Békés Megyei Népújság, 1969. november (24. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-01 / 254. szám

Világ proletárjai, A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1369. NOVEMBER 1., SZOMBAT Ára: 1 forint XXIV. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM Lapunk tartalmábólt Szülőknek és pedagógusoknak a Szőlők Könyvtárából « oldal) n am Nini Magazin <C. oldal) • 8 • Két oldal sport 0—§. oldal) 8 88 Jövő heti rádió- és tv-műsor na. oldal) A Varsót tagállamai külügyminiszterei tanácskozásának nyilatkozata Véget ért a prágai tanácskozás Prága Pénteken Prágában befejezte munkáját a Budapesti Felhívás-t aláíró hét szocialista állam — a Bolgár Népköztársaság, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, * Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió — külügymi­nisztereinek tanácskozása. A baráti, elvtársi légkörben lefolyt tanácskozáson megvitat­ták az összeurópai értekezlet előkészítésének néhány kérdését. Befejezésül közös nyilatkozatot írtak alá. A miniszterek pénteki tanácskozásán Erdélyi Károly, a Ma­gyar Népköztársaság külügyminiszterhelyettese elnökölt. a Bolgár Népköztársaság ré­Prága 1969. október 30-án és 31-én Prágában tanácskozást tartot­tak a Varsói Szerződés tagálla­mainak külügyminiszterei. A tanácskozáson részt vettek: Korszerű gyógyszertárat adtak át Békésszentandráson Békésszentandrás betegellátása feltétlen megköveteli, hogy a két körzeti orvos mellett megfelelően felszerelt gyógyszertárral is ren­delkezzen a község. A Gyógy­szertár Vállalat éppen ezért ha­tározta el, hogy a meglevő épü­letet a mai igényeknek megfele­lően korszerűsíti. Az átalakítást a Szarvasi Építőipari Ktsz vál­lalta két évvel ezelőtt, a munka azonban elhúzódott s a korszerű gyógyszertár átadására csak ez év október 31-én került sor. Az átadáson jelen voltak a község vezetői, valamint ár. Palovits Gyula, a Gyógyszertár Vállalat igazgatója és a vállalat több képviselője. Az újjáalakított épü­let a község egyik legkorszerűbb létesítménye. Az átépítésre és a berendezésre több mint egymil­lió forintot fordítottak. Különö­sen a berendezés nyújt impo­záns látványt, s ez a Szarvasi Faipari Ktsz békésszentandrási részlegének munkáját dicséri. Tanácsházából varroda Szerelik az új miniüzemet Szeghalmon Az iparban szegény Szeghalom Községben új miniüzemet rendez­nek be, hogy a női munkaerőfog- lalkoztatásnak újabb lehetőséget biztosítsanak. Az egykori községi tanácsháza termeiben alakítja ki varrodáját a Budapesti Ruhaipari Vállalat A fővárosi szerelők, szakemberek irányításával 100 korszerű varrógépet helyeznek el az üzemben. Egyelőre hatvan asz. szony és leány Iáit munkához, de máris kezdik a bővítést s kettő­százra emelik a varrónők létszá­mát A fővárosi üzem sokoldalú se­gítséget nyújt az új leányvállalat munkájához, de a megyéi, járási és a községi tanács anyagi, szak­mai segítsége sem marad eL Indiai vendégünk K. G. Parashar-t, a Bombay-i Colour Cartons LTD nyomdaipari cég egyik műszaki vezetőjét lát­ta vendégül a Békéscsabai Kner Nyomda. K. G. Parashar európai vásárlási és tanulmányi kőrútján járva Drezdában ismerkedett meg a Kner Nyomda három szakemberével, akik ott egy — már megrendelt — gépet tanul­mányoztak. Az indiai szakember két napot töltött a békéscsabai üzemben. Nagy érdeklődéssel te­kintette meg az 6 üzeméhez ha­sonló jellegű nyomdát és elis­meréssel nyilatkozott a gyártási technológia modernségéről. Űj üstökös Kijev Űj üstökös* fedezett fel két uk­rán asztrofizikus, Klim Csurju- mov és Szvetlána Geraszimenko. Az üstökös koordinátáit elküld­ték az Egyesült