Békés Megyei Népújság, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-01 / 181. szám

I Világ proletárjai, egyesüljetek! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Wpújsác 197«. AUGUSZTUS 1. VASÄRNAP Ára 1,20 forint XXXI. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM I Ugyanaz a száz forint Szellemi vetélkedővel, sportversenyekkel zárult az ifjúsági parlament Sarkadon Verseny a rendezés jogáért Ugyanaz, mert hiszen a piros bankón akkor is a százas szám szerepel, amikor kivesszük a fi­zetési borítékból és a pénztár­cánkba tesszük, s akkor is, ami­kor átnyújtjuk a boltban. E legtöbbször rövidke idő alatt mégis mintha megváltoznék a szóbaniorgó papír súlya, úgy tű­nik, könnyebb lett. Konyhai bölcsesség: a háziasszony legiz­galmasabb olvasmánya a piaci, üzleti árcédula. Konyhai böl­csesség: a jövedelem mindig „kevés”, a kiadás mindig „sok”. Mármint akkor, amikor nem általában, hanem külön-külön, családonként próbáljuk bizonyí­tani: a jövedelmek fokozatosan emelkednek. Van, aki illedel­mesen hallgat, van, aki a fejét rázza. Méghogy az ő jövedelme? Tessék csak számolni: fizeti a hűtőgép részletét, most cserélt bútort, új lakása sokkal több pénzt visz el, mint a régi... Va­lahová persze csak-csak elgurul­nak a forintmilliárdok, hiszen 1970. és 1975. között 90 milliárd- dal nőtt — 155-ről 245-re — a lakosság pénzbeli jövedelme, s a forintban járó társadalmi jut­tatások megkétszereződtek. Csu­pán 1976. első negyedévében 61,2 milliárd forint került a zsebek­be, pénztárcákba, szekrények mélyére. így hangzik: az árakat és a jövedelmeket együttesen kell vizsgálni. Ha a jövedelmek az áraknál gyorsabban nőnek, ak­kor kétségtelenül jobban élünk. A negyedik ötéves terv idősza­kában — az áremelkedések elle­nére — az egy főre jutó reáljö­vedelem esztendőnként átlago­san 4,6 százalékkal bővült. Ami a tudatos, tervszerű életszínvo- nalpolitika eredménye. S ez ér­vényesül az ötödik ötéves terv­ben is. mert az egy főre jutó re­áljövedelem 1980-ban 18—20 százalékkal lesz nagyobb, mint volt 1975-ben. Sokszor hallott, s használt ki­fejezéseink valódi értelmén rit­kán gondolkozunk. Holott hasz­nos lenne az árpolitika, szociál­politika, életszínvonal-politika fogalmak tényleges tartalmát, s összefüggéseiket ’jobban emléke­zetünkbe vésnünk. Ha nem is nagyon mélyen, de annyira, hogy ne törölhesse ki onnan könnye­dén egy-egy árcédula. Szívesen hangoztatott ál-érv: mi a jó abban, hogy az állam az egyik zsebéből kiveszi a pénzt és beleteszi a másikba? Amiben kimondatlanul az rejlik, hogy nem tudja a jobb kéz, mit csi­nál a bal. Valóban, egymástól ennyire függetlenül mozogná­nak e képzeletbeli kezek? Van, amikor elkerülhetetlen az ár­emelés. Például egy kilogramm vágómarha felvásárlási ára 24,30 forint volt 1970-ben, s ta­valy 31,90. S mégsincs elég be­lőle! Az ár tehát hosszabb időn át nem hagyhatja figyelmen kí­vül a termelési hátteret, meri hiába lenne valami „olcsó” pa­píron’’ ha hiányozna az üzletek­ből. Az árrendszer korántsem ellentéte, hanem része az élet­színvonal-politikának. A fo­gyasztói áremelések nem akadá­lyozhatják a reáljövedelem nö­velését, de befolyásolhatják a fogyasztási szerkezetet, „átcso­portosíthatják” bizonyos rétegek között a jövedelmi többletet, az állami támogatást, stb. Az árrendszernek az értékará­nyos árak irányában kell fej­lődnie, ez társadalmi érdek, merti elősegíti a népgazdasági egyensúly javítását, a fogyasz­tói magatartás olyan változását, mely egybeesik a fejlesztési cé­lokkal — hangoztatják a szak­emberek. Keresetünket számol­va nem könnyű belátni ezt, de erre kényszerít bennünket az a tény, hogy zsebbe tehető forint­jaink mennyisége, azaz jövedel­münk végső soron ettől függ. Fogyasztói vágyainkat és tette­inket ugyanis megelőzi valami: termelői teljesítményünk. Ne feledjük, bármennyire Is érzékenyek vagyunk az árcédu­lák változásaira: az élelmiszerek nagy része — háromnegyede — hatóságilag rögzített, vagy maxi­mált áron kerül forgalomba. A piaci szabad árak mindig is a kínálat-kereslet nyomán alakul­tak. Az ötödik ötéves terv ezért számolhat azzal, hogy például 1980-ra az egy főre jutó húsfo­gyasztás 76—78 kilogramm lesz, szemben az 1975. évi 