Békés Megyei Népújság, 1974. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG 7ÉS A MEGYE \~T AP> ÁCS LAPJA 1974. NOVEMBER t., PÉNTEK Ara: 80 fillér XXIX. ÉVFOLYAM, 356. SZÄM Világ proletárjai, MR 5 FÄRTTA GG YÜ LESEK ELŐTT (3. oldal) BÉKÉSCSABA AZ ORSZÁG SZÍNE ELŐTT (4. oldal) A HATALOM NEM MAGÁNTULAJDON (5. oldal) Alkotók és Az egyik nagy építkezésen, még a nyáron úgy rajzolták meg a főművezető portréját a mun­katársai: olyan ember, aki szüntelenül ég, az alkotás idő­szakában nem ismer sem pihe­nésit, sem megállást. Megnéztem az alkotást magáit is, természe­tesen; betonba, acélba, üvegbe öltözött óriás, azóta már otthont ad a tudomány művelőinek. Aligha valószínű azonban, hogy a főművezető — meg a sok-sök, hasonló életstílusban munkálkodó társa — most majd szünetet tart. Olyan emberek ők — s jó szerencsénk, hogy szinte mindenütt akad belőlük néhány —, akik felfűtött aka­rással, az alkotó munkában fel­lett igaz és szüntelen gyönyö­rűséggel dolgoznak, sose mérics­kélve, hány végén égetik ener­giájuk gyertyáját. Nem kell különösebb keres­gélés ahhoz, hogy példák soka­ságával illusztráljuk, olyan kor­szakban élünk, amikor orszá­gunk, minden táján meglobban- nak és közös fényűvé egyesül­nek a tevékeny és alkotó munka fáklyái, láttatva egyéni erőfe­szítéseket és közös munkában jó közösségekké formálódó cso­portokat. Táptalajt ad erre a kongresszusi munka verseny: kéz. őemenyezesekre biztatnak helyi szervezésű akciók, legfrissebb és legszemléltetőbb példaként pedig az az óriásivá növekedett segítség, amellyel az egész or­szág siet a mezőgazdaság segít­ségére. A jó szándékok versengésében a legtöbb helyen több és érté­kesebb alkotás születik, mint amire egyébként, meglevő anya­gi erőink birtokában számítot­tunk. Mintha csak azt példázná körülöttünk változó világunk: a pénz, a véges anyagi erő nem minden. Áthidalhatók, csökkent­hetők gondok és problémák, egyszerűen azzal, hogy segítő szándékok tettekké formálód­nak. Százmilliós mozgalom. Ha ezt a megfogalmazást halljuk, óhatatlanul arra kell gon­dolni: a főváros egyik munkáskerületének üzemei, munkáskollektívái összefogtak a fiatalokért, a gyerekekért — azért, hogy több óvodai férő­hely legyen, több park a gyár­negyedben, több osztályterem az iskolákban. Üzemekből indult az ötlet — az, hogy gyűljön össze ilyen célokra kereken százmillió forint. S az ötlet to­vább gyűrűzött, immár a na­gyabb lakóközösség kincsévé lett. Másutt, egyik városban arra gondoltak néhányan: uszodát kellene építeni. Diákoknak, ke­vés pénzből és nagyon gyorsan. Lehetséges, hogy teljesen egyé­ni yolt az ötlet. A megvalósí­tás azonban közösségi munkává lebt. S „menet közben” alakul­O. Sz. Melnyikov miniszterrel, az Ukrán Gyümölcs- és Szőlőter­melési Hivatal vzetőjével az élen csütörtökön küldöttség érkezett hazánkba. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban ét„ Soós Gábor államtitkár fo­kishitűek «ak ügy sok helyütt a dolgok, hogy rá kell döbbenni: annak a bizonyos labdának sok helyütt csak a kezdőrúgást kell megad­ni, s perdül magától tovább. A skála pedig sok oktávra terjed. Kicsinyke buzgólkodás- ból egészein a százmilliós érté­kelt közös megteremtéséig Vidéki kisebb városban mon­dotta el az iskolaigazgató — egyébként lelkes népművelő: kultúrház építését határozták el nemrégiben. A pénzzel, s a vál­lalkozó kedvvel nem volt baj. A gondot azok a kételkedők je­lentették, akiket — akadnak ilyenek is — megtalálhatunk igen sok helyen. Legyintettek itt is, minek a buzgalom, úgysem készül el idejére; fneg minek is, a helybeliek nem igénylik, nem hiányolják. „Menet közben”, ami­óta épül inár a kultúrház. mint­ha fogynának a kishitűek. Álta­lános jelenség, hogy az alkotó munka szinte mindenütt befog­ja a száját a kákán is csomót keresőknek, azoknak, akik szí­vesen nagyítják fel gondjainkat és zsugorítják kisebbé eredmé­nyeinket Bizonyosfajta emberi maga­tartás ez, hordozói sokszor ko­rántsem rossz szándékból, in­kább a nagy erőfeszítésektől való belső félelem rabjaiként tesznek kérdőjeleket egy-egy nagy, szép vállalkozás mellé. Az ilyet, a szkepticizmust olda­ni, s eltüntetni kell, minit rossz kísérőnket, lendületünk fékjét. Igaz: a szűkebb. s a tágabb pátria köznapjai gondokkal :s terhesek. Együtt élünk a gond­jainkkal. Aprópénzre váltódnak körünkben és néha magunk is fáradtak vagyunk, netán szkep­tikusak is. Aztán — átáll a vál­tó. Naponta átáll az ország ezernyi helyén : egyszerűen azért, mert az egésznek a változásai formálóan, csiszolóan hatnak a kis részletekre. S mert soha ilyen tágas terület nem kínál­kozott még jó buzgólkodásra, szép siker-épületek megterve­zésére és felépítésére. A mi országépítő munkánk­nak van egy szép és különle­ges sajátossága. Nem kötődik korhoz, sem foglalkozáshoz. Mindenhonnan elindulnak okos ötletek. Lakótelepi meditáció­ból, KISZ-klubban, vita hevé­ből, nyugdíjasok töprengéséből és szocialista brigádok vállalá­sából. És — minden területen előbb-utóbb örömmel fogadják a jobbat akaró szándékot, előbb vagy utóbb félreszorítva a két­kedőket. s a nehézségeket na­gyító szemléletet. Rendünk sajátossága ez. Ahogyan rendszerünk sajátja az alkotó emberi nyugtalanság és tettrekészség is: megkeresve magának a teret, ahol kibon­takozhat. Az eredmény pedig mindarmyiunké. V. M. Csaknem ezer üzemi dolgozó ajánlotta fel segítségét a gyulai mezőgazdaságnak Szovjet terepjáró gépkocsik segítenek a Sarkadi Cukorgyárnak Októberben mintegy 140 mil­liméter csapadék hullt le a gyu­lai határban s a szomorú az, hogy a szép napsütéses vasár nap után már újból esős na­pok következtek. Betakarítás­ról tehát alig lehet szó. min­denki az eget kémleli és már az is jelent némi örömet, hogy a legújabb távprognózis kedve­zőbb időjárást igér. A legfontosabb teendő most a cukorrépa kiszedése és beszál­lítása a sarkadi gyárba. Ebből a szempontból a gyulai mezőr gazdasági üzemek közül leg­kedvezőbb a Köröstáj Tsz hely­zete, ott már csak 11 hektárról kell szedni a répát, amit ked­vezőbb idő esetén házilag meg­oldanak. A legnagyobb gondban viszont a Munkácsy Tsz van, ahol mée 96 hektáron van föld­ben a cukorrépa. Az összefogás nagyszerű példája, hogy eddig 11 üzem. vállalat csaknem