Békés Megyei Népújság, 1980. augusztus (35. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I NÉPÚJSÁG 0 MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TONÓCS LAPJA 1980. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK Ára: 1,20 forint XXXV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Százoldalas kötet Helsinki évfordulóján népi pillanat volt. Európa, az Egyesült Államok és Kanada vezetői öt éve a firjn fővá­rosban aláírták az európai biztonsági és együttműködé­si értekezlet dokumentumát. Sokat olvastuk azóta az újságokban, gyakran hallot­tuk beszédekben ezt a kife­jezést: a helsinki okmány. Papír, gondolhatná valaki, eltehető az iratszekrénybe. Nem így van. Ennek az aláírásnak a jelentősége messze túlnőtt a szokványon, a dokumentum maga törté­nelmi változások jele és foglalata lett. Az európai enyhülésé. Az aláíró ma­gas felek elfogadták az adott európai helyzetet. Megnyílt a lehetőség, hogy ezen az alapon szinte tiszta lappal indulhasson Európa a béke és az együttműködés útján, egy új jövő felé. Programot adott a helsin­ki záróokmány minden fontos vonatkozásban, út­mutatást és ajánlást a kü­lönböző társadalmi rendsze­rű országok békés egymás mellett éléséhez. Mintha ez lett volna fölírva a százol­dalas kötet fedőlapjára: „Az ellenséges szembenállás he­lyett így kell cselekednetek!” erre a fényre. Ha nem sike­rül lefékezni a fegyverkezési versenyt, ha a nyugatiak — elsősorban az amerikaiak — nem mondanak le a furkós- bot-zsarolásról, nem lehet tovább haladni az enyhülés útján. A Varsói Szerződés álla­mai Helsinki óta többször is terjesztettek a nyugatiak elé fegyverzetkorlátozási, lesze­relési tervet — a nukleáris eszközök tilalmától a ki­sebb, a kölcsönös bizalmat erősítő intézkedésekig. Az egyik szocialista előterjesz­tés azt javallja, hogy ülje­nek össze a „helsinki álla­mok” küldöttei, szervezze­nek európai katonai enyhü­lési konferenciát, a katonai enyhülés ma az európai ki­bontakozásnak, a helsinki okmány további sorsának a kulcsa­öt esztendeje a harmincöt állam küldöttei megállapod­tak abban, hogy időnként megvizsgálják: hogyan ölt testet a béke és biztonság okmánya? Ilyen eszmecsere zajlott le két és fél éve Belgrádban, most pedig Mad­rid van soron Az „európai értekezlet” előreláthatóan november 11-én nyílik meg a spanyol fővárosban. Benne foglaltatik az együttélés politikai tízparan­csolata, a határok sérthetet­lensége, az egymás belügyei- be való beavatkozás tilalma, a gazdasági kapcsolatok fej­lesztése, a hátrányos meg­különböztetések leépítése, de még a hétköznapok nem egy gondja, például a szabvá­nyok egységesítése- Tudomá­nyos területeket sorol fel, amelyeken közösen, az erő­ket összefogva lehetne és kellene kutatni Nem eléggé ismerik egymás kultúráját a népek — szögezte le ,az ok­mány —, vannak még hu­manitárius feladatok. E rö­vid felsorolásból is kitűnik, hogy ez az okmány a hideg- háborús feszültség ellentéte­le és olyan program, amely nem évekre — évtizedekre szól. Mégis már Helsinkiben nyilvánvalóvá lett, hogy az útnak csak a felét tették meg a magas felek. Tudták, a politikai enyhülést mi­előbb katonai enyhüléssel kell kiegészíteni, különben veszélybe kerül az egész mű. Az idők, sajnos, megerősí­tették e gondolatot. Igaz. a helsinki okmány nem ma­radt pusztába kiáltott szó. Ma más az európai hely­zet, mint korábban. Jobb az államok kapcsolata. Gyak­rabban találkoznak a veze­tők. Többet utaznak és lát­nak az emberek. De az utób­bi hónapokban árny borul Közös erővel, egyetértéssel kellene ott meghatározni az európai enyhülés útján a to­vábbi lépéseket, úgy. ahogy a helsinki záróokmány su­gallja és ajánlja. Belgrádban a nyugati küldöttségek nem mindig tartották magukat ehhez. Most ezt várná