Békés Megyei Népújság, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

1980. február 1., péntek Magyar—kubai kereskedelmi megállapodás Vas János és J. de la Fuente aláírják a jegyzőkönyvet (Telefotó) Genscher: józan politikára van szükség TELEX • MOSZKVA Szabó B. István, a Kultu­rális Minisztérium Filmfő­igazgatóságának vezetője és Filip Jermas, a Szovjetunió Állami Filmbizottságának el­nöke írta alá tegnap Moszk­vában az 1980-as filmművé­szeti együttműködési mun­katervet. Az ünnepélyes alá­írást megelőzően folytatott tárgyaláson áttekintették az 1979. évi eredményeket. • BUKAREST Tegnap Bukarestbe érke­zett Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere. • NEW YORK Az ENSZ főtitkárának környezetéből származó ér­tesülések szerint Kurt Wald­heim elérkezettnek látja az időt, hogy újabb közvetítő látogatást tegyen Teherán­ba, az amerikai nagykövet­ségen fogva tartott túszok kiszabadítása érdekében. A látogatás időpontját ponto­san nem jelölték meg, de a források szerint arra a kö- zéljövőben sor kerül. • BRÜSSZEL A (nyugat) Európai Par­lament Politikai Bizottsága csütörtökön Brüsszelben megvitatta az afganisztáni helyzetet. Az ülésen felszó­lalt a szocialista csoport ne­vében Willy Brandt is. Kife­jezte azt a véleményét, hogy a nyolcvanas évek ele­jére ugyanazt a témát kell uralkodóvá tenni, amely a hetvenes évek végén volt: keresni az enyhülést és el­hárítani a konfrontációt. • TUNISZ Tunézia visszahívta lí­biai nagykövetét, s felszólí­totta Tripoli tuniszi nagykö­vetét, hogy hagyja el az or­szágot — jelentette be Hédi Nuira tunéziai kormányfő. A két ország közötti kapcso­latok ilyen fokú megromlását a tunéziai Gafsában vasár­nap történt fegyveres táma­dás idézte elő. Tunisz ugyan­is újabban azzal vádolja Lí­biát, hogy „ők képezték ki a támadókat, s Tunézia elleni külföldi invázió előkészítésé­re küldték őket Gafsaba”. • BAGDAD Valéry Giscard d’Estaing francia köztársasági elnök Szaddam Husszein államfő meghívására még ebben az évben Irakba látogat — je­lentette ki Bagdadban Oli- vier Stirn francia külügyi államtitkár, aki hivatalos lá­togatáson Irakban tartózko­dik. • PÁRIZS A France Soir című pári­zsi esti lap értesülése sze­rint Franciaország nem kö­veti az amerikai kormányt a Szovjetunióval kialakított gazdasági kapcsolatok csök­kentésében. A francia mező- gazdasági minisztérium úgy vélekedik, hogy a Szovjet­unióba irányuló gabonaszál­lítmányokat nem csökkentik, és Franciaország — a lehe­tőségekhez képest — kész minden egyéb szovjet meg­rendelést teljesíteni. • GENF Zürichből szerdán elin­dult Phnom Penhbe az a re­pülőgép, amely a néhány nappal ezelőtt Kambodzsába érkezett szovjet egészségügyi brigád munkájához szüksé­ges felszereléseket szállítja. • BELGRAD Málta fővárosában, La Val­lettában, február 4. és 7. kö­zött megrendezik a Földkö­zi-tengeri térség el nem kö­telezett országai képviselői­nek konzultatív jellegű ta­lálkozóját, amely a tavaly szeptemberi havannai csúcs- konferencia ajánlására ül össze. Vas János és Jósé de la Fuente külkereskedelmi mi­niszterhelyettesek csütörtö­kön Budapesten aláírták az 1980. évi magyar—kubai áru­csereforgalmi jegyzőkönyvet. A megállapodásban az 1980. évi kölcsönös áruszállításo­kat, az 1976—1980. évi hosz- szú lejáratú megállapodás alapján irányozták elő. Ma­gyarország textíliákat, élel­miszereket, kohászati termé­keket, gyógyszereket, vala­mint gépeket és tartalék al­katrészeket szállít, s Kubá­ból finomított cukrot, déli­gyümölcsöket, színesfémet, és egyéb fogyasztási cikke­ket vásárol. Tovább bővítik az Ikarus-autóbuszok kubai összeszerelésében