Békés Megyei Népújság, 1980. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-24 / 120. szám

1980. május 24., szombat Dél-Koreában, Kvangzsu tartományi székhelyén az összecsapások véget értek, de az utcákat még mindig a felkelők uralják. Képün­kön: a főutcán zsákmányolt fegyverekkel és katonai autókkal tün­tetnek a fiatalok (Telefotó) HÍREK HÍREK HÍREK TELEX • BUDAPEST Dr. Otto Lambsdorff, a Német Szövetségi Köztársa­ság gazdaságügyi minisztere, a két ország közötti kor­mányszintű gazdasági, ipari és műszaki együttműködési, vegyes bizottság negyedik ülése alkalmából, Veress Pé­ter külkereskedelmi minisz­ter meghívására pénteken Budapestre érkezett. A ve­gyes bizottsági tárgyalások május 22-én, csütörtökön kezdődtek. • BECS A Nemzetközi Atomener­gia Ügynökség (IAEA) szék­házában a Szovjetunió ün­nepélyesen aláírta a nukleá­ris anyagok védelméről szó­ló nemzetközi egyezményt, amelyhez eddig 10 ország csatlakozott. Az aláíró orszá­gok kötelezik magukat, hogy biztosítják a nukleáris anya­gok ellenőrzését, felhaszná­lásuk, tárolásuk és szállítá­suk során. Ez elejét veheti annak, hogy a hasadóanya­gok illetéktelenek kezébe ke­rüljenek. • PÁRIZS Giscard d’Estaing francia köztársasági elnök pénteken este a televízió híradójának adott, előre be nem jelentett interjújában utasította visz- sza azt a kampányt, amely ellene indult Leonyid Brezs- nyevvel megtartott hétfői ta­lálkozója nyomán. Francia- ország azzal tárgyal és tár­gyalhat, akivel akar, szögez­te le Giscard d’Estaing. • WASHINGTON Az amerikai külügyminisz­térium vezető szóvivője, Hod- ding Garter július 1-én le­mond tisztségéről — ezt ma­ga Hodding Carter jelentet­te be pénteken. Edmund Muskie külügyminiszter elfo­gadta a lemondást. A 46 éves Hodding Cartert a volt kül­ügyminiszter, Cyrus Vance nevezte ki 1976 végén. Hod­ding Carter már közvetlenül Vance április 28-i lemondá­sa után kifejezte szándékát, hogy ő is távozik posztjáról. Ez valószínűleg ugyancsak összefüggésben van a siker­telen iráni túszszabadítási kísérlettel. • BEJRŰT Négy halottja és tizenkét sebesültje volt pénteken a Szidon dél-libanoni város el­len intézett tüzérségi táma­dásnak. A Palesztinái Fel- szabadítási Szervezet, szerint laz akciót az Izrael által tá­mogatott dél-libanoni keresz­tény erők hajtották végre. A támadás áldozatai vala­mennyien polgári lakosok. • JERUZSÁLEM Menahem Begin izraeli mi­niszterelnök pénteken levél­ben utasította vissza Kurt Waldheim ENSZ-főtitkárnak azt a nyomatékos kérését, hogy Izrael a Biztonsági Ta­nács határozatának megfele­lően engedje hazatérni Cisz- jordániába az izraeli hatósá­gok által május 3-án elűzött három palesztin vezetőt. • TEHERAN Khomeini ajatollah pénte­ken elítélte Izrael dél-liba­noni politikáját és Ciszjor- dánia bekebelezésére tett lé­péseit. Libanoni egyházi sze­mélyiségek előtt Irán vallási vezetője kijelentette, hogy a Jeruzsálem bekebelezésére vonatkozó döntésével Izrael folytatja terjeszkedő politi­káját, majd megállapította, hogy Washington támogatja a Begin-kormány arabellenes irányvonalát. • BELFAST Két ismeretlen fegyveres péntekre virradóra Belfast­ban súlyosan megsebesítette a kizárólag észak-ír protes­tánsokból álló ulsteri királyi rendőrség egyik tagját. A rendőrség pénteken Belfast­ban titkos fegyver- és lő­szerraktárra