Békés Megyei Népújság, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-27 / 98. szám

1980. április 27., vasárnap o Sarusi Mihály: Szluka, a vízhordó Metykó Gyula; Dancka (vésztői részlet) Kiállítás a vésztői tanácsháza dísztermében Metykó Gyula száz festménye, otthon A Cédulás volt a kedven­ce. Meg hát az is tetszett ne­ki, hogy ilyenkor nem ő dol­gozik. A pályán vizet árulók kö­zött akadtak ugyan felnőttek is de hát ezek csak amo­lyan műkedvelő vízhordók. Igaz, valamikor a meccse­ken csak a Szlukához hason­ló emberek kínálhatták a jó artézi vizet, szóval akik eb­ből éltek, de hát nagyot vál­tozott a világ. A gyerekek egyre szemtelenebbek, külö­nösen amióta bejött a de­mokrácia, Szluka meg tár­sai hiába kergették meg őket, a pálya másik véginél csak bemerészkedtek. S csak nem futhattak annyi gyerek után. — Friss vizet! — röppen föl egy vékony hang, és Szluka boldogan nézi a meccset. Végre nem kell dolgoznia. Nézheti ezt a Cé­dulás pajtást, hogy tornássza ki a legveszélyesebb labdá­kat is. Hordják csak a gye­rekek, cipeljék a kannát a Bánát-kútról, szedjék csak össze azt a néhány forintot, fagylaltozzanak, vegyenek mézes cukrot! Legalább így ő nyugton van. Szombaton meg vasárnap, amikor foci meg kézilabdameccs van a Csányi utcában. Fedővel mérni a vizet, hát ez már nem az ő esete. Az igazi vízhordónak ez már nem üzlet, persze valamikor ez is jól jött- Iszákos nép jár a mérkőzésre, a csabaiak szeretik leöblíteni a torkuk­ba keveredett port, mert hát akkor még salakos volt a pálya, no meg egy pillanat­ra artézi vízzel hűteni a bí­rószidástól meg a napsütés­től fölhevült testüket. Ja ké­rem, ma már ez is másképp van, szokta mondani a Sa­rokházban, a mai meccseken inkább sört isznak. Érdekes, ettől a szeszes italtól sem lesznek vadab­bak a csabaiak, mint attól a hajdani artézi víztől. Vízivó korukban hány bírót kerget­tek meg! Ma ez is ritkább. Szluka a meccsen élte ki magát. Egész nap. cipelni a házakhoz a vizet, naponta tíz kilométereket húzni azt a *•' kannákkal teli kiskocsit, és akkor éppenhogy megvolt a hideg vízre való. Igaz, csa­ládja sose volt, így egymaga valahogy csak megélt a víz­hordásból. A mai emberek? Fürdő­szobájuk van, már szinte mindenütt bent van a kí- gyósi víz, az artézi kutakra csak az ínyencek járnak, akik úgy megszokták a Bá- nát-kutat, a Strandot, a ja- minai, a nagytemplom mö­götti, a Petőfi utcai, a lak­tanya melletti, a vasúti meg a többi artézi kutat, hogy ma is elszaladnak egy-egy kannával, mert inni csak abból lehet. A csapvízzel bi­zony nem lehet összehason­lítani. Míg él az a nemze­dék, amelynek Szlukáék hordták a vizet, az apadó ar­tézi kutaknak megmarad a törzsközönsége. Persze nem hordták ők minden házhoz, az azért túl­zás lett volna. Csak a gazdák meg az urak rendelték Szlu- kánál a vizet, kímélték a gyerekeiket is, csak nem fog­ják be őket ilyen tróger munkára. A bérest meg a cselédet sajnálták vízhordás­ra használni, Szlukáék ol­csóbbak voltak- Meg néhány jómódú öregasszonynak vit­te a vizet, mert egyébként még az egyedül élő véncso- roszlyáknak is gyerekek jár­tak a kútra — Hozz vizet Bartolák né­ninek is! A szegény ember gyereke akár kétszer is fordult, csak­hogy a szomszéd néni szom- jan