kialakult együttműködést. Az aláírásnál jelen volt Veress Péter külkereskedel­mi miniszter és Jósé. A. Ta- bares, a Kubai Köztársaság budapesti nagykövete. Meghökkentő feleletet kaptak azok, akik kételked­tek abban, hogy Nyugat- Berlinben reális, számottevő veszély forrásai a gomba­mód szaporodó neonáci szervezetek. A városban most megje­lent az újfasiszta szerveze­tek és csoportosulások ka­talógusa, amely nem keve­sebb, mint 28 nyomtatott oldalon át sorolja a Nyugat- Berlinben működő szélső- jobboldali csoportosulásokat. A katalógus kizárólag azo­kat a szervezeteket sorolja fel, amelyek az elmúlt hó­napokban nyilvános akciókat szerveztek a városban. Kö­zéjük tartozik a magát nyíl­tan fasisztának nevező „Szürke Farkasok” szerve­zet is, amelynek nyilvános­ság előtt meghirdetett célja, hogy terrorizálja a Nyugat- Berlinben élő és dolgozó mintegy 200 ezer török „ven­A rhodesiai helyzet a té­mája az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülésének. A testü­let összehívását az Afrikai Egységszervezet kérte azzal az indokkal, hogy Nagy-Bri- tannia súlyosan megsérti az országról decemberben Lon­donban kötött négyoldalú megállapodást. Mint ismere­tes, ez az egyezmény hiva­tott, hogy egy átmeneti idő­szak közbeiktatásával bizto­sítsa a hatalom átadását a fehértelepes Smith-rendszer kezéből a fekete többség­nek. Az egyezmény aláírói között szerepel a fegyveres felszabadító harcot folytató Zimbabwe Hazafias Front, a fehértelepesek képviselője, a vele együttműködő Mu- zorewa-kormányzat, vala­mint a volt gyarmattartó, Nagy-Britannia. A megállapodás értelmé­ben tűzszünetet rendeltek el, s az újonnan kinevezett brit kormányzónak, Lord A jelenlegi nemzetközi helyzetben józan, higgadt és állhatatos politikára van szükség, a világpolitikai dégmunkást”. Már az idén megölte a török baloldal egyik köztiszteletben álló városi vezetőjét. A katalógust a liberáli­Soamesnek kellene gondos­kodnia a megfelelő politikai körülményekről, a valóban szabad választások megtar­tásához. A londoni megálla­podás egyik fontos rendel­kezése szerint ki kellene vonni Rhodesiából az ott állomásozó dél-afrikai csa­patokat, mintegy hatezer embert. A dél-afrikai csa­patokat nem vonták ki, Lord Soames részrehajló intézke­dései pedig a hazafiakat sújtják. Nem hajtották vég­re egyebek között a londoni megállapodásnak ama ren­delkezését, amely valameny- nyi politikai fogoly szabadon bocsátását és a száműzöttek hazatérését írja elő. A BT-vita afrikai kezde­ményezői tehát a londoni egyezmények durva megsér­tését akarják számonkérni Nagy-Britanniától. Az utób­bi képviselője a testületben visszautasította az afrikai országok előterjesztését és színteret nem szabad érzel­meknek uralniuk — jelen­tette ki a Die Zeit című fo­lyóiratnak adott interjújá­ban Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminisz­ter. Genscher leszögezte: a bonni kormány elsődleges célja változatlanul az eny­hülési politika eddigi ered­ményeinek biztosítása, és — a lehetőségekhez képest — a folyamat folytatása. En­nek érdekében nyugatnémet részről ki akarnak használ­ni minden tárgyalási lehető­séget Kelet és Nyugat kö­zött, beleértve a madridi Európa-értekezletet és a két német állam vezetőinek csúcstalálkozóját is. A külügyminiszter az Irán és Afganisztán kap­csán kialakult feszültségre utalva, burkolt formában bírálta és figyelmeztette az Egyesült Államokat is. sok, az FDP nyugat-berlini ifjúsági szervezete állította össze és adta ki. Az előszó­ban Gerhard Meyer, a város igazságügyi szenátora egy­értelműen állapítja meg: „A jobboldali veszély koránt­sem a múlté, bármilyen