Békés Megyei Népújság, 1974. július (29. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

fííég proletárjai: egyesüljetek 9 NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA BW. JrtJtJTS &, KEDD Arat I.— FI XXIX. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM MA; FESZTIVÁL A HUMANISTA PEDAGÓGIA SZOLGÁLATÁBAN <5. oldalt F0M3ÁKI VEDELEM n. oKdal) s£o*er (8—9. oldalt Kádár János levélben üdvözölte az 50 éves Azíz Mohamedet sodor János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára le­vélben üdvözölte Aziz Mohame­det, az Iraki Kommunista Párt Központi Bizottságának első tit­kárát SO. születésnapja alkalmá­ból. MTI Kitüntetések Hétfőn az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Szentkirályt utcai Semmelweis- termében ünnepséget rendeztek a nagy magyar orvostudós. Sem­melweis Ignác születésének év­fordulója alkalmából. A több mint két évtizedes hagyomány­nak megfelelően ezen a rendez­vényen adták át a Kiváló orvos, Érdemes orvos, illetve a Kiváló Gyógyszerész. Érdemes gyógy­szerész. valamint az Egészség­ügy kiváló dolgozója kitünte­téseket. Az évforduló alkalmá­ból 102-en részesültek a meg­tisztelő elismerésben, közöttük .Érdemes orvos” kitüntetést ka­pott ár. Salánki Imre gyulai körzeti főorvos, „Érdemes gyógy­szerész” kitüntetést Kersmajer Ibolya Éva. az orosházi 14/19 sz. gyógyszertár vezetője. (MTI) Nívódig Tegnap délután rövid hátí ünnepségen adták át a Szak- szervezetek Békés megyei Ta­nácsa békéscsabai székházában az elmúlt színházi évadban nyújtott kiemelkedő színészi alakításért, a színház és a kö­zönség kapcsolata elmélyítésé­ért, valamint kiemelkedő társa­dalmi munkáért a Jókai Szín­ház két művészének az SZMT mvódíjait. A színház művészeti és gazdasági vezetői jelenlété­ben a nívódíj első fokozatát Galfy László színművész, a má­sodik fokozatot pedig Lukács József színművész vette át Bocskai Mihálynétól, az SZMT Hösaratol, Újra áradnak a Korosok Tisxa-közelbvn a régi árhullám — A vízügyi és víxtársulati dolgozók ax ár- és belvíxvédekexésen Renefidv® kegyetlen hozzánk' a természet! A legutóbbi árhul­lám ezekben a napokban éri el a Tiszát és a június végi esőzé­sek folytán máris újabb áradás veszélye fenyeget. A legfrissebb jelentések arról tanúskodnak, hogy a Körösök, ide értve a Be­rettyót is, kivétel nélkül árad­nak. A Sebes-Körös Körössza­káinál 352 centiméter. A legma­gasabb vízállás 492 centiméter volt Ez a folyó kétóráhként 14; centimétert duzzad ennél a víz­mércénél. A Berettyó Szegha- í lomnál 300 centiméter. Áradó jellegű. A Fekete- és a Fehér-! Körös a töltésátvágások követ­keztében harmadfokú árvízvé­delmi készültséget követel. A deltából lassan visszahúzódik a megcsapolt árhullám és most egy újabb következik. A Fehér- Körös viszonylag még nyugodt, lassan áradó. Az előző hullám idején rendkívül hevesen áradt. Az ár majdnem átcsapta a Gyula és Békés közötti szakaszon a vé­dőtöltést. A június 15-i nagy ár­hullám kialakulásának körülmé­nyei a maihoz hasonlóak. A Fe­kete-Körös Antnál 582 centimé­ter. szintén áradó jellegű. A leg­nagyobb vízmagasságot. 