ne vesszen. Szóval igazából Szluka jól megfért a vízhordó gyere­kekkel. Azt lehet mondani, afféle munkamegosztás ala­kult ki. Mint lám itt a mécs­esén is. — Hát ez a Cédulás ...! Mert megint nem gól. A Vörös Meteor kapusa burok­ban jött a világra, mert an­nak gólt rúgni.. ■ szinte le­hetetlen. Ha a labda a vink- li felé tekeredik, hát ki­nyomja, amikor az ötösről vágja rá a csatár, biztos, hogy őt találja telibe, ha meg a közönséggel veszeke­dik, hiába fordít hátat a pá­lyának, az ellenfél a korner- zászlót találja el. Amikor föllöki a centert, és a bírót is elküldi a bús fenébe, hiá­ba ítélnek tizenegyest, ritkán lesz abból gól. A legtöbb­ször nincs aki vállalja a bün­tető rúgását, mert jól tud­ják, hogy Cédulás kivédi! Ha oda se néz, akkor is. Mon­dom, belerúgják vagy fölé vágják, a kapufát traíálják el, de a háló meg se rezzen. Igaz, egyszer olyan ideges volt, hogy maga rúgta be a tizenegyest. Míg az ellenfél vitatkozott, ki is rúgja, Cé­dulás mérgében ott termett, s úgy bevágta, hogy a labda kirepült az utcára. Átszakí­totta a hálót. Szluka ilyenkor volt a leg­boldogabb. Ma ilyen mécs­esek nincsenek- Akad még egy-két olyan játékos, ame­lyik a közönség kedvence, vagy mert annyit cselez, hogy még a bíró is dühbe gurul, vagy mert úgy kaszál, hogy lábszár legyen az a tal­pán, amelyik kibírja. — Puha vagy! — szokta ilyenkor ordítani a mi Szlu­ka szurkolótársunk. Máskor meg Cédulást pisz­kálja: — Nem kérsz egy födő vi­zet? Más se kell annak, kergetni kezdi. Szluka szedheti a lá­bát, a közönség meg röhög, visít, tapsol, fütyül. Az Agyag meg az Építők pályára is járt, de az vala­hogy más volt. Valahogy az más világ. Hát még ez a mai Előre. Azt se lehet monda­ni, hogy azért szerette ezt a Törekvés-pályát, mert az el­ső kerületi nép vízhordója volt, s így igazán otthon érezhette magát. Azért is, mert estefelé, ha már meg­fáradt, vízhordás után el­ment a pályára, odaállt a kapu mögé, s visszapasszol­hatta a labdát a focistáknak. Nem csak ezért. Talán azért, mert itt játszott az a híres NB I-es csapat? Igaz, negy­venöt után, az első nemzeti bajnokságban csak fél for­dulót játszottak, s a csabai­ak ki is estek, de hát micso­da meccsek voltak itt! Hogy porzott a környék valameny- nyi utcája, amikor megló­dult haza a nép! Másnap kétszer annyi vizet árulha­tott. S hogy ordított a kö­zönség! Szluka akkor még az Aranykapcába járt, ott köl­tötte el a maradék pénzét. Persze az is igaz, nem sokat kellett költenie, mert az em­berek mindig meghívták, fi­zettek neki. Bolondos ember, meglehet, se szakmája, se rendes munkája, legalábbis a tisztviselő meg egyéb urak szerint, s félnótás is valamennyire, de talán épp ezért szerették. Ott *az Aranykapcában, s a mara­dék öregek ma a Sarokház­ban. Mert a hajdani kun­csaftok inkább a Sarokház­ba járnak. Cédulásról azt se tudja, hol dolgozik, de azért szereti. Vérbeli játékos, olyan aré­nát csinál, hogy a közönség szinte az ő kedvéért jár a Meteor meccseire. Korábban Fülöp volt ilyen, az meg akkora ember, hogy nem kellett amögé semmiféle söp- rögető, megtette az egymaga is centerhalfként. Azon az isten se ment át. Vagy már Cédulás után Csicskás! Az meg úgy csavarta a szögle­tet, hogy az volt a csoda, ha nem