Békés Megyei Népújság, 1974. augusztus (29. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-01 / 178. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYÉI TANÁCS LAPJA \ 1 : p .............■■—■■■■■■ ..... Í 9-34. AUGUSZTUS í, CSÜTÖRTÖK Ara: 80 fillér XXIX. ÉVFOLYAM. 178. SZÁM Világ proletárjai MR: AZ ÜZEMI DEMOKRÁCIA ÉRV ÉNYESt LÉSÉRŐL (4, oldal) DÍSZÍTŐMŰVÉSZEK KOVÁCSHÁZÁN (3. oldal) Jóváhagyták a% előterjesztéseket Körzetesítik két vasútvonal állomásain a kocsirakományú áruforgalmat Ülést tartott a Békés megyei Forgalomszervező Bizottság Nagyüzem a hűtőházban A közlekedéspolitikai koncep­ció irányelveinek- megfelelően két vasútvonal: a Kétegyháza— Mezőhegyes, valamint a Körös- nagyharsány—Vésztő—Gyoma vasútvonal állomásain vizsgál­ták felül a közelmúltban a ko­csirakományú áruforgalom hely­zetét. A szükséges intézkedések megtételére a MÁV Szegedi Igazgatóságának forgalomszer­vező bizottsága előterjesztéseket dolgozott ki, amelyeket a Bé­kés megyei forgalomszervezőbi­zottság Csepregi Pálnak, a me­gyei tanács elnökhelyettesének vezetésével tegnap, szerdán dél­előtt megtartott ülésén vitatott meg; Elsőként a Kétegyháza—Me­zőhegyes vasútvonal állomásain lebonyolított kocsirakományú áruszállítás körzetesítésére tett javaslatokat tárgyalták meg. A felszólalók egyetértettek az is­mertetett intézkedésekkel. Mind­össze egy kérdésben volt nézet- különbség. Mégpedig abban, hogy a bánkúti vasútállomás áruforgalmát ne 1975. szeptem­ber 1-ével, hanem december 31-ével szüntessék meg. Ezt el­sősorban az őszi mezőgazdasági munkákkal indokolták. A bizott­ság méltányolta a kérést. Ügy határozott, hogy a bánkúti vas­útállomás forgalmát 1975. de­cember 31-én veszi át a med- gyesegyházi állomás. Vajda Sán­dor, a MÁV Szegedi Igazgató­ságának osztályvezetője arról is tájékoztatást adott, hogy a vár­hatóan megnövekvő áruforga­lom jobb kielégítésére 900 négy­zetméterrel növelik a kiépített rakterületet a medgyesegyházi vasútállomáson. Az előterjesz­tés szerint (Bánkút kivételével, ahol a határidő módosult) e vasútvonalon a kocsirakományú áruforgalom körzetesítése céljá­ból 1975. szeptember 1-től a kö­vetkező kategóriába sorolják a vasútállomásokat: Kétegyháza „forgalomfelvevő”, Medgyesegy- i háza „forgalomfelvevő”, Ma­Felmentések, A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa dr. Lőrincz Imre nehézipari minisztériumi állam­titkárt tisztségéből — érdemei­nek elismerése mellett — fel­mentette, egyidejűleg Gór Nagy Sándort nehézipari minisztériu­mi államtitkárrá kinevezte. A Minisztertanács Menyhárt László nehézipari miniszter- helyettest e tisztsége alól — más fontos állami megbízatása miatt — felmentette, dr. Halász Tibort, a Mátraaljai Szénbányák igazga­tóját nehézipari miniszterhelyet­tessé kinevezte. A kormány Havrán István, az Országos Bányaműszaki Főfel­ügyelőség elnökét — érdemeinek kinevezések elismerése mellett — e tisztség­ből, valamint miniszterhelf ettesi rangja alól íelmette, és egyidejű­leg Menyhárt Lászlót az Orszá­gos Bányaügyi Főfelügyelőség elnökévé, miniszterhelyettesi rangban kinevezte. A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa dr. Lőrincz Imre nehézipari minisztériumi állam­titkárnak több évtizedes eredmé­nyes gazdasági munkássága és politikai tevékenysége elismeré­séül, nyugállományba vonulása alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozta. (MTI) A bizottság az elhatározott közlekedéspolitikai intézkedések végrehajtásához az elkövetkező időszakban a legfontosabbnak a megfelelő feltételek megterem­tését tekinti. (P- P.) Javában tart a Békéscsabai Hü tőházban a zöldségfélék feldol­gozása. A zöldborsó után jelen leg a zöldbab, feldolgozása fo­lyik. Naponta mintegy 6 vagont tartósítanak (Fotó: Dcmény) «uaas9BRECSBa*BeaasssBB£99SBCBBua?aE«»K9asza9S3ss3iasmi Sajtótájékoztató a DÉGÁZ-ná! Jövőre minden pébégáz-igényt kielégítenek Befejeződött a vizsgálat a békéscsabai gázrobbanás ügyében gyarbánhegyes ^változatlan'’, Mezőkovácsháza „forgalomfel-, vevő”, és Mezőhegyes „körzeti pályaudvar”. Természetesen a személyszállítás — a „megszű­nő” áruforgalom kategóriába sorolt bánkúti vasútállomás ese­tében — továbbra is változat­lan marad. A Körösnagyharsány—Vésztő —Gyoma vasútvonal állomása­in lebonyolított kocsirakományú áruszállítás körzetesítésére elő­terjesztett javaslatokat a bizott­ság szintén egyhangúlag jóvá­hagyta. Eszerint ezen a vasút­vonalon 1974. december 31-től - a következő kategóriákba sorol­ják az állomásokat: Körösújfa­lu megálló-rakodóhely „megszű­nő”. Kótpuszta megálló-rakodó­hely „forgalomíelvevő”, Vésztő „változatlan”, Szeghalom „for- galomfelvevő”, Körösladány „változatlan”, Kéthalom meg- álló-rakodóhely „megszűnő”, Dé­va ványa „változatlan”, Özedma- jor megálló-rakodóhely „meg­szűnő”. és Gyoma ..forgalom­felvevő”; Kevesebb a mértéken felüli ingatlan Tegnap délelőtt a Parlament­ben összeült az országgyűlés építési és közlekedési bizottsága: a képviselők megvitatták az ál­lampolgárok telek-, lakás- és üdülőtulajdonának rendezésé­ről szóló jogszabályok tapaszta­latait. - A nyilvántartások sze­rint az országban 2,2 millió tu­lajdonosnak csaknem 2,4 millió ingatlana van. Az ingatlanok megoszlása: 154 000 a lakótelek, 51 000 az üdülőtelek, 46 000 az üdülő, a többi pedig lakástulaj­don. Összevetve az 1972-es ada­tokkal: két esztendő alatt a tu­lajdonosok száma körülbelül 90 000-rel növekedett. A megál­lapított mértéken felüli ingatlan­nal rendelkező tulajdonosok szá­ma ugyanez alatt a két esztendő alatt körülbelül 14 százalékkal csökkent. A megállapított mérté­két lényegesen meghaladó szá- 1 mű ingatlannal azonban még | mindig körülbelül háromezer tu- 1 lajdonos rendelkezik. Tegnap, július 31-én sajtótá­jékoztatót tartott Szegeden a DÉGÁZ igazgatója, dr. Varga János. Elmondta, hogy a válla­lat három megyét — Bács-Kis- kun, Békés és Csongrád — lát el, és több mint egymillió em­ber veszi igénybe szolgáltatásai­kat. Az elmúlt évben 26S millió köbméter gázt értékesítettek, az idei évre 296 millió köbméter a tervük, de várhatóan 310 mil­lió köbméter felett lesz a telje­sítés. Egyre» több lakást kap­csolnak be a vezetékes hálózat­ba. Még az idén 600 békéscsa­bai, 242 gyulai és 203 orosházi lakásba vezetik be a gázt, A vál­lalatnak több mint 90 millió fo­rint áll a rendelkezésére és eb­ből minden reális fejlesztési igényt ki tudnak elégíteni. így sehol sem lesz olyan probléma, hogy az új lakótelepekre nem érkezik meg időben a gáz. Nagyon sokan várnak pro­pán-bután gázra, de már nem sokáig. Ebben az évben 21 ezer új fogyasztónak adnak palackot, és ez. az igények túlnyomó ré­szét kielégíti. 1975-re 4—5 ezer palackot kell még biztosítani, és vegre megszűnik a sokéves vá­rakozás. A tanyasi lakosoknak viszont már most sem kell vá­rakozniuk. A DÉGÁZ és a me­gyei tanács közötti megegyezés alapján őket soron kívül látják el gázzal. Az igény bejelenté­sétől számított két hónapon be­iül hozzájuthatnak a palackhoz. A lakások 'korszerűsítésével egyidőben mind többen kíván­ják a pb-gázt vízmelegítésre is használni. Ehhez nagy, 37 ki­lós palack szükséges, ebből vi­szont kevés van. Ebben az év­ben mindössze 750 darabot hoz­nak forgalomba a háronj megye területén. Javul viszont a tu- ristapalack-ellátás. Üj cserete­lepeket létesítenek, a külföldi palackokat pedig egy, saját konstrukciójú berendezéssel a helyszínen megtöltik. A gáz szerepe egyre nő az energiaféleségek között. Kőolaj­ból például a hazai termelés hosszú távon sem nő évi 2 mil­lió tonna fölé, gázból viszont a jelenlegi 6 milliárdról 9 mil­liárd köbméterre növelik a ter­melést. Ezért, ahol lehet, aján­latos a gáz használata. Sajnos, nagyon sok helyen nem veszik igénybe a iöldgázts hanem in­kább a sokkal drágább olajjal tüzelnek. Megyénkben is sok mezőgazdasági nagyüzem mel­lett húzódik a gázvezeték, de ezt a viszonylag olcsó energiát nem használják fel például ta- karmányszérításra. Pedig a gáz nemcsak olcsó, hanem biztonságos is. Ebben az évben a több mint 300 ezer fo­gyasztóból összesen hétnél tör­tént baleset. Kérdésünkre az igazgató elmondta, hogy lezá­rult a vizsgálat a békéscsabai KISZ-lakótelepen történt gáz­robbanás ügyében. Nem sikerült megállapítani; hogy mi okozta a nyomásszabályozó meghibáso­dását. Ez egy többszörösen biz­tosított szerkezet, és hasonló baleset még sehol sem fordult elő. Szó esett a .szeptembertől ese­dékes fogyasztói ár emelkedésé­ről. is. Ez kizárólag a gáz árát érinti, és nem vontakozik a kü­lönböző bérleti és készenléti dí­jakra. A vállalat igyekszik fej­leszteni- szolgáltatásait, hogy a magasabb árért többletet is kap­jon a fogyasztó. fl HNF a politikai aktivitásért Egyre tudatosabban és tervsze­rűbben vesznek részt a helyi népfront-bizottságok a szocialis­ta közgondolkodás fejlesztésé­ben, a politikai aktivitás serken­tésében, a cselekvő nemzeti egy­ség kialakításában — állapította meg a Hazafias Népfront orszá­gos titkársága, ahol értékelték a mozgalom 1973—74-es politikai ismeretterjesztő munkáját. A bizottságok 1973 októberétől 1974 júniusáig 2660 településen tartotok politikai ismeretter­jesztő előadásokat e rendezvény­sorozatokon . összesen több mint 400 000-en vettek részt, fe, U

Next

/
Thumbnails
Contents