Államokba, a csillagászati felfedezések nemzet­közi központjába. Az új égitestet Kazahsztániján észlelték a tudósok, az Ikrek csillagkép megfigyelése közben. Az üstökös ködszerű magból és a Naptól távolodónak látszó csó­vából áll, fényessége tízezerszer gyengébb a Sarkcsillagénál, i (MTI) széről — Ivan Baser miniszter, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság részéről — Jan Marko miniszter, a Lengyel Népköztársaság ré­széről — Stefan Jedrychowski miniszter, a Magyar Népköztársaság ré­széről — Erdélyi Károly mi­niszterhelyettes, a Német Demokratikus Köz­társaság részéről — Otto Win­zer miniszter, a Román Szocialista Köztár­saság részéről — Cornelia Ma- nescu miniszter, a Szovjet Szocialista Köztár­saságok Szövetsége részéről — Andrej Gromiko miniszter. A tanácskozáson képviselt kormányok kifejezték törekvé­süket és készségüket, bogy ön­állóan és más államokkal együttműködve újabb lépéseket tegyenek az európai feszültség enyhítésére, a biztonság meg­szilárdítására és a békés együtt­működés fejlesztésére. Megerő­sítették a Varsói Szerződés tag­államai 1969. március 17-én va­lamennyi európai országhoz in­tézett budapesti felhívásának az élet által igazolt megállapításait tanácskozás részvevői külö- figyelmet fordítottak az európai biztonság és együttmű­ködés kérdésével foglalkozó' (Folytatás m 2. oldalon) ná A vasúti szállítás időszerű feladatairól tanácskoztak Átadták a forgalomnak a pusztaföldvári összekötő utat Tegnap, pénteken délelőtt a megyei pártbizottságon tanácsko­zást rendeztek a jelentősebb me­gyei fuvaroztató vállalatok veze­tőinek és szállítási előadóinak részvételével. Az értekezleten Benkó Pál, a megyei pártbizottság ipari és köz­lekedési osztályának munkatársa üdvözölte a megjelenteket, majd Kiss Károly, a MÁV Szegedi Igazgatóságának vezetője tájé­koztatójában ismertette a jelen­legi szállítási tapasztalatokat, gondokat és az időszerű ' felada­tokat. Többek közt elmondta: a mostani problémák egy része ab­ból adódik, hogy a tavasszal a szükségesnél kisebb volt az elő­szállítás, másrészt a kedvező ter­més jelentősen megnövelte a szállítási igényeket. Ezért szük­séges szorgalmazni és gyorsítani a szombati, a vasárnapi és hét­fői kocsikirakást és berakást. A tanácskozáson többen fel­szólaltak és mondták él gond­jaikat és kéréseiket. Remélhe­tő, hogy az értekezlet hozzájárul a jelenleg igen feszítő fuvarozási i igények jobb kielégítéséhez. A közlekedéspolitikai koncep­ció megvalósításának keretében tegnap, p>énteken délután átad­ták rendeltetésének a Pusztaföld­vár—Pusztaföldvár elágazás—Ka­szaper—Mezőkovácsháza vasút­vonal forgalmának közútra tere­lésére épített összekötő utat. Ma kezdődik az UNIVERZÁL egyhónapos tv-vására A Békés megyei UNIVERZÁL Kiskereskedelmi Vállalat, a ko­rábbi évekhez hasonlóan, no­vember l-től ismét megrendezi a tv-hónapot. Békéscsabán, Oros­házán, Gyulán és Szarvason ez alatt az egy hónap alatt — ígér­ték a vállalat vezetői — a vá­laszték nagyobb lesz, mint az előző időszakokban. Ennek érde­kében kapcsolatba léptek más megyék nagykereskedelmi válla­lataival is. A tv-hónap sztárja valószínű­leg a Videoton Inter-Staar névre keresztelt készüléke lesz. Ez a típus folyamatos hangolásé, ke­resője függőleges skálájú; így a rádióhoz hasonló. Természetesen, a már korábban is ismert ké­szülékek közül is választhatnak a vásárlók. A hírhez, kommentárként, a magunk részéről csak annyit sze­retnénk hozzáfűzni, hogy öröm mel üdvözöljük az UNIVERZÁL — várhatóan — sikeres akció­ját. Ám, az olvasók őszinte tá­jékoztatása érdekében nem hall­gathatjuk el, hogy a kereske­delem szakembereinek véleménye szerint és a Videoton gyár áru­forgalmi adatait ismerve, felte­hetően az év végén, akárcsak tavaly, nem lesz zavarmentes a televízióellátás. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott Törvényerejű rendeletével ki­hirdette a Magyar Népköztársa­ság kormánya és a Német De­mokratikus Köztársaság kormá­nya között a vízummentes uta­zás tárgyában aláírt egyezményt. Az Elnöki Tanács a tudomány- politikai irányelvekkel össz­hangban törvényerejű rendelettel szabályozta a kutatóintézeti ve­zetők és egyes kutatói munka­körökben dolgozók munkaviszo­nyát. Az új tvr. elősegíti a tu­dományos káderek jobb kivá­lasztását, továbbá azt a célt szol­gálja, hogy a gyakorlati munkát kedvelő kutatók bizonyos idő után átkerülhessenek az iparba vagy a népgazdaság más terüle­tére és a tudományos intézetek­ben szerzett tapasztalataikat a gyakorlatban hasznosítsák. A tvr. szerint a felügyeletet gyakorló münzterek által kije­lölt kutatói munkakörökre az ed­digi határozatlan időre szóló munkaviszonnyal szemben hatá­rozott, legfeljebb ötévi időtar­tamra szóló szerződést lehet köt­ni. A kutatóintézeti vezetők ve­zetői megbízatása határozott idő­re, ugyancsak legfeljebb öt évre szól majd. A vezetői megbízatás megszűnése nem érinti a kuta­tóintézettel fennálló munkavi­szonyt. A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter gondoskodik. Az Elnöki Tanács módosította a honvédelmi hozzájárulásról szóló 1959. évi 26. számú tör­vényerejű rendeletét. Az új tvr. szűkíti a honvédel­mi hozzájárulás fizetésére köte­lezettek körét. Az eddigieken kí­vül mentesülnek a fizetési köte­lezettség alól azok is, akiket sor­katonai szolgálatból katonai kö­telmekkel összefüggő baleset, sé­rülés vagy betegség miatt lesze­reltek; akik legalább kétharmad részben csökkent munka’képessé- gűek; akik szociális körülménye­ik miatt a fizetési kötelezettség alól felmentést kapnak. ' A tvr. az eddigiekhez képest rugalmasabban állapítja meg a hozzájárulás fizetésének kezdeti időpontját. A törvényerejű rendelet egy­ben felemeli a honvédelmi hoz­zájárulás összegét, amely a mun­kaviszonyban állóknál és a ter­melőszövetkezeti tagoknál egy­ségesen a kereset tizenkét száza­léka. A honvédelmi hozzájárulás fel­emelt összegéből a sorkatonai szolgálatot teljesítők arra rászo­ruló hozzátartozói az eddiginél magasabb segélyt kapnak, és a szolgálatukat befejező sorkato­nák egy része — a polgári életbe történő beilleszkedés elősegítésé­re — egyszeri pénzjuttatásban részesül. Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletével összhangban a kor­mány módosította a hadkötele­zettséget teljesítők érdekvédel­méről szóló rendeletét Felemelte a családi segély összegét és újra szabályozta folyósításának felté­teleit Az új rendelkezés nem ír elő határozott összeget családi se­gélyként, hanem úgy intézkedik, hogy a közös háztartásban élő hozzátartozó bármely forrásból származó összes jövedelmét havi 800 forintra kell kiegészíteni, s minden további hozzátartozó ese­tén 300—300 forinttal kell fel­emelni. A külön háztartásban élő hozzátartozók esetében az eltar­tásra szorulók keresetét, illetőleg bármely forrásból származó ösz- szes jövedelmét egy személyese­ién havi 600 forintra kell kiegé­szíteni, s minden további személy esetén 200—200 forinttal kell emelni. A jogosultságot az érvényben levő rendelkezések figyelembevé­telével továbbra is az illetékes tanácsi szerv állapítja meg. A se­gély folyósításáról a nyugdíjfo­lyósító igazgatóság gondoskodik. Az új rendelkezések 1970. ja­nuár 1-én lépnek életbe.

Next

/
Thumbnails
Contents