Békés Megyei Népújság, 1980. december (35. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-21 / 299. szám

Sarusi Mihály: Pesti gyerekek 3 A Csaba presszó vele szo­kott megtelni. Povázsai minden hét végén hazajön, s rögtön ide jön. Haza se megy, minek menne, az apja meg az anyja ré& elvált, a testvérei még ilyenkor is bultyiznak, hova menne. Megmondták ők neki, ne menj Pestre, ott se jobb, dolgozni ott is kell, s te dolgozni úgy se szeretsz, szóval egyre megy, hol vagy. Povázsai mégis Pesten lóf­rál, érettségi után segéd­munkásnak állt, s annyit megkeres, hogy megvegye a legújabb dolgokat. Nem magnó, magnót nem vesz, arra nem futja, egyébként is utálja ezt az állandó hangzavart, inkább ruhára költi, meg aztán inni kell. Nem is tudom, mire köl­ti a pénzét, mert nem is annyira ruhára, biztos nem ruhára, mert évekig ugyan­abban a nadrágban meg ka­bátban jár. Persze messziről lerí róla, hogy pesti viselet, Csabára ők hozzák, ezek a pesti gyerekek, vasárnap es­te fölmennek, pénteken vagy szombaton meg hazajönnek, s rázzák a rongyot. Povázsai nem ilyen rongyrázós, in­kább csöndes, megelégszik kevéssel is, már ami a fény­űzést illeti. Csak beül a Csabába, a volt Fiume Szál­ló alatti kávéházba, s egész nap ott tanyáz. Már az üléséről észre le­het venni, hogy ő az, senki más, Povázsai. Ügy senki se ül, mint 6. Akár nekidűl a széknek, akár nem, akár rá­borul az asztalra, akár nem, a barátai azonnal kibökik, itt van Lingurár, mert hogy egyébként így becézik. Haj­danán a moziban nagy ri­csajokat rendezett, mindig ő volt a leghangosabb, úgy tudott bőgni, hogy a jegy­szedők még a rendőrt se merték behívni. Ha rossz volt a film, a közönség Lin­gurár balhéit élvezte. Lin­gurár különösen az ameri­kai, meg az orosz filme­ket kedvelte. Az egyiket azért, mert végre valami jó piff-puff, ilyenkor többnyi­re feszülten figyelt, a mási­kat meg azért, mert kedvi- re ricsajozhatott. Visíthatott, hogy kisanyám, vetkőzz már le, nem tudod, hogy így ■nem lehet szerelmeskedni, persze ezt másképp fejezte ki, mert hogy felöltözve hogy lehet. Előfordult, hogy ebből po­litikai ügyet csináltak, tán ezért rúgták ki a gimná­ziumból, s kellett érettsé- gizine a gyulai Erkelben, mert ami igaz, igaz, a rend­őrök nem szerették. De hát hol van az már. Povázsai megcsöndese- dett. Nem az érettségi tehet­te, biztos nem az, inkább a kor hozta magával. Mégsem tizenkét éves már, húszéve­sen már nem tombol az em­ber, Lingurár se. Povázsai másban éli ki magát. A szaj- nai csajok sorra beleestek, az egyiket föl is vitte, nem­rég tiltották ki Pestről, a másik meg, legalábbis nyá­ron, Gyulára tette át a szék­helyét, s nyugati kocsikban lehet látni, nősülésre persze nem gondolt. Majdnem va­lószínű, hogy a csajok se, legalábbis a jelek szerint nem. Gyereke ezeknek a lá­nyoknak azóta sincs, ha férjhez is mentek, hamar elváltak, mert hát, élni kell, egyszer élünk, melózzon aki akar, ők aztán soha, inkább éhen vesznek. Mondom, azt lehet mon­dani, Povázsai lovat váltott. Korábban azok a mozis dühkitörések, meg Körös- parti bicskázások, most _ meg ez a megveszekedett búsko­morság, kétfelől cigánycsa­jokkal. Na persze, nem mind cigánycsaj, de ha száj­nál könnyen ráfogják akkor is, ha nem az. ' Akad más pesti gyerek is, de Lingurár valahogy kerüli őket. Inkább az itthon ma­radt fiúkkal barátkozik, többnyire azok is sza jnai csá­vók. Még ők inkább megko­molyodtak, ma már szinte mind, bármilyen hihetetlen, családapa. A lányok... is­ten tudja, de a srácok jobb útra tértek. Majdnem mind, még Povázsai is, legföljebb egy-kettő lett sitkós. Ha­talmas szakálla megmaradt, s elég furcsán néz ki, ahogy a gyerekkocsit tolja. Persze már rég nem jár Pestre, itt­hon dolgozik. Akkoriban, amikor a Csa­ba volt a törzshelye, még más nóta