Békés Megyei Népújság, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES 0 MEGYEI TANÁCS LAPJA 1980. Április i., kedd Ára: 1,20 forint XXXV. ÉVFOLYAM, 77. SZÄM 360 ezer tonna szén, 200 millió köbméter földgáz terven felül Ülésezett Folytatódik a munkaverseny a felszabadulás 35. évfordulója tiszteletére A gazdasági élet első ne­gyedévi adatait a közeli na­pokban összegzik, a vállala­tok előzetes értékelései azon- han máris arra utalnak, hogy a kongresszusi és fel­A kőolaj- és földgázbányá­szok is jobban kihasználták termelőberendezéseiket, s műszaki intézkedéseket tet­tek a kimerülőfélben levő kutak hozamának fenntar­belüi elhagyta a gyárat. Tu­nisz számára három újabb luxus motorvonat. Bangla­desi rendelésre elkészült négy Diesel hidraulikus mozdony, s ugyancsak bang­a SZOT elnöksége A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának elnöksége hétfőn ülést tartott. Elfogad­ta a szakszervezeti kongresz- szusokon és küldöttértekezle­ten megválasztásra kerülő vezető szervek összetételének és létszámának főbb elveit. További napirendi pontként döntött az 1980. évi SZOT- díjak adományozásáról, majd megvitatta a vállalati műve­lődési bizottságok munkájá­ról szóló tájékoztató jelen­tést. Az Egyesült Izzó Sajtoló- és Szerszámgyárának üzemében megkezdte munkáját az a két darab svájci gyártmányú gyorspréselő berendezés, amely elsősorban az integrált áramkörök fontos alkatrészeit készíti. Ez a beruházás is segít abban, hogy az idén az integráltáramkör-gyártást 30 százalékkal növelhessék az elmúlt évhez képest (MTI-fotó: Hadas János felvétele — KS) Sikeres pályázat a Tanácsköztársaságról szabadulási munkaverseny számottevő eredményeket hozott a belső tartalékok feltárásában és hasznosításá­ban. Sok helyütt javult a szerve, zettség, szilárdult a fegye­lem, ezt érzékelhetően fejezi ki a növekvő termelékeny­ség, a megbízhatóbb minő­ség. Nagy számban érkeznek jelentések arról Is, hogy a dolgozók a .munkaversenyt folytatják, új munkasikerek­kel köszöntik hazánk felsza­badulásának 35. évforduló­ját. A szénbányászok verse­nyében a borsodiak, az oroszlányiak és a tatabányai­ak kerültek az élvonalba, de a tröszt más üzemei is ki­emelkedő eredménnyel zár­ták a negyedévet: nemcsak termelési tervüket 'teljesítet­ték túl, hanem a szén fűtő­értékét is az előírt szint fölé emelték A munka megköny- nyítésére az idén 700 millió forint értékű gépet helyez­nek üzembe, újabb szénme­zők feltárására pedig fél- milliárd forintat költenek. tásáért, másutt a termelés növeléséért. Így az első ne­gyedévben az előirányzottnál mintegy 200 millió köbmé­terrel több földgázt hozták a felszínre. Propán-bután gáz­ból 5000 tonnát szállítottak az országnak terven felül. A munkaverseny tos^ftjbi sza­kaszában a kimerülőben le­vő kutakat pótolják. Hazánk legnagyobb tim­földgyárában, Ajkán az el­ső negyedévben a tervezett­nél 5000 tonnával több tim­földet gyártottak, ami nagy­részt annak köszönhető, hogy a szerelési és felújítási mun­kálatokat lényegesen lerövi­dítették, így kevesebbet, áll­tak a gépek. A GANZ-MÁVAG vasúti járműgyárában a munkaver­seny egyik legnagyobb ered- ményp az, hogy ,a bedolgozó vállalatok nagy része már most a tervnek megfelelően eleget tesz szállítási kötele­zettségeinek. Így az első ne­gyedévben a vasúti jármű­gyár is ütemesen, tervsze­rűen dolgozhatott. Határidőn ladesi megrendelésre meg­kezdték a keskenynyomtávú mozdonyok gyártását. A tervnek megfelelő ütemben készülnek szovjet megren­delésre a négyrészes motor­vonatok, s előrehaladtak az Üj-Zélandba kerülő villa­mos motorvonatok gyártásá­nak előkészületeivel. A tervezettnél 50-nel több autóbusz készült az első ne­gyedévben az Ikarus székes- fehérvári gyárában: össze­sen 2100 távolsági és városi, valamint úgynevezett félkész autóbusz került ki a gyártó­csarnokból, az utóbbiakat alkatrészként exportálják és külföldön szerelik össze Lépést tartani a divattal — ez jellemzi a Páva Női Ruhagyár tervezőinek idei gyártmányfejlesztési koncep­cióját, amelynek eredmé­nyeivel már most, a tavaszi szezonban találkozhatunk a hazai üzletekben. 1980-ra 740 új modellt dolgoztak ki és ajánlottak a_ kereskedelem számára, az első negyedév­ben 120-íélét már gyártottak is. Az ország minden részéről 130 munka érkezett a Haza­fias Népfront, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Mun­kásmozgalmi Múzeum, az Országos Hely- és Üzemtör­téneti pályázatára, amelynek eredményét hétfőn hirdették ki a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának székházá­ban. A felnőtt és az ifjúsági kategóriában egyéni helytör­téneti kutatók és munkakö­zösségek dolgozták fel a Ta­nácsköztársasággal, a ma­gyarországi kommunista mozgalom kezdeti időszaká­val, ,a munkásmozgalommal kapcsolatos írásos és tárgyi emlékeket, valamint a kor­szak élő tanúinak visszaem­lékezéseit. Sok munka ele­mezte gazdaságunk és tár­sadalmunk forradalmi átala­kulásának, az államosítás­nak a szocialista építés kez­detének üzemtörténeti doku­mentumait, összefüggéseit. Székely György akadé­mikus, a Hazafias Népfront honismereti albizottságának elnöke a felnőtt- és ifjúsági n legjobb tervezőknek kategóriában három első, öt második, s nyolc harmadik díjat nyújtott át. Harminchat hely-, illetve üzemtörténeti munka készítői jutalmat kaptak. A hely.' és üzemtörténeti országos pályázaton első dí­jat nyert Rácz István (Veszprém megye) a Horthy- rendszer hatalomra jutását Pápán és környékén vizsgá­ló munkájával, valamint Honvári János (Győr-Sopron megye), aki a Szociáldemok­rata Párt és a szakszerveze­tek 1929—1933 közötti politi­kai-ideológiai arculatát vizs­gálta. Az ifjúsági kategóriában Smuta Lillának, a kunszent­mártoni József Attila Gim­názium diákjának ítélték oda az első díjat. A győztes pá­lyamű a kunszentmártoni munkások a két világhábo­rú közötti helyzetét, életvi­szonyait dolgozta fel. Hétfőn Moszkvába utazott az MSZBT küldöttsége Hétfőn Szakali Józsefnek, az MSZMP Központi Bizott­sága tagjának, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének vezetésével eluta­zott Moszkvába a Magyar— Szovjet Baráti Társaság kül­döttsége, amely részt vesz a hazánk felszabadulásának 35. évfordulója alkalmából ren­dezendő ünnepségeken. A delegáció ferihegyi bú­csúztatásánál jelen volt lvan Vasziljevics Szalimon, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségének magyarorszá­gi képviselője. Átadták a Pro urbe-díjakat Egyszerűbb, egységesebb lesz a szakmunkástanulók létszámtervezése Tegnap délután Békéscsa­bán, a városi tanács tanács­termében ünnepélyes kere­tek között adták át azoknak az intézményeknek és egyé­neknek a Pro urbe-díjakat, a kiváló munkáért kitüntetése­ket és a településfejlesztés díjait, akik legtöbbet tettek az elmúlt esztendőben is a megyeszékhely szépítéséért, gazdagításáért. A városi tanács elnöke, Araczki János méltatta azt az áldozatkész tevékenységet, amelyet a város lakossága kifejtett az elmúlt esztendők során. Tavalv például 38 ezer ember végzett társadalmi munkát. Itt volt az ünnepségen dr. Abrahám Béla, a párt városi bizottságának első titkára, Banadics Antalné, a HNF városi bizottságának titkára és Varga Imre, a KISZ vá­rosi bizottságának titkára. Pro urbe-díjat kapott a Munkás Dalkör és az Uni- verzál