Békés Megyei Népújság, 1976. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-01 / 1. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG cS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1916. JANUÁR 1.,'"CSÜTÖRTÖK Ara 1 forint XXXI. ÉVFOLYAM, l. SZÁM Világ proletárjai. MA KARÁCSONY MÁSODNAPJÁN SZABÖÉKNÁL, AZ ÜJ LAKÁSBAN (3. oldal) KÉT ÜNNEP KÖZÖTT A CSERÉPGYÁRBAN (4. oldal) MIT VÁRNAK AZ ÜJ ÉVTŐL (5. oldal) Eredményes esztendők küszöbén » **«M«»**( IINIIMIUtll; iiM«*aiiiMniiHMiimiiMiiMi(iii«inNiMiuiii» BU£K 1976 A Békés megyei Népújság Szerkesztősége, kiadóhivatala és » lapnyomda dolgozói minden kedves olvasónknak sikerekben gaz­dag, boldog új évet kivannak! Tizennyolc óra alatt köszöntött be az új esztendő a szocialista világba. Elsőnek a Szovjetunió távol-keleti vidékeinek lakói koccintják össze a pezsgősserle- geket, azután a népi Koreában szakítják le az utolsó lapot a ta­valyi naptárról, majd 1976 to­vagördül Mongólián és Kelet- Európán át a nyugati féltekére, hogy amikor Csukotkában már javában 1976-ot írnak, Kubában is a magasba emelkedjenek a rummal töltött kupicák. A három világrészre kiterjedő szocialista világ polgárai, öt föld­rész haladó erői jó esztendőt hagynak maguk mögött. Ezerkilencszázhetvenöt az in­dokínai népek végleges győzel­mének esztendeje, piros betűkkel áll majd a jövő könyveiben. Nemcsak a vietnami, a laoszi, a kambodzsai tankönyvekben, lexi­konokban, hanem világszerte mindazokban a történelmi mű­vekben, enciklopédiákban, ame­lyek a XX. század második fe­lével foglalkoznak majd, s a szo­cializmus erőinek győzelmét, az imperializmus visszaszorulását taglalják. Az amerikaiak Indokínából való „fizikai” távozása után mindössze két évig voltak kepe- sek hatalmon maradni a kato­nai, gazdasági segéllyel felpum­pált, mesterségesen életben tar­tott népellenes rendszerek. 1975 tavaszán a szocialista világ aktív támogatását élvező hazafias erők csapásai alatt összeomlott a Phnom Penh-i és a saigoni re­zsim, új élet kezdődött Kambod­zsában és Dél-Vietnamban. Megvalósulóban van a vietna­mi nép ősi álma: a független ország teljes egyesítése, amelyért fiai és leányai annyi vért hul­lattak az évszázadok során a kínai, a japán, a francia, az ame­rikai gyarmatosítókkal, meg­szállókkal vívott küzdelmekben. Az ország északi és déli felében egyaránt a Vietnami Dolgozók Pártja — a nemzetközi kommu­nista mozgalom hű osztaga — irányítja a társadalom életét. A vietnami nép győzelme lö­kést adott a szomszédos laoszi nép harcának is: a Millió Elefánt Országában ugyancsak vereséget szenvedtek az imperialista barát erők, a hazafiak kikiáltották a népi demokratikus köztársasá­got. Ebben az esetben ez a jelző ugyanazt fedi, amit mi is értünk rajta: olyan társadalmat, amely a marxista—leninista Laoszi Né­pi Forradalmi Párt vezetésével elindult a szocializmus felé ve­zető úton. Európa történelmi eseménye 1975-ben a földrész biztonsági és együttműködési értekezletének sikeres befejezése volt. Ez szin­tén világjelentőségű történés és minden bizonnyal ugyancsak be­kerül a történelemkönyvekbe. Harmincöt európai és észak­amerikai hatalom első számú politikai vezetői ünnepélyesen megerősítették országaik elköte­lezettségét a különböző társadal­mi rendszerű államok békés egy­más mellett élése, gazdasági, kulturális