Békés Megyei Népújság, 1974. március (29. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAKJA 1074. MÁRCIUS 1, PÉNTEK Ara 36 mié? XXIX. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM * ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS (3. oldal) JŐ ÜTŐN AZ ÜGYINTÉZÉS (5. oldal) Kádár lános és Losonczi Pál fogadta Ion Gheorghe Manrert A magyar és ft román minis«*«rejnök tárgyalás üt&bea. Ion Gheorghe Maurer, a Ro­mán Szocialista Köztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke és kí­sérete csütörtökön délelőtt a Hősök terén megkoszorúzta a Ma^ar Hősök Emlékművét, majd városnézésen vett részit. Ezután Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Közgpm- ti Bizottságának első titkára a Központi Bizottság székházában fogadta a román Miniszterta­nács elnökét, A szívélyes, baráti találkozóm jelen volt dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, Roska István külügyminiszter- helyettes, Martin Ferenc, a Ma­gyar N épköztársaság bukaresti nagykövete, illetve Virgil Tro­lin, a Román Szocialista Köztár­saság Minisztertanácsának el­nökhelyettese, Cornel, Pacoste külügyminiszter-helyettes és loan Colot, a Román Szocialis­ta Köztársaság budapesti nagy­követe. Tegnap Focié Jenő, a Minisz­tertanács elnöke ebédet adott a vendégek tiszteletére az Qrsz-y - ház vadásztermében. Részt vet­tek az ebéden Fehér Lajós, a Minisztertanács elnökhelyette­se, Nyers Rezső, a Központi Bi­zottság titkára, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai; dr. Tímár Mátyás, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, dr. Csaná­di György közlekedés- és posta­ügyi miniszter,. dr. Horgos Gyű. . la kohó- és gépipari miniszter, Púja Frigyes külügyminiszter, Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, Gyenes András, j] az MSZMP KB külügyi osztá­lyának vezetője, s a politikai élet több más vezető személyi­sége. A szívélyes, baráti hangulatú ebéden Fock Jenő és Ion Gheorghe Maurer pohárköszön­tőt mondott Délután Losonczi Pál, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke az Országháziján fogad­ta Ion Gheorghe Maurert, a Román Szocialista Köztársaság Minisztertanácsának elnökét. A szívélyes, baráti találkozón jelen volt Roska István kül­ügyminiszter-helyettes, Martin Ferenc, a Magyar Népköztársa- «A- bukaresti nagykövete, illet­ve Virgil Trofin, a Román Szo­«MTI Fotó—KS) cialista Köztársaság Miniszter- tanácsának elnö'ihelyettese, Comel Pacoste külügyminiszter- helyettes, és loan Cotot, a Ro­mán Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete. (MTI) Tovább heti javítani m postai szolgáltatást Ülésezel! § városi tanács végrehajtó bizottsága Tegnap, február 28-án tartót.: ta soronkövetkező ülését Békés­csabán a városi tanács végre­hajtó bizottsága. Első napirendként a városiban megalakult és működő hát la­kásépítő szövetkezet munkáját, az építkezésekkel kapcsolatos gondokat vitat'.ák meg a végre­hajtó bizottság tagjai. Többen szóltak arról, hogy a szövetke­zetek ugyan megalakultak, te­rületet is kaptak a tanácstól, de a kivitelezések lelassultak. Épp ezért a végrehajtó bizott­ság határozatot hozott arra, hogy a jövőben a szövetkezetek­nek csak akkor biztosít terüle­tet építkezésre, amikor a kapa­citás is adbtt. Miisodikr napirendként Sándor János, a megyei postahivatal vezetőjének beszámolója alap­ján a postai szolgáltatást vitat­ták meg. Elhangzott többek kö­zött olyan javaslat, hogy addig is, míg az új postaépület — vár­hatóan 1978-ban — elkészül, keresni kell annak a módját, hogyan lehetne tovább javítani a postai szolgáltatást, mivel je­lenleg sok kifogásolni valót hagy maga után. Hót szövetkezet — 287 lakás Békéscsabán az elmúlt évek­ben kezdték szervezni t az úgy­nevezett lakásépítő szövetkezete­ket. s 1971 végéig hét ilyen szö­vetkezet alakult, 225 taggal. A városi tanács és a különböző szervek biztosították az építke­zésékhez a közművesített terü­leteket, a szükséges anyagi fel­tételeket és az építőkapacitást is. Ennek eredménye, hogy a Lencsési úton. a Munkácsy té­ren. a Szigligeti, Bánszki és az ör utcában már több lakás fel­épült, vagy építés alatt van. Ed­dig összesen 56 lakást adtak át, 199 építése pedig folyamatban van, 32 lakásra a kivitelezési szerződést megkötötték. Van olyan szövetkezet, amelynél a lakások alapterülete eléri a 60 —64 négyzetmétert. A legköze­lebbi batáridő a Bánszki utcai építkezés befejezése, amelynek átadását ez év április 30-ára ter­vezik. Ezenkívül még ez évben jó néhány épülettömb átadására kerül sor.. Kétmillió forintos nyereség a Gyulai Építőipari Szövetkezetnél A napokban tartotta meg snér- legzáró közgyűlését' a központ kultúrtermében a Gyulai Építő­ipari Szövetkezet. Részt vett a közgyűlésen a városi pártbizott­ság képviseletében Csordás Ist­ván politikai munkatárs, a me­gyei szövetség1 képviseletében pedig Duray László osztályveze­tő. A vezetőség beszámolójában Bíró Lajos elnök megemlékezett a szövetkezet fennállásának 15 éves évfordulójáról, a megtett útról, majd ismertette az elmúlt év gazdasági eredményeit. A termelés 4,5 százalékkal emeike­, A tavalyi 4270 vagon nyersárn helyett 5029 vagonra kötött szerződést a Békéscsabai Konzervgyár iS75-től évente 6 ezer vagon konzervzöldség a gyári szükséglet dett, ezt teljes egészében a ter­melékenységgel érték él. A bére­ket az elinúlt évben 5,5 százalék­kal növelték, így az egy dolgo­zóra jutó átlagkereset 27 084 fo­rint volt. Az idén további 5 szá­zalékos béremelést tervez a szövetkezet vezetősége. A tavalyi eredmények alapján 2 millió fo­rintos nyereséget értek el, a tag­ság mintegy 1 hónapi keresetnek megfelelő nyereségrészesedéshez jutott. A jó hangú1 atú közgyűlésen végül kiosztották a törzsgárda- jelvényeket és jutalmakat. Nem meglepő az a fordulat, amely megyénk 51 termelőszö­vetkezetében és egy állami gaz­daságában a konzervipari zöld­ségtermesztés iránt ebben az esztendőben megnyilvánul. ,A kormány zöldságtermesztési programja mindjobban érleli gyümölcsét, amit az is tanúsít, hogy a tavalyi 4270 vagon nyers­áru helyett az idén már 5029 vagon konzervzöldség ter­mesztésére köthetett szerződést a Békéscsabai Konzervgyár a termelőkkel. Zöldborsóból az idén 30 vagon­nal dolgoz fel többet, a gyár, mint a múlt esztendőben. Zöld­babból 106 vagonnal, a tavalyi színvonalon, az. éveken át sokat sérelmezett paradicsomtermesz­tésben a szerződéskötés már 3 ezer vagonnál tart. A zöldpap­rikával sajnos még mindig baj van, mivel a tavalyi 423 vagon termés helyett edfV; csak 300 vagonos szerződéssel rendelke­zik a gyár. Paradicsompapriká­ból és vöröshagymából a tavalyi nyersáiukészleteken felüli meny- nyiség áll a gyár rendelke­zésére. Persze ezeket az árukat még meg kell termelni. Egy azonban bizonyos; a zöldség­termesztési kedv a megyében felfelé ível. A jövő esztendőtől kezdve évente mát 6 ezer vagonra bő­vül a konzervgyár „gyomra”. Ennyi árut lesz képes feldolgoz­ni. A gyár vezetősége már azért tesz különböző erőfeszítést, hogy a 6 ezer vagon zöldség megle­gyen. A műit esztendőben a kon­zervgyár 81 millió forint árbe­vételhez juttatta a termelő­szövetkezeteket. Az egyes növények termesztésé­ben az átlagtermések szóródása rendkívül nagy, ezért a terme­lési színvonal emelése igen je­lentős tartalékokat tárhat fel. Á kondoros! Lenin Tsz-ben zöld­babból 27 200 Ft holdankén- ti bevételhez jutottak, a tőle nem messze, de szinte azonos vagy jobb minőségű földön gaz­dálkodó gerendási Búzakalász Tsz-ben viszont csak 5 ezer fo­rintot jövedelmezett. A zöldpap­rika a békéscsabai Szabadság Tsz-ben 35 ezer 800 forint hol- dankénti bevételt adott, a gerlai Magvető Tsz-ben pedig csak 13 ezer formtest. A paradicsompap­rika termesztéséből a dobozi Petőfi Tsz holdanként 55 ezer 500 forint, a tótkomlós! Alkot­mány Tsz pedig 6 600 forint be­vételhez jutott. Paradicsomból, vállalati átlagban 26 751 fo­rint holdankénti bevételt értek el a termelők. A kondorosi Le­nin Tsz-ben 41 ezer 900 forint, az endrődi Béke Tsz-ben pedig 6 ezer 200 forint volt a bruttó árbevétel. A konzervgyár különböző in­tézkedéseket hozott a téli fog­lalkozás bővítésére. Szerződést kötnek a hagvmatermesztő gaz­daságokkal hagymatisztításra a paradicsomfeldolgozás korszerű­sítésére, a legtöbb paradicsomot adó körzetek központjába két lé­vonalat telepítenek és így csak a sajtolt lé kerül Békéscsabára konzerválásra. A jövőben különös gondot fordítanak a háztáji termelés .szervezésére, amely uborkából máris 25 va­gon nyersárut jelent a gyárnak. A jövő esztendőtől kezdve zöldborsóból 450 vagon, paradi­csomból 4500 vagon zöldbaobó! 150—200 vagon nyersárut szeret­nének termeltetni az üzemekkel. A konzervgyári zöldsé -termesz­tés tehát szép jövő előtt áll »o K,

Next

/
Thumbnails
Contents