Békés Megyei Népújság, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-01 / 206. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XXXff. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM 1976. SZEPTEMBER 1., SZERDA 80,— fillér A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Pártküldöttség utazott Líbiába Az MSZMP Központi Bizott­ságának képviseletében Frank Ferencnek, a KB tagjának, az MSZMP Békés megyei pártbi­zottsága első titkárának vezeté­sével pártküldöttség utazott a Líbiai Arab Köztársaságba. A küldöttség, amelynek tagjai Szlávics Imre, a KB tagja, az Elzett soproni gyáregységé­Mezőgépek seregszemléje Mindennapos látvány hazánk­ban a földeken dolgozó traktor. Mégis itt az AGROMASEXPO ’76 kiállításon meglep az elénk táruló kép. Itt érezzük igazán azt a robbanásszerű gyorsaság­gal lejátszódó változást, aminek — az elmúlt három^évtized alatt — tanúi lehettünk a mezőgazda­ság fejlődésében. Az AGROMASEXPO ”76 bi­zonyítja. hogy a mezőgazdaság nemcsak termékeivel kapcsoló­dik más ágazatokhoz, hanem fo­gyasztásával is. Termelésében felhasznált ipari eredetű anya­gok, eszközök költsége ma már megközelíti az összes termelési költség hetven százalékát. ‘ A kiállítás azt is jelzi, hogy mezőgazdaságunk az immár egy­millió hektárra nőtt iparszerű termelési rendszerek terjedésé­vel egyre inkább az egyedi és a kis teljesítményű gépek helyett a nagyüzemi termelés komplett nagy teljesítményű gépeit, gép­sorait igényli. A jelek biztatóak! A legna­gyobb kiállító a MEZÓGÉP- TRÖSZT olyan gyártmányok­kal jelentkezett, melyek jól il­leszkednek a nagy teljesítmé­nyeket és szigorú technológiai fegyelmet követelő termelési rendszerek gépláncaihoz, a zöld­ség- és gyümölcstermelés, a fel­dolgozás gépsoraihoz, az állatte­nyésztő telepek belső gépesítésé­hez. A hazai mezőgépipar terme­lésének 70—80 százalékát adó MEZÖGÉPTRÖSZT mellett a kiállítók között igen sok neves magyar vállalat szerepe). így pél­dául a Rába Vagon- és Gépgyár, a Diósgyőri Gépgyár, a Dunai Vasmű, a Szellőző Művek, a Vi­deoton stb. A hetvenkét hazai és ötvenkét külföldi kiállító majd ezeröt­száz terméke jó) szemlélteti ko­runk technikai fejlődésének eredményeit és a fejlődés ará­nyát. A kiállításon ielen van mindaz, ami a szocialista mező- gazdasági nagyüzem számára jól szolgálja a műszaki fejlesztést. A kiállítás tükrözi azt a törek­vést is, miszerint elsősorban a hazai és a szocialista országok­ban gyártott gépeljre kell ala­poznunk mezőgazdaságunk és élelmiszeriparunk műszaki fej­lesztését. Erre a lehetőség meg­van! Ezt igazolja a kiállítás is. A 300 lóerős K—701 a Szovjet­unió óriás traktora, vagy a Len­gyel Népköztársaság Bizon Gi­gant arató cséplőgépe, mely a hazai kísérletek szerint teljesít­ményben felülmúlja a neves márkájú nyugati kombájnokat. A felsorolást hosszan lehetne folytatni, különösen, ha a ko­operációs kapcsolatok alapján gyártott berendezésekről és gé­pekről is szólnék. Erre viszont e helyen a teljesség igényével nem lehet vállalkozni. Mégis néhány érdekességet megemlítenék. így például a KGST-együttműködés eredményét jelzik a szőlőte­lepítés és termelés teljes gépso­rai, a csávázógépek, a ketreces tojóházak, a zöldbab- és borsó- betakarílók, a különféle kon­zervipari berendezések, hagy