ezer dolgozója vállalta, hogy no­vember 2-án és 3-án, majd 9-én és 10-én, mindegyik napon 7—8 órát dolgoznak a cukorré­pa-szedésben. Bár a 96 hektár első pillanatra soknak tűnik, örvendetes ellenben, hogy az egész vetésterület kétharmadá­ról már betakarították a ter­mést. Az állami tangazdaságban még 73 hektáron kell elvégezni a cukorrépa szedését. A munka itt is áll. a már kiszedett ter­mést 10 katonai jármű szállítja Sarkadra. A rakodás markoló­val történik, de a szállító gép­járműveket SZ—100-assal kell kivontatni a mélyen felázott földről. Amennyiben az időjárás engedi, a szakmunkásképző ta­nulóihoz a jövő héten az ápoló­nőképző növendékei is csatla­koznak, így - külső segítségben itt sem lesz hiány. Szerdán, a délutáni órákban húsz szovjet katonai terepjáró gépkocsi érkezett a Sarkadi Cu­korgyárba. Amint arról már be­számoltunk, a néphadsereg 40 tehergépkocsija már napokkal ezelőtt Sarkadra érkezett, hogy segítsenek a nyersanyag szállí­táséban. így most már 60 nagy teljesítményű katonai gépkocsi áll a gyár vezetőinek rendelke­zésére, hogy a már felszedett, de mély talajon kint levő répát | mielőbb beszállítsák a gyárba, j Sajnos mindössze 500 vagonnyi tartalék cukorrépa áll a gyár rendelkezésére s ezért továbbra Is csökkentéit termelés folyik • gyárban. Normális időben órán. ként 12 vagon a feldolgozott cukorrépa mennyisége, ez a mennyiség most mindössze öt vagon. A honvédség gépkocsijai Kétegyházáról, Elekről. Békés­csabáról. a Hidasiháti Állami Gazdaságból, a füzesgyarmati Vörös Csillagból és a Hajdú megyei NagyrábéróL ^ míg a szovjet kocsik Mezőgyánból, Gesztről. Biharugráról és a sar­kadi mezőgazdasági üzemekből szállítják a répát. Árhullám a Fekete-Körösön Ezer hektárral nőtt a belvízzel elöntött terület Az elmúlt napokban Romá­niában, a Fekete-Körös víz­gyűjtő területén nagy mennyi­ségű csapadék hullott és ez újabb árhullámot indított el a folyón. Csütörtökre virradóra négy óra alatt 46 .centimétert emelkedett a víz, de a jobbra fordult időjárás miatt remélhe­tőleg nem válik veszélyessé az áradás. A Gyulai Vízügyi Igazgató­ságtól kapott értesüléseink sze­rint a folyók mentén minde­nütt elsőfokú a védelmi ké­szültség. A Hármas-Körös, a Hortobágy—Berettyó és a Se- . bes-Körös alsó szakaszán levő töltéseken és a határ menti lo­kalizációs gátakon tartanak ügyeletet. Megyénkben az elmúlt na­pokban 1 és 15 milliméter kö­zött váltakozott a lehullott csapadék mennyisége, s ez saj­nos 1020 hektárral növelte a belvizes területet. Jelenleg 2580 hektár áll víz alatt. Tel­jes erővel dolgoznak a gépek. Másodpercenként 44 • köbmé­tert emel át a 21 szivattyúál­lomás és munkájukat hat hor­dozható szivattyú is segíti. Ha újabb eső nem jön, akkor egy hét alatt mentesítik az elöntött területeket. Azért is fontos a gyorsaság, mert a víz alatt levő területek jó része kitűnő minőségű föld. 740 hektár vetést és 840 hektár szántót takar el a víz és ha a közeljövőben megkezdhetik a munkát, akkor jövőre ezek a. földek is termést hozhatnak. V. I* Kép un* w „bevetésre” készén a, szovjet gépkocsik

Next

/
Thumbnails
Contents