Békés Megyei Népújság, 1980. március (35. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

1980. március 1., szombat NÉPÚJSÁG Választási végeredmények a Szovjetuniéban hírek hírek hírek telex • ÚJ-DELHI Púja Frigyes külügymi­niszter pénteken hivatalos látogatásra Üj-Delhibe érke­zett. A magyar diplomácia vezetője Naraszimha Rao in­diai külügyminiszter meghí­vásának tesz eleget. • TEHERÁN Az Iszlám Forradalmi Ta­nács csütörtök esti, hosszúra nyúlt és meglehetősen viha­ros ülésén elnökének, Bani- szadmak határozott ellenvé­leményével szemben úgy döntött, hogy Iránban két fordulóban — március 15- én és április 3-án — választ­ják meg az egykamarás nem­zetgyűlés 270 képviselőjét. A választási szisztéma ér­telmében az első fordulóban 50 százalék plusz 1 szava­zatra, azaz abszolút többség­re van szükség; ahol ezt egyik jelölt sem szerzi meg, a következő szavazáson a relatív többség is elegendő. Ez a megoldás a legtöbb je­löltet indító iszlám köztár­sasági pártnak kedvez. • ANKARA A török parlament pénte­ken jóváhagyta a Demirel- kormány költségvetésterve­zetét, amelynek elvetése a konzervatív kabinet bukását jelentette volna. Az elmúlt 24 órában 9 em­bert, köztük egy rendőrt gyilkoltak meg Törökország­ban, politikai merényletek során. Isztambulban a biztonsági erők letartóztatták 4 szélső- baloldali szervezet összesen 49 tagját, akik közül többe­ket gyilkosságokkal és po­kolgépes merényletekkel vá­dolnak. • KUVAIT Szombaton Kuvaitba, kö­zel-keleti kőrútjának első állomására érkezik Giscard d’Estaing. A francia köztár­sasági elnök az Arab-öböl partjának négy „olajállamát” — Kuvait mellett Bahreint, Katart és az Egyesült Emír­ségeket — látogatja meg, majd Jordániában tölt há­rom napot, és március 9-én tér vissza Párizsba. Az ál­lamfő felesége társaságában utazik, kíséretében van Jean Francois-Poncet külügymi­niszter, Andre Giraud ipar- ügyi miniszter, Jean-Fran- cois Deniau külkereskedelmi miniszter, és Jean-Philippe Lecat, kulturális és tájékoz­tatási miniszter. • LONDON Margaret Thatcher, angol miniszterelnök a brit parla­ment alsóházában elhangzott beszédében kijelentette: az angol hatóságok egyoldalúan döntenek arról, hogy kit bíz­zanak meg az eljövendő zim­babwei kormány megalakítá­sával. „Egyáltalán nem biztos, hogy a rhodesiai választáso­kon győzelmet arató politi­kai párt vezetője alakítja meg Zimbabwe jövendő kor­mányát” — mondotta a kor­mányfő. Bejelentette, hogy a kormányfői posztra való ki­nevezés Lord Soames rhode­siai kormányzóra hárul, aki — úgymond — „jobban tud­ja, melyik politikai vezető­nek a legjobbak az esélyei”. • WASHINGTON Cyrus Vance amerikai kül­ügyminiszter és Anatolij Dobrinyin washingtoni szov­jet nagykövet — viszonylag hosszú szünet után — pénte­ken tanácskozott. Vance szó­vivője nem kívánt részletek­kel szolgálni a találkozó na­pirendjéről, azon túl, hogy a megbeszéléseket kölcsönös óhajra tartották, és azon mindkét felet érdeklő kérdé­seket vitattak meg. Hodding Carter ugyanak­kor megerősítette, hogy a két nagyhatalom képviselői kö­zött folyamatos az eszmecse­re időszerű nemzetközi kér­désekről, így az afganisztáni problémáról is. A vasárnap rendezett vá­lasztások legfőbb eredmé­nyeit már korábban közzé­tették a Szovjetunióban a köztársaságok választási bi­zottságai. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának El­nöksége most terjedelmes közleményben összegezte a különböző szintű választá­sok részletes eredményeit. Mint ismeretes, a szavazók vasárnap nemcsak az egyes szövetségi és autonóm köz­társaságok Legfelsőbb Ta­nácsának tagjaira adták sza­vazataikat, hanem újravá­lasztották a különböző szintű helyi szovjeteket is: a te­rületi, járási, városi, városi­kerületi és falusi szovjeteket, összesen több mint ötven­ezer helyi szovjetet válasz­tottak meg. A Bakhtar afgán hírügy­nökség pénteken cáfolta egyes imperialista tájékozta­tási szervek Kabulból kelte­zett jelentését, amelyek sze­rint a legutóbbi ellenforra­dalmi megmozdulások során az afgán fővárosban állító­lag tömeges kivégzéseiket haj­tottak végre. Az afgán biztonsági szer­vek szóvivője közölte a hír- ügynökség munkatársaival, hogy egyetlen embert sem végeztek ki. Az ellenforra­dalmi cselekményekben részt vett és letartóztatott bűnö­zőket az országban érvényes törvények alapján bíróság elé állítják és bűnösségük arányában szabnak ki rájuk büntetést. A forradalmi bí­róság ítélete nélkül senkit sem érhet a legcsekélyebb bántódás sem. Mint New Yorkban isme­retessé vált, a Carter-kor- mány — a pakisztáni ható­ságokkal együtt — előkészü­leteket tesz, hogy Pakisztán­ban megtartsák a különböző fegyveres bandák vezetőinek .összejövetelét” azzal a cél­II tábornok Kriangszak Csamanand elő­relátó volt: még mielőtt végképp leszavazták volna a parlamentben, bejelentette lemondását. A thaiföldi kor­mányfő kozmetikázott távo­zásának az volt az előzmé­nye, hogy országszerte nap­ról napra nőtt az elégedet­lenség a kabinet gazdaság­politikájával szemben. Az ellenzék ezt a helyzetet ki­használva kikényszerítette a parlament rendkívüli ülésé­nek összehívását, amelyen bonckés alá vették a tábor­nok-kormányfő gazdasági intézkedéseit és az ország egyéb szempontjából sem rózsás helyzetét. A bírálatok sortüzéből hétfőre valószínű­síthető bizalmatlansági in­dítványt — a bukást — a miniszterelnök azonban nem várta be: önként távozott posztjáról. A 45 millió lakosú Thai­föld az utóbbi évék gazdasá­gi eredményei ellenére ma is a világ legszegényebb álla­mai közé tartozik. A hadse­reg segítségével 1977 októ­berében hatalomra jutott Kriangszak Csamanand a külföldi tőke bevonásával a délkelet-ázsiai ország kapi­talista fejlődésének meggyor­sítását kívánta elérni. A kez­deti eredmények után azon­ban Thaiföld politikai és gazdasági stabilitása meg­rendült: az infláció soha nem látott iramban felgyor­sult, emelkedtek a megélhe­tési költségek, stb. Az elége­detlenséget fokozta a tábor­nok-kormányfő kemény bel­politikai vonala, amellyel a összesen 176 590 512 vá­lasztásra jogosult állampol­gár volt, közülük kevesebb, mint 25 ezer nem élt alkot­mányos jogával — így a résztvevők átlagaránya 99,99 százalék volt. A köztársasá­gok Legfelsőbb Tanácsainak jelöltjeire valamivel keve­sebben szavaztak, de a je­löltek így is a választók 99,93 százalékának támoga­tását kapták meg. A 15 szö­vetségi köztársaság Legfel­sőbb Tanácsába összesen 6728 küldöttet választottak meg. A húsz autonóm köz­társaságban a több mint 13 600 000 szavazásra jogo­sult ugyancsak elsöprő több­séggel támogatta a jelölte­ket: a szavazatok 99,85 szá­zalékát adták le rájuk, e köztársaságok Legfelsőbb Ta­nácsaiba 3450 küldöttet vá­lasztottak. lal. hogy egy úgynevezett e'wséges parancsnokságot és ellenforradalmi központot hozzanak létre az Afganisz­tán ellen irányuló külső fegyveres agresszió koordi­nálására. Teheránban teljes a zűr­zavar az ENSZ ténymegálla­pító bizottságának tagjai és az amerikai nagykövetségen immár közel négy hónapja fogva tartott túszok között tervezett találkozó kérdésé­ben. Az iráni hírügynökség már csütörtökön hivatalosan bejelentette, hogy a találko­zó még aznap létrejön. Pén­tek estig azonban nem tör­tént semmi, csak egy újabb bejelentés arról, hogy a nem­zetközi bizottság már a nagy- követségen tartózkodik. Ezt viszont a túszok fogva tar­tói cáfolták, s egyben közöl­ték: majd ők jelentik be, hogy fogadják-e az ENSZ küldötteit, és ha igen, mikor. A kérdés körüli huzavona lemondása baloldal szervezkedését szi­gorúan megtiltotta, a politi­kai pártok tevékenységét korlátozta. Ugyanakkor je­lentősen megnövelte a hadi­kiadásokat: a tavalyi 20 szá­zalék után az idén újabb 17 százalékkal emelkedik a ka­tonai költségvetés. Kriangszak Csamanand kormányzása idején Thaiföld ismét a nemzetközi érdeklő­dés előterébe került. Elein­te úgy tűnt, hogy külpoliti­kájával rugalmasan alkal­mazkodik az indokínai rea­litásokhoz. Ellátogatott Moszkvába, s Bangkokban fogadta Pham Van Dong vi­etnami miniszterelnököt. Ma viszont éppen ellenkező elő­jelű megnyilvánulásoknak le­hetünk tanúi: a Pol Pot-re- zsim tavaly januári bukásá­tól kezdve támogatja az új­Rhodesia: befejeződtek a választások Rhodesiában pénteken vé­get értek a független Zim­babwe majdani parlamentje 80 mandátumáról döntő vá­lasztások. A hárommillió szavazásra jogosult afrikai lakosból megközelítőleg két­millió-hétszázezren adták le voksukat, és ez rendkívül magas részvételi aránynak tekintendő. Még nagyobb jelentősége van annak, hogy a választá­sok kisebb incidensektől el­tekintve, nyugodt körülmé­nyek között zajlottak le. Megjegyzendő, hogy e vá­lasztásokat hét éven át tar­tó háború előzte meg, és tökéletlenül működött so­káig a tűzszünet is. Nem­zetközi megfigyelők, újság­írók százai kísérték figye­lemmel a választások mene­tét. A három napon át tartó választások végleges ered­ményeit csupán március 4- én hozzák nyilvánosságra, mivel a biztonság kedvéért a szavazócédulákat kétszer is megszámolják. Az eredmé­nyek közlését követően a brit főkormányzó dönti el, mely pártok vezetőit bízza meg kormányalakítással. Ez a kormány a brit gyarmat­ból új, független afrikai ál­lammá váló Zimbabwe el­ső kormánya a legnagyobb valószínűség szerint koalí­ciós lesz. újabb presztízs-veszteséget okozhat a kormányszervek­nek, és személyesen Bani- szadr elnöknek, aki koráb­ban a probléma liberálisabb kezelésének híve volt, és a túszszedő diákokkal történt összeszólalkozása a diákok győzelmével végződött, Ba- niszadmak pedig akkori kül­ügyminiszteri posztjába ke­rült. A diákok — ha netán haj­lanak is a nemzetközi testü­let és az amerikai túszok ta­lálkozójának engedélyezésé­re — elutasítják azt a Wald- heim, ENSZ-főtitkártól szár­mazó megfogalmazást, hogy a találkozó egy lépés lehet a túszkérdés megoldása felé vezető úton. jászülető Kambodzsára tá­madó bandákat. Kriangszak Csamanandnak nem elha­nyagolható szerepe volt ab­ban, hogy