együttműködése tulaj­donképpen az enyhülés politiká­ja mellett. S noha a konferencia eredményes befejezése és a záró­okmány aláírása valamennyi részvevőnek egyaránt előnyös, kétségtelen, hogy ennek tető alá hozása elsősorban a kezdemé­nyező szocialista diplomácia, a haladó erők győzelmének köny­velhető el. Történelmi mérföldkő volt 1975 az imperializmus örökségé­nek, a kolonializmusnak a to­vábbi széthullásában is. A lisz- szaboni „szegfűk forradalmát” követően ebben az esztendőben megszűnt létezni az utolsó szá­mottevő gyarmatbirodalom, a portugál is; újabb afrikai orszá­gok nyerték el függetlenségükét és léptek a haladás útjára. Három szocialista államban — hazánkban, Lengyelországban és Kubában — tartották 1975-ben soron levő kongresszusukat az országok életét‘irányító marxis­ta—leninista pártok. Mindhárom tanácskozáson a belső eredmé­nyek számbavétele — a jó gaz­dasági eredmények, az ötéves tervek teljesítése, a szocialista fejlődés sikereinek felmérése — mellett ily módon elégedetten vonhatták és vonták is meg a nemzetközi osztályharc utolsó fél évtizedének, s kivált az 1975, esztendőnek a mérlegét. Ezzel együtt természetesen nem huny­ták be szemüket azok előtt a je­lenségek előtt sem, amelyek a mérleg negatív rubrikáiba kerül­nek. Ide sorolhatók az imperia­lista és a maoista hidegháborús erők meg-megújuló támadásai a nemzetközi enyhülés, Helsinki szelleme, a szovjet—amerikai vi­szony további javulása, a fegy­verzetkorlátozási megállapodá­sok ellen; a chilei fasiszta junta folytatódó terrorja; az egy hely­ben topogás, sőt a visszalépés az igazságos közel-keleti rendezés­hez vezető úton; a belső és a nemzetközi reakció összpontosí­tott rohama a portugáliai forra­dalmi folyamattal és agresszív katonai akciója az Angolai Népi Köztársasággal szemben. Lehetséges, hogy e veszélyes gócok még tovább mérgesednek, s fokozatosan szerepelnek' majd abban a nemzetközi mérlegben, amelyet hat szocialista ország mintegy stafétaként folytatódó pártkongresszusain vonnak meg a következő fél esztendőben a nemzetközi helyzetről. Ez azon­ban nem változtat alapvetően a reakció és a haladás erői között sohasem szünetelő harc fő irá­nyán. A Szovjetunió Kommunis­ta Pártja fébruár 24-én összeülő XXV. kongresszusának küldöt­teivel együtt ugyanis az egész nemzetközi közvélemény elége­detten „pipálhatja ki” az 1971- ben elfogadott Békeprogram csaknem , valamennyi pontját: ezek — köztük 1975-ben az eu­rópai biztonsági értekezlet csúcs­szintű befejezése és az indokí­nai háborús tűzfészek kioltása — egymás után váltak valóra. A tizennyolc időzónában egy­más után összecsendülő poharak a megszilárdult békét, biztonsá­got, a szocialista országokban élő emberek tovább javult min­dennapi életét, a nemzetközi életben ismét eredményesnek Í20T’k*=‘/'Ő Űi pcT+o-nrlót Vöc^n-nt ik. Legfontosabb a lakásépítési terv teljesítése A Békés megyei Állami Építő­ipari Vállalat 1975. évi termelése értékben 25 százalékkal volt ma­gasabb, mint 1974-ben. A válla­lat több mint 25 éves történeté­ben ez volt a legkiemelkedőbb eredmény, ami elősegíti az V. öt­éves tervidőszakra való zökkenő- mentes áttérést. A hatékonyság növekedése le­hetővé, tette a dolgozók bérének mintegy 11 százalékos emelését, valamint a munka- és a szociá­lis körülmények további javítá­sát. A gazdasági eredmény alapját képezi a termelőeszközök és -be­rendezések jelentős fejlesztésé­nek. Az idén újabb — betonozó, földmunka stb. — gépeket szerez be és helyez üzembe a vállalat. Megoldja a szakszerelőipar kis­gépekkel való ellátását is, hogy a befejező munkák meggyorsul­janak. A vállalatnak már most, az év elején igen sok a megbízatása. Várható, hogy 1976-ban mintegy 6—8 százalékkal növekszik to­vább a termelés. Legfontosabb ismét a lakásépítési terv teljesí­tése, valamint a Gyulai Húskom­binát gyorsított ütemű építése, hogy a nagy ipari létesítmény — fél évvel a határidő előtt — 1977. végére átadható legyen. A nehézipari miniszter döntése alapján 1976. január elsejétől működik a Paksi Atomerőmű Vállalat a 'Magyar Villamos Mű­vek Tröszt keretében. 1973. őszé­től épül folyamatosan, gyorsuló ütemben a magyar és a szovjet kormány államközi egyezménye alapján létesülő első magyar atomerőmű. A vállalat alapvető feladata az üzemeltetésre való felkészülés. Mint ismeretes, az 1760 MW tel­jesítménnyel jóváhagyott beru­házási programból 1980-ban ké­szül el a paksi atomerőmű első 440 MW-os reaktorblokkja. Egy évvel később újabb egység, majd további két blokk kezdi meg az áram termelését. Az új vállalat alapításáig több mint másfél milliárd forint érté­kű munka valósult meg az atom­erőmű-programból. A Duna partján imponáló méretekkel bontakozik ki az új energiabázis, a folyóra tekintő magaslaton pe- digvterieszked'k az 1800 lakással. Megalakult a Paksi Atomerőmű Vállalat korszerű és szép kommunális lé­tesítménnyel tervezett lakótelep. A további teendőkről Szabó Benjamin, a beruházás minisz­teri biztosa tájékoztatta az MTI munkatársát. Elmondotta, hogy 1975-ben fel­gyorsultak az atomerőmű beru­házási munkái. Félezerrel gyara­podott a helyszínen dolgozók száma és ezzel az új év küszö­bén elérte a 2600-at. Az idei feladatok még nagyobb tempót diktálnak, hisz most már egy esztendő folyamán kell elvé­gezni csaknem másfél milliárd forintot igénylő munkát. Külö­nösen nagy feladat hárul az épí­tőiparra, amelynek csaknem egy milliárd forint értékű építést kell megvalósítani. Ez ugyan még messze nem jelenti az építési csúcsot, ami a későbbi években következik, de így is kiemelke­dik a magyarországi energia­beruházások egy évre ütemezett programjai közül. Előtérbe kerül az első iker­blokkot masába foslaló hatalmas főépület. Méretére jellemző, hogy helyén kilenc méter mély­ségig csaknem negyedmillió köb­méter földet vájtak ki. Az óriás- munkagödörben befejezik a 170 cm vastag teherviselő alaplemez betonozását, amely egymaga 20 000 köbméter betont nyelt el. Megkezdődik a felmenőfalak ké­szítése, úgyhogy az év végére a főépület eléri a terepszintet. Je­lentősen előrehalad a vizkivételi mű és a kikötő építése. Elkezdő­dik az I. és II. ütem közös spe­ciális mosodaöltöző-labor épüle­tének alapozása. Az atomerőmű kiviteli tervei a szovjet és a magyar generál- tervezők közösen kidolgozott programjának megfelelően ké­szülnek, s ez biztosítja a terve­zett építési ütem tartását. A szovjet szakemberek a helyszí­nen is segítik a munka irányítá­sát. A közelmúltban megérkezett Paksra az első szovjet építész- tervező, akit újabb szakértők kö­vetnek az új esztendő első ne­gyedében. Csaknem másfélmilliárdos beruházási program 1976-ban

Next

/
Thumbnails
Contents