Békés Megyei Népújság, 1974. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

I \ Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA «97«. FEBRUAR 1., FENTEK Ara: 80 fillér XXIX. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM MÄ j ÜLÉST TARÍOTT A MINISZTERTANÁCS 13. oldal) TÖRTÉNELMI ELÉGTÉTEL ÍS. oldal) MEGSÚGOM MAGANAK (4. oldal) Darvas József nevét vette fe! az Orosházi Üveggyár egyik iíjiisági brigádja Hazánkba érkezeti Harst Sindermann, az NDK miniszterelnöke Békéscsabai klubvezetők értekezlete Három évvel ezelőtt alakult meg az Orosházi Üveggyár asz- talosüzemének ifjúsági szoci­alista brigádja. A kollektíva, amely elnyerte a szocialista bri­gád címet, tizenkét tagot szám­lál és valóban megilleti az „if­júsági” jelző, hiszen a brigád átlagéletkora 28 év. A kollektíva most nevet vá­lasztott magának. Ünnepélyes brigádgyűlésen vette fel Darvas József, a nemrég elhunyt Kos- suth-díjas író, Orosháza volt or­szággyűlési képviselője nevét. Az ünnepségen, részt vett Du­nai trés Mihály. Darvas József testvére, s ott volt Tarján Jó­zsef. az üzemi pártbizottság tit­kára. Zsótér József, a szakszer­vezeti bizottság .elnöke. A bri- gád tagjai elhatározták, hogy felveszik ás tartják a kapcsola­tot névadójuk Orosházán és Bu­dapesten élő rokonaival. Csillagda épül Medgyesegyházán Megyénk községei közül Med- gyesegyháza az első, ahol nyil­vános csillagda építéséhez kezd­tek. A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat megyei szerve­zete és a helyi művelődési ház kezdeményezésére ez év első félévének végére készül el a létesítmény. Az erről szóló meg­állapodást a két szerv képvi­selői szerdán írták alá. A mag­állapodás szerint a 25 centimé­ter átmérőjű távcsövet a TIT Uránia Intézete készíti. A mű­velődési ház lapos tetején fel­állított csillagda csúsztatható védőtetővel ellátott bemutató- termét a helyi vasipari ktsz építi. A művelődési ház csil­lagászati szakkörének és ifjú­sági klubiának tagjai rendsze­res előadásokait hallgathatnak és megfigyeléseket végezhetnek majd a csillagdában, melyet a fenntartók a járás csillagásza­ti ismeretterjesztő bázisává kí­vánnak fejleszteni. S A távcsövet később óramű- ; vés szerkezettel látják el, így j az alkalmas lesz az égitestek | fényképezésére, a változó csil­lagok megfigyelésére. Amennyiben e nagyszerű tu­dományos kezdeményezés a megye más teleniVésein is fel­kelti a érdeklődést, úgy a TIT megyei szervezete segít­séget ad az újabb csillagdák felszereléséhez. Vegyipari újítók taaáeskeiésa A Nehézipari Minisztérium­ban csütörtökön tartották ága­zati tanácskozásukat a vegyipa­ri újítók és feltalálók küldöttei. A vegyiparban a hozzávetőleges adatok szerint 1948-tól több mint 4 milliard forintot taka­rítottak meg javaslataikkal az újítók és feltalálók. Most a mozgalom továbbfejlesztésének feladatait vitatták meg. Dajka Ferenc, a vegyipari dolgozók szakszervezetének főtitkára nyi­totta meg a tanácskozást „ Fock Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghívásá­ra csütörtökön hivatalos, ba­ráti látogatásra hazánkba ér­kezett Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsának elnöke. Horst Sindermann kí­séretében van Wolfgang Rauchfuss miniiszterelnökhe- lyettes és Herbert Kroli- kowski külügyminiszter-he­lyettes. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, a kor­mány elnöke üdvözölte. Je­len volt Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, dr. Dimény Imre mező­gazdasági és élelmezésügyi miniszter, Karakas László * * ...................... munkaügyi miniszter, Baczo- ni Jenő külkereskedelmi minisztériumi államtitkár, Február 1-én kezdődik a mezőgazdasági kőnyvhőnap Előadások, könyvvásárok Békés megyében is Ebben az évben Kiskunfél­egyházán nyitják meg a mező- gazdasági könyvhónapot. A meg­nyitó ünnepségen — melyet 1974. február 1-én rendeznek — dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter mond ünnepi beszédet. A nap prog­ramjához tartozik, hogy mező- gazdasági könyvkiállítást ren­deznek