940 cen­Négy ország legjobb táncosai Orosházán Befejeződön a Vili. orosházi nyári táncverseny Évről évre magasabb szín­vonalú és rangosabb az oros­házi nyári táncverseny. Az idén sorrendben a nyolcadi­kat rendezte meg az Orosházi városi Tanács művelődésügyi osztálya, valamint a Petőfi Művelődési Központ június 28—29 és 30-án. A közönség, miként az elmúlt évekbeli, most is rendkívül nagy érdek­lődést tanúsított a rendez­vény iránt, telt ház volt pén­teken, szombaton és vasárnap egyaránt, s zsúfolásig telt a terem a székkutasi művelő­dési házban, valamint a fegy­veres erők klubjában rende­zett bemutatón is. Nem túl­zás, hogy közép-európad szín­vonalú volt ez a verseny. A rendkívül erős mezőnyben a magyarok is megállták a he­lyüket, ami nem volt köny- nyű feladat, hiszen olyan nagy hírű klubok táncosai léptek parkettre, mint a Kari Marx-Stadt-i, a lipcsei, a bé­csi. a prágai táncosok. A C osztályos verseny győztese egy Karl-Marx-Stadt-i pár lett: Bernd Eckhold—Maria Eckhold. A B osztályos latin versenyt Mezei Miklós—Me­zei Miklósné (Budapest) nyer­te, a B osztályos standart táncokban a prágai Sasa Ne- rad—Hana Bartoková kapott a legtöbb pontot. Különösen az Ä osztályos versenyek vol­tak izgalmasak. Itt a stan­dart verseny győztese a bé­csi Gerhard' Moltre—Fride- rike Moltre lett, az Á osztá­lyos latin-amerikai versenyt pedig a budapesti Késmárki házaspár nyerte meg. Nagy élményt jelentett a közönségnek a bécsi és a lip­csei Sonderklasse pár; Kari Hengl—Sylvia KolMnger, il­letve Werner Pinkwart—Ur­sula Pinkwart bemutatója. Az összesített eredmények alap­ján a csapatversenyt a Karl- Marx-Stadt-iak nyerték, a to­vábbi sorrend pedig a követ­kező: Prága, Bécs, Lipcse, f Orosháza. Elégedettek a ren- j dező orosháziak, táncosaik kö­zül Antali Zoltán—Győri Edit teljesítményével, akik a la­tin-amerikai kategóriában, A osztályban ötödik helyet ér­tek el. Dicséretes az A-osztá- lyos Rajki házaspár hetedik helyezése, Dominkó Béla—- Horváth Katalin C osztályos pár ötödik, valamint Holjósi Gábor—Kriczky Zita hetedik ' helyezése. Külön dicséretet érdemel a Nóx-együttes a verseny rendkívül színvona­las zenei kíséretéért. .«HiumtmimiflMtmuMiimHiuiili timétert, néhány héttel ezelőtt mérték. A Fekete-Körös két- óránként 18 centimétert áradt tegnap a déli órákig. Mekkora lesz a mostani árhul­lám? — kérdeztük a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki tit­kárságán. — Aggodalomra még nincs ok — mondotta Kádár Imre, a tit­kárság vezetője. — Annyi bizo­nyos. hogy a mostani árhullám kisebb lesz az előzőnél, mivel a hegyekben kevesebb eső esett, mint a határszakaszon. Gyulán 90 milliméter csapadékot mér­tek június 30-án. Ha a hegyek­ben ennyi eső esett volna, meg­ismétlődne a korábbi tragédia. A sok eső belvizet okozott a Körösök hazai, felső szaikaszán. A belvízvédekezésen ötszázan te­vékenykedtek vasárnap és hét­főn. A vízügyi igazgatóság üzem­be helyezte a szivattyútelepeket és a tsz-ekkel, állami gazdasá­gokkal együttesen — természete­sen a társulatokkal hasonlóan — hozzáláttak a szivattyúzáshoz. Közben megszervezték a folyó­kon a figyelőszolgálatot. A töl­tések erősítésén, a Fehér- és a Fekete-Körös közötti terület ár­mentesítésén tegnap 1245-en dolgoztak. A megye intézményei a vízügyi Igazgatóság rendelke­zésere bocsátották az újabb ár­védekezéshez szükséges anyago­kat, eszközöket, szállítójárműve­ket. hogy a fenyegető árhullám elhárítására az intézkedéseket megtehesse, D. K. Feldolgozás előtt Kapacitásuk teljes kihasználásával dolgozzák (el a sertéseket a gyulai húsüzemben. A hazai igények kielégítése után jelentős mennyiségű gyulai kolbászt exportálnak Nyugat-Németország­ba Munka és közéleti munka Vb» egy vissza-visszatérő félmondat, ami sokadik alka­lommal hallva bosszant. A fél­mondat így szól: ..de iigien-igien jó szakember”. Nincs a jellem­zéssel semmi bajom, .különösen, ha valóban jó szakembert mu­tatnak be vele, csak akkor, ha a közéleti kérdések iránti ér­dektelenség mentségéül. magya_ rázatául mondják, akkor az a szembeállítás hamis. A hamis­ságot világosan jelzi a közélet­ben cselekvőén résztvevők mun­kahelyi helytállása. „Furcsa’* módon —< szerintem természe­tesen — a tanácstagok, a népu front aktivistái, a párt- és KISÜ tisztségviselők, a társadalmi megbízatást nemcsak elfogadó, de az újabbakat sürgető fizikai és szellemi dolgozók azok, akik munkájukat is az átlagosnál jobban végzik. (Akadhat kivétel, de most a jellemzőről, az álta­lánosról szóljunk.) Mindannyi­an tudjuk, hogy ez így igaz, így helyes. Gondoljunk csak a vá­lasztásokra. a taggyűlésekre. A jelölteket mindannyiszor mun­kájuk méltatásával mutatták be. Ezt követte a rátermettség, a szervezőkészség, a helyismeret és a többi. Ügy is fogalmazha­tom. hogy a munkahelyi jó tel_ jesatmény volt a jelölés mini­mális feltétele. Régen tudomásul vettük, le­hetségesnek tartjuk és gyakorta megköveteljük a munkahelyi és a közéleti helytállást együtt. A kettő egyébként is nehezen vá­lasztható el egymástól. Hiszen a közélet nem reked a munkahe­lyen kívülre. A kettő egyébként is nehezen választható él egy­mástól. Hiszen a közélet nem reked a munkahelyen kívülre A munkapad, az íróasztal mel­lett fogyó-sokasodó közösségi gondok megoldásáért fáradozol, ugyancsak rendre azok közül kerültek ki. akik a teljesít­ménylistán is az elsők között szerepelnek Sőt. majd mindé» alkalommal a legjobbak a töb. biek szószólói' is, mert kinek • Volna tekintélye, kinek a taná­csát fogadnák megértéssel, fi­gyelemmel. ha nem a ;ió szak­emberét? A hátul kullogok nem válhatnak hangadóvá, leg. feliebb hangoskodókká. És mégis, hiába vagyunk ré­szesei a helyes gyakorlatnak a köztudatban újra-úira előbuk­kan a szakember és a közéleti tevékenységet vállaló ellentéte Valahányszor a KISZ-titkár agitál, szervez — különösen, ha felhasználja törvényesen enge­délyezett munkaidőfcedvezmé. nyét — valahányszor a szak­szervezeti bizalmi ügyintéz, el- alhangzik egy-egy csipkelődő megjegyzés Szakmai elómene, telét is kritikus szemmel fi­gyelik, vajon szakmai tudásáért vagy ..jó helyezkedéséért” kap, ta-e? És ellentétről bölcselked- nék egyesek akkor is, amikor kiváló tudósok, orvosok munká­iét értékelik, mondván, nekik bezzeg nem jutott idejük más­ra, csak a szakma tökéletes el­sajátítására. Látszik is az ered­ményen. Így a képzelgés — a valóságban pedig felelős köz­életi funkciót: látnak el ugyan­csak kiválóan a szellemi élet legjobbjai. Egyszerűen azért, mert a közösséget kívánják szoL gálnt szaíkimai munkájukkal is. másként is. Szerencsés dolog, hogy így van. Hiszen a köz­életi kérdések jó része igényli .a szakmai hozzáértést is. Buda­pesti kerületek vagy városok, községiek példái igazolják, hány­szor kellett a társadalmi neki­buzduláshoz a szakértő irányító munkája. Munkaidőn túl mun­kahelyen kívül. Egy park meg­szépítéséért vagy akár nehezen érthető politikai, társadalmi kér. dés megértéséért. A közéleti tevékenység fogal­ma rendkívül széles körű. Igaz. ezen a széles körön is kívül ma­radnak, maradhatnak jó néhá- nyan. Feladatunk megnyerni őket is. a közéleti munka hasz­nosságának, szépségének meg- mirfca fásával Ez a közösség ér- dékel st D (Fotó: Desncny Gyula)

Next

/
Thumbnails
Contents