teljesítményű leidolgozóvonalak. A szocialista együttműködés előnyeit jelzik azok a berende­zések is, melyeket még néhány éve csak tőkés országokból le­hetett beszerezni. Ilyenek töb­bek közt a nyolcféle választék­ban készülő nagy teljesítményű öntözőberendezések, a 40—50 tonna óránkénti teljesítményű szárítók, a szántóföldi és kerté­szeti műtrágyaszórók, a növény- védelmi gépek stb. Természetesen egyes gépeket továbbra is tőkés országokból vásárolunk. Az AGROMASEX­PO számos jó példával szolgai a kölcsönös előnyökön alapuló tő­kés együttműködésre is. A li­cencvásárlás, a kooperáció ered­ményeként több mint harminc gép és berendezés látható a ki­állításon. A sok új, amit a kiállításon láthatunk, bizakodással tölt el. Mégis van amit joggal hiányol a látogató! A sok nagy teljesít­ményű gép között kevés kis gé­pet találunk. Az igényekhez és a kisgazdaságok népgazdasági je­lentőségéhez viszonyítva a kíná­lat messze elmarad. A Meop- Terra kertitraktor és adapterei, a Gutbrod kistraktor, a háztáji íejőgép, a kiskertek szőlészeti berendezései, és néhány más kisgép mutatja, hogy történt va­lami. Elismerést érdemel a ME- LOG ÉPTRÖSZT erőfeszítése, de ez még mindig nem elég, annak ellenére, hogy nyolcvan külön­böző kisgépet gyárt. Sőt több ipari szövetkezet is előállít né­hány kisgéptipust. Mindez ke­vés! Tegyük hozzá azt is, hogy a kapható kisgépek ára is magas. A kisüzemekkel szemben tá­masztott igények megkívánják az előbbre lépést e területen is. Szükségesnek látszik a 2—5 ló­erős többféle eszköz meghajtá­sára alkalmas kismotorok biz­tosítása. Ennek hiánya jelenti ma a háztáji gazdaságok gépesí­tésének egyik korlátját. A gondokon sokat segíthet a kereskedelem az igények pontos felmérésével is. Jelenleg a kis­gépellátással többen foglalkoz­nak. A KGM-en kívül a BEL­KER és a SZÓVOSZ is. Ponto­san ismerik az igényeket? Kel­lően élnek a lehetőségekkel? A kiállítás látogatója ezt nem tud­ja eldönteni. Sokan pedig éppen azért mentek el a kiállításra, hogy háztáji gazdasagukban, kiskertjükben jól használható kisgépeket, a munkát könnyítő eszközöket lássanak, amit ké­sőbb majd megvásárolnak. Az ilyen látogatók bizony eseten­ként csalódva jöttek el a kiállí­tásról. Keserű József A KGST-országok szerszámgépgyárló és külkereskedelmi vállalatainak tanácskozása Békéscsabán Tegnap, kedden délelőtt Bé­késcsabán, az MSZMP Oktatási Igazgatóságán kezdték meg ta­nácskozásukat a KGST-országok szerszámgépgyártó és külkeres­kedelmi vállalatainak, egyesü­léseinek képviselői. A négy- naoos nemzetközi eszmecseré­nek célja: a szerszámgéptarto- zékok komplettáló egységeinek gyártásszakosítása, kooperációja és a szállítás. Az értekezlet résztvevőit dr. Fekete Antal, az MSZMP bé­késcsabai városi bizottságának első titkára köszöntötte, hang­súlyozva; ismeretes, hogy 1971. ben a KGST 25. ülésszakán el­fogadásra került a KGST-orszó. gok együttműködésének továb­bi mélyítése, tökéletesítése, a szocialista gazdasági integráció további fejlesztésének komplex programja. E program keretében a gép­ipari együttműködés is konkrét , feladatokat irányoz elő a szer­számgépipar területére. A ta­nácskozáson részt vevő országok: Bulgária, Csehszlovákia. Len- : gyelország, az NDK, Románia, a , Szovjetunió és hazánk