Békés Megyei Népújság, 1980. június (35. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

1980. június 1., vasárnap ^ TOKIÓ Súlyos kimerültség miatt a tegnapra virradó éjszaka kórházba szállították Ohira Maszajosi japán kormányfőt. Hivatalos kormánykörökben Ohira egészségi állapota azért is nagy aggodalmat keltett, mivel az eredeti ter­vektől eltérően esetleg' most mégsem vehet részt a fej­lett főkésországok június 22- én és 23-án Velencében sor­ra kerülő csúcsértekezletén. ?£ MOSZKVA A svéd—szovjet külügymi­niszteri tárgyalások után pénteken Andrej Gromiko szovjet, és Óla Ullsten svéd külügyminiszter nyilatkozott a szovjet televíziónak. — A tárgyalások eredmé­nyeivel elégedettek vagyunk, eszmecseréink konstruktív légkörben zajlottak le — mondotta Gromiko. — Mind­két fél kifejezte azt a véle­ményét, hogy a két ország jó kapcsolatai megfelelnek a kölcsönös érdekeknek. * * * Sikeres munkát kívánt a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága a Luxemburgi Kommunista Párt tegnap megnyílt XXIII. kongresszusának. Üdvözletében az SZKP KB hangoztatja: a Luxemburgi KP-nak a munkásosztály és minden dolgozó érdekeiért, társadalmi és demokratikus jogaiért vívott harca meg­érdemelt tekintélyt szerzett. & SZÖUL Szombaton nyilvánosságra hozták a véres kvangzsui események hivatalos mérle­gét. Eszerint az összecsapá­soknak összesen 170 halálos áldozatuk volt, ebből 144 polgári személy, 22 katona, és négy rendőr. A sebesül­tek száma 380. ^ PÁRIZS Tegnap az Élysée-palotá- ban tett látogatással folyta­tódott II. János Pál pápa pénteken kezdődött francia- országi programja. A katoli­kus egyházfő és Giscard d’Estaing elnök eszmecseré­je után az Élysée-palota kertjében és termeiben fo­gadást rendeztek, amelyre a francia választott testületek tagjai, köztük a parlamenti pártok vezetői voltak hivata­losak. ^ BELGRAD Jugoszláviában mától át­lag 13,5 százalékkal megdrá­gul néhány hazai gyártmá­nyú és néhány külföldi sze­mélygépkocsi. Az új árak szerint a népszerű Zasztava 750-es 50 000, a Zasztava 101- es 96 000, a Lada 1500-as 97 000, a Lada 1600-as 115 000, a Polski Mini-Fiat (126p) 50 000 dinárba kerül. % LA PAZ Teljes készültségben van a bolíviai hadsereg, és vezetői kinyilvánították, hogy „ké­szek beavatkozni az ország politikai életébe”. Az ország­ban újabb katonai puccs ve­szélye fenyeget, főkent azért, mert a hadsereg irá­nyítói minden áron meg akarják védeni Hugo Banzer tábornokot, Bolívia volt dik­tátorát, aki ellen államfői tevékenysége során elköve­tett visszaélések vádjával képviselők egy csoportja pert akar indíttatni. X KAIRÓ Interjúinak legújabbiká­ban a tőle megszokottnál is élesebb hangú kirohanást intézett a Szovjetunió ellen Szadat egyiptomi elnök. Az International Héráid Tri- bune-nak a hét végén adott nyilatkozatában részletesen ecsetelte a Közel-Keletre és Afrikára szerinte leselkedő „szovjet veszélyt”, és erre hivatkozva sürgette az egyip­tomi—amerikai stratégiai együttműködés elmélyítését. Londonban a lakosság nagyszabású tiltakozó felvonulást tar­tott a neonáci szervezetek bűntettei ellen (Telefotő) Harcok az iraki-iráni határon Tegnap is folytatódtak az iraki—iráni határon a fegy­veres összetűzések. Teheráni közlés szerint iraki részről hat ponton indítottak erős tüzérségi előkészítéssel tá­madásokat, helikoptereket és vadászgépeket is bevetve. Az iráni fegyveres erők vissza­verték a támadásokat és megsemmisítettek egy iraki harckocsit — közölte a Pars iráni hírügynökség, de nem részletezte bővebben az ösz- szecsapások méreteit, és a két fél veszteségeit. Iraki részről semmit sem közöltek. Gotbzaden külügyminiszter tegnap több órás megbeszé­lést folytatott Ruhollah Kho- meini ajatolláhval, és be­számolt neki az iraki hatá­ron kialakult helyzetről, va­lamint annak a nemzetközi konferenciának az