Békés Megyei Népújság, 1977. március (32. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-01 / 50. szám

M A: % MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 19T7. MÁRCIUS 1., KEDD Ara: 1,— forint XXXII. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM Világ proletárjai. MILTEN A RENDŐRSÉG ÉS A LAKOSSÁG KAPCSOLATA? (I, oldal) AZ IFJÚSÁGI ÉS ÜTTÖRÖHÄZ A FIATALOK MŰVELŐDÉSÉÉRT (5. oldal) Korszerű aépek, parányi alkatrészek Impozáns látványt nyújt a község új létesítményének homlokzata Üzembe helyeztél* a IIOH •7 hattoiiiai részlegét m; ' A Magyar Optikai Művek az elmúlt évtizedek során munká­jával, termékeivel tekintélyt ví­vott ki magának a világpiacon. Évente több mint egymiliiárd forint termelési értéket állítanak elő a budapesti törzsgyárban és a vidéki gyáregységekben. A MOM termékei eljutnak a világ fit) országába, s öregbítik a ma­gyar műszeripar hírnevet. Geo­déziai műszerek, ezemüveglén- csék, olaj- és légfékrendszerek, számítástechnikai berendezések, valamint órák tartoznak a leg­fontosabb termékeik közé.. Eze­ket a termékeket Budapesten, Dunaújvárosban. Mátészalkán, Komlón és Zalaegerszegen gyár­tották, s hétfőtől a battonyai te­lep is belépett a termelésbe. Tegnap ugyanis üzembe helyez­ték a MOM battonyai üzemét. Alig egy éve kezdtek hozzá a mezőkovácsházi TÖVáLL dolgo­zói az 1100 négyzetméteres üzemcsarnok, a 220 személyes szociális létesítmény, a 250 négyzetméteres készáruraktár és a közlekedési utak építéséhez. Decemberben átadták az üzem­csarnokot, majd röviddel ezután hozzálátták a gépek beszerelésé­hez, február 15-én megkezdték a 20 millió forintos létesítményben a próbaüzemet. A gépekről le­kerülő első termékek forgácsolt alkatrészek, s a második fél év­től már olaj fékszerelvények ke­rülnek ki az üzemből. A tervek szerint 1980-tól Battonyán gyárt­ják majd a különféle járművek­hez a komplett olajfékeket. Az előzetes számítások sze­rint a termelés felfutása a jövő évre várható, áddíg még mint­egy 60 forgácsológépet helyeznek üzembe. Jelenleg 75 fizikai dolgozója 1 van a battonyai telepnek, közü­lük 50-en két műszakban dol­goznak, 25-en pedig november­től a fővárosban, a törzsgyárban ' féléves tanfolyamon vesznek részt. A közelmúltban megindult az újabb munkaerő-szervezés. Az üzemnek jól képzett szakem- berekre van szüksége, éppen | ezért szakközépiskolásoknak | ösztöndíjat folyósítanak, kiknek | jelentős része már a nyáron munkába áll. Ugyancsak a szakemberképzést szolgaija az ipari tanulók ösztöndíjszerződése. A meglevő betanított munkások, nak pedig módjuk lesz szakmun­kásvizsgát tenni. A kihelyezett részleg újabb munkalehetőséget biztosit a kör­nyék lakóinak. A tegnap délelőtt üzembe helyezett uj létesítmény rekordidő alatt készült el, iga­zolva, hogy összefogással, jó elő­készítéssel időben megvalósítha­tó egy ú j beruházás. A forgácsolóüzemben február 15-től folyik a próbagyártás. Az itt dolgozók 40 százaléka lány és asszony (Fotó: Veress Erzsi) üp. Maróül} László Romániában Hét-főn reggel magyar ifjúsági ! delegáció érkezett Bukarestbe dr. Maróthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizottsága tag­jának, a KISZ KB első titkárá­nak vezetésével. A küldöttség a Román Kommunista Ifjúsági i Szövetség (UTC) Központi Bi­zottsága meghívásának tesz ele­get. Bukarest Északi pályaudvarán | a magyar delegációt Ion Traian j Stefanescu, az RKP KB tagja, j az UTC első titkára, Luca Cris- | tir.a, Nicolea Croitoru, Enaclie j Iladu, az UTC titkárai, valamint ! az UTC KB több tagja fogadta. Míegjelent a fogadtatáson dr. Biczó György, a Magyar Nép- köztársaság bukaresti nagykö­vete is. Az UTC KB székházában hét­főn délelőtt megkezdődtek a hi­vatalos tárgyalások a dr. Ma­róthy László vezette magyar és az Ion Traian Stefanescu vezet­te román delegációk között. A megbeszélések középpontjában a két Ifjúsági szervezet közötti kapcsolatok fejlesztésének és el- mélvítésének kérdéséi