hullott a hálóba. A ka­pus hiába rendelte oda az egész csapatot, Csicskás min­dig jól rájuk ijesztett. Hát azt öröm volt nézni. Aztán Osgyán, aki biztos tornász volt, mert amikor fölvágták, akkorát szaltózott, hogy néha átesett a taccsjoírón is. Meg később az a Tanár úr, már azt se tudja, hogy hívták, csak hogy Tanár, mert úgy kezelte a lasztit, s miután kicselezte a kornelzászlót is, biztos, hogy rosszul adta be. De azok a cselek ... Üjab- ban meg ez a Láza gyerek. Ha az megindul, bekk létére meg se áll a tizenhatosig, s úgy beragasztja, hogy ha vé­letlenül a kapust találja el, bizony ő is a hálóban köt ki, hát még a labda. Igen, a Csányi utcába ma is kijár, de hát itt már nin­csenek nagy meccsek, nincs közönség se. öreg fejjel, hogy a házakba bevezették a vizet, megpróbálkozott még a vízárulással, de a Kórház utca tíz-húszezres közönsége már kicsúfolta. — Nézd, Szluka, hahaha! Nagyon szívére vette, va­lamikor ez nem így volt. Most miből éljen meg? A tökmagos Bandi bácsi felesé­ge se árulhat a stadionban, biztos mert az emberek ösz- szeköpködik a lelátót, de legalább a kapunál árulhat, onnan nem zavarhatják el, nincs hozzá joguk, de hát mit csináljon ő? Odaállhat a kannáival, az emberek in­kább a Földgyomrába lépnek be. Ki iszik ma már meccsen vizet? Hogy nem hal éhen? Leg­inkább a kocsmáknak kö­szönheti. Az emberek ott még nem feledkeztek meg róla. Igaz, vize már ott sem kell, de ezzel-azzal megkí­nálják. Néha harapnivalóval is, csak az a baj, hogy in­kább kitolnak vele. öntik belé a piát, élvezik, milyen csúnya részeg. Ilyenkor eltántorog a leg­közelebbi artézi kúthoz, megnézi, folyik-e még. Nem­rég megesett vele, hogy be­leokádott, s csak azért nem verték meg, mert ma már nem állnak sorba a kútnál. Mivel maga volt, a kútnak sírhatta el, micsoda szégyen! Hogy ő artézi kútba rókáz- zon... Szluka, a vízhordó, aki ebből élt! Legalább Cédulást látná, de az valahogy eltűnt a vá­rosból. Cédulás biztos meg­értené! Meghívná egy kis levesre, s nem döntené be­le a pálinkát, vízzel kínálná meg. Hús után, hús közben. Artézi vízzel. Artézi vízzel, amit Cédulás hozott a kút­ról. Neki. Bolond Szluka. Hogy be- állna még a focizó fiúk kö­zé! — Nézd csak, ebből olyan balösszekötő lesz! Nem véletlen. Amikor megszomjazott, az artézi kút alá hajtotta a fejét. Két dolog lepett meg Metykó Gyula vésztői kiál­lításán az elmúlt hét szer­dáján, délelőtt II órakor. Először is a képek sokasága és szépsége, másodszor pe­dig az a nagy érdeklődés, ami a megnyitót, a művész­szel és az alkotásaival való találkozást övezte. Ezúttal valóban az történt, hogy Vésztő hazahívta művészfiát, mutatná be élete java ter­mését a tanácsháza díszter­mében (ahol a tavalyi, ok­tóber 25-i Köröstáj irodalmi est óta ez már a második kulturális esemény!), hogy ismerkedjenek, barátkozza­nak, szót váltsanak életéről, művészetről, a művész Vész­tőn töltött ifjúkoráról és ké­sőbbi éveiről; s persze arról is, merre-hová vitte élete útja, miféle sikereknek ör­vendezhetett, és hogyan har­colta meg a művésszé válás­érés rögös, nehéz, egész em­bert kívánó éveit. Igen, ez a két dolog meg­lepett, ezt kellemes volt lát­ni és tapasztalni, megtiszte­lő volt részesévé lenni. Meg­tudni róla