előkészü­leteiről, amely hétfőn ül ösz- sze Teheránban, az Egyesült Államok iráni beavatkozá­sainak megvitatására. Irán célja az értekezlettel az, hogy nemzetközi fórumon ítéljék el Washington „Irán ellen elkövetett bűneit”. Kurdisztánban is folyta­tódtak tegnap az összecsapá­sok az iráni hadsereg és a kurd fegyveres felkelők kö­zött: teheráni lapjelentések szerint a hadsereg vissza­foglalta a szanandadzsi tele­vízióadót és megsemmisített húsz kurd fegyverest. A Khomeinit támogató Iszlám Köztársasági Párt közölte, hogy a miniszterel­nöki posztra jelöltje Musza Kalantari, 32 éves közúti és szállításügyi miniszter. A Szojuz—36 űrhajó kéttagú legénysége: Valerij Kubászov (balra) és Farkas Bertalan kutató-űrhajós A tartalékként kiképzett úrhajóspár: V. Dzsanibekov (balra) és Magyari Béla a repülésirányító központban Farkas Bertalan szülei a fiukról Csillagvárosban készült ké­peket nézegetik Cinlékbélyeget adott ki a szovjet posta a közös szov­jet—magyar űrrepülés tisz­teletére (Fotó :TASZSZ —MTI — KS) A hét üreseményei képekben Indulás előtt int búcsút Far­kas Bertalan TELEX Közéletünk hírei Tegnap elutazott dr. Hans- Joachim Heusinger, a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnök-helyettese és igazságügy-miniszter, aki dr. Markója Imre igazságügy-mi­niszter meghívására küldött­ség élén hivatalos látogatást tett hazánkban. A miniszterek áttekintet­ték a két ország közötti jogi kapcsolatok helyzetét, és e kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit. Megállapodtak abban, hogy új együttműkö­dési megállapodást kötnek a két minisztérium között. A küldöttséget a Ferihe­gyi repülőtéren dr. Markója Imre igazságügy-miniszter búcsúztatta, jelen volt Rudolf Rossmeisl, az NDK rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követe is. * * * A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására május 27 —31. között látogatást tett hazánkban a Német Szocia­lista Egységpárt pártmunkás­küldöttsége, dr. Heinz Bes- serrel, a KB mezőgazdasági osztálya helyettes vezetőjé­vel az élén. A küldöttség a mezőgazdaság fejlesztésének és a tudományos-műszaki eredmények hasznosításának tapasztalatait, valamint a mezőgazdaság és a feldolgo­zó ipar együttműködését ta­nulmányozta. A delegációt fogadta Kovács Antal, a Köz­ponti Bizottság tagja, a KB ipari, mezőgazdasági és köz­lekedési osztályának vezető­je. HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Tünde napja A Nap kél 4.51 — nyugszik 20.33 órakor. A Hold kél 22.46 — nyugszik 7.09 órakor. Holnap: Kármen napja A Nap kél 4.50 — nyugszik 20.34 órakor A Hold kél 23.34 — nyugszik 8.06 órakor. ÉVFORDULÓ Százkilencven évvel ez­előtt, 1790. június 1-én szü­letett, és 46 éves korában, 1836-ban halt meg Ferdi­nand Raimund osztrák szí­nész, író, rendező és szín- igazgató, az osztrák népi komédiák klasszikusa. * *■ * Száznegyven évvel ezelőtt, 1840. június 2-án született, és 88 éves korában, 1928- ban hunyt el Thomas Hardy angol regényíró, novellista és költő, ,a viktoriánus kor­szak nagy realista prózaíró- ja. * — OLVASÓINKHOZ. A teg­nap délutáni esőzés miatt a telex-összeköttetéseink meg­szakadtak. Az emiatt kima­radt külpolitikai és sporthí­rek hiányáért olvasóink el­nézését kérjük. — RENDHAGYÓ IRODA­LOMÓRA. Hétfőn, június 2- án reggei 8 órakor rendha­gyó irodalomórát tartanak a Mezőberényi 1. sz. Általános Iskolában, az ünnepi könyv­hét alkalmából. A vendég a nagyközség szülötte, Tomka Mihály költő, és a békés­csabai Vasutas Klubkönyv­tár irodalmi színpada lesz. — ÉVADZÁRÁS CSANÁD- APÁCÁN. A helyi művelő­dési ház úttörő néptánccso­portja június 1-én, ma dél­után mutatkozik be évadzá­ró műsorával a nagyközség lakóinak. A bemutatóra meghívták az orosházi úttö­rő formációs tánccsoportot, és a székkutasi művelődési ház versenytánc-csoportját. — HEGYESI JÁNOS