Békés Megyei Népújság, 1970. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-08 / 106. szám

Négy könyvtár több mint félmilliót kap az Országos Népművelési Tanácstél Szombaton nyílik az új sarkadkeresztüri könyvtár A Száz falu — száz könyvtár­mozgalom támogatására az Or­szágos Népművelési Tanács négy Békés megyei könyvtár felépí­téséhez 515 ezer forint támoga­tást nyújt: Újkígyós 190 ezret, Kevermes 160 ezret, Bélmegyer 75 ezret, Sarkadkeresztúr 90 ez­ret kap. Ezt az összeget a könyv­tárak berendezésének és a könyvállomány fejlesztésére for­dítják. Május 9-én .szombaton a Száz falu — száz könyvtár-moz­galomban is országosan az elsők között adják át az új sarkadke- resztúri községi könyvtárat. Az Országos Népművelési Ta­nács az 1970-ben megyei, járási, városi, községi erőkből felépülő könyvtáraknak a Felszabadulási emlékkönyvtár címet adomá­nyozza. Az előbbi négy könyv­tár mellett a Megyei Népműve­lési Tanács javasolja, hogy a csanádapácai, a gyomai, a méh­keréki és a medgyesegyházi könyvtárak is elnyerjék ezt a ki­tüntető címet. Sárréti napok; Régésxeti-i kender feldolgozási­fotó-kiállítás Május 4-én Szeghalmon, a j sárréti napok keretében • régé­szeti és kenderfeldogozási kiál­lítás nyílt. Az I. számú általános iskolában megrendezett tárlaton a sárréti régészeti dokumentu­Sseghnlmon mok és kenderfeldogozási esz­közök mellett dr. Tildy Zoltán fotóművész természetrajzi fény­képei is láthatók. Az érdekes kiállítást május 17-ig lehet megtekinteni. Nemzetiségi fesztivál Szarvason Szarvason ez évben is meg- j rendezik a nemzetiségi kulturá- ! iis napokat. Június 6-án és 7-én a megyei nemzetiségi művészeti csoportok mellett a fesztiválon fellép a pozsonyi rádió gyer­mekkórusa, a zólyomi Marina ének- és tánccsoport, valamint egy romániai folklór-együttes is. Vándorkönyvtárak a megye kisipari szövetkereteiben A KISZÖV megyei szövetke­zeti bizottságának könyvtára a közelmúltban 10 ezer forint ér­tékű könyvvel gyarapodott. Má­jus elsejétől a teljes állomány hat vándorkönyvtárra bontva járja a megye szövetkezeteit — egy-egy összeállításban 130—150 kötettel. A kisipari szövetkezeti könyv­tárakban kevés volt a friss, s annál több az elavult könyv. Ez­zel a megoldással a legújabb művek is eljutnak a szövetkezeti olvasókhoz. rítva, vízszintesen tartotta maga előtt s míg bal keze a fogan­tyút markolta, a jobbjával hol gyorsan kifeszítette, hol gyorsan visszahúzta a paraplé élénkpiros selymét. Mögötte miszter Emery Ewans haladt, az USA legrégibb, legtekintélyesebb egyetemének, a Cloumbia Universitynek geo­lógus professzora. Magas, cson­tos. fiatalos mozgású ember, csak sűrű fehér haja és a szája két oldalán húzódó néhány mély redő árulkodott arról, hogy túl járhat már a hatvanon is. Az együttes harmadik tagja, aki a menetet bezárta, kövér, szőke férfi volt, bánatos porcelánkék szemekkel, keskeny menzsú-ba- jusszal. Krecsmár Jenő, a „Pir­kadat” nevű budapesti villamos­ipari kátéesz elnöke. Görcsösen szorongatta az üres flaska nya­kát. Libasorban masíroztak és or­dítottak. Honda magyarul azt, hogy: „Nem nem nem, nemnemnem. nem megyünk mi innen el...", Ew^ns professzor egyeteme rögby-csapatának idegborzoló harcikiáltását üvöltötte, Krecs­már magas, a félelemtől meg- megcsukló fejhangon visított. A közmondás szerint nincsen új a nap alatt. Bár a közmon­dások a népi bölcsességnek év­százados tapasztalatokon nyugvó termékei, azért mégsem való­színű. hogy hasonló jelenet a Nap üzemeltetése óta akár csak egyetlen egyszer is lejátszódott volna már az Amazonas körüli irdatlan őserdő matécserjéi, tungafái között, a carnaubapál- mak boltozatos koronája alatt, a liánokkal átszőtt, mesébeillő szépségű orchideákkal színezett rengetegben. Megviselt, tüskelépte utcai öl­tözékben három férfi menetel egy extra méretű fekete jaguár, Dél-Amerika legerősebb, legvé­rengzőbb ragadozója felé. A fe­nevad káprázó