altnak. (MTI) Népesedéspolitikai határozatok végrehajtásáról tárgyalt a SZOT elnöksége — 1974 óta évi atiagban'körül. j belül 33 ezerrel több gyermek született hazánkban a korábbi esztendőkben. A szaporulat azonban tavaly már némileg ke- j vesebb volt, mivel csökkent a szülőkorban levő nők száma — állapította meg hétfői ülésén a népesedéspolitikai határozatok i eredményeit vizsgálva a SZOT í elnöksége. Jelentősen nőtt a ' gyermekneveléshez nyújtott i pénzbeli társadalmi támogatás. . fokozott megbecsülés övezi a tér- í hes anyákat a munkahelyeken. í nagyobb figyelmet fordítanak a \ gyermekgondozási szabadságon í levő anyákra. A lakások elosztá. ! sánál. a hitelek odaítélésénél előnyben részesülnek a nagycsa- j ládosok. A fővárosban 1974 kö- ! zepe óta a három- és több- i gyermekes családok közül kéC- 1 ezren kaptak bér. vagy szövet- I kezeti lakást. A kisgyermekek ellátása sok ] tekintetben javult, de hiány is gyakran tapasztalható. Bébiétel I az ország 540 boltjában kapha­tó, ezeknek az ára is kedvező, mert a költségek 27—50 százalé­kát az állam fizeti. A nyugdíja­sok által is kedvelt, olcsó hazai és bolgár bébiételek azonban viszonylag hamar elfogynak es sokszor csak a drágább olasz es svéd bébiételek kaphatók. Az iskolatej-ákció kibővült, s bár az ipar és a kereskedelem több tejet is tudna szállítani, az el­látás iskolai megszervezésének nehézségei miatt az akcióban * tanulóknak még csak körülbelül 20 százaléka vesz részt. A csecsemő- és gyermekruhá­zati cikkek választéka bővült ugyan, de itt is vannak hiányok. Időnként továbbra is nehezen le­het kapni gyermekmérleget, pa­pír pelenkát, szintetikus tipegőt, gyakran hiánycikk a gyermek­ágy, a járóka, az etetőszék, sok még a panasz a gyermekcipők minőségére és egyes meretek hiányára is. (MTI) Javult az áruellátás A Békés megyei Élelmiszer- kiskereskedelmi Valialat üzletei­ben 197fi-ban 5,5 százalékkal több árut forgalmaztak, mint a ko­rábbi évben — hangzott el teg­nap, Békéscsabán, a művelődési központban megtartott tanács­kozáson. Az elmúlt év tapasrta- i latairól és az idei tervekről Kri- zsán Miklós vállalati igazgató adott tájékoztatást. Az alapvető élelmiszer- és köz. szükségleti cikkekből megfelelő volt az ellátás. Az ünnep előtti napokon is elegendő mennyi- * ségű áru állt a vásárlók rendel­kezésére. Változatlanul keve­sebb édesipari termék, sör. sze­szes ital érkezett a boltokba, mint amennyire igény volt. Az áruk minősége általában megfelelt az elvárásoknak. Ke­vesebb volt a panaszkönyvi be­jegyzés. mint 1975-ben. Á zöld­ség. és gyümölcsellátás javí­tását szolgálta a többcsatornás beszerzési rendszer. Tavaly 7 százalékkal nőtt a zöldség- és gyümölcsfelvásárlás és elérte a 248 vagont. Ennek 37 százalékát •— 76 vagont — a kisáruterme- lőktöl vásárolták. A kiszolgálás javítása érdeké­ben évente mintegy 200-an vesz- ' nek részt különböző szakmai képzésben. Ez sem oldja meal azonban a kereskedelmi egysé­gek szakembergondjait. Magas a szakmailag képzetlenek szá­ma. A jövő év terveiről szólva Kri. zsán Miklós elmondotta, hogy a megye üzleteiben az idén to­vább javul az ellátás. Az árufor­galmat mintegy 8 százalékkal, 715 millió forintra kívánják nö­velni. A sok helyütt elavult üz­letek helyébe újabbak lépnek az ötödik ötéves terv éveiben. Bé­késcsabán. a város központjában új ABC-áruházat adnak át. Az Uhiverzál Kiskereskedelmi Vál­lalattal közös beruházásban épülő bevásárlóközpont még 1977-ben megnyitja kapuit. A tervciklus hátralevő éveiben ta- vábbi áruházak építése és átadá. sa várható a megye központjá­ban és vidéki városaiban. Ezek­kel jelentősen bővül az élelmi­szer-kiskereskedelmi vállalat üz­lethálózata. Az Igazgató beszámolóját a ta­nácskozáson vita követte. A ke­reskedelmi vállalat kollektívája csatlakozott a csepeli munkások felhívásához. Vállalták, hogy tíz- mi'lió forinttal teljesítik túl 1977-ben vállalt áruforgalmi lei-, vüket. ti

Next

/
Thumbnails
Contents