tőlük az európai népek nagy csa­ládja. Szóba került már a szocia­lista országok, majd néhány nyugati vezető elképzelései­ben az ,a terv, hogy a mad­ridi találkozón döntsenek a katonai enyhülési konfe­rencia összehívásáról, idő­pontjáról, helyéről. A len­gyel kormány felajánlotta színhelyül Varsót. A helsinki okmány nem katonai dokumentum. a madridi találkozó maga te­hát nem is lehetne alkal­mas a fegyverzetkorlátozás alapos megvitatására. Arról azonban dönthet, hogy az aláírók hívjanak össze ilyen témájú konferenciát, majd kezdjenek hozzá a bonyo­lult, és valószínűleg hosszú tárgyalást igénylő kérdés megbeszéléséhez. lsinkitől Madridig fél évtized telt el. A tanulság világos. Európa meg tudta teremte­ni és fenn tudja tartani az enyhülést, ha akarja. A fegyverkezés szószólóit azonban el kell hallgattat­ni. Kádár János fogadta a francia Külügyminisztert A francia államfő jövőre hazánkba látngat Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titká­ra a KB székhazában fogadta Jean Francois-Poncet francia külügyminisztert (Telefotó) Jean Francois-Poncet, a Francia Köztársaság hivata­los látogatáson hazánkban tartózkodó külügyminisztere csütörtökön délelőtt meg­koszorúzta a magyar hősök emlékművét a Hősök terén. A koszorúzáson jelen volt Bé- nyi József, a Magyar Nép- köztársaság párizsi nagykö­vete, Jacques Lecompt, a Francia Köztársaság buda­pesti nagykövete, Farkas Mihály vezérőrnagy, a bu­dapesti helyőrség parancs­noka. Ezután a Külügyminiszté­rium Dísz téri vendégházá­ban Púja Frigyes külügymi­niszter és Jean Francois- Poncet magyar—francia jog­segély- és kiadatási szerző­dést írt alá. Az eseményen jelen volt a Külügyminiszté­rium több vezető beosztású munkatársa, ott volt Bényi József és Jacques Lecompt. Ezt követően folytatódtak Púja Frigyes és Jean Fran­cois-Poncet hivatalos tárgya­lásai * * * Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székházában fogadta Jean Francois-Poncet francia kül­ügyminisztert. A megbeszé­lés során áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, valamint a nemzetközi hely­zet időszerű kérdéseit. Aczél György, a Miniszter- tanács. elnökhelyettese szin- -térrdélelőtt az Országházban fogadta a francia külügymi­nisztert. A szívélyes légkörű talál­kozón részt vett Púja Fri­gyes külügyminiszter. Jelen volt Bényi József hazánk párizsi nagykövete, és Jacques Lecompt, a Francia Köztársaság budapesti nagy­követe. * * * Hivatalos látogatását befe­jezve délután elutazott Bu­dapestről Jean Francois- Poncet. A vendéget a Feri­hegyi repülőtéren Púja Fri­gyes búcsúztatta. Jelen volt/ Bényi József és Jacques Le­compt. * * * Giscard > d’Estaing ez év második felében vagy a jö­vő év elején Magyarország­ra látogat, újabb fontos ál­lomásaként a jól fejlődő kap­csolataink elmélyítésének — jelentette be Jean Francois- Poncet elutazása előtt a Hilton Szállóban megtartott sajtó- konferenciáján. A két ország történelmében ez lesz az el­ső államfői látogatás — je­gyezte meg a Francia Köz­társaság külügyminisztere, derültség közepette hozzáté­ve: leszámítva Napóleon hí­vatlan magyarországi vizitét. Ünnepi ülés A helsinki záróokmány aláírásának ötödik évfordu­lóján csütörtökön kibővített ünnepi ülést tartott az euró­pai biztonság és együttmű­ködés magyar nemzeti bi­zottsága. A Parlament va­dásztermében megtartott ta­nácskozás elnökségében he­lyet foglalt Sarlós István, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtit­kára és a nemzetközi Lenin- békedíjas Raymond Goor kanonok, az európai bizton­ság és együttműködés nem­zetközi bizottságának elnöke is. Az ünnepi ülést Kállai Gyula, a HNF OT és az EBMB elnöke nyitotta meg. Az elnöki megnyitót követő­en Péter János, az ország- gyűlés alelnöke, az európai biztonság és