járta. Valószínű­leg művésznek készült, mert egy időben színészbarátai is akadtak. Azoknak olvasta föl a regényeit. Nem, ő nem költő, ezek nem költe­mények, ha a regényt rímbe is szedte, énekelt regénynek hívta a műveit. Majd min­den évben szerzett egyet, volt mit fölolvasnia a presszóban. A lányokat ilyenkor elza­varta, menjetek a búsba, dolgozom. Ilyenkor elküldte őket, tarisznyájából kiha­lászta a tollát, meg az irká­ját, s egész nap csak írt, írt, álmodott. Megírt mindent, pesti gyárat, pesti flasztert, csabai gyorsvonatot, szajnai éjszakákat, Körös-parti him­nuszt. Jó trágárul írt, a lá­nyoknak ez tetszett, úgy vi­hogtak, hogy le kellett őket fogni, s napokat ezen csám­csogtak. Hogy milyen jó­kat ír ez a Lingurár, tőlem megkapja a Lóbel-díjat. Szőke szakálla akkoriban rövid volt, csak most nö­veszt ilyen pópaszőrzetet, hogy már itthon dolgozik. Csinos fej, s milyen magas fiú, hogyne tetszett volna. Erős is, Pesten rakodó, má­zsákat cipel, szóval nem amolyan nyimnyám köl- tőcske. Azt mondja magáról, hogy bít-író. Mondom, azt mondta, amíg írt. Mert ma mással van elfoglalva. Könyvtárba is járt, a lá­nyoknak ez is tetszett. Olyan okos gyerek! A Csabában is csak kitette az asztalra a családregényeket, s falta, mint aki megveszett. Néha még inni is megfeledkezett, s ilyenkor a lányok nem ér­tették, mi van vele, így még részegebb, mint amikor dől belőle a rumszag. Ilyenkor hiába babusgatják, vonszol­nák ki a Körös-partra, az istennek se adná be a dere­kát, megmakacsolja magát, s felül az első gyorsra, hogy még valamelyik színházat megnézhesse. Stoppal sose járt, ő nem olyan vagabund. Bít-író, persze, később olvasta Ke- roakot, de 6 inkább vonato­zott. Az egyik barátja, az is szajnai, mellette esett a kerekek alá. Hát ő ezt akar­ja megzenésíteni, ezt a csa­bai pesti gyerekeket. Kiadóhoz sose vitte? Nem lehet tudni. Csak _ hogy könyve sose lett, s ő sose szidta a szerkesztőket. Ta­lán magában? Megtartotta magának? Isten tudja. Eset­leg a színészeknek? Annak, amelyiket a homokos ba­rátai fölvittek? Mélyen hall­gatnak róla. Róla Povázsai- ról. Vágbeszterce, olvasta egyszer a térképen, biztos onnan való, Povázska Biszt- rica, olvasta. Csabai pesU gyerekek, lett a címe első családregényének. Mondom, bítnik-módra. Hogy esett, mint esett, ki tudja, Povázsairól már csak néhányan tudják, hogy Lin­gurár is. Már nem így hív­ják, sőt, megesik, hogy már Povázsai elvtársnak, mert jóra való technikus lett. Csak dolgozik, megy haza, sietni, azt nem mondhatjuk, sose siet, inkább andalog, végig az Andrássy úton, az állomás mellett kaptak lakást, megy haza a családjához, felesége már a másodikat várja, leg­följebb akkor szól vissza, ha azzal heccelik, hogy na, te is ledolgozod a hatvanezret, mert hogy egy gyerek har­mincezer, vagyis hogy any- nyival kevesebb a lakás utá­ni tartozása, szóval csak akkor inti le az okoskodó- kat, mert különben ma is elég csöndes. Majdnem jó- ravaló ember. Hogy még olvas-e, jár-e a könyvtárba, írja-e még a regényeit? Senki se tudja. Valahogy olyan zárkózott lett, amióta hazajött. Az ap­ja azt kérdezte, ugye most már végleg hazajöttél, ő meg azt mondta, hogy húsz év. Nem gondolja, nem tud­ja, de akkor esetleg újra ne­kivág. Talán majd, ha nyug­díjas lesz, ráér újra beülni a Csabába, esetleg odébbáll, fölül a pesti gyorsra, beve­szi magát a Vörösmarty cuk­rászdában, s eladja a regé­nyeit, no meg újra írni kezd. Nem tud ő erről semmit, nem foglalkozik vele, nem is sejti, legföljebb legalul rejtezik benne valami. Nem megérzés, nem álmodozás, csak úgy valami. Nem ül be a Csabába, in­nen van, hogy senki se tud­ja, ír-e, családregényt ol­vas-e. Visszavonult. Megko­molyodott. Benőtt a feje lá­gya. Megjött az esze. Ész­hez tért. Csak ne lenne olyan gyanúsan csöndes. Ré­gi