Békés Megyei Népújság, 1976. február (31. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-15 / 39. szám

CBbimtp ItUCTI UiEttTÍU ái6^iz caATCg.KiA afnésesA&A vAa» iat>öriLipmbi iiauctpció Parkerdő mindenkinek ALKOTÁS Idő és irodalom Egy jellegtelen kis kávéházban összefut két író. Beszélget­nek. — Ide figyelj —, mondja a regényíró, és leszakít a novellis­ta zakójáról egy lö­työgő gombot: mi a fenének pocsékolod c.z idődet? Mit hó- kuszpókuszolsz te ezekkel a vacak kis novellácskákkal, el­beszélésfélékkel? Ha lagaláhb valami fel­emelő, nagy lélegze­tű tömény valamit alkotnál... — Megtehetném —, rántja meg vál­lait sértődötten a novellista. — Megte­hetném, de nincs időm. — Ne viccelj! Jus­son eszedbe Tolsztoj. Hogy mennyit irt ez a gróf! És ugye egy nap akkor is 24 órá­ból állt. — Tolsztojjal do- bálódzol? Röhej. Az öreg ismerte az idő értékét Először is: nem volt gondja a borotválkozással. Ez­zel szemben mit csi­nálunk mi? Minden isten áldotta nap le­húzzuk a szakállun- kat. Van fogalmad mennyi időt rabol el ez a procedura?! Le­ülsz borotválkozni és egy fél órád odavan. — Hát ami igaz, az igaz. Ha az öreg fél órát borotválko­zik, nem sokkal ir többet a mai íróknál. E kimerítő véle­ménycsere után át­eveztek a számtan te­rületére: kiszámítot­ták mennyi időt po­csékoltak el eddig bo­rotválkozásra. Ponto­san kimutatták a ha­vi, az évi, a tizévekre eső időveszteséget... — Tessék, itt van neked a 3Ó perc! — kiáltott fel a novel­lista akkora ujjon- gással, mintha egy új galaktikát fedezett volna fel. — Látha­tod: eddigi borotvál­kozásaink során egy ..Háború és béke", plusz egy „Hadzsi Murat" megírása úszott el. Szörnyű! No de azért azt se fe­ledjük: Tolsztojnak más dolga sem volt az íráson kívül. Nem járt gyűlésekre, érte­kezletekre, író-olvasó találkozókra. És ak­kor még tévé sem volt, se futball... Az öreg az Íróasztaltól fel se állt... — Na egy kicsit azért túlzol! — szólt közbe a regényíró. — Vadászni járt, szán­kón hordta a kútról a vizet és még szán­tott is. Mitöbb: har­colni is volt ideje. Azonkívül akkoriban még ösztöndíjak sem voltak és mégis... E nyomós érvek súlya alatt a novellista ma­gába roskadt, majd hosszas hallgatás után, hangjában mély szomorúsággal megszólalt: — Azt hiszem, ezt a határtalan időpo- csékolást meg kell szüntetnünk. Eskü­szöm: holnaptól kezd­ve én nem borotvál­kozom. Kifizették számlá­jukat, felálltak az asztal mellől és mél­tóságteljes léptekkel megindultak a stadi­on irányába, hogy a soros futballtalálko- zón valahogy elüssék az időt. Sz. K. A békéscsabai erdőtelepítés vázlata Békéscsabán az iskolacentrum, a Gyulai út, a KISZ-táborhoz vezető bekötő út és a Körös-csa­torna által határolt területből tavaly ősszel felszántottak 30 hektárt, ahová most tavasszal a Szegedi Erdőgazdaság zártsoros erdőt telepit. Terv szerint tölgy-, nyár- és 10 másfajta fát, vala­mint különböző cserjét ültetnek el. Végre tehát elkezdődik a vá­ros szegélyén egy olyan erdő (ké­sőbb parkerdő) telepítése, amely évenként továbbfejlesztve kiter­jed majd egészen a Veszely-hí- dig. Kerékpáron és gyalog jól megközelíthető helyen lesz, te­hát azok a családok is kirándul­hatnak ide, amelyeknek nincs gépkocsijuk. Sokat nyernek ,a fiatalok, a KISZ-tábor