a város Petőfi Sándor könyvtárában, majd február 6- án, 12-én, 20-án és 27-én mező- gazdasági szakelőadásokat tar­tanak neves tudósok közremű­ködésével. Békés megyében is több he­lyen lesz a könyvhónap idősza­kában könyvkiállítás és -vásár, néhány községben pedig szak­előadásokat tartanak. A békés­csabai Radnóti Könyvesbolt ki­lenc helyen — többek között a békéscsabai Lenin, a Május 1. Tsz-ben és a Szabadkigyósi Me­zőgazdasági Szakközépiskolában — rendez mezőgazdasági könyv­kiállítást és vásárt, a gyulai könyvesbolt pedig nyolc he­lyen, közöttük a gyulai járási könyvtár virágbarát és szőlő- termesztő szakkörének februári foglalkozásain. Szocialista brigádvszetiik tanácsa alakult á kötüipari vállalatnál A Gyulai Kötőipari Válla­latnál a héten összehívták az üzém mintegy hetven dolgozó­ját képviselő 5 szocialista bri­gád vezetőit. A tanácskozás célja a brigádvezetők tanácsá­nak a megalakítása volt. A résztvevőkkel Újhelyi Sándor- né igazgató, országgyűlési kép­viselő ismertette a vállalat előtt álló nagy feladatokat és segítségüket kérte azok megol­dásához. A brigádvezetők javaslatot tettek a tanács vezetőjének sze­mélyére, így egyhangúlag a vállalat egyik fiatal munkásnő­jére esett a választás, aki mun­kásságával eddig is sokat tett a most fellendülő szocialista brigádmozgalomért. A vállalat vezetősége értéke­li és nagyra becsüli a szocia­lista brigádok munkáját A brigádtanács vezetőbe a jövő­ben rendszeresen helyet kap a különböző vezetői tanácskozá­sokon, tolmácsolhatja a brigá­dok, az üzem valamennyi dol­gozójának véleményét, az ott elhangzott döntéseket pedig megismerteti dolgozótársaival. A brigádvezetői tanácskozás megszabta a vállalati mozga­lom előtt álló fokozott felada­tokat, javaslatot tett arra, hogy az egyes szocialista brigádok kérjenek fel patronálásra ta­pasztaltabb, nagyobb tudással rendelkező szakembereket, akik minden vonatkozásban támaszt jelenthetnek. Hangzott el javas­lat arra vonatkozóan is. hogy a meglevő szocialista brigádok mellett szervezzenek újabb brigádokat. Ezen a tanácskozáson hoziak döntést arról, hogy a brigádok a vállalati terv ismeretében az elkövetkező héten tegyék meg vállalásukat az éves munkaver- senyra Dégen Imre államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, Marjai József kül- ügyminisztériumi államtitkár, dr. Orbán László művelődés- ügyi minisztériumi államtit­kár, dr. Várkonyi Péter ál­lamtitkár, a kormány Tájé­koztatási Hivatalának elnöke, dr. Perj esi László, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz- ‘ ponti Bizottsága külügyi osz­tályának helyettes vezetője. * ,/ A vendégek érkezésénél jelen volt Günter Kohrt, a' Német Demokratikus Köztár­saság budapesti, valamint Kovács Imre, a Magyar Nép- köztársaság berlini nagyköve­te is. Szerdán délután a békéscsa­bai ifjúsági és úttörőházban a megyeszékhely ifjúsági klubjai­nak vezetőit köszöntötte Iva- nics Katalin, a KISZ városi bizottságának munkatársa, Ambrus Zoltánná, a városi ta­nács művelődésügyi osztályá­nak munkatársa, valamint Ben- csik Ilona, az ifjúsági ház igaz­gatója. A havonta egy alkalom­mal megrendezendő értekezle­tek célja, hogy Békéscsaba if­júsági klubjainak vezetői meg­ismerjék egymást, lehetőség nyíljon a másik klub megsegí­tésére, gondjaikat, problémái­kat megbeszélhessék, közös programokat szervezhessenek. Az első megbeszélés a bemu­tatkozás, az ismerkedés jegyé­ben telt el, a legközelebbi al­kalommal már konkrét Jelada­tok megvitatása lesz a prog­ram. loeseQBBaseseissasaBBaaaaassaaaRMesaaasaaai A Békéscsabai Kertészeti és Köztisztasági Vállalat lombkoro- nás, gyökeres platánfákat ültet a nemrégiben kiirtott fák helyére. A fatelepítést Békéscsaba város Tanácsának meg­rendelésére végzik. A program megv:lósitásáva! " nemcsak Békéscsaba városképe lesz szebb, hanem környezetvédel­mi funkciót is betöltenek aj újratelepített fák. A vállalat dolgozói a munkát az éjszakai órákban is végzik. (OFatós Oemény) Éjszakai faültetés

Next

/
Thumbnails
Contents