Békés Megyei Népújság, 1978. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-02 / 284. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N E PUJSAG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1978. DECEMBER 2., SZOMBAT Ára: 80 fillér XXXHI. ÉVFOLYAM, 284. SZÁM „fl háborús veszély elhárításáért vívott küzdelem a biztos és nyugodt jSvëért folyik” II békemozgalom eredményei! és feladatait összegezte a IX. magyar békekongresszus Az Országház kongresszusi termében pénteken ünnepélyes külsőségek között megkezdte munkáját a IX. magyar béke­kongresszus. A tanácskozás elnökségében foglalt helyet Benke Valéria, a Társadal­mi Szemle szerkesztő bizottságának elnö­ke, Sarlós István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, a Politikai Bizottság tagjai, Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Romesh Chand­ra, a Béke-világtanács elnöke, valamint politikai, társadalmi és kulturális életünk sok neves személyisége. Pethő Tibor, az országos tanács elnök- helyettese köszöntötte a kongresszusi kül­dötteket, és méltatta a tanácskozás je­lentőségét, majd Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács főtitkára fűzött az OBT két kongresszus közötti munkájáról készült írásos jelentéshez szóbeli kiegé­szítőt. Sebestyén Nándorné beszéde A hazai és nemzetközi békemozgalom három év­tizeddel ezelőtti zászlóbon­tását, az azóta elért törté­nelmi eredményeket mél­tatta bevezetőjében Sebes­tyén Nándorné, majd így folytatta: A VIII. magyar békekong­resszus óta végzett munká­ról előterjesztett írásos je­lentés azt tükrözi, hogy si­keresen valósítottuk meg a legutóbbi kongresszus aján­lásait. Mozgalmunk a két kong­resszus közötti időszakban kedvező hazai, ugyanakkor bonyolult nemzetközi fel­tételek között végezte mun­káját. A Szovjetunió béke­politikája és a nemzetközi békeerők tevékenysége so­rán szélesedett és mélyült az enyhülési folyamat. Tör­ténelmi jelentőségű győze­lem született Indokínában, Vietnam véráztatta földjén, s a kettészakított haza egye­sítésével megnyílt a szocia­lista fejlődés útja. A szocia­lista fejlődést választotta Laosz is. Afrikában jelen­tős eredményeket értek el a nemzeti felszabadító moz­galmak, nőttek az imperia­lizmus ellen felsorakozó erők. Viszont nem tették le a fegyvert azok, akik le akar­ják rombolni a békés építés eddigi eredményeit. Sőt, továbbra is fékezni akarják az enyhülést, a hideghábo­rú gyűlöletes korszakába kívánják visszavetni a vi­lágot, s egyidejűleg fokozzák a fegyverkezési versenyt. Mozgalmunkat szoros szá­lak fűzik a Béke-világta- nácshoz: támogatjuk törek­véseit, segítjük, hogy a vi­lágbéke érdekében mind jobban betölthesse hivatását! Népünk a béke megőrzését nemzeti programjának te­kinti. Mozgalmunkban részt vesznek a hazánk területén élő nemzetiségek, akik anya- nyelvükön sajátították el a béke szavát, s a cselekedetek közös nyelvén vallják: szá­mukra népköztársaságunk a legteljesebb egyenjogúsá­got, önállóságot teremtette meg. Ezt tükrözték a közel­múltban megrendezett nem­zetiségi kongresszusok is. Európa szívében élünk, különös érdekeink fűződnek ahhoz, hogy kontinensünk békéje szilárd talajon nyu­godjék. Elsőrendűen fontos ezért az európai enyhülés fenntartása és elmélyítése, a helsinki záróokmány vala­mennyi pontjának mara­déktalan tiszteletben tartása. Ezt a fontos dokumentumot teljes egészében magunké­nak valljuk, támogatjuk a Magyar Népköztársaság kor­mányát annak végrehajtásá­ban. Az enyhülési folyamat út­jában álló akadályok elhá- rításásért a Szovjetunió és a szocialista országok kö­zössége következetes harcot folytat. Talán elegendő, ha ezúttal csak a legújabb, a néhány nappal ezelőtt elfo­gadott dokumentumra uta­lunk: a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testüle­tének 1978. november 22— 23-i moszkvai ülésén elfo­gadott nyilatkozata, nagy jelentőségű felhívással for­dul Európa és a világ álla­maihoz és népeihez. Meg­győződésünk, hogy e prog­ramot a Béke-világtanács és a nemzeti békemozgalmak sajátjuknak tekintik. Sebestyén Nándorné ezt követően szólt a közel-ke­leti konfliktus igazságos ren­dezésének szükségességéről, illetve a szabadságukért harcoló népeket támogató szolidaritásról, majd kiemel­te: Vietnam továbbra is békemozgalmunk egyik központi kérdése; népének, harcának támogatása szoli­daritásunk erősítése és ki­fejezése elsőrendű felada­tunk. Kifejezi ezt az a tény is, hogy közvetlenül a kongresszus befejeztével, az új béketanács első kül­földre utazó delegációja Vietnamba látogat, a vi­lágbékéért küzdő vietnami békebizottság meghívására. Külföldi tanácskozásokon sokszor felteszik a kérdést: miért válhatott a magyar békemozgalom az egész né­pet átfogó, széles tömegmoz­galommá ? Alapvetően két okból, egyrészt azért, mert a párt és a kormány követ­kezetes politikája az egész nép, a béke érdekeit fejezi ki, s a békemozgalom sike­resen építhet erre a politi­kára; másrészt azért, mert a hazai feladatokból is vál­lalta a reá háruló részt. A háborús veszély elhá­rításáért vívott küzdelem a biztos és nyugodt jövőért folyik. E jövő örököse a ma felnövekvő ifjú nemzedék, amely már ma is e jöven­dőre készül, életének, mun­kájának alapvető tartalmát ez jelenti. A világbéke biz­tosításában éppen ezért a társadalom valamennyi kor­osztálya közül az ifjúság a iegérdekeltebb. — Mostanában ugyanak­kor gyakran bírálják a bé­kemozgalmat azért, hogy rendezvényein kis számban jelennek meg a kultúra munkásai. Ez igaz. Az is igaz, hogy nem vagyunk mindig elégedettek sem a békeépítés, sem a létező szocializmus népszerűsíté­sét szolgáló irodalmi és művészeti alkotások meny- nyiségével és minőségével. Az írók, művészek békéért folytatott tevékenységét még sem szabad így leszűkíteni. A békemozgalomban min­denütt jelentős szerepet vállaltak és vállalnak az írók és a művészek, akiknek szabad és alkotó munkára van szükségük, az elkötele­zett alkotások pedig a né­pek szabadságát és a békét szolgálják. Idézhetném azoknak a jeles magyar tu­dósoknak, íróknak, művé­szeknek a sorát, akik kez­dettől fogva személyes je­lenlétükkel, felszólalásaik­kal, külfödi tanácskozásokon kifejtett gondolataikkal se­gítették a magyar békemoz­galmat. Az Országos Béketanács főtitkára ismertette a VIII. kongresszus óta végzett propaganda- és tájékoztató munka eredményeit, az OBT nemzetközi kapcsola­tainak bővülését, majd a feladatok kapcsán aláhúzta: — Békekongresszusunkra az a feladat hárul, hogy ki­dolgozza a mozgalom prog­ramját. Arra törekszünk, hogy a legkisebb települé­sektől a nagyvárosokig, a termelő üzemektől az in­tézményekig a dolgozók mi­nél nagyobb számban kap­csolódjanak be cselekvőén a békemozgalom feladatai­nak megvalósításába. Fel­adataink nem könnyűek és nem kevesek. Megvalósí­tásukhoz kérjük a kong­resszus, az egész magyar békemozgalom támogatását, mindazokét, akik tenni, cse­lekedni akarnak a békéért, mindannyiunk szebb hol­napjáért — mondotta befe­jezésül Sebestyén Nándor­né. A szóbeli beszámolót kö­vetően a küldöttek felszóla­lásával folytatja munkáját a IX. békekongresszus. Mezöberényi részlet Fotó: Gál Edit Romesh Chandra felszúlalása A vita során a kongresz- szusi küldöttek nagy tapsa közepette lépett a mikrofon­hoz Romesh Chandra, a Bé­ke-világtanács elnöke. — Éppen 25 éve annak, hogy először Budapestre lá­togattam — mondotta. — Emlékezetes az akkori láto­gatás azért is, mert életem­ben először vehettem részt a BVT ülésén. Visszaemlékezve az elmúlt időszak kiemelke­dő eseményeire, ki kell je­lentenem: a magyar mozga­lom a béke-világmozgalom első soraiban harcol, s vi­lágszerte megbecsülést szer­zett