képvise­lői a megnyitót követően két szekcióban folytatják munkáju­kat. Az eszmecsere eredményei. Békéscsabán a KlSZ-vezető- képző iskolában tegnap, kedden délelőtt kezdte meg munkáját a II. gépészeti gyártástechnológiai szeminárium. A Gépipari Tudo­mányos Egyesület rendezésében szervezett tanácskozásra az or­szág valamennyi részéből ér­keztek vendégek. Az eszmecse­rét Gyulavári Pál, az MSZMP Békés megyei bizottságának tit. kára, a Gépipari Egyesület társ­ról, megállapodásáról szóló jegyzőkönyveket — amint azt Zádor Ede, a Szerszámgépipari Műveli nemzetközi együttmű­ködésének főosztályvezetője el­mondta — várhatóan pénteken írják alá. Békéscsabán az 1960-as évek elején .kezdődött a csatornázás. Azóta elkészült 77,1 kilométer szennyvízcsatorna, melybe 10 át­emelőtelep a megyeszékhely 5150 lakásának, intézményeinek és üzemeinek napi 9000 köbméter szennyvizét juttatja. A város gyors ütemű fejlődésének egyik alapfeltétele a csatornázás. Én. nek fontos láncszeme a közel­múltban megépült technikai szennyvíztisztító telep, mely az elmúlt héten megkezdte próba­üzemelését. elnöke nyitotta meg, majd elő­adások hangzottak el a gépésze, ti, gyártástechnológiai fejlesztés időszerű feladatairól, kutatási eredményeiről, technológiai fej­lesztéséről. A háromnapos szeminárium' ideje alatt ma, szerdán a Forgá­csoló és Szerszámipari Vállalat békéscsabai gyárában gyártás­technológiai bemutatót rendez­nek. nek esztergályosa és dr. Nagy Gábor, a KB külügyi osztályá­nak helyettes vezetője, részt vesz az 1969. szeptember else­jei líbiai forradalom 7. évfor­dulójának ünnepségein. A küldöttségei! a Ferihegyi re­pülőtéren Varga István, az MSZMP KB külügyi osztályá­nak helyettes vezetője búcsúz­tatta. (MTI) tos beruházás keretében meg­valósult a homokfogó, a két — egyenként 1300 köbméteres — ülepítő, a 600 köbméteres iker- ! medencés iszapszűrő, a 7000 köbméteres iszaptároló, a víz­elvezető, az osztó és a mérő­műtárgyak, a tisztított vízelve­zető csatorna, valamint a keze­lőépület a szociális létesítmé- nyekkel. Az új, napi 15 ezer köbméter kapacitású mechani­kai szennyviztisztító telep üzem. be helyezésével, valamint az V. ötéves tervben 30 millió forin­tos költséggel épülő biológiai szennyvíztisztító- teleppel az 1980-as évek végéig megoldódik Békéscsaba szennyvizének tisz­títása. Napjainkban még gond — mint a világon mindenütt — a nagy mennyiségű rothasztott üledék komposzttá való keveré­se és mezőgazdasági hasznosítá­sa. A mechanikai és a biológiai tisztítótelep üzembe helyezése, valamint a vállalatoknál már megépült és készülő szennyvíz- tisztítók lehetővé teszik, hogy a környezetvédelem érdekében tiszta víz kerüljön az Élővíz- csalornaba, s onnét a Körösök­be. — Sz — A negyedik ötéves terv kö­zepén kezdődött 40 millió forin­Tanácskozik a II. gépészeti technológiai szeminárium Környezetünk védelmére 70 millió forint Megkezdte próbaüzemelését a békéscsabai szennyvíztisztító telep mWWWWWV lAWWWWVVWWWWWWWMWMVmtMWmWUWMWVMVUVWWWMV Sárgarépa-beinkmrítás Speciális géppel szedik a sárgarépát az újkígyósi Aranykalász Tsz-oen. a termes Kiváló minőségű és mennyiségű. Jövőre ez a szövetkezet megtermeszti a békéscsabai hfítöház sárgarépa-szükség­letének felét 'Fotó: Gál Edit)

Next

/
Thumbnails
Contents