felerősödhettek azok az amerikai—japán— kínai törekvések, amelyek a délkelet-ázsiai nemzetek szö­vetségét, az ASEAN-t kato­nai tömbbé kívánják átalakí­tani — Vietnam, Laosz és Kambodzsa ellenében. Erre utal, hogy az utóbbi időben ismét megnövekedtek az amerikai fegyverszállítások Thaiföldre. Várható-e változás a dél­kelet-ázsiai ország külpoliti­kájában Kriangszak Csama­nand távoztával? Ma még nem tudni. Az mindenesetre tény, hogy a leköszönt tá­bornok-kormányfő kezdeti külpolitikai törekvései hoz­zájárultak Indokína feszült légkörének enyhítéséhez, az utóbbi egy esztendőben meg­tett lépései viszont hátrál­tatták azt. Kocsi Margit Ma: Albin napja A Nap kél 6.25 — nyugszik 17.29 órakor A Hold kél 17.09 — nyugszik 6.17 órakor ÉVFORDULÓ Hetvenöt évvel ezelőtt, 1905. március 1-én jelent meg a Nőmunkás című lap első szá­ma. A magyarországi szociál­demokrata nőmozgalom lap­jaként indították el; alapító­ja — és első szerkesztője — Gárdos Mariska volt. — JÓZSEF ATTILA szüle­tésének 75. évfordulója tisz­teletére versmondóversenyt hirdetett meg a békési Kö­rös Szövetkezeti Ifjúsági Klub. A versenyen egy Jó­zsef Attila-vers mellett egy szabadon választott költe­ményt is elő kell adni. A versenyt március 30-án, va­sárnap délelőtt 9 órakor ren­dezik meg a művelődési köz­pontban. — JELENLEG több ezer ma­gyar turista élvezi a zako- pánei sípályák másfél méte­res havát. A lengyel Tátra vidékén a téli idegenforgal­mi főszezon a derekán tart, és még az eddigihez hasonló létszámú magyar látogatót várnak a síparadicsomba. — A KÖZSZOLGÁLATI AL­KALMAZOTTAK féláru me­netjegy váltására jogosító arcképes- vasúti igazolványait ebben ■ az' évben sem cseréli ki a MÁV Szegedi Igazgató­sága, csupán újabb bélyeg beragasztásával érvényesíti. Tehát a korábbi évek gya­korlatának megfelelően kell kérni az utazási igazolvá­nyok érvényesítését. Az 1979- es évre kiállított igazolvá­nyokkal március 31-ig lehet utazni. — TÁNCHÁZ. A Televízió is bekapcsolódik az országos méretűvé szélesedett tánc­házmozgalomba : hatrészes sorozatot készít az 1-es stú­dióban, elsősorban a gyer­meknézőknek. A Televízió munkatársai a műsorokkal természetesen a felnőtt né­zőkhöz is közelebb szeretnék vinni a népművészetnek e közösséget formáló ágát. — KISZ-BÁL BÉKÉSEN. A békési városi KISZ-bizottság rendezésében március 1-én, szombaton este 6 órától a Dübögő étterem helyiségei­ben KISZ-bálat tartanak. A táncos rendezvény vendége lesz a Gúnya együttes is. — GONDOK A BBC-NÉL. A súlyos gazdasági nehézségek­kel küzdő brit rádiós és te­levíziós társaság, a BBC igaz­gatósága bejelentette: elbo­csátja 1590 dolgozóját, fel­oszlatja a BBC öt regioná­lis szimfonikus zenekarát, és 10 százalékkal csökkenti a kulturális programok költ­ségvetését. — HEVES FÖLDRENGÉS rázta meg pénteken a gö­rög fővárost. A földrengés- jelző intézet szerint a Rich­ter-skála szerint 4,7-es erős­ségű földrengés középpontja Athéntól 30 kilométerre, északnyugatra volt. Számos épület megrongálódott, em­beréletben nem esett kár. — RÉGÉSZETI FELTÁRÁS. A kőszegi hegy déli oldalá­ban az idén is folytatódik a velem—szentvidi késő bronz­kori és vaskori település ré­gészeti feltárása. A hazai ős­korkutatás e nagyvállalkozá­sa keretében szabadtéri mú­zeumot alakítanak ki, s nyit­nak meg a területen. Az el­ső