lakói és az iskolacentrum tanulói is, akik, ha kilépnek az épületből, friss levegőre, szép környezetbe jutnak. A természetet, a bioló­giát pedig nemcsak könyvből ta­nulhatják, hanem részben a va­lóságban is megismerhetik és a sportolásra is lehetőségük nyí­lik. A fák azonban lassan nőnek. Évek kellenek, amíg a törzsük megvastagszik és a koronájuk kiterebélyesedik. Csak a nyárfá­nak kell rövidebb idő. Először te­hát a nyárfás részekre lehet majd kirándulni, ott lehet ma­jálisokat, juniálisokat tartani. Később aztán mi/id több terüle­tet elhódíthat a lakosság. Ezzel egyidejűleg folyamatosan ala­kul ki a parkerdő utak­kal, sétányokkal, tisztások­kal és különböző létesítmények­kel. Az utóbbival kapcsolatban főként egy-két sportpályára, vendéglőre, boltra gondolok. De szó volt már néhány hektáros sekély vizű csónakázó tóról is, amely télen korcsolyapályának használható. A tó medrének a kiképzésénél természetesen sok föld is felhal­mozódna. Ennek a földnek egy részéből talán olyan 10—15 mé­ter magas dombot lehetne emel­ni, amelynek a déli oldala szín­padi lelátóul, az északi oldala pedig ródlipályául szolgálna. Igaz, a mesterséges domb ké­szítésének már akadtak ellen­zői, mondván: ha a természet Békéscsaba körül síkságot alko­tott, minek kell azt embe­ri beavatkozással megváltoz­tatni? No persze az első vas­útvonal építésének is akadtak el­lenzői. Azzal érveltek, hogy keve­sebb lesz a szántóföld, a lovak pedig megvadulnak a gőzöstől. I Attól sem kell tartani, hogy a fél város lakosságának kell az ilyen munkához kivonulnia, mert ma rbár olyan talajmozgató gépek vannak, amelyek több száz kubikost helyettesítenek. Azért időnként mégis szükség lesz társadalmi segítségre. Mert például a gépek csak a munka nagyját képesek elvégezni, a fi­nomítások az emberekre marad­nak. Lehetséges egyes tervek társadalmi munkában való elké­szítése is. A parkerdő fejlesztése során mód nyílik arra, hogy aki­nek különleges fa vagv cserje rendelkezésére áll, ajánlja fel a közösség javára. Az összefogás meggyorsítja ennek — a ma még csak elkép­zelésnek számító — parkerdő­nek a kialakítását. Akikkel erről beszélgettem, azok közül már többen kijelentették, hogy ilyen nagyszerű cél eléréséhez szíve­sen hozzájárulnak egy-két száz forinttal, ha a városi tanács gyűjtési akciót szervez. A legjobban mégis az járul hozzá, aki a termelésben (ami. ért fizetést kap), úgy dolgozik, hogy munkájával elősegíti a vál­lalata, üzeme jó gazdasági ered­ményét vagy az intézmények hasznos tevékenységét. Más sza­vakkal: aki a társadalmat gaz­dagítja. Akkor' több jut a közös alapból a parkerdő létrehozásá­ra, a fejlesztésére és a fenntar­tására. Egy-két éve telkeket osztottak ki a KISZ-tábor közelében, amelyek kihasítanak egy jókora darabot a közös területből. Vé­leményem szerint ez az osztás nem vall valami nagy előrelá­tásra. Nem az a baj, hogy 267- en telekhez jutottak, hanem az, hogy ott, ahol egy 60 ezer la­kosú város (és egyre több- bér­házi lakó) városszéli kiránduló­helye lesz. Ami megtörtént, azon már nem lehet változtatni. A telke­ken hétvégi házak, kerítések épültek, fák nőnek. De arra mód van, hogy további telekeladásra ne kerüljön sor. Legalábbis itt. Különben a közfelfogás szerint az