Békés Megyei Népújság, 1977. február (32. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-01 / 26. szám

M A Világ proletárjai egyesüljetek! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1977. FEBRUÄK 1.,. KEDD Ara: 1,— forint XXXII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM NÖVELNI A TERMELÉST, CSÖKKENTENI A KÖLTSÉGEKET (3. oldal) NYITOTT DOSSZIÉK (4. oldal) ÉVTIZEDEK A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN (5. oldal) Rendet a munkabér arányokban Ülést tartott a TOT elnöksége Felhivás a termelőszövetkezetekhez Az elmúlt erekben gyak­ran előfordult — s előfordul még manapság is —, hogy va­laki csak azért változtat mun­kahelyet, mert ugyanabban a munkakörben, ugyanazzal a szakmai képzettséggel az egyik munkahelyen keveseb­bet, a másik helyen többet kereshet. A közhit is azt tart­ja: egy szerencsésen megvá­lasztott munkahelyesére mi­nimum ötven fillér, de in­kább egy forint órabéreme­lést jelent. Ugye, érthető, hogy sokan nem tudják el­szalasztani ezt a különösebb kockázat nélküli lehetőséget. Bizonyított tény: mindennek sok köze van a minden nor­mális mértéket felülmúló munkaerő-fluktuációhoz. De hogyan alakulhatott ki ez a helyzet, hogyan lehetnek ilyen eltérések az alapbérek­ben, nemcsak a vállalatok között, hanem gyakran a vál­lalatokon belül is? A válasz egyszerű: az el­múlt években sok, eltérő bér- színvonallal rendelkező válla­latot vontak össze. Ezeknél a vállalatoknál az öröklött kü­lönbségek — bérszínvonalban is — sokáig fennmaradtak. Aztán: a vállalatok ipartele­pítési törekvései is sokáig be­folyásolták a bérszinvonalbeli különbségeket. Az úgyneve­zett vidéki telephelyeken jó ideig kedvezőbb volt a mun­kaerőhelyzet, mint a főváros­ban. vágj' a nagy ipari cent­rumokban. Így aztán a telep­helyeken megtette az alacso­nyabb bérszínvonal is, az eb­ből adódó megtakarítást pe­dig a központi telephelyek dolgozóinak béremelésére for­dították. A szándék — ez utóbbi szempontból — csak helyeselhető, az eredmény vi­szont kétséges. S a kérdője­lek száma szaporodik, ha a vállalati bérpolitikát vesszük közelebbről szemügyre, ameljmek alaptétele — a mai munkaerőhelj'zetben érthető módon — az, hogy a dolgozók egy bizonyos csoportjára kon­centrálják a béremelést. En­nek következteben más cso­portok jó ideig kisebb mér­tékű emelést kaphatnak. Nos, ezért kellett rendez­ni a bértarifarendszert, hogy tudniillik egyenlő munkáért — legalábbis megközelítőleg és elvileg — egyenlő bért fi­zessenek, fizethessenek. Hogy lehet ez — kérdez­hetik és kérdezik is sokan — amikor korábban is érvény­ben volt a minden vállalatra és munkahelyre egyformán kötelező bértarifarendszer? Nos, úgy látszik, hogy ez a rendszer elavult, ám — min­den avittsága ellenére —nem lehetett máról holnapra, kö­telező jelleggel megváltoztat­ni. Gondoljunk csak arra, hogy ha a január 1-től érvényes új tarifarendszer alsó határait — vagyis a legalacsonyabb kereseteket — kötelező ér­vénnyel azonnali. hatállyal felemeltetnék egy bizonyos szintre, sok — viszonylag sze­rény anyagi lehetőséggel ren­delkező — vállalat ezzel ki is merítené minden béremelési lehetőségét. így egyetlen fil­lérje sem maradna a maga­sabb keresetű és az átlagos­nál lényegesen jobban dolgo­zók munkájának anyagi elis­merésére. Vagyis: az új bértarifa be­tölt bizonyos terelő szerepet, de nem jelent abszolút köte­lezettséget és abszolút korlá­tokat sem a vállalatok szá­mára. Előbb-utóbb azonban be kell következnie annak, hogy az eddig érvényben le­vő tarifa bérhatárai egybe­essenek az új bértáblázat elő­írásaival, bérhatáraival. Ez voltaképpen azt jelenti, hogy fokozatosan sikerül majd megvalósítani a különböző vállalatok, szektorok azonos munkát végző munkásai kö­zött az alapbérek nyilvánva­lóan indokolatlan és gyakran szélsőséges eltéréseit. Ha az új tarifarendszer jól funkcionál, akkor a vállala­tok, a munkahelyek egyre in­kább csak a saját anyagi esz­közeikre támaszkodva hajt­hatják végre a kötelező bér­emeléseket. Következéskép­pen: kevesebb központi se­gítségre lesz szükség ahhoz, hogy az azonos kategóriában dolgozó munkások a népgaz­daság valamennyi agában nagyjából egyforma összegű alapbért, keresetet érjenek el. Félreértések elkerülése vé­gett meg ke,ll jegyezni: ez a fajta egyenlősdi nem érinti és nem korlátozza az anyagi ösztönzés lehetőségeit. Hiszen a munkahelyi jövedelmeknek csak az egyik összetevőjéről, az alapbérekről van szó. A mozgóbérrésszel, a jutalmak­kal, prémiumokkal változat­lanul lehetséges a differenci­ált anyagi ösztönzés, s ter­mészetesen az alapbéreket is bizonyos határok között ál­lapították meg. Az intézkedés elsősorban rendteremtés a munkabér- arányokban, és