bukkant. Pénteken megerősítették és szorosabbra vonták a dél­koreai hadsereg egységeinek gyűrűjét Kvangzsu körül. A kivezető utaknál mindenütt harckocsik sorakoznak, szö- gesdrót-akadályokat állítot­tak fel és senkit sem enged­nek be a városba. A felkelők bizottsága és a katonai vezetők között folyó tárgyalásokon még nem egyeztek meg a zsákmányolt lőfegyverek átadásának fel­tételeiről. Li Hi Szung tábor­nok, a rendkívüli állapot be­tartásáért felelős katonai parancsnok közben helikop­terekről szórt röplapokon agyonlövetéssel fenyegette meg mindazokat, akiknél a katonák fegyvert, lőszert vagy robbanóanyagot talál­nak. A hatóságok adatai sze­rint a felkelők eddig 2500 Kormánybizottsági jelentés Varsóban pénteken este köz­leményt hoztak nyilvánosságra a LÓT legyei légitársaság IL— 62-es típusú repülőgépét márci­us 14-én ért katasztrófáról. A kormánybizottság szakértők és tudományos intézetek bevonásá­val, a műszeres adatok, hang­szalagok és szemtanúk segítsé­gével megállapította a szeren­csétlenség lefolyásának miként­jét és okát. A repülés befejező szakaszá­ban, amikor a gép leszállásra készült, megsemmisült a gép bal oldali belső turbinája: rej­tett anyagtechnológiai hiba, a turbinatengely anyagának idő előtti kifáradását idézte elő. A megsemmisült turbina darabjai tőnkretettek két másik hajtómű­vet, valamint a magassági és az iránykormányt. A bizottság megállapította, hogy a szerencsétlenségben semmilyen más tényező nem játszott közre. A személyzet képzettsége és állapota tökéletes volt, a gép maga pedig a New York-i repülőtéren teljes átvizs­gáláson esett át. A gép induló­súlya a megengedettnél alacso­nyabb volt, és több mint 9 órás megszakítás nélküli repüléshez elegendő üzemanyaggal rendel­kezett. Az indulást 2 óra 16 perccel kizárólag a New York-i hóesés késleltette. Kis hír a hét vége jelen­tései között: „Az amerikai képviselőház a jövő évi költ­ségvetésben 338:62 szavazat- aránnyal zöld utat adott az MX jelű interkontinentális rakétarendszer kifejlesztésé­hez.” További jelentések azt is említik, hogy Washington­ban vita kerekedett az 53,1 milliárdos MX-rakéták „gaz­daságosságáról”. Különös vi­ta volt ez. Nem azt firtatták egyes honatyák, hogy a hadügyre már évi 160 mil­liárd dollárt előirányzó kor­mány miképp akar megbir­kózni az USA gazdasági gondjaival, hanem egészen másképp számoltak. Azt pró­bálták felbecsülni, hogy mekkora az „önköltsége” az egy főre eső halálnak'. Olyas­mi került szóba, hogy egy- egy ember elpusztítása az el­ső világháborúban mintegy tízezer dollárba, a második­ban tizenöt ezerbe, a koreai háborúban közel százötven ezerbe került. Ehhez képest — vélik — az MX-rakéta nem jó üzlet, mert csillagá­fegyvert adtak le. A katonák várható támadásától és bosz- szújától való félelem erősö­dik a lakosság körében, egy­re többen hagyják el a vá­rost. Kvangzsu pénteken min­denesetre sokkal nyugodtabb képet mutatott, mint az el­múlt négy nap alatt. Külön bizottság foglalkozik a rend helyreállításával. Folyik az utcák megtisztítása a bari­kádoktól, kiégett gépjármű­vektől, üvegtörmeléktől. Kim Jung Szám, az ellen­zéki új demokrata párt el­nöke Szöulban közzétett nyi­latkozatában józanságra in­tette mind a kormányt és a kivételes állapot betartásáért felelős hatóságot, mind Kvangzsu lakosait. Felszólí­totta őket, hogy