőtt, 1861. február 1-én született Lovasberényben, és 78 éves korában halt meg Budapes­ten Róna József szobrászmű­vész Munkásságát Párizsban Grad Prix-vel jutalmazták. Legismertebb faszobráért — József és Putifárné című kompozíciójáért — elnyerte az állami nagy 'aranyérmet; e műve is a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van. * * * Hetven évvel ezelőtt, 1911. február 2-án született Rima­szombatban, és 27 éves korá­ban, 1938 augusztusában halt hősi halált a Spanyol Köz­társaságért Zsinkó Vilmos lakatos, a magyar kommunis­ta ifjúsági mozgalom ki­emelkedő személyisége. Elhunyt Gyulai Gaál Ferenc A Fővárosi Operettszínház társulata szomorúan tudatja, hogy Gyulai Gaál Ferenc első karmester, zongoramű­vész és zeneszerző súlyos be­tegség után, január 31-én el­hunyt. Temetéséről később intézkednek. — FOGADÓNAP. Orosháza város országgyűlési képvise­lője, Németh Ferenc február 5-én, csütörtökön délelőtt 9—12 óráig, a városi tanács I. emelet 1. sz. helyiségében fogadónapot tart. — TÁJÉKOZTATÓ ÁRVÁL­TOZÁSRÓL. A Cement- és Mészművek, az Eternit, Az­beszt-Cementipari Vállalat és a TÜZÉP-Egyesülés tájé­koztatása szerint egyes épí­tőanyagok termelői ára — az alapanyogk és az ener­giaköltségek változása miatt — részben a múlt évben, részben január 1-től meg­emelkedett. Ennek megfele­lően a termelői árakkal ará­nyosan most növelik a fo­gyasztói árakat. Február 1- től az égetett, darabos mész ára átlagosan 15 százalékkal, az azbesztcement terméke­ké 15—30 százalékkal emel­kedik. — BÉKÉS MEGYE ipari és élelmiszeripari vállalatai, ál­lami gazdaságai, termelőszö­vetkezetei az V. ötéves terv­be fontos feladatuknak tar­tózták az exportárualapok bővítését. Ezért beruházá­sokra 1,6 milliárd forint hi­telt vettek fel. A megvaló­sult, illetve a folyamatban levő fejlesztések 1980-ban 26 millió dollár többletdevizát jelentettek. — AZ OROSHÁZI KAZÉP oxidkerámiai üzemében jól haladnak1 az emberi testbe ültethető protézisek készíté­sének kísérletei. Az első min­tadarabokat az állatokba ül­tetve vizsgálják, és a tapasz­talatokat a további fejlesz­tésben hasznosítják. Enyhe idő Várható időjárás ma estig: változóan felhős, párás éj­szaka, és reggel többfelé, napközben néhány helyen ködös idő. Legfeljebb észa­kon, északkeleten fordul elő szórványosan kisebb eső, fu­tó zápor. Időnként megélén­külő nyugati, északnyugati szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általá­ban mínusz 2, mínusz 7 fok között, a derült, vastagabb hóval borított helyeken még mínusz 10 fok körül. A leg­magasabb nappali hőmérsék­let az ország nagy részén plusz 3, plusz 8 fok között, a néhány ködös helyen 0 fok körül. — MEGYÉNKBEN jelen­leg 1300 építőipari kisiparos dolgozik. Munkájuk jól ki­egészíti az állami és a szö­vetkezeti ipart, hiszen az el­múlt öt évben 10 ezer csa­ládi házat hoztak tető alá, adtak át kulcsrakészen. — BÉKÉS megyei nap lesz február 3-án, kedden Szege­den, a Juhász Gyula Tanár­képző Főiskolán. A rendez­vény célja, hogy a Szegeden tanuló tanárszakos hallgatók megismerkedjenek megyénk­kel, a számukra itt kínálko­zó munkalehetőségekkel. — A GYULAI Harisnyagyár termékeit tőkés piacon, fő­ként a skandináv országok­ban értékesítik. A dán, hol­land és NSZK harisnyaex­port megközelítően 3 és fél millió dollárt forgalmaz a népgazdaságnak. — A SARKADI Szellőző Művek gyáregységében az el­múlt évben 15 ezer falra sze­relhető szellőztető ventillá­tort, úgynevezett FALAX-ot gyártottak. A termelés két­harmada — 10 ezer darab — csehszlovák exportra került. — FOLYTATÓDIK a békés­csabai Szabadság Tsz és a Jókai Színház évekkel ez­előtt kezdődött közművelő­dési kapcsolata. Tegnap, ja­nuár 31-én este Illyés Gyu­la: Bolhabál című befejező előadásán lépett fel utoljára a főként szövetkezeti tagok­ból álló csabaszabadi Röpülj páva kör. Az előadás után a tsz vezetői a színház klub­jába hívták baráti beszélge­tésre a színház vezetőit, mű­vészeit és a pávakor tagjait. — A HAJTÓMŰVEK és Festőberendezések békéscsa­bai gyára 13 millió forintos értékben új gépet vásárolt az NSZK-tól. A klingeln­berg típusú, kompjúteres ve­zérlésű csigaköszörű a kö­zelmúltban érkezett meg. A gépen, üzembe helyezését követően csigatengelyeket munkálnak meg. LOTTÚ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint az 5. játékhéten 2 darab öttalálatos szelvény volt. Nyereményük egyenként 1 178 662 forint. Négy talála­tot 101 fogadó ért el, nyere­ményük egyenként 54 460 forint. Három találata 7502 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 524 forint. A kéttalálatos szelvények'szá­ma 189 671 darab, ezekre egyenként 26 forintot fizet­nek. * * * A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság február 3-án, kedden tartja a lottó januári jutalomsorsolását. A húzá­son a 4. játékhét szelvényei között 1320 tárgynyereményt sorsolnak ki. Főnyeremény­ként két Lada 1200-as sze­mélygépkocsi jut a legsze­rencsésebb szelvénytulajdo­nosoknak, de gazdára várnak automata mosógépek, színes tévék, és értékes szerencse­utalványok is. II hét eseményei képekben Hazatértek az Egyesült Államokba az Iránból szabadon en­gedett amerikai diplomaták. Képünkön: a több mint 14 hó­napot fogságban töltött túszok néhány napos orvosi megfi­gyelés után egy NSZK-beli amerikai légitámaszpontról in­dultak haza A szaúd-arábiai Taifban rendezték meg az iszlám országok csúcskonferenciáját. Képünkön: Jasszer Arafat, a Palesztin Felszabadítási Szervezet vezetője a tanácskozáson Az új amerikai hadügyminiszter az Egyesült Államok nagy­szabású fegyverkezésére szólított fel. Képünkön: Caspar Weinberger (jobbra), aki a szenátus hadügyi bizottságában szólalt fel, még a Carter-kormányzat rekord összegű katonai költségvetését is kevesellte (Fotó — AP — MTI — KS) Ellenáramiatok Kínában

Next

/
Thumbnails
Contents