rendőrismerősei először jól megnézték, megint bele­néztek a kiléti igazolványá­ba, nem munkakerülő-e, az­tán erről is leszoktak. Vagy talán azok is nyugdíjba mentek, avagy máshová he­lyezték őket. Ajaj, Lingurár, amikor az hazajött, hogy nevettek a lányok. Megtelt élettel a Csaba. Lingurár ugyan nem szerette, ha hangoskodnak, de hát valahogy csak elvi­selte a körötte támadt zsi­vajt. Beletartozott az életé­be? ö maga se tudta meg­magyarázni. Csak valahogy mindig hazajött, a vonat mindig hazahozta, szombat­ra, vasárnapra ritkán ma­radt fönn. Ha Pesten ma­radt, mindjárt gyanús lett, a szajnai gyerekek, meg szép­lányok mindig bajt szima­toltak. Pedig sose történt más, mint hogy valamiért fönnrekedt. Például még el­utazott Nándorfehérvárra, hogy meglássa, s a hétfői műszakkezdésre vissza is ért. A kalauz csak bámult, hogy ez meg hova utazik. Ha jól látom, éppen Lin­gurár megy ott. A színház előtt tolja a babakocsit, a felesége talán bevásárol. Nem néz semerre, csak elő­re, néha a kocsiba, nem mo­solyog a kocsiba, csak mint­ha mosolyogna. Elég nehéz észrevenni az arcán, hogy mosolyog. Be se néz a presz- szóba, mármint nem les be a presszó ajtaján, amikor eltolja előtte a kocsit. Ha benézne, látná, hogy egy nálánál tán tíz évvel fiata­labb csabai pesti legény ke­resi a pénztárcáját, mert hogy fizetni kéne. Tóth Ernő: Szivárványkapu Múlt és jelen egy kötet lapjain Ördögh Szilveszter: Bizony nem haltok meg Kezdhetném úgy is, hogy még egyszer Ördögh Szil­veszterről. Ügy is, hogy szubjektív jegyzetek róla, mert nem tagadom, elfogult vagyok a javára. Csodagyerek kora óta fi­gyelem. Szeged, a Tiszatáj röpítette fel ezt a nevet. Csakhamar olvasótábor is to- borzódott köré, s a szakkri­tika is szemmel tartotta Ve­res Péter, Nagy Lajos nyomdokain haladó útján. A fiatal tehetség gyorsan az irodalmi élet élvonalába került. Nem csoda. Markáns egyéniség. Ez nyilvánvalóvá vált már az első, a Csikó c. kötet olvastán. írásai szer­ves kapcsolatot tartanak egymással. írásművészetében nem a novella az alapegy­ség. Ördögh Szilveszterre nem az egyes novellák, ha­nem azok füzérei, a kötetté szerveződő művek a jellem­zőek. Különösen sajátságos az, hogy ez írói világba nem a cselekményvezetés, hanem a belső hangulat megragadá­sa, az ábrázolt környezet, a korfestés kalauzolja az olva­sót. így ismertet meg ben­nünket az ördögh Szilvesz- ter-i látásmóddal. Ügy vélem, mindez külö­nösen illik a Bizony nem haltok meg c. keretbe fog­lalt novellafüzérre. Ez az írói megoldás világhírű klasszikus elődökre tekinthet vissza, amelynek XX. szá­zadbeli magyar megvalósí­tását kapjuk a fiatal írótól. A címadó sor a kötet élén Gubis Mihály: Térháló álló, önkínzásig őszinte Ajánlásban olvasható: „Bi­zony nem haltok meg... megnyilatkoznak a ti sze­meitek és olyanok lésztek, mint az Isten; jónak és go­nosznak tudói...” A Lelkes Iván illusztrálta kötetből ki­villan az író élményvilága, múltból hozott öröksége. A múlt és jelen ötvöződik a kötet lapjain. Ezt maga Ördögh vallja: „Föltámad a múlt, bárhol is van eltemet­ve. Megelevenedik az élő emlékezése láncán heted- íziglen. Hiába a poriadás, hiába a feledés. Elegendő csupán a képzelet magánya, a gondolat nyomorúsága, az érzékek riadalma, és megha­sad a föld, gyökérrengeteget vetve ki magából.” Ismétlem, egy adott novel­la Ördöghnél csupán a kö­tet egy része. Nem önálló egység. Ezúttal 12 novellát, történetet olvashatunk. Né­melyik már előző olvas­mányvilágunkból ismert. Tu­cat, lazán összefüggő törté­net, amelyeket egy zártabb keret szorosabbra fog ösz- sze. Egy fiatal házaspár mély döbbenetének vagyunk ta­núi. Felismerték, hogy „széttörtek egymástól”. Nem babonásak, de mégis bor­ongva látják; — elérte őket is a házasságokra oly sűrűn veszedelmes hetedik év, és az ezzel járó