70—71- gyel. Ehhez persze nemcsak az kell, hogy a jövedelmek növekedje­nek, s a drágább árut legyen miből megvenni, hanem az is, hogy legyen mit megvenni, az­az — egy tényt kiragadva — a vágósertés-termelés 9,2 százalék­kal bővüljön az ötéves tervben. A józan árpolitika, az egészsé­ges határok között tartott ár­növekedés — s ezek, valamint sok más tényező foglalata, az éle,szín vonal-politika céljainak elérése — feltételezi és megkö­veteli, hogy a termelés, a nem­zeti jövedelem legalább a ter­vezett mértékben emelkedik. Fogyasztói gondjainkat — mert tagadhatatlanul vannak — ne csupán a piacokon, az üzle­tekben lássuk, érezzük. Hanem — s legalább akkora súllyal — munkahelyünkön is. Mert csak így lesz ugyanaz a száz forint mindenhol ugyanaz. Ez kicsit kellemetlenül, csípősen hangzik, de ettől még igaz. Olyannyira, hogy ez az igazság — gyakorla­ti érvényesítése — határozza meg holnapunkat. Mészáros Ottó Tegnapi számunkban már be­számoljunk a cukoripar ifjú­munkásainak parlamentjéről, melyet az idén Sarkadon tartot­tak. A pénteki munkanap után szombaton szellemi vetélkedőn és vidám versenyeken ‘ mérték össze tudásukat, ügyességüket az iparág fiatalságának képvi­selői. A szombat délelőtti szellemi vetélkedőnek nagy tétje volt: ezen dőlt el. hogy legközelebb hol rendezik az iparági ifjúsági parlamentet. Az ugyanis a ha­gyomány, hogy mindig az a gyár kapja meg a rendezés A Belkereskedelmi Miniszté­rium ruházati kereskedelmi fő­osztályának tájékoztatása sze­rint a kiskereskedelem az év első felében 15,7 milliárd lórin, tos ruházati . forgalmat bonyo­lított le, 0,4 százalékkal nagyob­bat, mint a múlt év azonos idő. szakában. A tavaszi-nyári árualap a ta­valyit csaknem 1 milliárd fo­rinttal haladta meg. A nagyobb mennyiség, a tovább korszerű­södött választék lehetővé tette, hogy a keresletet megfelelő szinten ki tudták elégíteni. To­vább javult a csecsemő, és gyermekruházati ellátás, több volt a divatos termék. ' megtisztelő feladatát, mely a legjobbnak bizonyul a 11 kö­zül. Az idei győztes a Szolnoki Cukorgyár csapata lett, de mert ők már rendeztek parlamentet, most a második helyezett ácsiak lesznek a házigazdák. Fejük után erejüket és ügyes, ségüket is próbára tehették szombat délután a parlament résztvevői. Vidám sportvetélke­dőkön, ügyességi játékokon vet. tek részt, este' pedig disc-jockey műsor szórakoztatta őket. Ma, vasárnap Gyula nevezetességei­vel ismerkednek a résztvevők. Az idő előrehaladásával a ru_ házati kereskedelem a második fél év színvonalas ellátása ér­dekében az őszi-téli szezonra készül. Ennek során — hogy he­lyet nyerjenek a következő sze­zon cikkeihez — a hagyomá­nyoknak megfelelően az idén is megrendezik a nyári szezon­végi vásárt, amely augusztus 2. tői 14-ig tart. A minisztérium előzetes in­formációja szerint a 20—40 szá­zalékos engedményt nyújtó vá­sár árualapja a tavalyihoz ha­sonlóan 750—800 millió forint, így az akcióba bevont cikkeket összességében 280—290 millió fo­rinttal olcsóbban veheti meg a lakosság. Érmeseink KAJAK — KENU Pfeffer Anna—Rajnai Klá­ra a K—II 500 m ezüst­érmesei. Buday Tamás—Frey Oszkár a C—II 500 ni bronzérme­sei. A kajak-kenu 1000 m-en minden hajóegységünk be­jutott a döntőbe. ♦ »♦ BIRKÓZÁS Szabadfogású birkózónk. Bállá József nehézsúlyban nagyszerű birkózással ezüstérmet szerzett.' Kovács István (82 kg) pontott szerzett — hatodik helyen végzett. * * * Eldőlt, hogy az olimpia záróünnepélyén csak hat. fővel képviselteti magát minden küldöttség. Amikor kialszik az olimpiai láng, a mintegy 75 ezer néző gyertyákkal világít majd. A gyertyákat mindenki a stadion bejáratánál ve­szi át. A második gépen, amely augusztus 2-án 23.55-kor re­pül el Mnotrealból, az utas­létszám 178 lesz, ezen a gé­pen lesznek az érmes versenyzők és mindazok, akiknek az utolsó napokban feladataik vanűak az olim­pián Szélesítik az utat A KPM Békés megyei közúti igazgatóságának sarkadi út mestersé­ge egy hónappal ezelőtt kezdte meg a bölcsipusztai útelágazás és Szeghalom közötti út szélesítését. Az útépítők (képünkön) a hét elején értek Okány határához. (Fotó: Kocziszky László) Hét-főtől augusztus 14-ig nyári szezonvégi ruházati vásár

Next

/
Thumbnails
Contents