épületegyüttest már ez év májusában átadják, egy ős­kori házcsoportot mutatnak be eredeti nagyságában. Borult idő Várható időjárás ma estig: túlnyomóan borult, párás idő, átmenetileg felszakado­zó felhőzet. Országszerte ha­vazás, szombaton északnyu­gat felől havas eső, eső. Időnként megélénkülő, több­felé megerősödő nyugati, északnyugati szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: 0—mínusz 5, leg­magasabb nappali hőmérsék­let: általában 0—plusz 5 fok között. — KIÁLLÍTÁS. Magyar ide­genforgalmi kiállítás nyílt pénteken Lvovban, Szovjet- Ukrajna nagyvárosában. A kiállítás megismerteti láto­gatóit jelentősebb idegenfor­galmi célpontjainkkal és gyógyintézményeinkkel. A ki­állítás színhelye nem vélet­len — a Ívovi terület és Ba­ranya megye ugyanis test­vérterületi kapcsolatban áll egymással. — FILMBEMUTATÓK. Jan- csó Miklós, Kovács András és Szabó István filmjeiből tartanak retrospektív vetíté­seket március első felében több külföldi nagyvárosban. Nyugat-Berlinben, Párizsban és Helsinkiben láthatja a kö­zönség a magyar filmművé­szet jeles képviselőinek al­kotásait. — A SZARVASI Krecsmarik Endre Űttörőházban március 2-án, vasárnap tartják meg a „D—2” osztályú társastánc­versenyt. A színvonalasnak ígérkező program délután 2 órakor kezdődik. — A SZÉP MAGYAR KÖNYV. Huszonhetedik al­kalommal hirdették ki pén­teken a „Szép magyar könyv, 1979” verseny eredményeit. A versenyre 18 kiadó 267 könyvét nevezte be. A zsűri tizenegy kategóriában 32 dí­jat és 34 oklevelet ítélt oda a legeredményesebb kiadói és gyártási munkát végzőknek. A magyar könyvkiadók és könyvterjesztők egyesülésé­nek vezetői, valamint kül­földön könyvművészek és gyártási szakemberek jelen­létében a Liszt Ferenc téri könyvklubban Haiman György egyetemi tanár, Gu­tenberg- és Tótfalusi-díjas könyvművész, a verseny zsű­rijének elnöke méltatta a könyvkiadók elmúlt évi tel­jesítményét. — CÉLGÉPEK SEGÍTIK a termelést az Endrődi Cipész Szövetkezetben. Speciális gé­pek segítségével alakítják ki a cipők és csizmák talpré­szét, jelentősen meggyorsít­va ezzel a munkát. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze­rint a Budapesten megtar­tott 9. heti lottósorsolás al­kalmával a következő szá­mokat húzták ki: 5,17, 41, 62,72 A február havi tárgynyere- mény-sorsoláson az 5. játék­hét szelvényei vesznek részt. — RENDŐRSÉGI HlR. A Békés megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya őrizetbe vétel meUett rendelt el vizsgálatot, nyereségvágyból elkövetett em­berölés alapos gyanúja miatt Povázsal Nándor, 33 éves fog- lalkozásnélküll, büntetett előéle­tű békéscsabai lakos ellen. Ne­vezett 1980. február 27-ről 28-ára virradóra behatolt a vele egy házban lakó Pollak Györgyné, 86 éves Békéscsaba, Fiumei utca 72. szám alatti lakoshoz, áld segít­ségért akart kiabálni. Povázsal Nándor az Idős nőt fojtogatta, majd a nála levő konyhakéssel többször mellbeszúrta. A sérülés következtében Poliak Györgyné a helyszínen meghalt. A bűn- cselekmény elkövetése után Po­vázsal Nándor magához vett 1 párnát és 1 dunnát, és a saját lakrészébe vitte. Kriangszak Csamanand thaiföldi miniszterelnök bejelenti le­mondását a parlamentben (Telefotó — AP — MTI — KS) Ellenforradalmi központ Afganisztán ellen? Irán: a diákok hajthatatlanok

Next

/
Thumbnails
Contents