egyes-mást, azt, hogy Vésztőn született 1907- ben, hogy apja cipész volt, és öten voltak testvérek, hogy nagyaoja kalaposmesterként élt Békésen, dédapja meg huszárkapitány 1848-ban ... Aztán a szerkesztőségben, az íróasztalomnál eszembe öt­lött, hogy fél esztendeje egy­szer már hírt adtunk róla, ugyancsak ezeken a hasábo­kon, Berecz Miklós egykori csabai zsurnaliszta tollából: Metykó Gyula akkor a cse­peli Kék Iskola kiállítóter­mében mutatta be képei egy részét, és folytatta ezzel ki­állításainak sorát, melyek a harmincas évek végén kez­dődtek. Csók István és Glatz Oszkár tanítványa volt a fő­iskolán, 1937-ben elnyerte az Akadémia Székely Bertajan- díját, a Pesti Hírlap pedig ugyanabban az évben azt ír­ta róla, hogy „falusi tájrész­letei meglepően erősek, han­gulatban, színben, levegő­ben”. Vásárolt tőle képet a Nemzeti Galéria, mi több, egy New York-i képtárban is megállhatnak a látogatók Metykó-kép előtt. És most hazajött, először jött haza Vésztőre, hogy a tanácshá­za impozáns dísztermében száz képét nyújtsa át egyko­ri sorstársainak, barátainak, ismerőseinek, a fiatalabbak­nak és még fiatalabbaknak, akik bizonyára nem tudták, hogy Vésztő — a művészeti életben — Metykó Gyuláról is nevezetes. Élete tükörképe ez a kiál­lítás. Sikereinek is, nyűgei­nek is tükörképe. Az első pillanatban érzi a vendég, hogy Metykó Gyula, ha elő­szedte palettáját, azt festet­te, amit szeretett, amiben esztétikai gyönyörűséget ta­lált, hogy átadhassa a maj­dani kiállítások vendégeinek, a művészetbarátoknak. Azoknak, akik közül érke­zett, és azoknak is, akik ta­lán majd képei által értenek meg valamit abból: miért szép egy falusi, vízparti ház­sor, a viharra készülődő ta­nyai táj, egy csokor virág, a homokkitermelők ínpróbáló verejtékezése; hogy miért szép egy magányos tanya, utca, völgy, fasor. Hogy mi­ként lehet az: ezeken a ké­peken alig láthatunk embert, és mégis, minden képen ott lüktet az ember jelenléte, ereje, hite, reménysége, örö­me és esendősége... Metykó Gyula a nagy festők megér­zésével és tehetségével*vitte vászonra a szemében-agyá- ban rögződött pillanatokat, melyek sokkal többek egyet­len pillanatnál, melyek ajtót nyitnak az egész világra oly­kor. Jól mondta azon a meg­nyitón dr. Becsei József, a megyei tanács elnökhelyette­se: „Metykó Gyula művésze­tében minden izmusok elle­nére az alapvető élmény volt a meghatározó. Expresszív ereje ezzel magyarázható.” Nehéz lenne kiemelni a bemutatott képek közül, ta­lán inkább azokat, melyek a tájhoz-vidékhez is jobban kötődnek, és csalhatatlanul magukon hordozzák a nem múló kapcsolat meleg színe­it, hangulatát, erejét. Ilyen a „Gyulai Körös-part”, a „Malom előtt”, a „Vésztői árvíz”, a „Dancka” (vésztői részlet), a „Mágori fahíd" és még tucatnyi más. SárándiJózsef: Idegenség Ne térj sehová vissza hol boldognak hitted magad Egykori jelenléted mára emlék üres forma Hűlt helyedre lelsz a kiégett sivár városokban Lehangolt díszlet a szeretkezések parkja háza A' régi szobák kicserélt tapétái s a poszterek idegen izzásokat zárnak körül Kihalsz mielőtt végleg eltávoznál s miként a korosztályuk túlélő öregek megnyugszol betöltvén küldetésed Sass Ervin Metykó Gyula; Vízparti házak

Next

/
Thumbnails
Contents