remélhetően jól szolgálja majd a munka szerinti elosztás következe­tesebb érvényesítését. Ily módon pedig hozzájárulhat a vállalati bérrendszer tovább­fejlesztéséhez. Vértes Csaba Hétfőn a TOT elnöksége ülést tartott. A tanácskozáson részt vett Biró Ferenc, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese is. Az elnökség megtárgyalta a mezőgazdasági szövetkezetek el­múlt évi gazdálkodásának ta­pasztalatait és az idei feladato­kat. Az ágazatok elmúlt évi ered­ményeit vizsgálva az elnökség megállapította: kedvezően érté­kelhető a közös gazdaságok állat- tenyésztésének fejlődése. Állati termékekből a tervezettnél is nagyobb mértékben, mintegy 6,3 százalékkal növelték az üzemek termelésüket 1976-ban. A nö­vénytermesztésben azonban — főként a zöldség- és gyümölcs- termelésben — a szélsőséges idő­járás káros hatásai miatt lema­radás mutatkozott. Gyó«vnövciiv(crmclő sstalícsoport alakult megyénkben Tegnap, hétfőn délelőtt Ka­muion tanácskoztak a békéscsa­bai, mezőberényi. kamuti, mu- ronyi es a' kondorosi AFÉSZ-ek szakemberei egy gyógynövény­termelő szakcsoport létrehozásé - [ ról. A szakemberek — amint Tóth István, a kondorosi ÁFÉSZ felvásárlási osztályának vezető­je elmondta —, létrehozták a szakcsoportot, amely a részt­vevő ÁFÉSZ-ek területén mint­egy 120 hektáron termel majd gyógynövényeket. Azt is elmond­ták, hogy tervek szerint mintegy 2.5 millió forint értékű termékei állítanak elő és adnak át a Her- báriának. 1977-ben — az előző évhez ké­pest változatlan áron számítva — 8,7 százalékkal magasabb ter­melés elérése a mezőgazdasági szövetkezetek feladata. A háztá­ji gazdaságok termelését 7,4 szá­zalékkal kell emelni. A növénytermesztés szerkeze­tében alapvető változtatásokra nincs szükség. A termelési ter­vekben meghatározott mennyisé­gét döntően a termésátlagok nö­velésével kell elérni. A hazai igények maradéktalan kielégítése megköveteli a burgo­nyavetés területének és hozamá­nak növelését. A hazai ellátás és az export­igények kielégítésére a zöldség- termelés nagyobb — mintegy 40 százalékos — fejlesztése szüksé­ges — állapította meg a TOT el­nöksége. Különösen fontos a vöröshagyma-, a zöldpaprika- és a paradicsomtermés mennyiségét növelni. A zöldségszükségletek kielégítéséhez a háztáji gazdasá­gok termelése is alapvetően fon­tos, ezért a termelőszövetkeze­teknek törekedniük kell a ház­táji. zöldségtermelés megszerve­zésére. Az idei terv a sertéshústerme­lés 5 százalékos növelését irá­nyozza elő. Ennek megvalósítása a meglevő tartalékok feltárását, kihasználását, a hatékonvság növelését és a bevált új techno­lógiák még szélesebb körű elter­jesztését teszi szükségessé. Az 1977-es évi tervfeladatok teljesítésére és a gazdasági te­vékenység javítására a TÖT el­nöksége felhívással fordult a me­zőgazdasági szövetkezetekhez. Ebben egyebek mellett arra hív­ja fel a szövetkezeti kollektívák figyelmét, hogy üzemi terveiket adottságaikhoz igazítva, úgy ha­tározzák meg. hogy nz egyben az országos célok teljesítését is szol­gálja. „20 év - 20 óra" akció a KISZ óviorduiójára Befejezte munkáját a VI. országos diákuariament Pécsett A Pécsett ülésező VI. országos diákparlament hétfőn az ajánlá­sok elfogadásával belejezte mun­káját. A parlament — többek között — javasolta, hogy terjesszék ki a gyors, és gépíró iskolák ta­nulóira a többi középiskolás diák számára biztosított szociális ked­vezményeket. Szükségesnek tart­ja a pályairányítási propaganda megjavítását az általános iskolák végzős tanulói körében. Fordít­sanak nagyobb gondot a szak­munkástanulók gyakorlati kép­zésének tartalmára, a képzés kö­rülményeinek megjavítására. Az őszi mezőgazdasági munkákban részt vevő diákok minden eset­ben kapjanak tájékoztatást az el­végzendő munka jellegéről, ér­telméről, céljáról és természete­sen magáról a munkafolyamat­ról. A Kommunista Ifjúsági Szö­vetség az idén ünnepli megala­kulásának 20. évfordulóját- A ba_ ranyai diákok kezdeményezésére a parlament felhívással fordult a középiskolák K ISZ-szerveihez és osztály-diákbizottságaihoz, hogy az évforduló tiszteletére „20 év — 20 óra” elnevezéssel szervezzenek társadalmi munka- akciót. Ennek során minden diák ' legalább húsz órányi társadalmi munkával járuljon hozzá iskola, ja, illetve kollégiuma fejleszté­séhez, korszerűsítéséhez, szépíté­séhez. (MTI) mWWVtWWWWVWWWWWHWMWWHVWHWW HWWWWMM1WWWWWW l Zsugorfóliás csomagolás a konzervgyárban A Békéscsabai Konzervgyárban nagy gondot fordítanak a csomagolás korszerűsítésére is. A zsugor­fóliás csomagológép egyszerre nyolc üveget „öltöztet” lel és könnyíti meg ezáltal a szállítást és a rak­tározást Gál Edit felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents