Békés Megyei Népújság, 1974. május (29. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

I MÁJUSI SEREGSZEMLE írta: Herczeg Károly, a SZOT titkára E zen. a napon a munkásemberek, az ön­tudatos, szervezett dolgozók világszer­te gyűléseken, tüntetéseken sereg­szemlét tartanak, felmérik harcuk eredményeit és feladatait, hitet tesznek a nemzetközi munkásszolidaritás eszméi mel­lett. Az idei május elsejét győzelmi ünneppé avatják azok a kedvező változások, melyek a nemzetközi helyzetben tapasztalhatók. A há­borús tűzfészkek lokalizálásában elért sike­rek, a különböző társadalmi rendszerű álla­mok békés egymás mellett élésének, a vitás kérdéseknek a realitások alapján való rende­zésének eredményei, az európai biztonsági konferencia ügyének előrehaladása — hogy csak a legfontosabbakat említsem —, mind­ezekhez a sikerekhez jelentősen hozzájárult a nemzetközi munkásosztály, a világ dolgo­zóinak lankadatlan harca, testvéri szolidari­tása. Ezek az eredmények arról győzik meg a béke, a társadalmi haladás híveit, hogy nem voltak hiábavalók a tiltakozó gyűlések, tün­tetések, az együttérzést kifejező akciók, s ar­ra ösztönzik a sikerek részeseit, hogy ere­jükben bízva tegyenek további erőfeszítése­ket a nemzetközi reakció próbálkozásainak Visszaverésere. A z imperializmus, a hidegháborús csopor­tok kísérleteket tesznek az enyhülési folyamat megállítására, akadályozzák a vietnami, a közel-keleti igazságos és tar­tós béke megteremtését. A nagy nemzetközi monopóliumok megújuló támadást intéznek a dolgozók életszínvonala, demokratikus sza­badságjogai ellen. Chilében és más országok­ban fasiszta, militarista, puccsista csoportok kegyetlenül üldözik az igaz hazafiakat, de­mokratákat, a haladás híveit. A világ népei, a haladó, demokratikus, anti- imperialista, békeszerető erők képesek megfé­kezni a reakció, az imperializmus, az agresszív militarizmus erőit, ha szorosabbra zárják so­raikat és állhatatosan harcolnak. Ezért az idei május elsején is hitet teszünk harci el­szántságunkról, s messze hangzó szóval ki­áltjuk a jelszót: Erősítjük a világ dolgozói­nak összefogását az imperializmus ellen! Biz­tonságot Európának! Békét Vietnamnak! Igazságos rendezést Közel-Keleten! Le a fa­siszta diktatúrával Chilében! A magyar munkásosztály, az öntudatos szervezett dolgozók mindig híven teljesítet­ték kötelezettségüket ebben a nemzetközi küzdelemben. Nemzetközi politikánk alapja a Szovjetunióval és a baráti szocialista or­szágokkal való őszinte barátságunk, hűsé­günk a proletár nemzetköziség eszméjéhez, ez ad súlyt szavunknak a nemzetközi küz­dőtéren. K ülpolitikáink és belpolitikánk, az orszá­gunkban folyó szocialista építőmunka között szoros összefüggés van. Ha jól mennek nálunk a dolgok, erős a mun­káshatalom és sikereket érünk el a szocialis­ta társadalom építésében, akkor nemcsak né­pünk bizalmát és támogatását érdemeljük ki, hanem a világ, külföldi barátaink megbecsü­lését is. Felelősséggel tartozunk nemcsak sa­ját népünknek, hanem a nemzetközi munkás­mozgalomnak, a haladás minden hívének. Az idei május elsejét köszöntve arról ad­hatunk számot, hogy megfeleltünk ennek a kettős felelősségnek. Jelentős sikereket ér­tünk el pártunk vezetésével az űj társada­lom építésében, a gazdasági építőmunkában, népünk jólétének., műveltségi színvonalának emelésében. Pártunk Központi Bizottságának legutóbbi ülése joggal állapíthatta meg, hogy meggyor­sult és újabb lendületet kapott a X. kong­resszus határozatainak végrehajtása, erősö­dött a munkásosztály vezető szerepo, tovább szilárdult a munkásosztály és a parasztság szövetsége, a szocialista nemzeti egység. Az elmúlt időszak eredményeire támasz­kodva azon munkálkodunk, hogy a munkás­osztály társadalmi, politikai súlya tovább növekedjék, anyagi és kulturális helyzete ja­vuljon, fokozódjon hatása a kultúrára és a közgondolkodásra. Ez megfelel a társadalom valamennyi dolgozója érdekeinek. M unkásosztályunk nemegyszer bizonyí­totta a többi dolgozók ügye iránti odaadását. A munkásosztály vezetésé­vel lépett a parasztság a nagyüzemi gazdálkodás útjára és sokoldalú gondoskodá­sa eredményeként szilárdultak meg a terme­lőszövetkezetek, emelkedett gyors ütemben a parasztság jövedelme, elérve a városi mun­kások átlagkeresetének színvonalát. A mun­kásosztály a szocializmus építésének grandi­ózus távlatait feltárva adta meg a lehetősé­geket az értelmiség alkotó energiái kibonta­koztatásához. A szocialista építőmunkában élen járva, a munkásosztály történelmileg bi­zonyította elhivatottságát társadalmunk ve­zetésére, s kivívta a többi dolgozók megbe­csülését. A munkáshatalom, a szocializmus teremtett olyan érdekközösséget, amelynek alapján szilárd nemzeti egység kovácsolód- hatott ki. Ezért vált a mi országunkban má­jus elseje a munkásosztály ünnepiből az egész dolgozó nép ünnepévé. A szocializmus építésében elért sikereink alapja pártunk kipróbált, kiegyensúlyozott politikája. E politikát a marxizmus—leniniz- mus elveihez való hűség hatja át, változat­lan alapolveire támaszkodva, a gyakorlat ta­pasztalatai, a fejlődés új igényei szerinti megújulás jellemzi. A Központi Bizottság legutóbbi ülésének határozatai is ebben a szellemben fogantak, s adtak útmutatást tár­sadalmi életünk kiemelkedő eseménye: p»ár- tunk XI. kongresszusának előkészítésére. A munkások, dolgozó parasztok, értelmisé- | giek partunk politikájával való egyetértő- 1 süket juttatták kifejezésre azzal, hogy a XI. kongresszust és hazánk felszabadulásának 30. évfordulóját az alkotó munka frontjáiri tet­tekkel, a szocializmus építésében elért újabb munkasikerekkel kívánják megünnepelni. K öszöntjük és támogatjuk ezt a nemes, ; szép kezdeményezést, amely méltó a i két nagy ünnepi eseményhez. Táreadal- j munkban megkülönböztetett tisztelet és megbecsülés illeti az alkotó embert. A leg­jobb dolgozókat illeti most is az első hely a j május elsejei ünnepi seregszemlén. A mun­ka ünnepón szeretettel üdvözöljük a munka j élenjáróit, a szocialista brigádosat, szövetke­zeti parasztokat, értelmiségieket, a dolgozó nőket és fiatalokat Biztosak vagyunk ben­ne, hogy a kongresszusi és jubileumi ver­senyben újabb kiemelkedő munkasikereket fognak elérni, szocialista hazánk felvirágoz- tatásában. Éljen és virágozzék szeretett hazánk? a ilag^ar Népköztársaság'!

Next

/
Thumbnails
Contents