a Fü­zesgyarmaton élő költő nyi­totta meg május 30-án Tö- rökszentmiklóson Bérei Lász­ló „Népi írók” című fotográ­fia-kiállítását. Az eseményre az ünnepi könyvhét városi megnyitójának keretében ke­rült sor. — A BÉKÉS MEGYEI Szol­gáltató- és Termelőszövetke­zet június 1-én, m,a rendezi meg az itt dolgozók gyer­mekeinek és a patronált 10. sz. iskola tanulóinak a gyer­meknapi ünnepséget. A ren­dezvényre, amelyet Békés­csabán, ,a KISZ-vezetőképző iskolán tartanak, 200 gyer­meket várnak. — A SZLOVÄK KLUBBAN, Békéscsabán, június 2-án, holnap este 7 órakor tartják az évadzáró foglalkozást. Az összejövetelt a Strand étte­remben rendezik meg. Meg­hívták az estre a tótkomló- si pávakört és citerazene. kart, valamint Nagyidai Ist­ván színművészt. — GYOMÁN, Honti Antal Vorosilov utcai műhelygaíé- riájának következő összejö­vetele június 2-án, 18 óra­kor kezdődik. Ezúttal Regös Sándor, a Magyar Televízió szegedi körzeti stúdiójának vezetője tart előadást „Té­vésként -Portugáliában és Szegeden” címmel. Eső, zivatar Várható időjárás ma estig: időnként felszakadozó felhő­zet. Többfelé előforduló eső, záporeső, helyenként ziva­tar. Élénk, sokfelé megerő­södő, a Dunántúlon viharos­sá fokozódó északnyugati, északi szél. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 13, a legmagasabb nappali hőmér­séklet 16—21 fok között. * — PUSZTAFÖLDVÁRON június 3-án, kedden dél­előtt helytörténeti tájankét lesz, melyen az orosházi és a mezőkovácsházi járás köz­ségeiben helytörténettel fog­lalkozók vesznek részt. Az ankét után megtekintik N.agy-Tatársáncot. — A SZARVASI Táncsics Tsz sütőüzeméből naponta 1000 darab 3 kilogrammos kenyér kerül a tsz kenyér­boltjaiba. Szarvasra, Békés- szentandrásra, Csabacsüdre és a környező tanyaközpon­tokba; összesen 9 helyre szállítanak a cipókból. A sütőüzem a jövőben kisebb kenyerek gyártását is terve­zi. — OROSHÁZÁN, az ifjúsá­gi ház „Együtt-egymásért” ifiklub tagjai június 1-én, ma vendégül látják a béké­si és a szarvasi ifiklub tag­jait. A vendéglátók egész napos programot, szerveztek a békésiek és ,a szarvasiak számára, s e programban szerepei játék, tapasztalat- csere, szórakozás egyaránt. — ISMÉT ITT A PIRAMIS í Békéscsaba fiataljai a héten ismét hallhatják-láthatják a Piramis együttest. A tégla­gyári művelődési ház által rendezett rockkoncertet jú­nius 6-án este fél 9 órai kezdettel a szabadtéri szín­padon tartják meg. Ha ek­kor eső lesz, június 8-án rendezik meg a Piramis­koncertet. — A BÉKÉSCSABAI Kon­zervgyár újítói szakmai na­pot rendeznek június 2-án, holnap az üzemben. Az úgy­nevezett börzenapra vala­mennyi konzervgyár újítóit meghívták, s a vendégeknek bemutatják az elmúlt félévi eredményeiket. — ZSADÁNYBAN az ünnepi könyvhét alkalmából június I-én, ma 19 órakor irodalmi estet rendeznek a zsadányi könyvtárban. Itt Csoór Ist­ván író és Sass Ervin ver­seit Korompai Vali színmű­vésznő mutatja be. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 22. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A lottónyeremények a nye­reményilleték levonása után a következők: 4 találatos szelvénye 76 fogadónak volt, nyereményük egyenként 98 204,— forint; 3 találatos szelvénye 7592 fogadónak volt, nyereményük egyenként 492,— forint; a 2 találatos szelvények szárba 206 023 da­rab. ezekre egyenként 23,— forintot fizetnek. (MTI) * — máv-tAjékoztatú. a MÄV békéscsabai körzeti üzemfőnökségének tájékoz­tatása szerint június 2-án, holnap Békéscsaba—Szabad- kígyós vasútállomások kö­zött a 8537, 8532, június 3—4 —5—6-án pedig Szabadkí­gyós—Kétegyháza között a 8537, 8532, 8535 és a 635-ös számú vonat pályaépítési munkálatok miatt nem köz­lekedik. Az utasforgalmat autóbuszokkal bonyolítják le, ezért számolni kell kisebb késéssel. Az autóbuszokon a megváltott menetjegyek ér­vényesek.

Next

/
Thumbnails
Contents