együttműködés magyar nemzeti bizottságá­nak tagja mondott beszédet. Ezt követően Raymond Goor emelkedett szólásra, tolmá­csolva az európai biztonság és együttműködés nemzetkö­zi bizottságának üdvözletét, jókívánságait. Végezetül az ünnepi ülés résztvevői nyi­latkozatot fogadtak el. A Kettős-Körös gátszakadásánál jelentős feladat hárul a néphadsereg katonáira. Derekas munkával megfékezték a víz továbbhaladását. Róluk szól írásunk a 3. oldalon Változatlan erővel dolgoznak a Körösökön Csütörtökön a Körösök és a Berettyó romániai vízgyűj­tő területén is újabb esőzé­sek voltak. A csapadék ha­tására például a Fekete Kö­rös Belényesnél hat óra alatt 66 centiméter, a Sebes-Körös Csúcsánál ugyancsak hat óra alatt 127 centimétert emel­kedett, s a késő délutáni órák­ban az újabb árhullám • el­érte a folyók magyar szaka­szát­A Kettős-Körös jobb parti szakaszánál a töltéscsonkok pátrialemezzel való védését tegnap befejezték, majd hat árvízvédelmi osztag meg­kezdte az átszakadás lezá­rását. A töltésszakadásnál még másodpercenként mint­egy 200 köbméternyi víz öm­lik a mentett területekre. A becslések szerint csaknem 100 ezer köbméter ömlött a me­zőgazdasági területekre, s kö­zei 20 millió köbméter a mér- gesi árvízi tárolóba jutott. Az esős, kedvezőtlen időjá­rás nehezítette a védelemben részt vevők dolgát. Emberfe­letti erővel folyt a védeke­zés a Hosszúfoki-csatoma bal oldali töltésén, ahol az át­ázott gát megtámasztásán dolgoztak. Eddig mintegy 120, ezer homokzsákot építettek be a töltés magasítására. Ugyancsak tegnap a Kettős- Körös bal partján, Hosszú­fok térségében, mintegy 200 méteren a töltést megtá­masztással erősítették. A Fe­kete-Körös átázott gátszaka­szán több, mint 60 méteren folyt bordás töltésmegtá­masztás, 200 méteren pedig nyomópadkát építettek. Nagy erővel dolgoztak az elmúlt napon is a tarhosi lo­kalizációs töltés erősítésén, valamint Körösladány—Üj­ladány védelmére új lokalizá­ciós töltés épül, melynek hossza mintegy négy kilomé­ter, három méter koronaszé­lességű és 1,5 magasságú. A veszélyeztetett szakaszo­kon intenzíven folyik a töl­tések erősítése és magasítá­sa- Csütörtökön 5514-en dol­goztak a gátakon. —sz— * * * Békés megyében az árvíz miatt kitelepített lakosság el­helyezésével kapcsolatban a Békés megyei kitelepítési és befogadási szakszolgálat a következő tájékoztatást ad­ta: Bélmegyer község lakos­sága Vésztőn, Tarhos lakos­sága Békésen, Körösladány- Üjladány lakossága Körösla- dányban, Mezőberény tanya­világából Mezőberénybe ke­rültek elhelyezésre. Az árvíz miatt kitelepített lakosság 80 százaléka magánházaknál, a helyi lakosok körében, 20 százaléka pedig iskolákban van elhelyezve. Pontos nyil­vántartás a városi, illetve a községi tanácsoknál van. Az alábbi telefonszámokon érhetők el a befogadási szak- szolgálatok: békési Városi Tanács, Békés 13, vésztői Községi Tanács, Vésztő 61, mezőberény i Nagyközségi Tanács, Mezőberény 19 és körösladányi Nagyközségi Tanács, Körösladány 1. Szép búcsú a birkózócsarnoktól Bállá ezüst, Kovács bronz A birkózódöntők utolsó napjan újra magyar érmek­nek is tapsolhatott a CSZKA csarnok közönsége. Bal la Jó­zsef két győzelemmel bú­csúzott Moszkvától, ami ezüstérmet jelentett neki. Délelőtt az NDK-ból érke­zett Gehrkét győzte le ponto­zással, majd a délutáni for­dulóban a lengyel Szan- durszkival hozta össze a sor­solás. A második harmad nagyon forró pillanatokat hozott a +100 kilós verseny­zőnknek. Már éppen le akar­ta léptetni a bírói hármas, amikor egy akcióval levitte lengyel ellenfelét. Salamoni döntés: nem kap pontot, de folytathatja a mérkőzést. (Folytatás a 8. oldalon) Bállá József, a szabadfogású birkózás nehézsúlyú olimpiai ezüstérmese (Fotó: MTI — KS)

Next

/
Thumbnails
Contents