lenne a helyes, ha másutt is inkább bérbe kapnának bizonyos földterületet (hobbikertet) az emberek, mert ahhoz a kisebb keresetűek is hozzá tudnak jut­ni. A többség azonban aligha tö­rekszik majd bérelni földet, ha lesz egy olyan parkerdő, ahol ezernyi a látványosság, van szó­rakozási, sportolási lehetőség. Végeredményben, ahol együtt lehet a város apraja-nagyja, nem választja el az embereket egy­mástól sem fal, sem kerítés, sem rang. De még az sem, hogy ki­nek van háza. telke, autója és kinek nincs P. B. beszélik.., ■.. hogy az életben sok minden­hez szerencse kell, éppen ezért jó, ha egyengetjük a szerencse útját, teszemazt totózással és lot­tózással. Magam is megveszem hónapról hónapra a havi lottói­mat (kevesebb fáradsággal jár kitöltésük), néha iker lottószel­vénnyel is próbálkozom (iker lot­tó = dupla szerencse), sőt totó- zöm is, ám nem. sok sikerrel. Egyengetni tehát egyengetek, de még nem egyenesedik. Most pén­teken ráadásul különösen re­ménykedtem: Sok babonás em­berrel ellentétben bizakodtam a balszerencsésnek hitt nap előtt, ami péntek is és tizenharmadika is volt. Mások persze féltek ki­menni az utcára tegnapelőtt, ne­hogy valami baj érje őket, hol­ott éppen ekkor tartották a 9.90. lottósorsolást. Kitűnő nyerési al­kalom volt, de mint utána kide­rült — másoknak. Mindegy, hátha a jövő pénte­ken, az 1000. húzáson találom te­libe a bűvös számokat, a fő do­log az, hogy valakik megint nyertek, tehát a baljós nap sze­rencsét hozott nekik, cáfolva a babonát. A magam részéről — lekopogom — hál'istennek nem történt semmi bajom, s már es eleve nagy szerencse. Mert ha belenézünk az egyik múlt heti Népújságba, láthatjuk, vannak bőven peches emberek, még ak­kor is, ha részben szerencsések. Például az rffijik újsághír tud­tunkra adta, i: ,gy tömeges étel- mérgezés történt a battonyai ne­velőotthonban. Ez nagy baj, de szerencsére enyhe lefolyású volt, s a 45 gyerek közül két nap múl­va 42 már iskolába mehetett. Szerencséje ez a gyerekeknek, szerencséje a felelősöknek, mert kisebb baj kisebb felelösségrevo- ■nással jár. Más: egy férfi teher­gépkocsit lopott, de rövid idő alatt elkapták, Hát mi ez, ha nem óriási mázli, hiszen az ille­tő a lopott járművel gázolhatott, vagy fának mehetett volna. Ne­ki is szerencse, nekem is, hogy nem ütött el a zebrán. Lám, milyen közel van egy­máshoz a két ellentétes fogalom, a szerencse és a balszerencse, hiszen milyen sokan adtunk már hálát az égnek, hogy nem húz­ták ki állandó lottószámainkat éppen akkor, amikor elfelejtet­tük bedobni a szelvényeket. Nos, ezzel visszatértem a bűvös 90 számhoz, márpedig azt is beszé­lik, hogy. egyáltalán nem meg­gazdagodás céljából ikszelnek be több millióan hetente ót számot, széles e hazában. Kedvtelés, jó időtöltés az egész — ki tagadná e tényt?! Milyen jól fogok szó­rakozni a már említett 1000. sorsoláskor is, amikor majd me­gint nem az én számaimat húz­zák ki a lottógömbből. Ma dél­után pedig, amikor a rádió be­mondja az olasz totómérkőzések részeredményeit, amiket általá­ban eltalálok, de a végeredmé­nyeknek csak a fele stimmel, szinte a plafonon leszek az örömtől: ez jó mulatság, férfi- munka volt... Vitaszek Zoltán R tótommá. 1976. FEBRUÁR 15.

Next

/
Thumbnails
Contents