szeme előtt hói ki­pattan, hol eltűnik egy nagy piros korong, félelmetes tátogató pofája annak a hatlábú valami­nek, amely három hangon üvült, visít és nylivánvalóan gonosz szándékkal közeledik. Az vesse az első követ a sze­gény óriásmacskára, aki az ő helyében bevárta volna az is­meretlen szörnyeteget. A szóbanforgó panthera onoa ugyanis nem várta be. Támadó kedve már az elején elszállt, s amikor öt méterre csökkent a távolság közte és az őserdő új, ijesztő lakója között, idegbajosan felkurrogott, behúzott farokkal, meredek ívben oldalt ugrott, szempillantás alatt beleveszett a tisztást körülvevő aljnövényzet­be. Kis ideig még hallatszott, amint pánikszerű menekülése közben ágakat tör. madarakat, majmokat ver fel, aztán sem­mi... Az alkalmi kórus is felosz­lott. Krecsmár Jenő nehézkesen lehuppant egy korhadt fatörzs­re, zsebkendővel törülgette a nyakát, a homlokát, reszketett az ajka. Emery Ewans melléje ült és Intett Hondának, hogy foglaljon helyet, pihenjen kicsit ő is* (Folytatjuk) Dörren a startpisztoly ember ijedtében néha vissza­felé kezd futni. Filadelfi Mihály, a városi ta­nács művelődésügyi osztályának tanulmányi felügyelője: „A vá­ros általános iskolásai a Honvé­delmi Napok döntőjére készül­nek, egyelőre csak rajverse­nyek formájában. Minden iskola egy napot szán a gyakorlásra . .. Szóval, látható, hogy a hazafias és honvédelmi nevelés nem me­rül ki az általános iskolai hon­védelmi napokkal; az évközben tanult elméleti anyagról adnák számot ilyenkor a tanulók. Nem egyszerűen a honvédelmi neve­lés romantikussá tételéről van szó, hanem arról is, hogy gya­koriéi közben nő a gyerekek ál­lóképessége, ismét bebizonyoso­dik, hogy az összetartásnak, köl­csönös segítésnek milyen fontos szerepe van a kollektív küzde­lemben ... A legjobb rajok kép­viselik egyébként az MHSZ és az úttörőszövetség által rende­zett júniusi honvédelmi verse­nyek, járási és megyei szintű vetélkedőjén iskolájukat. A ju­talom, az erkölcsi elismerésen kívül, egy-egy nagyon értékes jelvény. Folyik a gyakorlat. Gyakorlat? Ahogy az ember elnézi a rövid­nek egyáltalán nem mondható távot beszáguldó lányokat, fiú­kat, az az érzése, hogy ha a ver­senyek még nem is, de a ver­senyláz már elkezdődött. .. Mint a nagy versenyeken ... Startpisztoly indítja az aka- dályfutásban soron következő rajt. Éjszaka esett, most puha a föld, néhol sáros is, a lassan oszló felhők között fel-felvillan a nap, s mire délelőtt 10 óra körül a KISZ-táborba érkezünk, szinte már meleg van. Zöld. Zöldek, harsogó zöldek a fák, köztük bordó, kék melegítők villannak, piros jelzőzászlókat szol, egy la.jhár régen halálra ! nevetné magát. De, azért ipar­kodnak. Még a lányok is. Végül ; is ez most nem magánügy. Mer, ugye, hogy nézne ki, „ha j a rajnak adott pontszámot ép­pen én rontanám el..Aztán j lövészet, terepfutás. A startpisz­toly akkorát dörren, hogy az csattogtat a szél. Az első állo­más, amelybe belebotlunk a fegyverhasználat rejtelmeiről faggatja a békéscsabai 10-es számú általános iskola egyik raját; a zömében lányokból álló raj meglepő biztonsággal sorol­ja a légpuska szerkezeti része­it, s azok rendeltetését. A rö­vid vetélkedő végén a rajtlapra felkerül a — ez esetben elég magas — pontszám. Kislabda- dobás. Azért kislabda, mert olyan átkozottul kicsi, hogy szinte lehetetlen célba találni vele. A Párduc-raj fiú tagjai kissé komoran veszik tudomá­sul, hogy mindössze három si­került ... Még az a szerencse, hogy ez csak gyakorlat. Az igazi verseny hátra van; amikor is, május vége fele a város vala­mennyi hetedik-nyolcadik osz­tályosa küzd majd az elsőségért. Kötélmászás. Ez a kötél olyan magasan van, s egyáltalán, ke­resztespók az ember, vagy mi?!... Amíg lefelé csüngve végigara­tftöjmBSsn K mű. MÁJUS 8. Ki gondolná, hogy ilyen magas ez a gerenda, és még innen Ic is kell ugrani?; (Fotó: Dcmény G«uia)

Next

/
Thumbnails
Contents