válság. Egymás mellett — egymás nélkül élnek. — Léteznek. Páros magányban. Már a hallgatásuk is üres. Nem tudják; — miről hallgatnak, hallgathatnak ezután, öt éj­szaka töprengését lessük meg. E keretbe ágyazza az író novellafüzérét, amely eli- bénk tárja a közelmúlt és a- mai magyar falu életét. A tűnt idők faluképe katoli­cizmusba merevedve tárul elénk. Itt él a „kisember”, akinek figurája feltehetően magát az írót formázza. Ro­konítható a gyermek Ördögh Szilveszterrel. Kisemberün­ket több élethelyzetben • ál­lítja elénk a kötet. Szerel­mes _ kisiskolás, gyónásra ké­szülő elsőáldozó, embemyi munkás a mezőn. S feltűn­nek a falu más alakjai is. Láthatunk elesett öregeket, akik majdani sírjukat gon­dozzák, akik a temetőt fél­otthonnak tekintik, s az, akit utolsó nagy tett végrehajtá­sa közben ért fel a halál... Ez a könyv ismerős koro­kat, s e korokhoz illő sze­replőket idéz fel. Elénkvetí- ti az 1950-es évek magyar falujának képét. Itt van a bőrkabátos tsz-agitátor, a beszolgáltatásokra készülő parasztember. A feszültség, a szorongás légköre fojto­gat. Hol van már mindez? Múlt. s végleg az, de a szo­rongás túlélte a kora 50-es éveket. Fojtogatja a kisem­bert akkor is, mikor a MI­ENK AZ UTCA! szövegű fel­iratokkal szennyezett házak közt, néptelen kísértetfalu- ban megy egy októberi reg­gelen iskolája felé. A történetek színhelye: a falu. A kor 1939-től napja­inkig elér. Korunkat idézi az a falu, mely elénk állítja a válás küszöbéhez ért, de az asszony névnapját még utol­jára megülő, vagy a 30 évi házasság után afféle kései tengerparti nászúira in­duló paraszt házaspárt. Ki­élezett helyzetek, s olyan szituációk, kömy ezetra j zok, amelyek tegnapunkban el­képzelhetetlenek voltak. A kerettörténet ifjú házas­párja eközben az ötödik éj­szakát virrasztja át. Gyöt­rődnek, de ez éjjelen mint­ha megváltás, megkönnyeb­bülés jönne. Oldódik a fe­szültség és már nemcsak a közös gyermek tűnik közös­nek együtt vállalt életükben. S ez fontos, mert „A gyerek nem lehet menedék soha ... Nekik egymásra kell virá- gozniok. Később — tudják önmagukról, pillangó fiuk távoli virágra száll. Ez a sor­sa virágnak, pillének.” Virág — pille. Hadd je­gyezzem meg, hogy a múlt­ban Ördögh Szilveszter stí­lusjegyeiről szólva a „szi­kár”, „puritán” jelzőket ír­tam volna fel elsőnek. Most nem. Más mű — más nyelv. Sőt egy köteten belül is. A keret és a beépített novella­füzér más és más stílussajá­tosságokat hordoz. A nagy realista elődöktől némi el­szakadás jelei mutatkoznak. A kihalt őszi faluban isko­lába térő gyermek borzon­gató útja, a kiáltó feliratok­kal bepiszkolt házak, a né­ma utcák, a lélekegyedül haladó gyermek rajza Kaff­kára emlékeztet ördögh Szilveszter ifjú házaspárja kutatja: — Mi kötheti még őket össze? Az író keresi, mi köti őt az íráshoz? A novellák előtti kis elmefuttatások és a már említett Ajánlás is feszegeti ezt a kérdést. írói lelkiisme- retvizsgálat után Ördögh ar­ra keresi a választ: Mi végre írok? — Lehet-e megkerülni ezt. Lehet-e nem írnom? S mi a végeredmény? — Az, hogy —: Nincs kibúvó. Ördögh Szilveszter ír, mert ez a dolga. Nem tehet mást. Végezetül még egy kér­dés. Mit nyújt ez az írásmű­vészet az olvasónak? — Gyönyörködést és tapaszta­lást. Ez új kötetből megtud­hatjuk, hogy véglegesen nem múlunk el. Nem halunk meg, mert Ördögh Szilveszter is tanú arra, hogy mindenkor őseink szólnak hozzánk. Je­lenünkben a jövő perspektí­vája is fénylik. Az élet, a fejlődés dialektikus. Jó mottó tehát a kötethez választott néhány József Attila-sor: „Csak ami nincs, _ annak van bokra / csak ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra." E viliódzó percekből épít­kezik és szélesíti világké­pünket, társadalomlátásun­kat az író. (Magvető, 1979.) Szabad Olga

Next

/
Thumbnails
Contents