hazájának. Ezért az el­ismerést és a Béke-világta­nács, valamint több mint 130 ország békeszervezeteinek üdvözletét is magammal hoz­tam. Személy szerint is na­gyon sokat köszönhetek Ma­gyarországnak, a magyar mozgalomnak, s az olyan ki­emelkedő személyiségeknek, mint a céljainkért haláláig küzdő Sik Endre. A vietnamiak ma is em­lékeznek magyar barátaik szüntelen támogatására, a szocialista brigádok munka- felajánlásaira, az OBT és más szervezetek szolidaritására, segítségére. Magyarország Vietnammal volt, vele van, és vele is lesz harcában! A magyar nép. a békemozga­lom büszke lehet arra, hogy Indokínában és minden más fronton küzdött az agresszió és az imperializmus ellen, s javaslataival, munkájával se­gítette a Béke-világtanács, valamint a nemzeti mozgal­mak harcát. Romesh Chandra nyomaté­kosan aláhúzta a fegyverke­zési hajsza, a neutronfegy­ver gyártása elleni küzde­lem jelentőségét. Rámutatott: világszerte mindinkább nyil­vánvaló, hogy az imperializ­mus ellen és a nemzetek fel­szabadításáért, a haladásért folytatott harcban a Szov­jetunió halad az első sor­ban. * * * Békés megye küldöttei kö­zül a megnyitó napján Knall György, a békéscsabai Kner Nyomda gépmestere kapott szót. (Felszólalását la­punk 3. oldalán közöljük.) Befejeződtek a magyar—Szíriái tárgyalások Pénteken délután az MSZMP Központi Bizottsá­ga székházában befejeződtek a magyar—szíriai hivatalos tárgyalások. A megbeszélé­seken a tárgyaló csoportok Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első tit­kárának és Hafez al-Asszad- nak, az Arab Üjjászületés Szocialista Pártja főtitkárá­nak, a Szíriai Arab Köztár­saság elnökének vezetésével áttekintették a pártok kö­zötti együttműködés kérdé­seit, megvizsgálták a két or­szág kapcsolatainak alaku­lását, további fejlesztésének lehetőségeit. Véleményt cse­réltek a nemzetközi helyzet kölcsönös érdeklődésre szá­mot tartó kérdéseiről, kü­lönös tekintettel a közel-ke­leti helyzet legutóbbi fejle­ményeire. Képünkön: a Hafcz al-Asszad vezette szíriai (bal oldalon) és a Kádár János vezette magyar tárgyalóküldöttség az MSZMP KB székházában (Képtávírónkon érkezett) 100 ezer külföldi turista az Expressz szervezésében Jövőre az ideinél 170 000- rel több fiatalnak kínál belföldi országjáró üdülést, túrázást az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda, ösz- szesen 870 000-en válogat­hatnak tehát a sportos ele­mekben még inkább bővel­kedő Expressz-rendezvé- nyek között — mondotta el Sárdi Gyula, a KISZ utazási irodájának igazgatóhelyet­tese pénteken a Hotel Ifjú­Kádár János fogadta Antonio Maidanát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára pénteken fogadta Antonio Maidanát, ä Pa­raguayi Kommunista Párt első titkárát. A szívélyes, baráti légkö­rű megbeszélésen Kádár János az MSZMP, a magyar nép szolidaritásáról biztosí­totta a paraguayi kommu­nistákat, demokratákat, minden hazafit a fasiszta diktatúra megdöntéséért folytatott áldozatos har­cukban, ságban tartott sajtótájékoz­tatón. A tervek szerint megren­dezik majd a Duna-kanyari ifjúsági napokat, amely a szentendrei játékok ese­ményeit színesíti. Az eddi­ginél is több segítséget nyúj­tanak az iskolák tanulmá­nyi kirándulásainak meg­szervezéséhez. Jövőre a ha­zai programokban az Ex­pressz jelszava: 1979 a nem­zetközi gyermekév. Ami a határainkon túli üdüléseket illeti, idén minden korábbi­nál nagyobb volt az utazási kedv : december végéig mintegy 83 000-en látogat­nak el Európa és más kon­tinensek országaiba. Jövőre 90 ezer diák és fiatal dolgo­zó juthat el az Expressz szervezésében több mint 20 országba. Nem kevesebb, mint 96 000 ifjú külföldi turistát fogadott az Expressz eb­ben az évben, s várhatóan 108 000-en keresik fel Ma­gyarország városait, leg­szebb tájait jövőre.

Next

/
Thumbnails
Contents