az ország biztonsága érdekében jussa­nak megállapodásra. A Miamiban lezajlott ese­mények az Egyesült Álla­mokban bárhol megismétlőd­hetnek. Újból „hosszú, forró nyárra” számíthatunk, olyan­ra, amilyent a néger polgár­jogi mozgalom már átélt a hatvanas évek elején — hangsúlyozta Ben Chavis né­ger polgárjogi harcos, a „wilmingtoni tízek” vezető­je, a faji és politikai elnyo­más ellen küzdő országos szövetség társelnöke a TASZSZ New York-i tudósí­tójának adott nyilatkozatban. Carter elnök és társai — folytatta a „wilmingtoni tí­zek” vezetője — csak sza­vakban lépnek fel az emberi jogok védelméért. Valójában távolról sem érdekli őket, hogy durván megsértik a né­gerek és más nemzeti kisebb­ségek jogait. Az amerikai kormányzat csak szavakban sürgeti az emberi jogok meg­védését — külföldön, pedig szati ára nincs arányban gyilkoló kapacitásával. Min­den darab MX-rakétához ugyanis 20—22, atombiztos, föld alatti silót építenek', kö­zöttük 15—30 kilométeres föld alatti, villanyvonattal felszerelt alagúttal, s a je­lenlegi tervek szerint az USA most kétszáz, a nyolcvanas évek első felében kétezer (!) ilyen MX-rakéta hadrendbe állításával számol. Így hát az egy várható halottra jutó „önköltség” valóban elké­pesztően magas. A Pentagon és a NATO számításaira az emberiség szintén számítással válaszol. Elsősorban úgy számol, hogy mindent meg kell tenni a fegyverzet csökkentéséért, a szörnyű kockázattal járó tervek ellen. A szocialista országokban ez teljesen és egyértelműen világos. És Nyugaton? Kissinger volt amerikai külügyminiszter a közel­múltban Brüsszelben ironi­kusan kijelentette: „Európai IIVSZ katonai tanácsának ülése 1980. május 20—23. között a Varsói Szerződés szerveze­te 25. évfordulójának tiszte­letére jubileumi ülést tar­tott Moszkvában az egyesí­tett fegyveres erők katonai tanácsa. Az ülés munkájá­ban a bolgár néphadsereg, a magyar néphadsereg, az NDK nemzeti néphadserege, a lengyel néphadsereg, a Ro­mán Szocialista Köztársaság hadserege, a Szovjetunió fegyveres erői és a csehszlo­vák néphadsereg küldöttsége vett részt. A katonai tanács megvon­ta mérlegét annak a 25 éves tevékenységnek, amelyet az egyesített parancsnokság és a nemzeti parancsnokságok fejtettek ki a szövetséges hadseregek fejlesztése érde­kében, s megjelölte az egye­sített fegyveres erők további fejlesztését célzó, megfelelő intézkedéseket. Egyhangúlag helyeselte és támogatta a Varsói Szerződés tagállamai­nak egyeztetett külpolitikai lépéseit és azokat az újabb, nagy horderejű békekezde­ményezéseit, amelyeket a politikai tanácskozó testület közelmúltban tartott varsói ülésén elfogadott nyilatkozat és felhívás tartalmaz. Csémi Károly vezérezre­des, honvédelmi minisztériu­mi államtitkár vezetésével pénteken hazaérkezett az a katonai küldöttség, amely Moszkvában részt vett a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői ka­tonai tanácsának ülésén. köztudomású, hogy az em­beri jogok itthon kezdődnek — hangsúlyozta Chavis. A múlt heti faji összetűzé­sek után még mindig nem csökkent a feszültség az amerikai Miamiban. Képün­kön: a miami nemzeti gárda embere pisztollyal és kutyá­val fenyegeti a tüntetőket. (Telefotó) barátaink többsége úgy kép­zeli el az atomháborút, hogy Amerika és a Szovjetunió magasan a nyugat-európaiak' feje felett lövöldözi majd egymásra