kollektívája, melynek nevében Kassai Béla — ké­pünkön — vette át az elis­merést. Ezt a díjat kapta Papp János, a Beruházási Vállalat igazgatója, Ancsin Pálné, és dr. Uhljár Mihály tanácstagok. A Kiváló Munkáért kitün­tetést kapta Urbán András és Kesjár András. Békés megyéért emlékérmet kapott két kollektíva és nyolc sze­mély. Itt adták át a telepü­lésfejlesztésben élenjáróknak is az elismerő okleveleket és a pénzjutalmakat. Kép, szöveg: Béla Ottó Hétfőn Soltész István ko­hó- és gépipari miniszter kiemelkedő tevékenységük elismeréseként Etövös Lo- ránd-díjat adott át Bozsó Zoltánnak, a Láng Gépgyár gyártmányfejlesztési főosz­tályvezetőjének, Hollai Kor­nélnak, a Magyar Optikai Művek szerkesztési osztálya vezetőjének, Kertay Zoltán­nak, a Ganz Villamossági Művek vasúti főosztálya ve­zetőjének, Vizely Györgynek, a Ganz-MÁVAG osztályve­zető főkonstruktőrének, Do- nyászky Rezsőnek, a Moson­magyaróvári Fémszerelvény­gyár célgépüzeme veze­tőjének és Vörös Árpádnak, a Csepel Vas- és Acélöntö­dék műszaki igazgatójának. A Magyar Építőművészek Szövetségének székházában Szabó János építésügyi és városfejlesztési minisztériu­mi államtitkár kiosztotta az 1980. évi üveg- és finomke­rámiaipari formatervezési nívódíjakat. Nívódíjat ka­pott Németh Magda, az Ajkai Üveggyár iparművé­sze, Semsey Gabriella és Minya Mária, a Gránit- Csiszolókorong- és Kőedény­gyár, J. Seregély Márta, a Hollóházi Porcelángyár, Sze­keres Károly, a Városlődi Majolikagyár és Török Já­nos, a Zsolnay Porcelángyár iparművésze. A szakmunkástanulók fel­vételének megalapozottabb előkészítése, és a szakmai szerkezet arányainak javí­tása várható a munkaügyi és oktatási miniszter együt­tes rendeletétől, amely a tanulók létszámtervezését szabályozza. Az iskolázottság növelése fontos társadalmi érdek. Ezért nem az általános is­kolát befejező fiatalok to­vábbtanulási arányait kell módosítani. A cél a szak-^ munkásképzésbe felvettek szakmai összetételének a megváltoztatása. Ezt segíti elő a szakmunkástanulók létszámtervezésének kor­szerűsítése is. Űj elem a szabályozásban, hogy — ellentétben a múlttal — a tervezés vala­mennyi nappali képzési for­mában egy időben történik majd. Ezzel nemcsak az összhang teremthető meg, hanem — a fiataloknak a. szakmunkásképzőkbe törté­nő jelentkezését hónapokkal megelőzve — a teljes kép birtokában, a népgazdaság igényeinek megfelelő szak­mai arányok alakíthatók ki. A létszámtervezést meg­alapozottabbá teszi, hogy a minisztériumok és az or­szágos hatáskörű szervek a jövőben még a tervkészítést megelőzően tájékoztatást adnak a megyei tanácsok munkaügyi osztályainak. Eb­ben jelzik a központi fej­lesztési programoknak, a beruházásoknak, a szelektív iparfejlesztésnek, vagy a termékszerkezet-váltásnak a szakmunkásképzést érintő hatásait. A jövőben valamennyi munkáltató közvetlenül a megyei tanácsok munkaügyi osztályához nyújtja be igé­nyét. Ezzel egyrészt egysze­rűsödik a nyilvántartás, más­részt kizárt, hogy a vállala­tok több iskolához egyszer­re nyújtsák be ugyanazt az igényüket, elködösítve ezzel a tényleges helyzetet. A jö­vőben egyébként a munkál­tatóknak — ha tanulókra lesz szükségük — közölniük kell szakmunkásaik lét­számát, és kérésüket meg kell indokolni. A szakmai szerkezet to­vábbi javítását célozza, hogy néhány szakmában, ahol amúgy is túljelentkezés van — ilyen például az autósze­relő, a fényképész vagy a kirakatrendező — ezentúl a meghatározott létszám felett nem adhatnak pótkeretet a megyei tanácsok. Az 1981—82-es tanévre már a változásoknak meg­felelően tervezik a szak­munkástanulók létszámát.

Next

/
Thumbnails
Contents