so­kan gondolják is azt”. felszólította őket, hogy tar­tózkodjanak mindenfajta „beavatkozástól”, mivel az csak nehezítené az afrikai ország függetlenségének megadásáról szóló megál­lapodás teljesítését. Anglia végső soron vétójogával él­ve megakadályozhatja a ha­tározathozatalt a BT-ben, de ez esetben — az AESZ ezt már jó előre jelezte — a vi­ta kedeményezői a kérdést az ENSZ rendkívüli közgyű­lése elé viszik. A BT-ülésre időzítve Lord Soames bejelentette: az or­szágot Dél-Afrikával ösz- szekötő híd északi oldalán rhodesiai csapatok vették át a körzet ellenőrzését a dél- afrikai csapatoktól. Ez a részleges kivonulás azonban aligha elégíti ki a rhodesiai hazafiakat, s ezért továbbra is veszély fenyegeti a tö­rékeny tűzszünetet. Pálfi Viktor Clark Clifford tegnap találkozott Indira Gandhi miniszter- elnökkel. A mintegy másfél órás megbeszélésen mindkét fél ismertette a Közép-Keleten kialakult feszült helyzettel kap­csolatos nézeteit. Mint ismeretes, Gandhi asszony megválasz­tása óta többször hangsúlyozta, hogy Indiát aggasztja a Pa­kisztánba irányuló amerikai fegyverszállítások felújítása (Telefotó) Neofasiszták, nácik... Mintegy kétezer francia tüntetett Cologne nyugatnémet vá­rosban, ahol most áll bíróság előtt Kurt Lischka, volt náci tiszt. Lischka irányította a francia zsidók deportálását a második világháborúban (Telefotó) Robbanásveszély Rhodesiában HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Ignác napja A Nap kél 7.12 — nyugszik 16.44 órakor A Hold kél 17.17 — nyugszik 7.13 órakor ÉVFORDULÓ Harmincöt évvel ezelőtt, 1945. február 1-én megala­kult Szlovákiában egy, az antifasiszta harcokba rög­tön fegyveresen bekapcsoló­dó magyar partizáncsoport. — A BÉKÉS MEGYEI Ta­nács Végrehajtó Bizottsága tudományos koordinációs szakbizottsága a Békés me­gyei Könyvtárral közösen hézagpótló, alapvető bibliog­ráfiát- jelentetett meg a na­pokban. A „Békés megye helyismereti irodalma (1945 —1978)” című válogatott bib­liográfia a helytörténettel foglalkozó kutatók, diákok számára jelent komoly se­gítséget. — A GYOMA—ENDRŐD és Vidéke ÁFÉSZ segíti a mű­ködési területéhez tartozó községekben a közművelő­dést, a sportot. Erre a célra évente mintegy 270 ezer fo­rintot fordítanak. — ISMERETTERJESZTÉS. A békéscsaba—mezőmegyeri művelődési házban február 4-én, hétfőn két ismeretter­jesztő előadást is tartanak. Délután 3 órakor a Magyar —Szovjet Barátság Tsz gép­szerelőinek Korszerű kenő­anyagok, kenéstechnika cím­mel Kovács Andor gépész- mérnök tart előadást. Este 6 órakor pedig a nyugdíjas­klub foglalkozásán Bereczky József Nagy magyar utazók Ázsiában című útiélmény­beszámolója lesz. — A MEGYEI szakszerve­zeti társadalmi ellenőrök az elmúlt év második felében 28 élelmiszer és 22 vendég­látóipari egységben vizsgál­ták meg a környezet kultu­ráltságát. Különösen a kül­területi üzletek tisztaságát, rendjét kifogásolták. — TÜZOLTÖ-KÖZGYÜ- LÉS. A Békés városi önkén­tes Tűzoltó Egyesület vasár­nap délelőtt 9 órakor tartja elmúlt évi záró közgyűlését. Értékelik az 1979-es tűzvé­delmi tevékenységet, és sor kerül előléptetésekre, kitün­tetésekre. — BORVERSENY GYULÁN. Február 8-án Gyulán, az Er­kel Művelődési Központban rendezik meg a hagyomá­nyos borversenyt, amelyen ezúttal szekszárdi termelők is részt vesznek. A bírálók több kategóriában hirdetnek eredményt. — CSORVÁSON, a Lenin Tsz-ben orvosi rendelő nincs, de van a betegek ellátását szolgáló helyiség a termelési központban és az ötös tele­pen. Két elsősegélynyújtó- hellyel rendelkeznek a gép­műhelyeknél is. A betegek ellátásáról itt gondoskodnak a körzeti orvosok. — AZ ERDŐGAZDASÁGI, Fűz- és Kosárfonóipari Vál­lalat békési gyára az V. öt­éves terv eddig eltelt idő­szakában 479 millió forint értékű terméket állított elő. Nyereségük elérte a 136 mil­lió forintot, amely 11,6 szá­zalékkal több a tervezettnél. — A BRAZÍLIA északkele­ti szövetségi államokban pusztító árvizeknek eddig több, mint 30 halálos áldo­zata van. A hetek óta tartó esőzések súlyos károkat okoz­tak Espiritó Santo, Minas Gerais és Bahia államokban, ahol több, mint 11 ezer em­ber vált hajléktalanná. Esi — záporeső Várható időjárás ma estig: átmenetileg erősen megnö­vekvő felhőzet, sokfelé eső­vel, záporesővel, néhány he­lyen zivatarral. Élénk, időn­ként erős, néhány helyen rö­vid időre viharos lökésekkel kísért délnyugati szél. A vár­ható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: plusz 2 plusz 7 fok. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 7, plusz 12 fok között. Távolabbi kilátások szom­battól keddig: változékony idő várható. Az időszak ele­jén átmenetileg felszakado­zik a felhőzet, majd erősen felhős lesz az idő, ország­szerte újabb esőkkel. Leg­alacsonyabb hajnali hőmér­séklet 0, plusz 5 fok között. Legmagasabb nappali hő­mérséklet plusz 5, plusz 10 fok között. Jelentős mennyi­ségű (legalább 5 mm) csapa­dék az ország területének 80 százalékán várható. — A GYULAI Erkel Ferenc Művelődési Központ és Ifjú­sági Ház kíváncsiak klubjá­ban február 5-én, délután 3 órakor a budai várpalotát mutatják be diaképes vetí­téssel egybekötött előadáson a klub tagjainak. — FÖLDRAJZI szabadegye­tem Békéscsabán. Február 4- én, hétfőn este 7 órai kez­dettel a TIT értelmiségi klub­jában a görög szigetvilágról szól ia szabadegyetem hato­dik előadása. Faltai Edit, a Kulturális Minisztérium fő­előadója beszél majd a té­máról. — A KOSSUTH KÖNYVKI­ADÓNÁL MEGJELENT Dr. Maróthy László 1979. decem­ber 12-én elhangzott előadá­sa, amelyet A párt ifjúság- politikájának néhány kérdé­se címmel tartott az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiáján. — A VESZPRÉMI Bakony Művek új termékként kezdi gyártani az alumínium szi­fonpatront. A Gépipari Tech­nológiai Intézet kutatási eredményeit felhasználva, övi 20 millió patron előállításá­ra rendezkedik be a gyár, s ezt teljes egészében expor­tálja. A hazai fogyasztók számára évi 40 millió acél­patront állítanak elő. Az új­fajta szifonpatron nem hasz­nálati szempontból előnyös az acéllal szemben, hanem súlya miatt gazdaságos a hosszú távú szállításoknál. — BATTONYÁN 1985-re tervezik a cigánytelep meg­szüntetését. Jelenleg 27, egészségügyi és szociális szempontból nem megfelelő épületben 29 család lakik. Gond, hogy az itt élők kö­zül mindössze 15-en rendel­keznek munkaviszonnyal. — HÉTSZÁZEZER éves ví­zilócsontvázat tártak fel az NDK délnyugati részén, a Werra folyó völgyében. A felfedezés tudományos érté­ke igen nagy, mivel az afri­kai vízilovak az eddigi isme­retek szerint csak Dólnyugat- Európáig jutottak föl. A fel­tárt leletek arra utalnak, hogy a Duna—Rajna vona­lától északra melegebb volt az időjárás, mint ahogy azt feltételezték. — A GYŐRI HÜTŐHÁZ bő­víti termékskáláját. Egyelő­re kísérleti jelleggel kisebb mennyiségben készítik a ká­posztás rétest, a linzert és a stíriai metéltet. Az új ter­mékek kiválasztásánál figye­lembe vették, hogy egyre na­gyobb az igény az olcsóbb mirelit áruk iránt. Ilyenek lesznek a hamarosan üzletbe kerülő új tészták is. — TŰZVÉSZ PUSZTÍTOTT szerdán Bangkok thaiföldi főváros egyik nyomornegye­dében, 240 ház a lángok mar­taléka lett, több, mint ezer ember vált hajléktalanná, és tetemes anyagi kár keletke­zett.

Next

/
Thumbnails
Contents