rakétáit”. Ehhez az idézethez teszi hozzá Carl Friedrich von Weizsäcker, a világhírű fizikus és filozó­fus: „A nyugat-európai szö­vetségesek hűségével kap­csolatos amerikai kételyek kétségtelenül hozzájárulnak az amerikai rakétatervek­hez”, s kiegészíti ezt azzal, hogy „az amerikaiak eltávo­lítják interkontinentális ra­kétáikat a lakott települések közeléből, ami a sűrűn la­kott Európában megoldha­tatlan”. Weizsäcker a „szö­vetségi partnerek számára a biztos halál kockázatával já­ró” tervektől menekülésre csak egy utat lát: a stabil, világméretű erőegyensúlyt. Ennek — írja — „két ön­ként adódó kritériuma: a fegyverkezési verseny, s az öngyilkos kockázat kizárá­sa”. Világos beszéd ez, amely­ből — úgy tűnik' — egész ■kontinensünk megértheti: a tengeren túli és a tengeren inneni amerikai rakétaprog­ram Európa számára sem jó üzlet. Ma: Eszter napja A Nap kél 4.57 — nyugszik 20.25 órakor A Hold kél 14.44 — nyugszik 2.48 órakor ÉVFORDULÓ Nyolcvan évvel ezelőtt, 1900. május 24-én született Nápolyban Eduardo de Fi­lippo neves olasz színész, színműíró, rendező és szín- igazgató. — PENZAI MŰVÉSZEK KI­ÁLLÍTÁSA. Az MSZMP gyulai városi bizottsága, a városi tanács végrehajtó bi­zottsága és az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a Bé­kés és Penza megyék testvéri kapcsolatának 10. évforduló­ja tiszteletére kiállítást ren­dez a Penza megyei képző­művészek alkotásaiból. Aki­állítást Jurij Viktorovics Poljakov nyitja meg május 25-én, vasárnap délelőtt 11 órakor az Erkel Művelődési Központban. — SZOCIALISTA BRIGÁ­DOK gyermeknapi ajándéka. A hétszeres kiváló Endrődi Cipőipari Szövetkezetben te­vékenykedő szocialista bri­gádok újabb nagyszerű tanú­jelét adták segítőkészségük­nek. A közelgő gyermeknap tiszteletére csaknem 300 pár kis szandált készítettek hul­ladékanyagokból, munkaidőn túl a gyulai állami gondo­zottak otthonában levő gyer­mekeknek. — MAGYAR—CSEHSZLO­VÁK BARÄTSÄGI NAPOT rendez a HNF Békés megyei bizottsága május 26-án Két- sopronyban. Az egész napos program keretében délelőtt a csehszlovák vendégek a helyi termelőszövetkezetet, dél­után pedig az óvodát keresik fel. A barátsági est 19 óra­kor kezdődik a művelődési házban, ahol filmvetítéssel egybekötött tájékoztató hangzik el a szomszédos or­szág gazdasági életéről, vala­mint az ifjúságnak a mező- gazdasági termelésben való részvételéről. — RÖVIDESEN MEGJELE­NIK a gyulai nyár műsor­füzete, amely gazdag prog­ramot ígér nemcsak a helyi lakosoknak, hanem a város­ba látogató turistáknak is. Az első színházi bemutatót június 20-án tartják a vár­színpadon, de ezenkívül ős­bemutatót és zenés esteket is rendeznek, a Gróza park­ban pedig egy drámát mu­tat be az Universitas együt­tes. — A SZEGHALMI JÄRÄSI művelődési központ, ' vala­mint a Békés megyei és szeghalmi járási MHSZ ma, szombaton délelőtt modelle­zőversenyt rendez a füzes­gyarmati út melletti réten. A megyeiek mellett a szom­szédos Hajdú-Biharbói is ér­keznek versenyzők. A ver­senyen vitorlázó, valamint gumi- és robbanómotoros gé­pek indulnak. — BEATKONCERT GYO- MÁN. Május 26-án, hétfőn este nagy érdeklődéssel várt koncert lesz a gyomai Kato­na József Művelődési Ház szabadtéri színpadán. Az es­ten a Hobó Blues Band együttes mutatkozik be a fia­taloknak. — AZ OROSHÁZI FÚVÓS­ZENEKAR tegnap, pénteken a műemlékké nyilvánított evangélikus templom kert­jében térzenével köszöntötte a város újjáépítésének 246. évfordulóját. Vasárnap, má­jus 25-én a zenekar az Ár­pád kertben ad hangver­senyt. Szeles idd Várható időjárás ma estig: a déli, délnyugati országrész­ben több, másutt kevesebb felhő. Főleg délen szórvá­nyosan zápor, zivatar. Időn­ként megélénkülő szél. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4—9, legmagasabb nappali hőmér­séklet 16—21 fok között. — KIÁLLÍTÁS kézimun­kákból. Holnap, vasárnap Gerendáson a művelődési házban kiállítást nyitnak a kézimunkaszakkör legújabb munkáiból. A kiállítás má­jus 31-ig várja a látogató­kat. — HIBAIGAZÍTÁS. A Bé­kés megyei Népújság május 23-i számában a gyulai vá­lasztási gyűlés tudósításában a város országgyűlési képvi­selőjelöltjének neve az első bekezdésben tévesen jelent meg. Helyesen Szigeti Gá- bomé, mint ahogyan az sze­repei a tudósítás utolsó so­raiban. Olvasóinktól szíves elnézést kérünk ,a tévedésért. — SARKADON a községi művelődési ház rendezésé­ben holnap, vasárnap este 8 órai kezdettel szabadtéri bá­lát rendeznek a fiataloknak. A zenéről az Orient együttes gondoskodik. — NEM JÖN A „GÚNYA”. A békéscsabai MÁV-klub- könyvtárba május 26-ra meg­hirdetett könnyűzenei elő­adás közbejött akadályok mi­att elmarad. A megváltott jegyek a klubkönyvtárban visszaválthatók. — ÜJ OPTIKA-FOTÓ- SZAKÜZLET nyílt meg Szeg­halmon a közelmúltban. Ez­zel régi vágyuk teljesült a környéken lakóknak, hiszen eddig az SZTK-szemüveg- rendelvények miatt Békés­csabára vagy Gyulára kellett utazni. A fotó- és optikai cikkek árusítása mellett az amatőrök felvételeinek elő­hívását és kidolgozását is vállalja az új üzlet. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Nagybátonyban megtartott 21. heti lottósorsolás alkal­mával a következő nyerő­számokat húzták ki: 18, 21, 29, 66, 80 A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a VIII. nemzetközi olimpiai sportlottó végleges adatai: Öttalálatos szelvény 1 da­rab volt, nyereménye 394 396 forint; négytfllálatos 30 darab, nyereményük 52 586 forint, háromtalálatos 2008 darab, 491 forint a nye­remény, kéttalálatos 52 513 darab, nyereményük 23 fo­rint. A kifizetés időpontja: 2000 forint alatt május 27- től, 2000 forint felett június 4-től. — RENDŐRSÉGI HÍREK. Május 22-én, a délutáni órákban Elek külterületén Vigyikán György, 26 éves elekl lakos, motorkerék­párjával elütötte Kopocsán Atti­la, 4 éves eleki kisgyermeket. A baleset ' során Kopocsán Attila súlyos, nem életveszélyes sérü­lést szenvedett. A baleset tisztá­zására a rendőrség vizsgálatot Indított. — RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS. 1980. május 20-án 02 órakor Mo- nor határában, a 4-es számú fő­útvonalion egy Budapest felé ha­ladó ismeretlen tehergépkocsi elütötte Jova László 27 éves téeszalkalmazott, méhkeréki la­kos gyalogost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi a baleset után a helyszínt elhagyta. A rendőrség kéri, hogy akik lát­ták a balesetet, vagy a gázoló gépkocsira vonatkozóan felvilá­gosítást tudnak adni, jelentkez­zenek személyesen a budai já­rási rendőrkapitányság közleke­dési alosztályán (Budapest VI., Aradi utca 20.), vagy telefonon, a 124-278-as számon, a 347-es melléken. Hoszú, forró nyár? USB Zöld út az MX-nek

Next

/
Thumbnails
Contents